Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2006. (III. 13.) rendelete 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2006. (III. 13.) rendelete 1"

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (III. 13.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Az Ör. 15. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) Az ápolási díj mértéke az Szt. 41. (1) bekezdés a-b) pontjaiban meghatározott esetekben az Szt. 44. (1) bekezdés a) és b) pontjaiban és (2) bekezdésében meghatározott összeg. Az e rendelet 15. (2) bekezdésben meghatározott esetekben az ápolási díj összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-ával. (2) Az Ör. 15. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (7) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit az Önkormányzat az Óbudai Gondozási Központ bevonásával kétévente felülvizsgálja. (3) Az Ör. 15. az alábbi új (8)-(10) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (8) bekezdés számozása (11) bekezdésre változik: (8) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni az Szt. 42. (2) bekezdésében foglalt esetekben. (9) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének abban az esetben nem tesz eleget, ha az ápolt személy a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta; b) nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva; c) nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva; d) állapotában beállt változásról kezelő orvosát az ápolást végző személy nem tájékoztatja; e) a szükséges ápolási feltételeket az ápolást végző személy nem biztosítja, gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközökről nem gondoskodik; f) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása esetén arról nem gondoskodik. (10) Amennyiben az Óbudai Gondozási Központ az ápolási kötelezettség elmulasztását észleli, tájékoztatja az Önkormányzatot intézkedés megtétele céljából. Az Önkormányzat jelzéssel fordul az Óbudai Gondozási Központ felé a) az ápolási tevékenység ellenőrzése végett, ha az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti; b) környezettanulmány elkészítése céljából az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatához. 2. Az Ör. 21. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A rendszeres szociális segély havi összegét az Szt. 37/E. -a szabályozza. 3. (1) Az Ör. 21/A. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 1 Elfogadva: március 1.

2 (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult aktív korú nem foglalkoztatott személy (a továbbiakban: kötelezett) köteles együttműködni Óbudai Szociális Foglalkoztató Központjával (a továbbiakban: Foglalkoztatási Központ) és a Fővárosi Munkaügyi Központtal (a továbbiakban: Munkaügyi Központ), valamint a beilleszkedést segítő programban meghatározott esetekben az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központtal. (2) Az Ör. 21/A. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) Kötelezett a kapcsolatfelvételt követő 5 munkanapon belül írásbeli előzetes együttműködési megállapodást köteles kötni a Foglalkoztatási Központtal. Az előzetes megállapodás tartalmazza: a) az Szt a által előírt adatokat; b) kötelezett iskolai végzettségét és szakképzettségét; c) kötelezettségvállalást a beilleszkedést segítő programban való részvételre és a program 2 hónapon belüli, a Foglalkoztatási Központtal közös kidolgozására vonatkozóan; d) az együttműködési kötelezettség megszegésének következményeit. Az előzetes megállapodás létrejöttéről, valamint a beilleszkedést segítő program kidolgozásáról, a Foglalkoztatási Központ, a megállapodás aláírásától számított 3 munkanapon belül írásban értesti a Polgármesteri Hivatalt. (3) Az Ör. 21/A. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) A beilleszkedést segítő program keretében a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy kapcsolattartásra köteles a programban együttműködésre kijelölt szervvel, szervekkel; b) az Önkormányzat az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekjóléti Központon keresztül biztosítja a nem foglalkoztatott személy részére álláskereső tréningen, pályaválasztási, munkavállalási vagy pályakorrekciós tanácsadáson, elhelyezkedést elősegítő speciális foglalkozáson, jogi, pszichológiai, pszichiátriai tanácsadáson, életvezetési klubban, valamint háztartásvezetési klubfoglalkozáson való részvételt; c) az Önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkába állásának érdekében történő közcélú-, közhasznú foglalkoztatásáról elsősorban szociális, oktatási és környezetvédelmi területen a Foglalkoztatási Központ közreműködésével, d) oktatásuk, képzésük, átképzésük, munkavégzésre, alkalmi munkavállalásra történő felkészítésük és elhelyezkedésük érdekében a Fővárosi Munkaügyi Központ III. Kerületi Kirendeltségével együttműködve gondoskodik. (4) Az Ör. 21/A. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (6) Nem állapítható meg a rendszeres szociális segély, illetve a megállapított ellátást meg kell szüntetni az Szt. 37/B. -ában foglaltaknak megfelelően. (5) Az Ör. 21/A. az alábbi új (7)-(9) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (7) bekezdés számozása (10) bekezdésre változik: (7) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor az Önkormányzat a) a segély összegét 3 hónapig 75%-os mértékben folyósítja; b) az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt megszünteti. (8) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt a) kapcsolattartási kötelezettségének egy alkalommal nem tesz eleget és a mulasztás vétlenségét valószínűsítő igazolást nem terjeszt elő (továbbiakban: mulasztását nem igazolja); 2

3 b) az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ által szervezett és a beilleszkedést segítő program keretében vállalt foglakozást egy alkalommal elmulasztja és mulasztását nem igazolja; c) hivatalosan nem igazolja a beilleszkedést segítő program keretében vállalt oktatásban, képzésben való részvételét havonta a Foglalkoztatási Központ felé. (9) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt a) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy ha az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti meg; b) a kapcsolattartási kötelezettséget egymást követő három alkalommal elmulasztja és mulasztását nem igazolja. 4. (1) Az Ör. 23. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy az Szt. 49. (2)-(4) bekezdésében foglaltak szerint jogosult a gyógyító ellátás igénybevételére. (2) Az Ör. 23. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) Közgyógyellátási jogosultság az Szt. 50. (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl méltányosságból annak a személynek állapítható meg a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b) egyedül élő személy esetében a 200 %-át, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladja. (3) Az Ör. 23. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) A 70. életévét betöltött kérelmezõ jövedelemhatár nélkül is kaphat közgyógyellátási igazolványt, ha a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladja. 5. (1) Az Ör. 25. (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint egészül ki: [a) jövedelem: ] továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, (2) Az Ör. 25. (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: c) közeli hozzátartozó: ca) a házastárs, az élettárs, cb) a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek, cc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), cd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az örökbefogadó szülő, illetve szülő házastársa, vagy élettársa, (3) Az Ör. 25. (1) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3

4 g) vagyon: ha e rendelet másként nem rendelkezik az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű, (4) Az Ör. 25. (1) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: h) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját-, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás. (5) Az Ör. 25. (1) bekezdés i) pontja az alábbi mondattal egészül ki: Nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. (6) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Ahol e rendelet jövedelmet említ a családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 6. (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetés napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet 3. (5) bekezdése, továbbá 4. -a július 1-jén lép hatályba. 7. (1) Annak a jogosultnak, akinek június 30-án az Ör. 16. (9) bekezdése alapján átmeneti segélyt folyósítanak, vagy az erre irányuló kérelmét június 30-ig előterjeszti, a június 30-án hatályos szabályozás szerint a támogatás a határozatban megjelölt időpontig kerül továbbfolyósításra. (2) Ha az (1) bekezdés szerinti jogosult július 1-jét követően közgyógyellátás iránti kérelmet terjeszt elő, nyilatkoznia kell, hogy a közgyógyellátásra való jogosultság 4

5 megállapítását követően, annak kezdő dátumától, kéri az Ör. 16. (9) bekezdése alapján megállapított átmeneti segély továbbfolyósításának megszüntetését. 8. (1) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ör.: (6), (7) és (8) bekezdésében a rendszeres gyermekvédelmi támogatás szövegrész, (1) bekezdés d) pontja és (1) bekezdés f) pontjának utolsó mondata. (2) július 1-jétől hatályát veszti az Ör.: (6), (7) és (8) bekezdésében a (9)- szövegrész, (9) bekezdése, (6) és (7) bekezdése, (1) o) pontja. (3) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. Sárádi Kálmánné dr. jegyző Tarlós István polgármester 5

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

35 % felett 5.500,-Ft 6.000,-Ft 30-35 %-ig 5.000,-Ft 5.500,-Ft 25-30 %-ig 4.500,-Ft 5.000,-Ft 20-25 %-ig 4.000,-Ft ---

35 % felett 5.500,-Ft 6.000,-Ft 30-35 %-ig 5.000,-Ft 5.500,-Ft 25-30 %-ig 4.500,-Ft 5.000,-Ft 20-25 %-ig 4.000,-Ft --- Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II. 12.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁSHOZ KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁSHOZ 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye: irányítószám...

Részletesebben

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (II.13) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Község önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. sz. melléklet a 26/2006.(XII. 14.) rendelethez A.) Személyi adatok: N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. A szociális ellátást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye:.......

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. 2 AZ ATKÁRI

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

10/2004. (VII.02.) rendelete

10/2004. (VII.02.) rendelete NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (VII.02.) rendelete Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Képviselőtestület/

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben