Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély"

Átírás

1 Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: március 29., szerda Módosítva: január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít aktív korú nem foglalkoztatott személynek? Ki minősül "támogatott álláskeresőnek"? Hogyan lehet a segélyt igényelni? Mennyi a rendszeres szociális segély összege? Mikor szüneteltethető, illetve szűntethető meg a rendszeres szociális segély folyósítása? Mit jelent az együttműködési kötelezettség? Mi számít az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének? Milyen esetben szüneteltetik a rendszeres szociális segély folyósítását? Jogosultság felülvizsgálata Mire terjed ki a beilleszkedést segítő program? Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás A betanítás A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok jegyzője állapít meg a jogosultsági feltételeknek megfelelő igénylőknek. Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? A települési önkormányzatok jegyzői annak a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű 18. évét betöltött, aktív korú személynek és családjának állapítja meg a rendszeres szociális segélyt, aki egészségkárosodott, vagy nem foglalkoztatott, vagy támogatott álláskereső. A segély nyújtásának további feltétele, hogy a kérelmező és családja megélhetése más módon nem biztosított, valamint a "nem foglalkoztatott" kérelmező esetében, hogy vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt. A jogszabály akkor minősíti a megélhetést nem biztosítottnak, ha 1. a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át, azaz január 1-jétől forintot, 2. vagyona sem a kérelmezőnek, sem családjának nincsen. A fogyasztási egység új fogalom, a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetét kifejező arányszámot jelenti, ahol az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik; a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9; az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8; minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7; a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermek arányszáma további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. A családi jövedelem kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni, a kérelem benyújtását megelőzően az igénylő részére folyósított rendszeres pénzellátás összegét, valamint a keresőtevékenységből származó jövedelmet. A rendszeres szociális segély hajléktalan személyek részére is megállapítható és folyósítható, de erről értesíteni kell a főjegyzőt. Így ki lehet azt zárni, hogy egy személy több önkormányzattól is kapjon támogatást. Abban az esetben, ha a hajléktalan személy a segélyt három hónapon keresztül nem veszi át, a segély folyósítását a főjegyző szünetelteti, az ellátás fenntartásáról vagy megszüntetéséről a segélyt megállapító jegyző fog ezt követően dönteni. Ki minősül egészségkárosodottnak? A törvény szerint egészségkárosodott az, aki 1. munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy

2 Page 2 of 5 2. vakok személyi járadékában részesül, illetőleg 3. fogyatékossági támogatásban részesül. Ki számít aktív korú nem foglalkoztatott személynek? A feltételek elbírálásakor nem foglalkoztatott személynek az minősül, aki nem folytat keresőtevékenységet, és ha 1. kimerítette a munkanélküli járadék, illetve álláskeresési járadék, álláskeresési segély (együttesen: álláskeresési támogatás), illetve a jövedelempótló támogatás folyósításának időtartamát és álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül (ebben az esetben kérelmet az időtartam kimerítésétől számított 12 hónapon belül nyújthatja be); vagy 2. az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt, a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot (ebben az esetben kérelmet a kereső tevékenység megszűnésétől számított 12 hónapon belül nyújthatja be); vagy 3. a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a megyei, fővárosi munkaügyi központtal (továbbiakban: munkaügyi központ), illetve annak kirendeltségével vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat által kijelölt szervvel legalább 1 évig együttműködött, vagy 4. ápolási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, rendszeres szociális járadék, bányász dolgozók egészségügyi járadéka, átmeneti járadék, rokkant nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása megszűnt és a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőzően közvetlenül legalább 3 hónapig együttműködött a munkaügyi központtal és kereső tevékenységet nem folytat (kivéve az önkormányzatok által szervezett foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát). 5. a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés, illetve az egészségkárosodás mértékének változása miatt szűnt meg, és keresőtevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát. Ki minősül "támogatott álláskeresőnek"? A törvényi rendelkezés szerit támogatott álláskeresőnek minősül az a személy, aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján álláskeresési támogatásban, illetőleg álláskeresést ösztönző támogatásban részesül. Hogyan lehet a segélyt igényelni? A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelmet jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon lehet benyújtani a kérelmező lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalában vagy az önkormányzat által meghatározott önkormányzati szervnél. Ugyancsak jogszabály sorolja fel azokat az igazolásokat, amelyeket a kérelemhez mellékelni kell. A kérelemre előírt formanyomtatvány az önkormányzatok ügyfélszolgálati irodáin beszerezhető. Mennyi a rendszeres szociális segély összege? A rendszeres szociális segély összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete. A családi jövedelemhatár megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90 százalékának szorzatával. A havonta folyósított összeg akkor sem lehet kevesebb ezer forintnál, ha a fenti számítás eredménye kevesebb, mit ezer forint. Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő kereső tevékenységet folytat, a keresőtevékenység kezdő napjától számított három hónapig a segély összegének 50 százaléka, ezt követően még újabb három hónapig 25 százaléka tovább folyósítandó. Ennek feltétele, hogy a keresőtevékenység folyamatosan fennáll, amit havonta igazolni kell. Természetesen ez esetben már az együttműködési kötelezettség nem terheli. Ez esetben nem számít kereső tevékenységnek a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban való részvétel és az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés. Mikor szüneteltethető, illetve szűntethető meg a rendszeres szociális segély folyósítása? A rendszeres szociális segély nem állapítható meg, illetve a már megállapított ellátást meg kell szüntetni: 1. olyan személy esetében, aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve

3 Page 3 of 5 szabadságvesztés büntetését tölti; 2. olyan személy esetében, aki a vonatkozó EU jogszabályok alapján jogosult a segélyre, és tartózkodási joga megszünt, vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott (kivéve a határ menti ingázó munkavállalókat) ; 3. az olyan, nem foglalkoztatott személynek, aki 4. a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően folyósított jövedelempótló támogatásának időtartama alatt az önkormányzattal illetve a munkaügyi központtal nem működött együtt; gyermekgondozási segélyben illetve gyermeknevelési támogatásban részesül, gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig, katonai szolgálatot teljesít; kereső tevékenységet folytat (kivéve: települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést); közoktatási illetve felsőoktatási intézményben, nappali oktatásban tanulmányokat folytat vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül. 5. Ha a nem foglalkoztatott személy részére megállapított rendszeres szociális segélyt megszüntetik, a megszüntetéstől számított 36 hónapon belül az ismételten megállapítható, abban az esetben ha a kérelmező munkanélküli járadékra való jogosultságot nem szerzett és a rendszeres szociális segélyre való jogosultság jövedelmi feltételei egyébként fennállnak. Kivételt képez ez alól, ha a kérelmező együttműködési kötelezettségét korábban nem teljesítette vagy az önkormányzat által szervezett foglalkoztatását a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg. Mit jelent az együttműködési kötelezettség? A folyósítás feltételeként meghatározott együttműködés alatt értendő az, hogy a nem foglalkoztatott személy a települési önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervvel nyilvántartásba véteti magát; és a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat. Ha a segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettségét: a segély összegét le kell csökkenteni 75 százalékra az önkormányzat rendelete által meghatározott időtartamig, de legfeljebb 6 hónapig, az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belüli ismételt megszegése esetén a segély folyósítását meg kell szüntetni. Mi számít az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének? Ennek eseteit egyrészt az önkormányzati rendelet sorolja fel. Azon felül pedig, ha a segélyben részesülő személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg. Ha az aktív korú nem foglalkoztatott részére megállapított rendszeres szociális segélyt megszüntetik, az a megszüntetéstől számított 36 hónapon belül, az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, ha a rendszeres szociális segélyre való jogosultsági feltételek egyébként fennállnak. Kivételt képez ez alól, ha a kérelmező együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegte, vagy két éven belül ismételten megszegte. Milyen esetben szüneteltetik a rendszeres szociális segély folyósítását? A rendszeres szociális segély folyósítása szünetel, ha a nem foglalkoztatott személy a települési önkormányzat által szervezett foglalkozásban vesz részt, de nem kell azt szüneteltetni, ha a jogosultat alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. Jogosultság felülvizsgálata A települési önkormányzat a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot legalább két évente felülvizsgálja. Ha e felülvizsgálat során azt állapítják meg, hogy a jogosultság feltételei továbbra is fennállnak, akkor az önkormányzat a segélyt tovább folyósítja. A nem foglalkoztatott személy esetén azonban a jogosultsági feltételek fennállásán kívül, a segély további folyósításának feltétele az is, hogy az önkormányzattal illetve az általa kijelölt szervvel együttműködjön. Mire terjed ki a beilleszkedést segítő program? A program a segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed:

4 Page 4 of 5 1. az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 2. a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre, 3. a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére, 4. a felajánlott és számára megfelelő munkalehetőség elfogadására, 5. a munkaügyi központnál álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre. Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás A települési önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében közmunka, közhasznú munka, vagy közcélú munka keretében foglalkoztatást szervez. Időtartama legalább 30 munkanap kivéve, ha az aktív korú nem foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. Erre abban az esetben kerülhet sor, ha a foglalkoztatás első napjától számított 6 hónapon belül a foglalkoztatás együttes időtartama eléri a 30 munkanapot. Az aktív korú nem foglalkoztatott akkor köteles a felajánlott munkát elfogadni, ha 1. a munka szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek megfelel, vagy az általa utoljára legalább 6 hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének megfelel, 2. egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas, 3. a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi munkanélküli esetében a két órát nem haladja meg, 4. a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, amely 2008.január 1-jétől forint. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén, a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda és visszautazás ideje a másfél órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi munkanélküli esetében az egy órát nem haladja meg, és várható havi keresete legalább a kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri. A közcélú munka egybefüggő időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. Ismételten akkor foglalkoztatható 12 hónapon belül, ha nem jogosult álláskeresési támogatásra. A betanítás A közcélú munkára való felkészítés érdekében az önkormányzat betanítást szervezhet. Ennek időtartama nem haladhatja meg a foglalkoztatási napok számának 20 %-át, és nem lehet több mint 40 munkanap. A betanítás a közcélú munkavégzés időtartamába beszámít. Forrás: Magyarország.hu

5 Page 5 of 5

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül!

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül! Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónkban részletesen leírtuk az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit. Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza a leírtakat, de ezen kívül rendkívül fontos, hogy a

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok: K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:. Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:..

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... A folyószámlát vezető pénzintézet neve:...

Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... A folyószámlát vezető pénzintézet neve:... KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága:

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési (leánykori) neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben