A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza."

Átírás

1 Köztemetés

2 A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

3 A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

4 - nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy - az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

5 Az elhunyt személy (elhalálozása időpontjában) utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét a köztemetésről gondoskodó önkormányzatnak megtéríti. Valamint az önkormányzat minden esetben hagyatéki hitelezőként fellép. Az eltemettetésre köteles személy a köztemetési költség megtérítésére köteles.

6 A köztemetés elrendeléséhez szükséges valamennyi temetésre köteles személy erre irányuló kérelme. Köteles személy: egyenesági rokon (szülő, gyermek)

7 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

8 Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 54. -a szabályozza.

9 A jegyző annak a személynek állapítja meg az erre való jogosultságot, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, azaz Ft-ot,

10 illetve annak a személynek, aki egyedülélő és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz Ft-ot, valamint családjának vagyona nincs.

11 Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége

12 Közeli hozzátartozó: - házastárs, élettárs - 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek - 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató, illetve - 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, valamint

13 - fogyatékos gyermek korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben állapota 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

14 A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki, melynek hatályossága 1 év.

15 A kérelemhez csatolni kell - A Munkaügyi Központ hatósági bizonyítványát. Tekintettel arra, hogy a kérelem elbírálásakor megelőző havi jövedelmet kell vizsgálni, 30 napos együttműködés szükséges a megállapításhoz.

16 - a család megelőző havi nettó jövedelmeiről szóló igazolásokat, életévét betöltött, nappali tanulmányokat folytató gyermek esetén iskolalátogatási igazolást, - amennyiben albérletben él, albérleti szerződés másolatát,

17 - amennyiben a kérelmező elvált, és/vagy gyermekét egyedül neveli, abban az esetben a bíróság határozatát a válásról és/vagy gyermekelhelyezésről, illetve a gyermektartás összegéről, valamint - vagyonnyilatkozatát.

18 Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság elbírálásakor meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező a szolgáltatásra más jogcímen jogosult e. Amennyiben jogosult, felhívjuk a figyelmét, hogy mely ellátásra nyújthat be kérelmet. A Munkaügyi Központ igazolása alapján, általában a velük való együttműködés végett, aktív korúak ellátása állapítható meg.

19 Aktív korúak ellátása

20 Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a /G. -ig.

21 Az aktív korúak ellátásán belül beszélünk rendelkezésre állási támogatásról (RÁT), illetve rendszeres szociális segélyről (RSZS).

22 Aktív korúak ellátása Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély (RÁT) (RSZS) - 55 év alatti - 55 év feletti - egészségkárosodott - a kérelmező14 éven aluli gyermeket nevel, és a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem tudják megoldani

23 Egészségkárosodottnak minősül, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül.

24 Aktív korúak ellátására jogosult, akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítási időtartama lejárt (egy éven belül), vagy akinek a megelőző két évben legalább egy éves együttműködése van a Munkaügyi Központtal, vagy

25 akinek esetében az ápolási díj, a gyes, a gyet, a rendszeres szociális járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj stb., és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, valamint

26 saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át ( Ft-ot) és vagyona nincs.

27 Fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) az első nagykorú családtag (kérelmező) arányszáma: 1,0 (abban az esetben, ha a gyermekét egyedülállóként neveli arányszáma 0,2-vel növekszik) b) a házas- vagy élettárs arányszáma: 0,9; c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként: 0,8; d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként: 0,7; e) sérült gyermek esetén az arányszám: 1,0 f) ha a kérelmező vagy házastársa/élettársa fogyatékossági támogatásban részesül az arányszám 0,2-vel növekszik

28 A kérelem benyújtásakor csatolni kell: - a Munkaügyi Központ hatósági bizonyítványát (kivéve egészségkárosodottak), - a család megelőző havi nettó jövedelmeiről szóló igazolásokat, - legmagasabb iskolai végzettségéről szóló bizonyítványt (kivéve egészségkárosodottak és rendszeres szociális segélyezettek), életévét betöltött, nappali tanulmányokat folytató gyermek esetén iskolalátogatási igazolást,

29 amennyiben albérletben él, albérleti szerződés másolatát, amennyiben a kérelmező elvált, és/vagy gyermekét egyedül neveli, abban az esetben a bíróság határozatát a válásról és/vagy gyermekelhelyezésről, illetve a gyermektartás összegéről, valamint vagyonnyilatkozatát.

30 Egészségkárosodott kérelmező estében szükséges az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) határozatát az egészségkárosodás mértékéről.

31 Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg egy személy jogosult, Kivéve, ha az egyik személy rendelkezésre állási támogatásra, míg a másik személy rendszeres szociális segélyre jogosult.

32 Rendszeres szociális segély esetében a kérelmezőnek vállalnia kell, hogy az Önkormányzat rendeletében meghatározott szervvel (Családsegítő Szolgálat) együttműködik, kivéve az egészségkárosodottak esetében.

33 Család Kérelmező (apa) Házastárs (anya) Gyermek (1) Fogyasztási egység 1 0,9 0,8 Havi nettó jövedelem 0.-Ft Ft (csp) Ft (alkalmi munka) 0.-Ft

34 A család fogyasztási arányszáma: 2,7 Legkisebb öregségi nyugdíj 90%-a: Ft Családi jövedelemhatár: Ft (öregségi nyugdíj 90% x a család fogyasztási egységével) Család tényleges havi jövedelme: Ft Segély havi összege: Ft (családi jövedelemhatár - család tényleges havi jövedelme)

35 Család Kérelmező (egyedülálló anya) Gyermek (1) Gyermek (2) Gyermek (3) Fogyasztá si egység 1,2 0,8 0,8 0,7 Havi nettó jövedelem Ft (csp) 0-.Ft 0.-Ft 0.-Ft

36 A család fogyasztási arányszáma: 3,5 Legkisebb öregségi nyugdíj 90%-a: Ft Családi jövedelemhatár: Ft (öregségi nyugdíj 90% x a család fogyasztási egységével) Család tényleges havi jövedelme: Ft Segély havi összege: Ft (családi jövedelemhatár - család tényleges havi jövedelme)

37 Rendelkezésre állási támogatás A rendelkezésre állási támogatás havi összege minden esetben Ft. A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyt közcélú munka keretében foglalkoztatni kell. A támogatás arra az időre kerül folyósításra, amíg a jogosult személy nem vesz részt közfoglalkoztatásban.

38 A jogosult személy a közfoglalkoztatás keretén belül felajánlott munkát köteles elfogadni, ha a munka végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek megfelel. A közcélú munkaszerződés kizárólag határozott időtartamra jöhet létre, legalább évi 90 munkanapra.

39 A jogosultság megszűnése Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát, - aki a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg,

40 -akit az állami foglalkoztatási szerv - neki felróható okból - törölt az álláskeresők nyilvántartásából,

41 -annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.

42 -valamint annak a személynek, aki a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények (lakcím, keresőtevékenység, családi állapot stb.) megváltozásáról 15 napon belül nem tesz bejelentést.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül!

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül! Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónkban részletesen leírtuk az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit. Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza a leírtakat, de ezen kívül rendkívül fontos, hogy a

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési (leánykori) neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára

Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára I. Személyi adatok Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára 1. A Kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel: 579-200, 30/730-0853 vaszar@globonet.hu www.vaszar.hu 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. 1.1.1. Neve:...

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Személyes adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására (hatályos: 2011. január 2-) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben