ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása"

Átírás

1 ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/ ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat kérelem folyószámlára történő utaláshoz évi III. törvény, évi CXL. törvény, 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, 8/2005.(IX.19.) számú helyi rendelet jövedelemnyilatkozat formanyomtatvány vagyonnyilatkozat formanyomtatvány adókártya, TAJ kártya, orvosi igazolás, kérelem folyószámlára történő utaláshoz (folyószámlával rendelkező kérelmezők esetében)

2 ÁTMENETI SEGÉLY létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére adható támogatás Az ügyintézés kezdeményezhető: 22 munkanap, illetve a határidő letelte utáni első testületi ülés, legfeljebb azonban 45 munkanap átmeneti segély iránti kérelem évi III. törvény, 8/2005 (IX. 19.) számú helyi rendelet, évi CXL. törvény, 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a kérelmező, valamint közeli hozzátartozóinak jövedelemigazolása (kérelem benyújtását megelőző havi lakcímkártya TAJ kártya

3 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG a szociálisan rászorult személy részére igazolás kiállítása egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem vagyonnyilatkozat évi III. törvény, évi CXL. törvény, vagyonnyilatkozat iskolalátogatási igazolás

4 IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás Az ügyintézés kezdeményezhető: kérelem időskorúak járadékának megállapításához kérelem folyószámlára történő utaláshoz évi III. törvény, 8/2005. (IX.19.) számú helyi rendelet, évi CXL. törvény, 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet lakcímet igazoló okirat; Nyugdíjfolyósító intézet igazolása arról, hogy a kérelmezőnek nyugdíj megállapítása iránti kérelmét elutasították; 16. életévet betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás; gyermekét egyedül nevelő szülő esetén gyermektartás összegéről szóló hivatalos igazolás; családi pótlék összegéről szóló hivatalos igazolás; közös háztartásban élők hivatalos, nettó jövedelemigazolása (kérelem benyújtását megelőző havi kérelem folyószámlára történő utaláshoz (folyószámlával rendelkező kérelmezők esetében)

5 KÖZGYÓGYELLÁTÁS a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás kérelem közgyógyellátás megállapításához évi III. törvény,, 8/2005. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet, évi CXL. törvény, 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet háziorvosi igazolás a közgyógyellátáshoz, a közgyógyellátási igény megalapozottságát alátámasztó egyéb iratok, igazolások 16. életévét betöltött gyermek esetében iskolalátogatási igazolás

6 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás Az ügyintézés kezdeményezhető: személyesen ügyfélfogadási időben 30 nap kérelem lakásfenntartási támogatáshoz Jövedelemnyilatkozat kérelem folyószámlára történő utaláshoz évi III. törvény, 8/2005. (IX.19.) számú helyi rendelet, évi CXL. törvény, 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet jövedelemnyilatkozat lakásrezsi-költségek igazolása (közmű számla vagy csekk másolatok) lakbér, albérleti díj esetén a lakásbérleti, illetve albérleti szerződés lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete a pénzintézet igazolásával személyigazolvány lakcímkártya kérelem folyószámlára történő utaláshoz (folyószámlával rendelkező kérelmezők esetében)

7 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK TÁMOGATÁSAI súlyos mozgáskorlátozottak támogatásai: - közlekedési támogatás - személygépkocsi szerzési - személygépkocsi átalakítási támogatás bánki lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező jogosultak kérelem közlekedési támogatás megállapításához kérelem személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás megállapításához 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet, évi CXL. törvény közös háztartásban élők nettó jövedelemigazolása (kérelem benyújtását megelőző év jövedelméről szóló igazolás pl.: személyi jövedelemadó bevallás, munkáltatói igazolás, családtámogatási kifizetőhely igazolása, Nyugdíjfolyósítási Igazgatóságtól januárban kézhez kapott igazolás, stb.) fokú orvosi szakvélemény 16. életévét betöltött gyermek esetében iskolalátogatási igazolás szerzési, valamint átalakítási támogatáshoz: gépjárművezetői engedély másolat, gépjármű forgalmi engedély

8 RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került családok részére nyújtható támogatás 8 nap kérelem rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához évi XXXI. törvény, 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, 11/2005. (X.14.) számú helyi rendelet

9 RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY óvodai, iskolai étkezési-, tankönykedvezmény és egyéb juttatások kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához évi XXXI. törvény, 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, 11/2005. (X.14.) számú helyi rendelet iskolalátogatási igazolás,

10 AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás Az ellátásra jogosultak: a.) a munkavégzésbe bevonhatók: közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre, pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás illeti meg őket, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni, b.) képzésbe bevonhatók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, rendelkezésre állási támogatás illeti meg őket. c) a munkavégzésre nem kötelesek: (egészségkárosodott, vagy az 55. életévét betöltötte, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani) továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak, számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem előírás, ugyanakkor a segélyre jogosult személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött megállapodásban, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban.

11 , hajléktalanok kérelem aktív korúak ellátásnak megállapítására vagyonnyilatkozat kérelem folyószámlára történő utaláshoz évi III. törvény, évi CXL. törvény, 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet vagyonnyilatkozat, a tankötelezettségi korhatárt betöltött közös háztartásban élő gyermekek esetén tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, a közös háztartásban élő tartós beteg, vagy fogyatékos gyermek ezen állapotáról szóló igazolás, az egészségkárosodott személyek esetében az ORSZI szakvéleménye a munkaképesség, vagy egészségkárosodás mértékéről, a Magyar Államkincstár igazolása a vakok személyi járadékának, illetve a fogyatékossági támogatás folyósításáról, munkaügyi központ igazolása az álláskeresési támogatás folyósítási időtartamának lejártáról, vagy a munkaügyi központ igazolása a figyelembe vehető munkaviszonyban töltött napokról, ha ismételt álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot, az előzetes együttműködést teljesítők esetén az együttműködés teljesítésének igazolása a munkaügyi központtól, az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósításának megszüntetéséről szóló határozat, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata a 14 év alatti gyermeket nevelő személy esetében a közoktatási intézmény igazolása arról, hogy a gyermek napközbeni ellátása az intézményben, nem biztosítható.

12 TEMETÉSI SEGÉLY temetéssel járó kiadásokhoz való hozzájárulás Az ügyintézés kezdeményezhető: személyesen ügyfélfogadási időben temetési segély iránti kérelem évi III. törvény, 8/2005 (IX.29.) számú helyi rendelet temetési kapcsolatos eredeti számlák az elhunyt közeli hozzátartozó halotti anyakönyvi kivonatának másolata személyigazolvány, lakcímkártya

13 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, (különösen: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt)., illetve hajléktalanok, illetve kérelemnek megfelelően kérelem szociális étkeztetés engedélyezésére jövedelemnyilatkozat évi III. törvény, évi LXV. törvény, 8/2005.(IX:19.) számú helyi rendelet, 15/2007. (XII.14.) számú helyi rendelet jövedelemnyilatkozat formanyomtatvány TAJ kártya,

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:...

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési (leánykori) neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A Kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM. aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM. aktív korúak ellátásának megállapítására Átvettem: 2011.... Szignó:... KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... A folyószámlát vezető pénzintézet neve:...

Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... A folyószámlát vezető pénzintézet neve:... KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága:

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok: K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:. Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:..

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára

Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára I. Személyi adatok Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára 1. A Kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben