Szociális ügyek. Ügyintézés:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális ügyek. Ügyintézés:"

Átírás

1 Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes ügyleírások megtekintéséhez kérem, kattintson a listából kiválasztott ügyre! Aktív korúak ellátása Átmeneti segély Gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj Helyi támogatás Méltányos közgyógyellátás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Igazgatási Csoport Ügyfélszolgálati Iroda 8600 Siófok, Fő tér 1. (Bejárat a parkoló felől.) Illetékesség: Siófok város közigazgatási területe Ügyintézők: Horváth Dóra tel.: 84/ Kaszáné Bodó Viktória tel.: 84/ Ügyfélfogadás: hétfő: szerda: péntek: h-ig, h-ig h-ig, h-ig h-ig Ügyintézés jogszabályban meghatározott határideje: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 30 nap. A Ket. 33. (7) bekezdése szerint az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal az eljáró hatóság vezetője meghosszabbíthatja.

2 Általánosan érvényes jogszabályok jegyzéke: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításnak, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 47/2005. (XII.16.) számú rendelete Siófok Város Önkormányzata a lakáshoz jutás és a lakhatás önkormányzati támogatásáról szóló 16/2007. (IV.27.) számú rendelete

3 Aktív korúak ellátása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 33-37/C. -a alapján nyújtott ellátás. Az ellátás célja: A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Egyéb információk: A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát (a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzés) - nem folytat. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (jelenleg Ft) és vagyona nincs. 1. Rendszeres szociális segély állapítható meg annak a személynek, aki: a) egészségkárosodott személynek minősül, Egészségkárosodott személynek minősül az, aki - munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket vagy

4 - vakok személyi járadékában részesül, - fogyatékossági támogatásban részesül. b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátását biztosító intézményben nem tudják biztosítani. A jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel az együttműködési kötelezettséget vállalja (a kijelölt szerv Siófok Város Gondozási Központjának Családsegítő Szolgálata). A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával. 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek: - aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve, ha a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeivel rendelkezik. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 80%-a, jelenleg Ft. Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon igazolásokat; o a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást; o a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos állapotot igazoló iratot; o egészségkárosodott személy esetében az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról, illetve az egészségügyi állapot komplex minősítéséről készült szakvéleményét, vagy

5 o a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének igazolását arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül, o a Munkaügyi Központ igazolását a munkanélküli járadék, illetve álláskeresési járadék, álláskeresési segély vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresését ösztönző juttatásban nem részesül vagy, o a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, o a Munkaügyi Központ igazolását az együttműködési idő teljesítéséről (1 év az elmúlt 2 év során) o a fent említett ellátások megszüntetéséről szóló határozatot, o az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló irat másolatát, az alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről, o 35. életévet betöltött személy esetében okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható (csak 8 általános iskolai végzettség esetében). o támogatott álláskereső esetén az ellátás megállapításáról szóló igazolást. Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására

6 Átmeneti segély A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 45. -a, valamint Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 47/2005. (XII.16.) számú rendelete a alapján nyújtható ellátás. Az ellátás célja: Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújthat. Egyéb információk: Átmeneti segély azok részére biztosítható, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180%-át, (jelenleg Ft), egyedül élő esetében, ha a jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230%-át (jelenleg Ft) és családja vagyonnal nem rendelkezik. Munkanélküli kérelmező esetén az átmeneti segély megállapításának feltétele a kérelem benyújtását megelőző 1 évben legalább 200 nap együttműködés teljesítése a Munkaügyi Központtal. Nem biztosítható átmeneti segély azok részére, akik vagy akiknek családja: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben - lakásfenntartási támogatásban - aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) részesül A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, o vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, o elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, o a forgalmi engedély másolatát (amennyiben rendelkezik gépjárművel), o a Munkaügyi Központ igazolását az együttműködés teljesítéséről. Kérelem átmeneti segély megállapításához Jövedelemnyilatkozat Vagyonnyilatkozat

7 Gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 47/2005. (XII.16.) számú rendelete alapján nyújtható természetbeni ellátás. Az ellátás célja: A gyermek napközbeni étkezéséhez való hozzájárulás. Egyéb információk: Gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kérelmező családjában az egy fő jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át (jelenleg Ft) nem haladja meg és a családnak vagyona nincs. A gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj támogatása a Siófok város közigazgatási területén működő bölcsődék és közoktatási intézmények szolgáltatását igénybevevő siófoki lakóhelyű természetes személyekre terjed ki. A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, o vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, o elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, o a forgalmi engedély másolatát (amennyiben rendelkezik gépjárművel). Kérelem gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj megállapításához Jövedelemnyilatkozat Vagyonnyilatkozat

8 Helyi támogatás A lakáshoz jutás és a lakhatás önkormányzati támogatásáról szóló 16/2007. (IV.27) számú önkormányzati rendelet alapján nyújtható támogatás. Az ellátás célja: Siófok Város Önkormányzata állandó lakosainak lakáshoz jutása és lakhatási feltételei megteremtésének elősegítése érdekében helyi támogatás és albérleti díj hozzájárulás céljára önkormányzati támogatást nyújthat. A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon igazolásokat; o igazolásokat (vagyoni nyilatkozatok, építési engedély, felújítás és építkezés esetén a részletes költségvetést stb.), mely az előterjesztés előkészítéséhez szükséges; o a támogatni kért lakás/lakótelek tulajdoni lapját, valamint az adásvételi szerződéseket, hitelszerződést. Kérelem helyi támogatás megállapításához

9 Közgyógyellátás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény , valamint Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 47/2005. (XII.16.) számú rendelete 22. -a alapján nyújtott természetbeni ellátás. Az ellátás célja: A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki. A közgyógyellátási igazolvány alanyi jogon, normatív, valamint méltányosságból adható. Az alanyi és normatív jogon közgyógyellátásra való jogosultságról a járási hivatal, a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. Egyéb információk: Alanyi jogon jogosult (jövedelemtől függetlenül): - az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú, - rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, - a pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott, - a központi szociális segélyben részesülő, - a rokkantsági járadékos, - az, aki rokkantsági ellátásban, - az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. Normatív közgyógyellátás: Normatív közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (jelenleg Ft), egyedül élő esetén 150%-át (jelenleg Ft), feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át (jelenleg Ft). Méltányossági közgyógyellátás: Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (jelenleg Ft), egyedül élő esetén annak 200 %-át (jelenleg Ft), feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át (jelenleg Ft.) A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon igazolásokat, o havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított háziorvosi igazolást.

10 Alanyi közgyógyellátás esetén továbbá: o alanyi jogosultságról igazolást. Méltányos közgyógyellátás esetén továbbá: o a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelméről az Ör. 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, o elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját. Kérelem közgyógyellátás megállapításához

11 Köztemetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 48. -a alapján nyújtott ellátás. Az ellátás célja: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül gondoskodni annak a vagyontalan személynek az eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel hozzátartozója. A kérelem benyújtásának módja: személyesen

12 Lakásfenntartási támogatás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény a alapján nyújtott ellátás. Az ellátás célja: Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Egyéb információk: A települési önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 38. -ában meghatározott feltételek szerinti jogosultnak normatív lakásfenntartási támogatást nyújt. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (jelenleg Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. Ha a háztartás f) a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy g) d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. h) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2- del növekszik. A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. A lakásfenntartás elismert költsége jelenleg 450,-Ft/m2. A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

13 A normatív lakásfenntartási támogatás minimum összege: Ft. A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, o vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, o a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását, o a kérelmező és vele egy háztartásban élő személy életvitelszerű lakhatását biztosító ingatlan közüzemi számláját. Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapításához

14 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19-20/A. -a alapján nyújtott ellátás. Az ellátás célja: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 148. (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének (bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, egyéb esetben 50%-a). - a Gyvt. 20/A. -ban meghatározott, tárgyév augusztus és november hónapban folyósítandó pénzbeli támogatásnak (melynek esetenkénti összege jelenleg gyermekenként Ft, ha augusztus 1. és november 1. napján fennáll a jogosultság), - külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére (pl. ingyen tankönyv). Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 1. A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 140 %-át (jelenleg ,-Ft-ot), a) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy b) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy c) ha a nagykorúvá vált gyermek a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 2. A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 130 %-át (jelenleg Ft) az 1. pont alá nem tartozó esetben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapítani nem lehet, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke meghaladja a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hússzorosát, (jelenleg Ft-ot) vagy b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (jelenleg Ft-ot). Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásától esedékes.

15 A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon igazolásokat; o a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást; o elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját. Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához

16 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény 21. -a, valamint Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 47/2005. (XII.16.) számú rendelete 12. -a alapján nyújtott ellátás. A ellátás célja: A gyermekek létfenntartását veszélyeztető élethelyzet elhárítása. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás azok részére biztosítható, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180%-t, (jelenleg Ft), egyedül élő esetében, ha a jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230%-át (jelenleg Ft) és családja vagyonnal nem rendelkezik. A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, o vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, o elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, o a forgalmi engedély másolatát (amennyiben rendelkezik gépjárművel), o minden olyan igazolást, mely a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását indokolja (pl. orvosi javaslat gyógyászati segédeszköz használatára, szemüveg használatára, stb.). Kérelem a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához Jövedelemnyilatkozat Vagyonnyilatkozat

17 Temetési segély A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. örvény 46. -a, valamint Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 47/2005. (XII.16.) számú rendelete 16. -a alapján nyújtható ellátás. Az ellátás célja: A temetési költségek enyhítése. Temetési segélyre jogosult: Temetési nyújtható annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemetéséről gondoskodott, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, különösen, ha a családban az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230 %-át (jelenleg Ft), valamint a temetési költség összege a városban szokásos átlagos temetés költségét a Ft-ot nem haladja meg és családja vagyonnal nem rendelkezik. A temetési segély megállapítása iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be. A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, o vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, o elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, o a forgalmi engedély másolatát (amennyiben rendelkezik gépjárművel), o a temetés költségeiről a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, o az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát. Kérelem a temetési segély megállapításához Jövedelemnyilatkozat Vagyonnyilatkozat

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül!

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül! Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónkban részletesen leírtuk az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit. Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza a leírtakat, de ezen kívül rendkívül fontos, hogy a

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben