Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1."

Átírás

1 Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes ügyleírások megtekintéséhez kérem, kattintson a listából kiválasztott ügyre! Aktív korúak ellátása Átmeneti segély Ápolási díj Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj Helyi támogatás Időskorúak járadéka Közgyógyellátás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Illetékesség: Siófok város közigazgatási területe Ügyintézők: (utca szerinti bontásban) Kaszáné Bodó Viktória fsz. 9. szoba, tel.: 84/ Bujtor Krisztina fsz. 2. szoba, tel.: 84/ Cseh Magdolna fsz. 7. szoba, tel.: 84/ Kovácsné Bartus Ibolya fsz. 10. szoba, tel. 84/ Ügyfélfogadás: hétfő: szerda: péntek: h-ig, h-ig h-ig, h-ig h-ig Ügyintézés jogszabályban meghatározott határideje: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 30 nap. A Ket. 33. (7) bekezdése szerint az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal az eljáró hatóság vezetője meghosszabbíthatja. A Ket. 83. (3)

2 bekezdése érelmében az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ügyében a hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó ügyintézési határidő 10 nap. Általánosan érvényes jogszabályok jegyzéke: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításnak, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 47/2005. (XII.16.) számú rendelete Siófok Város Önkormányzata a lakáshoz jutás és a lakhatás önkormányzati támogatásáról szóló 16/2007. (IV.27.) számú rendelete

3 Aktív korúak ellátása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 33-37/C. -a alapján nyújtott ellátás. Az ellátás célja: A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Egyéb információk: A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát (a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzés) - nem folytat. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (jelenleg Ft) és vagyona nincs. 1. Rendszeres szociális segély állapítható meg annak a személynek, aki: a) egészségkárosodott személynek minősül, Egészségkárosodott személynek minősül az, aki - munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket vagy

4 - vakok személyi járadékában részesül, - fogyatékossági támogatásban részesül. b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátását biztosító intézményben nem tudják biztosítani. A jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel az együttműködési kötelezettséget vállalja (a kijelölt szerv Siófok Város Gondozási Központjának Családsegítő Szolgálata). A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával. 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek: - aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve, ha a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeivel rendelkezik. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 80%-a, jelenleg Ft. Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. igazolásokat; o a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást; o a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos állapotot igazoló iratot; o egészségkárosodott személy esetében az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról, illetve az egészségügyi állapot komplex minősítéséről készült szakvéleményét, vagy

5 o a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének igazolását arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül, o a Munkaügyi Központ igazolását a munkanélküli járadék, illetve álláskeresési járadék, álláskeresési segély vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresését ösztönző juttatásban nem részesül vagy, o a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, o a Munkaügyi Központ igazolását az együttműködési idő teljesítéséről (1 év az elmúlt 2 év során) o a fent említett ellátások megszüntetéséről szóló határozatot, o az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló irat másolatát, az alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről, o 35. életévet betöltött személy esetében okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható (csak 8 általános iskolai végzettség esetében). o támogatott álláskereső esetén az ellátás megállapításáról szóló igazolást. Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására

6 Átmeneti segély A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 45. -a, valamint Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 47/2005. (XII.16.) számú rendelete a alapján nyújtható ellátás. Az ellátás célja: Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújthat. Egyéb információk: Átmeneti segély azok részére biztosítható, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180%-át, (jelenleg Ft), egyedül élő esetében, ha a jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230%-át (jelenleg Ft) és családja vagyonnal nem rendelkezik. Munkanélküli kérelmező esetén az átmeneti segély megállapításának feltétele a kérelem benyújtását megelőző 1 évben legalább 200 nap együttműködés teljesítése a Munkaügyi Központtal. Nem biztosítható átmeneti segély azok részére, akik vagy akiknek családja: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben - lakásfenntartási támogatásban - aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) részesül jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, o vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, o elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, o a forgalmi engedély másolatát (amennyiben rendelkezik gépjárművel), o a Munkaügyi Központ igazolását az együttműködés teljesítéséről. Kérelem átmeneti segély megállapításához Jövedelemnyilatkozat Vagyonnyilatkozat

7 Ápolási díj A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény a alapján nyújtható ellátás. Az ellátás célja: Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Egyéb információk: Ápolási díjra jogosult: Alanyi jogon: 1. A Ptk b) pontjában meghatározott hozzátartozó a jegyes kivételével, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyos fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. A fenti esetekben az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 100 %-a, jelenleg Ft. 2. A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére emelt összegű ápolási díj állapítható meg, melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 130 %-a, jelenleg Ft. o a háziorvos által kiállított igazolást és szakvéleményt; o 18 év alatti ápolt esetén az intézmény vezetője által kiállított igazolását Kérelem ápolási díj megállapításához

8 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 54..-a alapján nyújtott természetbeni ellátás. Az ellátás célja: Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság megállapítása, hatósági bizonyítvány kiállításával. Egyéb információk: Egészségügyi szolgáltatásra jogosult: - akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (jelenleg Ft), - aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg Ft) nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. igazolásokat; o a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást. Kérelem az egészségügyi szolgáltatás megállapításához

9 Gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 47/2005. (XII.16.) számú rendelete alapján nyújtható természetbeni ellátás. Az ellátás célja: A gyermek napközbeni étkezéséhez való hozzájárulás. Egyéb információk: Gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kérelmező családjában az egy fő jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át (jelenleg Ft) nem haladja meg és a családnak vagyona nincs. A gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj támogatása a Siófok város közigazgatási területén működő bölcsődék és közoktatási intézmények szolgáltatását igénybevevő siófoki lakóhelyű természetes személyekre terjed ki. jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, o vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, o elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, o a forgalmi engedély másolatát (amennyiben rendelkezik gépjárművel). Kérelem gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díj megállapításához Jövedelemnyilatkozat Vagyonnyilatkozat

10 Helyi támogatás A lakáshoz jutás és a lakhatás önkormányzati támogatásáról szóló 16/2007. (IV.27) számú önkormányzati rendelet alapján nyújtható támogatás. Az ellátás célja: Siófok Város Önkormányzata állandó lakosainak lakáshoz jutása és lakhatási feltételei megteremtésének elősegítése érdekében helyi támogatás és albérleti díj hozzájárulás céljára önkormányzati támogatást nyújthat. igazolásokat; o igazolásokat (vagyoni nyilatkozatok, építési engedély, felújítás és építkezés esetén a részletes költségvetést stb.), mely az előterjesztés előkészítéséhez szükséges; o a támogatni kért lakás/lakótelek tulajdoni lapját, valamint az adásvételi szerződéseket, hitelszerződést. Kérelem helyi támogatás megállapításához

11 Időskorúak járadéka A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 32/B. - 32/E. -a alapján nyújtott ellátás. Az ellátás célja: A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Egyéb információk: A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (jelenleg Ft), b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át (jelenleg Ft), c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (jelenleg Ft). Az időskorúak járadékának havi összege: 1. jövedelemmel nem rendelkező - a fenti a) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a (jelenleg Ft), - b) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-a (jelenleg Ft), - c) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a (jelenleg Ft); 2. jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az 1. pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. igazolásokat. Kérelem időskorúak járadéka megállapításához

12 Közgyógyellátás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény , valamint Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 47/2005. (XII.16.) számú rendelete 22. -a alapján nyújtott természetbeni ellátás. Az ellátás célja: A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki. A közgyógyellátási igazolvány alanyi jogon, normatív, valamint méltányosságból adható. Egyéb információk: Alanyi jogon jogosult (jövedelemtől függetlenül): - az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú, - rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, - a pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott, - a központi szociális segélyben részesülő, - a rokkantsági járadékos, - az, aki rokkantsági ellátásban, - az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. Normatív közgyógyellátás: Normatív közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (jelenleg Ft), egyedül élő esetén 150%-át (jelenleg Ft), feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át (jelenleg Ft). Méltányossági közgyógyellátás: Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (jelenleg Ft), egyedül élő esetén annak 200 %-át (jelenleg Ft), feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át (jelenleg Ft.) igazolásokat, o havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított háziorvosi igazolást. Alanyi közgyógyellátás esetén továbbá: o alanyi jogosultságról igazolást. Méltányos közgyógyellátás esetén továbbá:

13 o a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelméről az Ör. 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, o elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját. Kérelem közgyógyellátás megállapításához

14 Köztemetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 48. -a alapján nyújtott ellátás. Az ellátás célja: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül gondoskodni annak a vagyontalan személynek az eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel hozzátartozója. A kérelem benyújtásának módja: személyesen

15 Lakásfenntartási támogatás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény a alapján nyújtott ellátás. Az ellátás célja: Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Egyéb információk: A települési önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 38. -ában meghatározott feltételek szerinti jogosultnak normatív lakásfenntartási támogatást nyújt. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (jelenleg Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. Ha a háztartás f) a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy g) d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. h) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2- del növekszik. A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. A lakásfenntartás elismert költsége jelenleg 450,-Ft/m2. A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

16 A normatív lakásfenntartási támogatás minimum összege: Ft. jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, o vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, o a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását, o a kérelmező és vele egy háztartásban élő személy életvitelszerű lakhatását biztosító ingatlan közüzemi számláját. Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapításához

17 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19-20/A. -a alapján nyújtott ellátás. Az ellátás célja: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 148. (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének (bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, egyéb esetben 50%-a). - a Gyvt. 20/A. -ban meghatározott, tárgyév augusztus és november hónapban folyósítandó pénzbeli támogatásnak (melynek esetenkénti összege jelenleg gyermekenként Ft, ha augusztus 1. és november 1. napján fennáll a jogosultság), - külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére (pl. ingyen tankönyv). Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 1. A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 140 %-át (jelenleg ,-Ft-ot), a) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy b) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy c) ha a nagykorúvá vált gyermek a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 2. A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 130 %-át (jelenleg Ft) az 1. pont alá nem tartozó esetben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapítani nem lehet, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke meghaladja a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hússzorosát, (jelenleg Ft-ot) vagy b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (jelenleg Ft-ot). Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásától esedékes.

18 igazolásokat; o a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást; o elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját. Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához

19 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény 21. -a, valamint Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 47/2005. (XII.16.) számú rendelete 12. -a alapján nyújtott ellátás. A ellátás célja: A gyermekek létfenntartását veszélyeztető élethelyzet elhárítása. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás azok részére biztosítható, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180%-t, (jelenleg Ft), egyedül élő esetében, ha a jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230%-át (jelenleg Ft) és családja vagyonnal nem rendelkezik. jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, o vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, o elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, o a forgalmi engedély másolatát (amennyiben rendelkezik gépjárművel), o minden olyan igazolást, mely a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását indokolja (pl. orvosi javaslat gyógyászati segédeszköz használatára, szemüveg használatára, stb.). Kérelem a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához Jövedelemnyilatkozat Vagyonnyilatkozat

20 Temetési segély A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. örvény 46. -a, valamint Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 47/2005. (XII.16.) számú rendelete 16. -a alapján nyújtható ellátás. Az ellátás célja: A temetési költségek enyhítése. Temetési segélyre jogosult: Temetési nyújtható annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemetéséről gondoskodott, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, különösen, ha a családban az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230 %-át (jelenleg Ft), valamint a temetési költség összege a városban szokásos átlagos temetés költségét a Ft-ot nem haladja meg és családja vagyonnal nem rendelkezik. A temetési segély megállapítása iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be. jövedelemnyilatkozatot igazolásokkal együtt, o vagyonnyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonáról, o elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját, o a forgalmi engedély másolatát (amennyiben rendelkezik gépjárművel), o a temetés költségeiről a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, o az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát. Kérelem a temetési segély megállapításához Jövedelemnyilatkozat Vagyonnyilatkozat

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Szociális ellátások 2010.

Szociális ellátások 2010. Szociális ellátások 2010. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben