Közgyógyellátás. Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 9. számú szoba Ügyintéző: Vincze Imréné

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgyógyellátás. Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 9. számú szoba Ügyintéző: Vincze Imréné"

Átírás

1 Közgyógyellátás Ügyintéző: Vincze Imréné A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Közgyógyellátásra jogosult alanyi jogon : - a bentlakásos gyermek-és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az ármeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú, - az egészségkárosodott rendszeres szociális segélyben részesülő, - a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott, - a központi szociális segélyben részesülő, - a rokkant járadékos, - az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, - az, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. - Normatív alapon: - akinek családjában a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a TEP által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át. Méltányosságból az a személy a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át nem haladja meg b) és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri vagy meghaladja. A kérelemhez csatolni kell: a) a külön jogszabályban meghatározott igazolást, jövedelemnyilatkozatot, b) a külön jogszabályban meghatározott háziorvosi igazolást a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletről. Kérelemnyomtatványok a Polgármesteri Hivatal 9-es szobájában szerezhetők be. 1

2 Ápolási díj Ügyintéző: Vincze Imréné Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével- a nagykorú hozzátartozó (PTK b) pontja), ha állandó és tartós gondozásra szoruló a) súlyosan fogyatékos, vagy b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére ápolási díj állapítható meg. Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes a) étkezni, vagy b) tisztálkodni, vagy c) öltözködni, vagy d) illemhelyet használni, vagy e) lakáson belül segédeszköz igénybevételével sem közlekedni, feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. A feltételek fennállásáról az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes megye szociális módszertani intézmény szakvéleménye szükséges. Méltányosságból ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén, annak 200 %-át. Az ápolási díj jogosultság esetén a kérelem benyújtásától esedékes. Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) a súlyos fogyatékos és tartósan beteg 18. év alatti személyek esetében 100%-a, b) a fokozott ápolást igénylő személyek esetében 130%-a, c) a 18. év feletti tartósan beteg személyek esetében 80%-a. 2

3 Átmeneti segély Ügyintéző: Vincze Imréné A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segély nyújtható. Átmeneti segélyt pénzbeli vagy természetbeni ellátásként lehet megállapítani, melynek összege változó. Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek: a) aki a polgármesteri hivatallal szemben fennálló, érvényes szerződésből fakadó, fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, b) aki megelőző segélyezése során elszámolásra volt kötelezett, s ezen kötelezettségének felszólítás ellenére sem tett eleget- féléves megelőző időszak figyelembevételével, c) aki körülményei, jövedelmi, vagyoni viszonyaira tett nyilatkozata során döntést befolyásoló körülményt szándékosan eltitkol, a hatóságot félrevezeti, illetőleg ilyen, korábbi támogatását követően a hatóság tudomására jutott, d) akinek munkanélküli járadékát, aktív korúak rendszeres szociális segélyét neki felróható okból szüntették meg, kivéve, ha a segély elmaradása életét veszélyeztetné, e) akit más jogcímen bármilyen jövedelem (támogatás, járadék, tartásdíj) megilletne, de saját hibájából azt nem rendezte. Amennyiben a kérelmező vagy vele együtt élő, 18. életévét betöltött személy a nyilatkozat szerint semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik, csatolnia kell a munkaügyi kirendeltség igazolását, hogy munkanélküli járadékra nem jogosult és részére munkahelyet nem tudnak felajánlani. Kérelem nyomtatvány a 9. számú szobában szerezhető be. 3

4 Időskorúak járadéka Ügyintéző: Vincze Imréné Kérelemre induló szociális ellátás. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékában részesülhet : a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt., akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot és valódiságának igazolására szolgáló iratot (nyugdíjszelvényt, munkáltatói igazolást, tartásdíj megállapításáról szóló bírói ítéletet, stb.). Az időskorúak járadéka a jogosultsági feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtásának időpontjától esedékes. Az időskorúak járadékának havi összege: a) jövedelemmel nem rendelkező aa) (3) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, ab) a (3) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-a, ac) a (3) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a, b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. 4

5 Köztemetés Ügyintéző: Vincze Imréné A település közigazgatási területén történt halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül gondoskodni kell az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 5

6 Rendszeres szociális segély Ügyintéző: A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Rendszeres szociális segély állapítható meg annak az aktív korú személynek, aki a) egészségkárosodott, b) vagy nem foglalkoztatott, c) vagy támogatott álláskereső, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. A b) pont szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt. Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Az a) pont alkalmazásában egészségkárosodott személynek minősül az, aki a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy b) vakok személyi járadékában részesül, vagy c) fogyatékossági támogatásban részesül. A b) pont alkalmazásában nem foglalkoztatott személynek minősül az, akinek esetében a) a munkanélküli-járadék, álláskeresési-járadék, álláskeresési-segély, vállalkozói járadék, (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás), illetőleg a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy b) az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenység követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy c) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a Fejér Megyei Munkaügyi Központ Ercsi Kirendeltségével (továbbiakban: munkaügyi központ kirendeltsége) legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy d) az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal, vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttműködött. e) a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés mértékének változása miatt szűnt meg, és keresőtevékenységet nem folytat, ide nem értve az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a 32/1993. (XII. 17.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot és az 5. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, továbbá a) a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztett kérelmező esetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének I. fokú orvosi bizottsága a munkaképesség csökkenésének %-os mértékéről készült szakvéleményét, 6

7 b) A Magyar Állam Kincstár igazolását arról, hogy a vak személy vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy fogyatékossági támogatásban részesül, c) Aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében a 32/1993. (II. 17.) Korm. r. 8/A.. (1) bekezdés szerinti igazolásokat. A rendszeres szociális segély a jogosultsági feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtásának időpontjától esedékes. A rendszeres szociális segély havi összege: a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy keresőtevékenységet folytat ide nem értve az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést -, részére a rendszeres szociális segélyt a) a keresőtevékenység kezdő napjától számított három hónapig 50-%-os összegben, b) az a) pont szerinti időtartam lejártát követő naptól számított három hónapig 25%-os összegben kell továbbfolyósítani, feltéve, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személy keresőtevékenysége folyamatosan fennáll és ezt havonta igazolja. 7

8 Temetési segély Ügyintéző: Vincze Imréné Temetési segély állapítható meg annak a pusztaszabolcsi személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező saját, valamint a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolást, a temetkezési szolgáltató által kiállított számla eredeti példányát, valamint az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát A kérelmezőnek nyilatkoznia kell felelőssége tudatában, hogy az elhunyt után temetéshez felhasználható pénzösszeg nem maradt. A temetési segély mértéke a számlával igazolt temetési költség 10%-a, legfeljebb azonban ,- Ft. Nem állapítható meg temetési segély amennyiben: a) a kérelmező és családja egy főre jutó havi jövedelme eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, b) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesült, c) a temetés az elhunyttal a szerződéses jogviszony alapján (tartási, életjáradéki szerződés) az eltartó kötelezettsége, Amennyiben az elhunytnak pénzvagyona, illetve hasznosítható nagy értékű vagyona maradt, a segély összegét az örökösödési eljárásban hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél be lehet jelenteni. A temetési segélyt a haláleset napját követő 30 napon belül lehet igényelni. 8

9 Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 6. számú szoba Ügyintéző: Szotyori-Nagy Istvánné A közlekedési kedvezmények megállapítása iránti kérelem formanyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell: - a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolást (jövedelem számításnál irányadó időszak: a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme). A jövedelem: a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladhatja meg. (2007. január 1-jén a nyugdíjminimum Ft, a jövedelemhatár Ft) - I. fokú orvosi szakvélemény (új kérelmező esetében, illetve, akinek a korábbi szakvéleménye nem végleges.) A nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 6-os számú szobájában igényelhető. 9

10 Lakásfenntartási támogatás Ügyintéző: Somoráczné Oros Anikó A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatás bármely komfortfokozatú lakásra, szükséglakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre is megállapítható. Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt az SZTV 38. -ában meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak (normatív lakásfenntartási támogatás), az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyeknek, méltányosságból lakásfenntartási támogatásra jogosult személyeknek. Méltányossági lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2007-ben Ft), feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át meghaladja. Amennyiben a kérelmezőnek 3 hónapnál régebbi közüzemi díjhátraléka halmozódott fel, úgy a közüzem, szolgáltató részletfizetési engedélyét és a részlet befizetését tartalmazó utolsó havi befizetési szelvényt csatolni kell. A lakásfenntartási támogatási kérelem elbírálásakor a lakásban együttlakó valamennyi családtag jövedelmét figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy a költségek viselését egymás között milyen módon oldották meg. Kérelemnyomtatvány és bővebb tájékoztatás a 9, számú szobában kérhető. 10

11 Adósságkezelési szolgáltatás Ügyintéző: Somoráczné Oros Anikó Adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető az a Pusztaszabolcson bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki tulajdonosként, haszonélvezőként, bérlőként lakik és szociálisan rászorult. Adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető az a család, vagy személy akinek, az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a jogszabályban meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át, aki a jogszabályban elismert minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áramszolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási), b) közös költség-hátralék, c) a lakbérhátralék, d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék. e) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A kérelmező köteles a kérelem benyújtásakor nyilatkozni, hogy havonta mekkora összegű adósságtörlesztést vállal. A támogatás folyósításának feltétele: az adósnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött megállapodásának a bemutatása. 11

12 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Ügyintézés helye. Polgármesteri Hivatal 9. számú szoba Ügyintéző: Somoráczné Oros Anikó A települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát, a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal. A szociális rászorultság igazolásáról a polgármester hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány érvényességi ideje legfeljebb 1 év. 12

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hatósági ügyintézés. 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita

Hatósági ügyintézés. 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita Hatósági ügyintézés Hatósági Osztály 1. Általános tájékoztató a szociális, hatósági ügyek intézéséhez Az ügyintézés helye: Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala Cím: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 2.

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben