2 Rákosmente Önkormányzata /a továbbiakban:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Rákosmente Önkormányzata /a továbbiakban:"

Átírás

1 Egységes szerkezetbe foglalta: Mucsi Mária Hatályos: október 15-től Egységes szerkezetbe foglalás ideje: október 20. Budapest Főváros XVII. kerület 1 Rákosmente Önkormányzatának 71/2004. (XII. 23.) rendelete a Budapest Főváros XVII. kerületben elhelyezkedő társasházak, valamint a tanácsi célcsoportos formában megvalósult lakásszövetkezeti lakóépületek felújítására, korszerűsítésére, valamint iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére és felújítására juttatható önkormányzati támogatás pályázati rendszerének rendjéről Budapest Főváros XVII. kerület 2 Rákosmente Önkormányzata /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. /1/ bekezdése alapján - figyelemmel a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatandó támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló, 2/2005.(II.10.) Főv. Kgy. rendeletben /a továbbiakban: FR./, foglaltakra is a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról a felújítási munkálatok támogatása érdekében valamint a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet által szabályozott, lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére és felújítására elnyerhető állami támogatások igénybevételének elősegítése érdekében az alábbi rendeletet alkotja. A szabályozás célja 1. Az Önkormányzat a XVII. kerületben lévő, az e rendeletben foglaltaknak megfelelő társasházközösségek részére /a továbbiakban: társasházak/ az önkormányzat éves költségvetésében erre a célra elfogadott keretből a társasházak felújításához támogatást nyújt. A szabályozás hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerületben lévő társasházak és a lakásszövetkezetek tulajdonostársaira, a közös képviselőire, az intézőbizottságaira és ezek képviselőire. (1) A rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezések 3. a/ Kapcsolódó kerületi pályázat: az Önkormányzat által kiírt olyan pályázat, mely a Fővárosi Rehabilitációs Keretből a társasházaknak juttatandó támogatásra kiírt fővárosi pályázathoz az FR.-ben és a rendeletben meghatározott rend szerint kapcsolódik; 1 Módosítva a 16/2008. (IV.21.) önkormányzati rendelet 10. (2) alapján. Hatályos: április 21-től. 2 Módosítva a 16/2008. (IV.21.) önkormányzati rendelet 10. (2) alapján. Hatályos: április 21-től. 1/12

2 b/ Önálló kerületi pályázat: az Önkormányzat által, a rendeletben foglalt feltételek szerint a társasházak közös tulajdonú épületrészeinek felújítására kiírt, a Fővárosi Önkormányzat FR. alapján kiírt pályázatától elkülönült pályázat; c/ Városrehabilitációs akcióterület: a városrehabilitációs súlyponti területeknek a XVII. kerületben található - összefüggő, városias beépítésű - része, amelyet a Fővárosi Közgyűlés külön határozatban városrehabilitációs akcióterületté nyilvánít; d/ Városrehabilitációs célterület: az FR. mellékletében meghatározott a XVII. kerületben található városrehabilitációs súlyponti területek és lakótelepek, a főútvonalak mentén lévő épületek, valamint az önkormányzat által kijelölt kerületközpont területe. (2) A rendelet alkalmazása szempontjából önálló kerületi pályázatoknál a szövetkezeti lakásokat is társasházinak kell tekinteni. A pályázatok fajtái Kapcsolódó kerületi pályázat 4. (1) A kapcsolódó kerületi pályázat során az Önkormányzat olyan XVII. kerületben fekvő társasházaknak nyújthat felújítási támogatást, amelyek a Fővárosi Önkormányzat társasházak felújítására kiírt pályázatán részt vesznek, és az FR.-ben foglaltak szerint a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből támogatásra jogosultak. (2) Azon társasházak számára, amelyek a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből igényelnek juttatást, a kapcsolódó kerületi pályázatot az azt követő 30 napon belül kell kiírni, amikor az FR. alapján a Fővárosi Önkormányzat pályázati felhívása a sajtóban először közzétételre kerül. (3) Ha a pályázati felhívásról és a pályázat feltételeiről a XVII. kerület Önkormányzata a sajtóban történő közzététel előtt kap hivatalos értesítést, az Önkormányzat pályázatát az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell kiírni. 5. A támogatás igényelhető a Fővárosi Rehabilitációs keret terhére kiírt Fővárosi Önkormányzat pályázati felhívásában meghatározott munkálatokra. A kapcsolódó kerületi pályázaton részt venni jogosult a társasház, ha: 6. a/ a társasház az FR.-ben megjelölt városrehabilitációs célterületen, vagy 2/12

3 b/ a társasház az FR-ben megjelölt városrehabilitációs akcióterületen helyezkedik el; továbbá c/ megfelel az FR. egyéb előírásainak. Az önkormányzati tulajdonban lévő társasházak a FR. rendelkezéseinek megfelelően, külön feltételek szerint jogosultak pályázni. (1) A kapcsolódó kerületi pályázaton elnyerhető támogatások formái: a/ kamatmentes támogatás; b/ vissza nem térítendő támogatás. 7. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt támogatások mindkét formája egyidejűleg is igényelhető, ebben az esetben a pályázati anyagban nyilatkozni kell a pályázónak, hogy milyen arányban kívánja a különböző támogatási formákat igénybe venni. (3) A kapcsolódó kerületi pályázat alapján a megítélt támogatást az Önkormányzat akkor biztosítja, ha a társasház igazolja, hogy a Fővárosi Önkormányzattól igényelt támogatással együtt rendelkezésre áll a felújítási költségek fedezete, figyelembe véve az Önkormányzat által már megítélt támogatást, a tulajdonostársak saját hozzájárulását, valamint a társasház által felveendő hiteleket és egyéb felújításra fordítható társasházi pénzeszközt is. 8. (1) A rehabilitációs célterületen lévő társasházak esetében az Önkormányzat által odaítélhető támogatás összege nem haladhatja meg: a/ 12 lakásnál kevesebbet magában foglaló épület esetében lakásonként a ,- Ftot; b/ lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a ,- Ft-ot; c/ 30-nál több lakást magában foglaló épület esetében lakásonként az ,- Ft-ot. (2) A vissza nem térítendő támogatás összege a támogatás segítségével elvégzendő felújítás összköltségének legfeljebb 25 %-a lehet, de nem lehet nagyobb, mint a Fővárosi Önkormányzat által biztosított vissza nem térítendő támogatás. (3) A kamatmentes támogatás összege nem lehet nagyobb, mint a Fővárosi Önkormányzat által biztosított kamatmentes támogatás. 9. (1) A rehabilitációs akcióterületen az Önkormányzat által odaítélhető támogatás összege nem haladhatja meg: a/ 12 lakásnál kevesebbet magában foglaló épület esetében lakásonként a ,- Ft-ot; b/ lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a ,- Ft-ot; c/ 30-nál több lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a ,- Ftot. 3/12

4 (2) A vissza nem térítendő támogatás összege a támogatás segítségével elvégzendő felújítás összköltségének legfeljebb 30 %-a lehet, de nem lehet nagyobb, mint a Fővárosi Önkormányzat által biztosított vissza nem térítendő támogatás. (3) A kamatmentes támogatás összege nem lehet nagyobb, mint a Fővárosi Önkormányzat által biztosított kamatmentes támogatás. 10. (1) A kapcsolódó kerületi pályázatot a Fővárosi Önkormányzattól igényelt támogatásra vonatkozó társasházi pályázattal együtt kell benyújtani az Önkormányzathoz a pályázati kiírásban megjelölt módon. (2) A kapcsolódó kerületi pályázatban meg kell jelölni, különösen: a/ a társasház épületében lévő lakások számát, a tulajdonosok nevét, a társasházi alapító okirat szerint az egyes lakásokhoz a közös tulajdonból tartozó tulajdoni hányad megjelölését; b/ az igényelt támogatás összegét; c/ azt, hogy a támogatás milyen formáját kérik, továbbá d/ mindazt, amit a pályázati kiírás előír. (3) A pályázathoz csatolni kell: a/ az érvényes társasházi alapító okiratot és a társasházközösség társasházi közgyűlésének határozatát arról, hogy mely támogatási formát kívánják igénybe venni; b/ a társasház arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy kölcsön esetében az egyes tulajdonosok tulajdonát milyen arányban terhelje a jelzálog, illetve amennyiben bármely tulajdon már elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt, úgy a jogosult nyilatkozatát arról, hogy a támogatást nyújtó Önkormányzat jelzálogjogának bejegyeztetéséhez hozzájárul, továbbá azt, hogy a tulajdonostársak a pályázatot elbíráló bizottság ilyen tartalmú döntése esetén lakásonként két készfizető kezes állítását vállalják; c/ a társasház, illetve a tulajdonostársak pályázati eljárásban való képviseletére és szerződéskötésre jogosító meghatalmazását; d/ banki, illetve egyéb igazolást a társasház saját pénzügyi fedezetéről; e/ a tervezett felújításra vonatkozó adatokat: - az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapját és hivatalos helyszínrajzát; - az építési engedély dokumentációját az engedéllyel együtt, ha a munkálatok engedélykötelesek; - a tervezett munkák bemutatását és leírását; - a tervezett megvalósítás ütemezését; - részletes költségigényt; - a felújítandó közös területek és helyiségek hasznosítására vonatkozó terveket. f/ hiteles igazolás a pályázó önkormányzati tartozásmentességéről; 4/12

5 g/ a Fővárosi Önkormányzat pályázati felhívásában megjelölt egyéb dokumentumokat. Önálló kerületi pályázat 11. Önálló kerületi pályázat alapján igényelhetnek támogatást - a pályázati kiírásban megjelölt feltételek szerint - azok a társasházak, amelyekben legalább három külön tulajdonú lakás van, és az adott épület használatbavételi engedélyét az adott pályázat kiírását megelőző 15. év december 31-e előtt adták ki, kivéve a 13. d. pontjában támogatott munkálatoknál, mely esetben támogatást igényelhetnek azok a társasházak, ahol az adott épület használatbavételi engedélyét az adott pályázat kiírását megelőző 2. év december 31-e előtt adták ki. 12. (1) Az önálló kerületi pályázaton való részvételnek nem akadálya, ha a pályázó társasház tárgyévben kapcsolódó kerületi pályázaton vett részt, ennek tényét azonban a pályázati anyagban fel kell tüntetni. (2) Önálló kerületi pályázaton nem vehet részt a társasház, ha ugyanazon munkára vonatkozóan kerületi pályázaton az elmúlt 5 évben támogatást igényelt és nyert. 13. Az önálló kerületi pályázat keretében támogatás nyújtható: a/ támfal és kerítés felújítására; b/ a felszín alatti vizek károsító hatásainak megszüntetésére; c/ méretlen elektromos hálózat felújítására, cseréjére; d/ élet, illetőleg egészséget és vagyonbiztonságot veszélyeztető kialakult állapot megszüntetésére. (ezen kitétel fennállását igazságügyi szakértői véleménnyel kell alátámasztani). e/ az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása; f/ tetőfelújítás; g/ kéményfelújítás; h/ homlokzat-felújítás; i/ közös tulajdonú homlokzati nyílászárók felújítása, cseréje; j/ lépcsőház felújítása; k/ függőfolyosó tartószerkezetének felújítása; l/ lift felújítása; m/ lift létesítése, n/ épületgépészeti berendezések felújítása, korszerűsítése; o/ épület hőszigetelésének javítását célzó munkálatok. 14. (1) Önálló kerületi pályázati kiírásra benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell 5/12

6 a/ a jelen rendelet 10. (2) és (3) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott okiratokat és adatokat; b/ a kapcsolódó kerületi pályázaton való részvétel és az Önkormányzat által ennek keretében már biztosított támogatás tényét, vagy azt, hogy a társasház nem vett részt a legutoljára meghirdetett kapcsolódó kerületi pályázaton; c/ a társasház épülete használatbavételi engedélyének másolati példányát, illetve igazolást kiadásának időpontjáról. (2) Amennyiben a pályázó már indult önálló kerületi pályázaton, az érvényes alapító okiratot, lakásszövetkezetek esetében a LÉTÉSZ igazolást, illetve a hivatalos helyszínrajzot nem szükséges becsatolni. 15. Az önálló kerületi pályázaton támogatásként: a/ kamatmentes kölcsönt; b/ vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni. (1) Önálló kerületi támogatásként az önkormányzat által odaítélhető támogatás mértéke nem haladhatja meg: 16. a/ 12 lakásnál kevesebbet magában foglaló épület esetében lakásonként a ,- Ft-ot; b/ lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a ,- Ft-ot; c/ 30-nál több lakást magában foglaló épület esetében lakásonként az ,- Ftot. (2) A vissza nem térítendő támogatás összege a felújítás összköltségének legfeljebb 25%-a lehet. (3) Kamatmentes kölcsön összege nem haladhatja meg a felújítás összköltségének 50%-át. (4) A vissza nem térítendő támogatás, valamint a kamatmentes kölcsön egyidejű igénylése esetén a kettő együttes összege nem haladhatja meg a felújítási költség 75%-át. 17. A megjelölt támogatások mindkét formája egyidejűleg is igényelhető, ebben az esetben a pályázati anyagban nyilatkozni kell a pályázónak, hogy milyen arányban kívánja a különböző támogatási formákat igénybe venni. Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére és felújítására irányuló pályázat 17./A (1) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére és felújítására irányuló pályázat során az Önkormányzat olyan XVII. kerületben fekvő 6/12

7 iparosított technológiával épült lakóházak részére nyújthat korszerűsítési és felújítási támogatást, amelyek az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által a lakóépületek korszerűsítésére és felújítására kiírt pályázaton részt vesznek, és az erre biztosított, a központi költségvetésben meghatározott keretből támogatásra jogosultak. (2) Azon lakóépületek részére, amelyek az (1) bekezdésben jelölt pályázat alapján a központi költségvetésben meghatározott keret terhére nyújtható támogatásból igényelnek juttatást, az Önkormányzat kerületi pályázatot írhat ki. 17./B Budapest Főváros XVII. kerület 3 Rákosmente Önkormányzatának költségvetésében a panelpályázat önkormányzati forrásrész biztosítására előirányzatból támogatás a miniszter által meghirdetett pályázatban megjelölt támogatható tevékenységek körére nyújtható. 17./C Iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület. 17./D (1) A pályázaton elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. (2) A pályázat alapján megítélt támogatást az Önkormányzat akkor biztosítja, ha a lakóépület igazolja, hogy a központi költségvetésből igényelt támogatással együtt rendelkezésre áll a felújítási és korszerűsítési munkák fedezete, figyelembe véve az Önkormányzat által már megítélt támogatást, a lakóépület tulajdonosainak saját hozzájárulását, valamint a lakóépület által felveendő hiteleket és egyéb felújításra fordítható lakóépületi pénzeszközöket. 17./E (1) A pályázatban be kell mutatni a teljes korszerűsítési, felújítási költségviselés megosztását. (2) Az Önkormányzat által odaítélhető támogatás összege nem haladhatja meg lakásonként a ,-Ft ot és az önkormányzati költséghányad mértéke nem lehet több, mint a teljes költség 1/3-a. (3) A központi költségvetésből igényelhető támogatás mértéke nem lehet több, mint a teljes költség 1/3- a és összege lakásonként nem haladhatja meg a ,-Ft ot. A lakóépület tulajdonosait terhelő költséghányad nem lehet kevesebb a teljes költség 1/3 részénél (4) Az Önkormányzat által odaítélhető támogatás összege nem lehet nagyobb a központi költségvetésből biztosított vissza nem térítendő támogatás összegénél. 3 Módosítva a 16/2008. (IV.21.) önkormányzati rendelet 10. (2) alapján. Hatályos: április 21-től. 7/12

8 (5) Lakóépületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek-üzlet, iroda tulajdonosaira jutó költségek fedezetére önkormányzati támogatás nem vehető igénybe. (6) Pályázat benyújtása előtt megkezdett programra támogatás nem adható. A megkezdés időpontjának építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzés időpontját kell tekinteni. (7) Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az önkormányzati támogatás összege abban az esetben sem nő, ha a pályázónak a beruházás megvalósítása során a pályázatban megjelölthez képest többletköltségei merülnek fel. 17./F (1) A pályázatot a költségvetésből igényelt támogatásra vonatkozó lakóépületi pályázattal együtt kell benyújtani az Önkormányzathoz a pályázati kiírásban megjelölt módon, önálló pályázatot nyújthatnak be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felé a társasházak és lakásszövetkezetek is a17/b. -ban meghatározott munkálatokra. Ebben az esetben az önkormányzatot terhelő 1/3 részt is összesen 2/3 részt a társasháznak, illetve lakásszövetkezetnek kell biztosítania. (2) A pályázatnak tartalmaznia kell: a/ a pályázó azonosító adatait, b/ a támogatási jogcím megnevezését, a támogatandó program megvalósítási helyét és időtartamát, a beruházás költségét, a hozzájárulás mértékét, a megvalósítás részletes leírását, a projekt megvalósulásának időigényét, az igényelt támogatás összegét és felhasználásának tervezett ütemét, c/ a pályázati felhívásban megjelölt egyéb adatokat, információkat. (3) A pályázó írásbeli nyilatkozatot köteles csatolni: a/ a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűségéről, valódiságáról és hitelességéről, b/ arról, hogy 60 napnál régebbi köztartozása nincs, c/ a pályázat tárgyának megvalósításához más költségvetési előirányzatból igényelt vagy elnyert támogatásokról, d/ annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szabályai szerint nyilvánosságra hozható, e/ a hozzájárulást arról, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék. A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására irányuló pályázat 8/12

9 17./G (1) A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására irányuló pályázat során az Önkormányzat olyan XVII. kerületben fekvő lakóházak részére nyújthat támogatást, amelyek az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által kiírt pályázaton részt vesznek, és az erre biztosított, a központi költségvetésben meghatározott keretből támogatásra jogosultak. (2) Azon lakóépületek részére, amelyek az (1) bekezdésben jelölt pályázat alapján a központi költségvetésben meghatározott keret terhére nyújtható támogatásból igényelnek juttatást, az Önkormányzat kerületi pályázatot írhat ki. (3) Budapest Főváros XVII. kerület 4 Rákosmente Önkormányzatának költségvetésében a panelpályázat önkormányzati forrásrész biztosítására előirányzatból támogatás a miniszter által meghirdetett pályázatban megjelölt támogatható tevékenységek körére nyújtható. (4) Az Önkormányzat által odaítélhető támogatás összege nem haladhatja meg lakásonként a ,-Ft-ot és az önkormányzati költséghányad mértéke nem lehet több, mint a teljes költség 15 %-a. (5) A pályázatot a költségvetésből igényelt támogatásra vonatkozó lakóépületi pályázattal együtt kell benyújtani az Önkormányzathoz a pályázati kiírásban megjelölt módon, önálló pályázatot nyújthatnak be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felé a társasházak és lakásszövetkezetek is a17/g. (3) bekezdésében meghatározott munkálatokra. Ebben az esetben az önkormányzatot terhelő részt is a társasháznak, illetve lakásszövetkezetnek kell biztosítania. (6) Jelen rendelet 17/D -ában, 17/E (1), (4)-(7) bekezdésében és 17/F (2), (3) bekezdésében foglaltak ezen pályázat feltételeit is szabályozzák. Pénzügyi rendelkezések 18. (1) A jelen rendelet alapján az elnyert támogatások a pályázók részére pénzeszköz átadásátvételi megállapodás rendelkezései alapján /továbbiakban: megállapodás/ kerülnek átadásra. (2) A megállapodást a pályázat kapcsolódó kerületi pályázat esetében a Fővárosi Önkormányzathoz benyújtott pályázat, iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére és felújítására irányuló pályázat, illetve a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására irányuló pályázat esetében a pályázati kiírásban megjelölt szervhez benyújtott pályázat eredményhirdetését követő, a kiíró szervezet által a pályázati felhívásban megjelölt határidőn belül kell a támogatásban részesített pályázónak aláírni. 4 Módosítva a 16/2008. (IV.21.) önkormányzati rendelet 10. (2) alapján. Hatályos: április 21-től. 9/12

10 A megállapodást határidőben alá nem író társasház a támogatást elveszíti, annak teljes összege a társasházi felújítási pályázatok pénzügyi fedezetét jelentő keretbe visszakerül, és a soron következő pályázat során a pályázóknak odaítélhető, a támogatás folyósításával kapcsolatos banki kezelési költség, valamint a megállapodás megkötésével, a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a társasházi közösséget terheli. (3) Az elnyert támogatások folyósítására vonatkozó megállapodás megkötésének feltétele, hogy a megállapodás megkötésekor: a/ a társasháznak az Önkormányzattal szemben ne álljon fenn lejárt tartozása; b/ a társasházi elszámolások a társasház megalakulása előtti épületkezelővel lezáruljanak; c/ a támogatással nem fedezett felújítási költségek fedezete biztosított legyen, és erről a társasház banki fedezeti igazolással rendelkezzen. (4) A kapcsolódó kerületi és az önálló kerületi pályázat esetén a támogatások pénzeszközeinek átadására a megállapodásban rögzített munkák elvégzéséről kiállított, kollaudált számlák alapján kerül sor olyan arányban, ahogy a pályázó a támogatást elnyerte. A végszámla benyújtásakor a támogatási összeg, valamint az azon felüli költség kifizetését igazolni kell a társasháznak. (5) A kapcsolódó kerületi és az önálló kerületi pályázat esetén az elnyert támogatás csak a megállapodás aláírását követően elvégzett munkák finanszírozására használható fel, kivéve, ha kapcsolódó kerületi pályázat esetén a Fővárosi Önkormányzat pályázati kiírása kedvezőbben rendelkezik. (6) A kapcsolódó kerületi és az önálló kerületi pályázat esetén az elnyert támogatást a megjelölt befejezési határidőt követő legfeljebb 12 hónapig használhatja fel a nyertes pályázó. A megjelölt határidőig fel nem használt támogatást elveszíti. (7) A kamatmentes kölcsön visszafizetése először a felújítási munkák elkészültét követő első negyedév első hónapjában esedékes, ezt követően 5 évi törlesztési idő mellett, havonta egyenlő részletekben kell visszafizetni. Amennyiben a nyertes pályázó a visszafizetési kötelezettségének időben nem tesz eleget, úgy a Ptk (1) bekezdése szerinti kamattal kell a még vissza nem fizetett támogatásrészt visszatérítenie. (8) A kamatmentes kölcsön összegének erejéig, annak visszafizetéséig - a hatályos jogszabályok keretei között - a társasház tulajdonostársainak tulajdonában lévő társasházi tulajdoni különlapon nyilvántartott ingatlanára az Önkormányzat jelzálogot jogosult bejegyeztetni. Amennyiben a támogatás egy tulajdonostársra eső összegére figyelemmel a jelzálogjog bejegyzése gazdaságtalannak mutatkozik, a pályázatot elbíráló bizottság a jelzálogjog bejegyzésétől eltekinthet, és a társasház valamennyi tulajdonostársának két készfizető kezes állítását írhatja elő. (9) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére és felújítására irányuló pályázat során elnyert támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott forrásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, pályázó által benyújtott számlák és teljesítést 10/12

11 igazoló dokumentumok, illetőleg ezek ellenőrzése alapján történik. A teljesítésigazolásban a pályázó nyilatkozni tartozik arról, hogy a támogatás feltételéül vállalt kötelezettségek a támogatási szerződésnek megfelelően teljesültek, a forrásokat rendeltetésszerűen és maradéktalanul a szerződésben meghatározott feladatra használták fel. A folyósítás a saját forrás és az állami támogatás arányában történik, a támogatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzését követően. (10) A felújítás szakszerű elvégzése érdekében a társasházi közösség köteles gondoskodni a munkák műszaki ellenőrzéséről hő- és vízszigetelési munkák elvégzése, valamint nyílászáró csere esetén, illetve egyéb felújítás munkák tekintetében, amennyiben azt a hatályos jogszabályi rendelkezések előírják. Ennek költségei a beruházási költségek részét képezhetik. Vegyes és záró rendelkezések 19. A támogatás mértékének megítélésénél lakásként csak azok a helyiségek vehetők figyelembe, amelyek a társasházi alapító okiratban társasházi külön tulajdonként, a földhivatali nyilvántartásban pedig lakáscélú ingatlanként vannak feltüntetve. 20. A polgármester a 5 Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményét kikérve meghatározza a kapcsolódó kerületi, az önálló kerületi, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására és a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására irányuló pályázatok feltételeit és kiírja az erre irányuló pályázatokat. A kiírás a pályázati felhívásból és a részletes pályázati feltételekből áll. A pályázati eljárás lebonyolításával, a megállapodások megkötésével, a kölcsön formájú támogatások behajtásával kapcsolatos teendőket a polgármester koordinálja. A pályázaton elnyerhető támogatások odaítéléséről és összegéről a 6 Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt. 21. (1) A pályázati felhívást az Önkormányzat hivatalos lapjában és a HONLAP-on közzé kell tenni. (2) A pályázati kiírásban meg kell jelölni: a/ a pályázaton elnyerhető támogatás fajtáját és formáit; b/ a pályázatok tartalmi és formai követelményeit; c/ a pályázatok alapján elosztható támogatási keret mértékét; d/ a pályázathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok megjelölését; e/ a pályázathoz csatolandó munkarészek és tervek megjelölését; f/ a pályázatok benyújtásának, valamint elbírálásának határidejét és a pályázati eredmény közzétételének módját. (3) A részletes pályázati kiírás példányait az Önkormányzat térítésmentesen bocsátja a társasházak rendelkezésére. 5 Módosítva a 36/2010. (X.15.) önkormányzati rendelet 8. -a alapján. Hatályos: október 15-től. 6 Módosítva a 36/2010. (X.15.) önkormányzati rendelet 8. -a alapján. Hatályos: október 15-től. 11/12

12 (4) A területre /épületre/ vonatkozó szabályozási terv kivonatát kérelemre a Polgármester bocsátja a társasházak rendelkezésére. E rendelet január 1. napján lép hatályba. Budapest, december Dr. Nagy István jegyző Dr. Hoffmann Attila polgármester A rendelet kihirdetésre került: Budapest, december 23. napján. Dr. Nagy István jegyző A 27/2005 (VI. 22) rendelettel június 30. napján egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Egységes szerkezetbe foglalta: Dr. Lakatos István A 36/2005.(IX.15.) rendelettel október 3. napján egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Egységes szerkezetbe foglalta: Dr. Lakatos István A 8/2006.(III. 22.) rendelettel március 21. napján egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Egységes szerkezetbe foglalta: Dr. Lakatos István A 16/2006.(IV. 25.) rendelettel május 5. napján egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Egységes szerkezetbe foglalta dr. Lakatos István A 27/2005.(VI. 22.) rendelettel megállapított melléklet április 20-án hatályát vesztette. A 41/2007. (X.4.) rendelettel október 10. napján egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Egységes szerkezetbe foglalta Mucsi Mária A 13/2008. (IV.11.) rendelettel április 11. napján egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Egységes szerkezetbe foglalta Mucsi Mária 12/12

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a kerületi ingatlanállomány javítása érdekében a társasházak, valamint a lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására

Részletesebben

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról Budapest K6bányai Önkormányzat (a továbbiakban : Önkormányzat) Képvisel6-testülete

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 3.

Értelmező rendelkezések 3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVII. kerületében elhelyezkedő társasházak, valamint családi

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

P á l y á z a t i f e l h í v á s volt állami tulajdonú lakások privatizációja során alakult társasházas,

P á l y á z a t i f e l h í v á s volt állami tulajdonú lakások privatizációja során alakult társasházas, P á l y á z a t i f e l h í v á s A Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai, valamint a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának

Részletesebben

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA HELYI TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ az 55/2013.

Részletesebben

36/2003.(VII.l7.) sz. önkormányzati rendelettel MÓDOSÍTOTT. 34/2002.(XII.19.). sz. önkormányzati rendelete

36/2003.(VII.l7.) sz. önkormányzati rendelettel MÓDOSÍTOTT. 34/2002.(XII.19.). sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 36/2003.(VII.l7.) sz. önkormányzati rendelettel MÓDOSÍTOTT 34/2002.(XII.19.). sz. önkormányzati rendelete a kerületi ingatlanállomány javítása érdekében a társasházak, valamint

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelte (továbbiakban: Rendelet) alapján kerületi

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a kerületi társasházak, szövetkezeti lakóházak, valamint osztatlan közös

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a kerületi társasházak, szövetkezeti lakóházak, valamint osztatlan közös Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. október 15. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 53/1999. (IX. 17.) számú rendelete a kerületi társasházak,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 52/2005. (XII.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyergesújfalu Város Önkormányzata a

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 14/2010. (V.14.), a 21/2010.(IX.03.) önkormányzati rendeletekkel.

Egységes szerkezetben a 14/2010. (V.14.), a 21/2010.(IX.03.) önkormányzati rendeletekkel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPIVSEL -TESTÜLETÉNEK 12/2008.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakóépületek felújításának, korszer sítésének támogatásáról Egységes szerkezetben a 14/2010. (V.14.),

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004. (III.2.) Kt. számú rendelet módosítására

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi. Fővárosi Városrehabilitációs Keretből. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi. Fővárosi Városrehabilitációs Keretből. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. felújítási munkáinak támogatására 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Városrehabilitációs

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 11/1999. (IX.7.) KT. számú rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 11/1999. (IX.7.) KT. számú rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/1999. (IX.7.) KT. számú rendelete a belvíz sújtotta lakóépületek vásárlásához, újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (III. 10) rendelete a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének,

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a 2008. évi Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társasház felújítási támogatás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társasház felújítási támogatás 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társasház felújítási támogatás - 2019 Képviselőtestületének a kerületében lévő társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 41/2014. (XI. 28.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete. Homlokzati Felújítási Alap létrehozásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete. Homlokzati Felújítási Alap létrehozásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete Homlokzati Felújítási Alap létrehozásáról (egységes szerkezetben a 21/2016.(X.26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-359

Részletesebben

5./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a február 15-ei képviselő-testületi ülésre

5./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a február 15-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Jegyzőjétől 5./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. február 15-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Pályázati felhívás dr. Péntek Tímea jegyző 1 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2008.(XII. 17.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2008.(XII. 17.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2008.(XII. 17.) önkormányzati rendelete A védett épületek felújításának támogatási rendszeréről* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelete alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a lakó-, és egyéb épületek, építmények felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium meglévő lakóépületek felújítására és új energiatakarékos lakóházak

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/1997. (IV.29.) Ör. a rászoruló családok lakáshoz jutásának támogatásáról 18/1997. (VI.26.) 13/1999. (V.26.) 22/2000. (VIII.03.), 25/2000. (IX.11.) 12/2002.

Részletesebben

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről Lajosmizse Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázatához

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának

Részletesebben

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről 1 Lajosmizse Város

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Celldömölk

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. március 30. napján tartandó ülésére! Készítette: dr. Pécsi Mária pályázati referens te 004 G Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. c) 35. (2) bekezdés b) pontja (V2) és 2. sz. melléklete szerinti helyi védettségű épületekre, megtartandó védelemmel.

1. Általános rendelkezések. c) 35. (2) bekezdés b) pontja (V2) és 2. sz. melléklete szerinti helyi védettségű épületekre, megtartandó védelemmel. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról Nagykőrös Városi Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Segesd Teleki-, Vörösmarty-, Ady E.- és Táncsics utcában lévő lakóházak felújításának pénzügyi támogatására 1

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Segesd Teleki-, Vörösmarty-, Ady E.- és Táncsics utcában lévő lakóházak felújításának pénzügyi támogatására 1 SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SEGESD SZÉPÍTÉSE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Segesd Teleki-, Vörösmarty-, Ady E.- és Táncsics utcában lévő lakóházak felújításának pénzügyi támogatására 1 Hatályos: 2018. március 1.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

42/2018. (III.29.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

42/2018. (III.29.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 42/2018. (III.29.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e az iparosított technológiával épül lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és felújításának támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a XVI.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 10/2008. (IV.17.) Kt. számú rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a panel, a közép-

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 7/2008. (II.27.) sz. rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 7/2008. (II.27.) sz. rendelete Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 7/2008. (II.27.) sz. rendelete a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek részleges-, teljes felújításához és gáz alap- és felszállóvezeték

Részletesebben