I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató:"

Átírás

1 I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján Általános tájékoztató: A szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás felnőtt gondozás esetén az igénylő, vagy meghatalmazottja, illetve gondnoka kérelmére vagy hivatalból indul. A szociális ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) kérelmező nevét b) születési helyét és idejét c) anyja nevét d) lakóhelyét e) tartózkodási helyét f) a kérelmezővel egy háztartásban élőknek az előbb felsorolt személyi adatait. A kérelmek benyújtásához szükséges iratok: - a kérelmező személyi igazolványa, - lakcímnyilvántartó kártyája, - TAJ kártya és adókártya. - a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásai (a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelme, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről szóló igazolás -adóbevallás-, családtámogatási ellátások igazolása, nyugdíjszerű ellátásokról szóló szelvény és nyugdíjösszesítő, nem rendszeres munkavégzésből származó jövedelem nyilatkozata) 1.1./ Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt - a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, (2011-ben ,-Ft) - az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, (2011-ben ,-Ft) - az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2011-ben ,-Ft) - formanyomtatvány - jövedelemigazolások (az általános tájékoztató szerint).

2 1.2./ Aktív korúak ellátása: Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. *Rendszeres szociális segély: Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján - egészségkárosodott személynek minősül, vagy - az 55. életévét betöltötte, vagy - 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel -feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben- és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy - a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, rendszeres szociális segélyre jogosult. A jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (2011-ben ,-Ft) és vagyona nincs. Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. +Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították kivéve, ha a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeivel rendelkezik- foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével azonos, 2011-ben ,-Ft. Egy családban egyidejűleg csak egy személy részesülhet foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. Szükséges iratok: - formanyomtatvány, - vagyonnyilatkozat, * - egészségkárosodott személy esetében: a munkaképesség-csökkenéséről, illetve az egészségkárosodásról készült szakvélemény, + - munkaügyi központ igazolása az álláskeresési támogatás megszüntetéséről, a munkaviszonyban töltött napok számáról, az együttműködés teljesítéséről, a Szt. 33. (1) bek. g/pontjában meghatározott ellátások megszüntetéséről szóló határozat, - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló irat másolata. 1.3./ Lakásfenntartási támogatás: A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

3 Támogatásra normatív alapon jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, (71.250,-Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség évben 450,-Ft, - a normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság: - ha a háztartásban egy személy lakik, 35 nm - ha a háztartásban két személy lakik, 45 nm - ha a háztartásban három személy lakik, 55 nm - ha a háztartásban négy személy lakik, 65 nm - ha négy személynél több lakik a háztartásban, az előző pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. A támogatás összege minimum 2.500,- Ft. -formanyomtatvány, -jövedelemigazolások (munkaviszony és nem rendszeres munkavégzésből származó jövedelem esetén a formanyomtatvány mellékletét képező jövedelemigazolás szükséges, egyéb esetben az általános tájékoztatóban foglaltak szerint). -közüzemi számla (Tigáz Zrt., vagy Démász Zrt., vagy Dalkia Zrt.) -a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása (tulajdoni lap, vagy adásvételi szerződés, vagy használatbavételi engedély, vagy bérleti szerződés) 1.4./ Ápolási díj: Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó, ha az ápolt önmaga ellátására képtelen, állandó felügyeletre, gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, ill év alatti tartósan beteg. - formanyomtatványok (kérelem, háziorvos által kiállított igazolás, kiskorú esetén a közoktatási intézmény igazolása / Átmeneti segély: Átmeneti segélyben részesíthetők a Szt a szerint azok, akik létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek és önmaguk, családjuk megélhetéséről más módon nem tudnak gondoskodni és a 20/1999. (VII.16.) Ök. rendelet -továbbiakban: helyi rendelet- 2. (1) bek. meghatározottak szerint rászorultak.

4 A helyi rendelet értelmében rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező a) tartósan beteg és emiatt jelentős jövedelem kiesést szenved, b) elemi kár, baleset, bűncselekmény miatt anyagi segítségre szorul, c) nyugdíjkifizetés valamilyen ok miatt késik, d) állandó ápolásra, gondozásra és felügyeletre szoruló közeli hozzátartozóját ápolja és részére ápolási díj nem állapítható meg, e) részére egyszeri nagy-összegű gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzés szükséges. - a rendkívüli élethelyzet fennállását igazoló irat (táppénzes igazolás, baleseti, rendőrségi jegyzőkönyv, Nyugdíjfolyósító igazolása a nyugdíjkifizetés későbbi kifizetéséről, ápolt személy orvosi igazolása, beárazott orvosi receptek). 1.6./ Temetési segély: Temetési segélyre jogosult az a személy, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2011. évben: ,-Ft), egyedülálló esetén annak 150%-át (2011. évben: ,- Ft) nem haladja meg. - temetési költségekről a segélyt kérő nevére kiállított számlák eredeti példánya, - halotti anyakönyvi kivonat másolata. 1.7./ Köztemetés: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere, önkormányzati hatáskörben gondoskodik az elhunyt személy eltemettetéséről, ha nincs, vagy nem lelhető fel eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Az önkormányzat a temetési költségeket hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. Szükséges iratok: - halottvizsgálati bizonyítvány eredeti IV. példánya, - halotti anyakönyvi kivonat. 1.8./ Közgyógyellátás: A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. - formanyomtatvány - egyéni gyógyszerkeret igénylés esetén, háziorvostól igazolás (zárt boríték), - jövedelemigazolások (normatív és méltányos jogosultság fennállása esetén) (az általános tájékoztató szerint),

5 - alanyi jogosultság fennállása esetén jövedelemigazolások nélkül, az alábbi iratok becsatolása szükséges: - átmeneti gondozott, átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú esetén, - jogerős gyámhivatali határozat, - rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy esetén, - önkormányzat határozata, - pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott esetén, - az ellátásról igazolás, - központi szociális segélyben részesülő, - Nyugdíjfolyósító határozata, - rokkantsági járadékos, - Nyugdíjfolyósító határozata, - az I., II. csoportú rokkantsága alapján nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, - Nyugdíjfolyósító határozata, - az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül - Magyar Államkincstár hatósági bizonyítványa szükséges. 1.9./ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: Jövedelem és vagyonfüggő. A kérelem elbírálása során vizsgálatra kerül, hogy a kérelmező más jogcímen valóban nem jogosult az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. - vagyonnyilatkozat, - jövedelemigazolások (az általános tájékoztató szerint) / Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos, a közlekedési támogatásra vonatkozó szabályait december 31-éig alkalmazni kell, azzal, hogy a) e rendelet hatálybalépését követően új, az R. 2. és 3. számú melléklete szerinti szakvélemény nem állítható ki, b) év során közlekedési támogatás csak azoknak állapítható meg, akik olyan szakvéleménnyel rendelkeznek, amely végleges állapotot, vagy a következő felülvizsgálat időpontjaként a kérelem benyújtása utáni időpontot jelöl meg / Szilárd hulladékkezelés közszolgáltatási díjkedvezménye:: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról szóló 35/2003. (XII.31.) Ök. rendelet alapján Közszolgáltatási díjkedvezményben részesülhet 1 év időtartamra a) lakóhelye, vagy tartózkodási helye vonatkozásában, b) 70 liter/ürítési gyakoriság hulladékmennyiség mértékéig, c) az a 70 éven felüli d) egyedül élő személy, aki e) érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik, és f) a kedvezményre jogosultság időpontjában hulladékkezelési díjtartozása nincs.

6 A feltételek együttes teljesülése esetén, ,-Ft/hó jövedelemig a közszolgáltatás mentes a díjfizetés kötelezettsége alól, ,-Ft/hó és ,-Ft/hó közötti jövedelemig a közszolgáltatás díjának 50%-át kell megfizetni. - formanyomtatvány, - a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság éves igazolása a nyugellátás összegéről, - közüzemi számla másolat. II. Gyermekek jogán járó támogatások a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény értelmében 2.1./ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése, illetve a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése érdekében. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át ,-Ft, ha - a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy - a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy - a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át ,-Ft az a)pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság lehetőséget biztosít: - a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, - a pénzbeli támogatásnak (évi két alkalommal) - ingyenes tankönyv igénybevételére. - formanyomtatvány, - gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetőleg - szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet - középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.

7 2.2./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azoknak a családoknak, ahol a gyermek megélhetése időszakosan veszélyeztetve van, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek. A kérelem elbírálásához jövedelemigazolások szükségesek, továbbá a kérelmező lakásán szociális körülményeinek vizsgálata céljából helyszíni környezettanulmány készül. 2.3./ Óvodáztatási támogatás: Az óvodába járatás ösztönzésére. Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője, aki - a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, - gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, - akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, - önkéntes nyilatkozatot tesz amennyiben mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor mindkét szülő arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. - formanyomtatvány.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

Közgyógyellátás. Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 9. számú szoba Ügyintéző: Vincze Imréné

Közgyógyellátás. Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 9. számú szoba Ügyintéző: Vincze Imréné Közgyógyellátás Ügyintéző: Vincze Imréné A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Szociális ellátások 2010.

Szociális ellátások 2010. Szociális ellátások 2010. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

(1997. évi XXXI. törvény 19. 20/A. )

(1997. évi XXXI. törvény 19. 20/A. ) Az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátások Szociális ellátórendszerünk szerteágazó, az ellátásokkal fõként a gyermeket nevelõ családoknak, a hátrányos munkaerõpiaci helyzetû aktív

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

Hatósági ügyintézés. 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita

Hatósági ügyintézés. 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita Hatósági ügyintézés Hatósági Osztály 1. Általános tájékoztató a szociális, hatósági ügyek intézéséhez Az ügyintézés helye: Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala Cím: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 2.

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium A Minisztérium postacíme: 1373 Budapest, Postafiók 609. A Minisztérium központi telefonszáma: 472-8000 (Alkotmány u. ép.) A Minisztérium honlapjának íme: www.szmm.gov.hu

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekétkeztetés

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben