Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6"

Átírás

1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző Szociális segítő É 1/6

2 Számítógép, a szükséges jogszabályok és az alábbi információk felhasználásával készítse el az ügyre vonatkozó határozatot! Összesen: 100 pont A feladat meghatározása: B. Jánosné (település...,tulipán utca 10. szám alatti lakos, törvényes képviselő kérelmet terjesztett elő kiskorú B. Iván (szül. Hatvan, , anyja neve: D. Sarolta, neme: férfi, állampolgársága: magyar ), (..település..) Tulipán utca 10. szám alatti lakos részére, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására. Nevezett törvényes képviselő a kérelemhez csatolta az alábbi igazolásokat: a) a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. által én kiállított ügyfélértesítőt családi pótlék összegéről, b) a Motoco Kft. munkáltató által kiállított kereseti kimutatást kérelmező 3 havi nettó jövedelméről, c) továbbá B. János férj részére az...- Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ...települési... Kirendeltsége és Szolgáltató Központ által kiállított igazolást, amely szerint nevezett munkaerő piaci képzésben vesz részt, melynek időtartama alatt milyen összegű keresetpótló juttatásban részesül. d) Fenti igazolások alapján az egy főre jutó jövedelme a családnak ,-Ft. A család rendelkezik egy 10 éves személygépkocsival, amelynek forgalmi értéke ,-Ft. Fentiek alapján készítse el a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vagy elutasítására vonatkozó határozatot! Iktatási szám.: 1211/2009. Ügyintéző : ÖN! A határozatban az eljáró hatóság a vizsga helyszíne szerinti települési önkormányzat! A határozat aláírója a helyi rendelet szerinti szervezeti egység vezetője! É 2/6

3 ( az érintett települési önkormányzat..) Jegyzője Polgármesteri Hivatal Cím:., Pf.:... Tel.: Ikt. szám: 1211/2009. Tárgy: rendszeres gyermekvédelmi Ü.i.: vizsgázó kedvezmény iránti kérelem elutasítása H A T Á R O Z A T. szám alatti lakos törvényes képviselő kérelmét, amely kiskorú.. neme:, állampolgársága: magyar,.. szám alatti lakos részére történő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányult, e l u t a s í t o m. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó hatósági eljárás költség- és illetékmentes. Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az (az érintett). - magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala ( az érintett ).. Kirendeltségéhez (címe..., levelezési cím:... ), címzett, de a Polgármesteri Hivatalnál benyújtandó fellebbezésnek van helye. I N D O K O L Á S.. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt nyújtott be kérelmet a hivatalhoz kiskorú gyermeke jogán.. által becsatolt és elfogadott bizonyítékok: [A bizonyítékok felsorolása: ( pl.: családi pótlék összegéről kiállított értesítő; a munkáltató által kiállított kereseti kimutatás kérelmező 3 havi nettó jövedelméről; a házastársra vonatkozóan kiállított illetékes munkaügyi központ igazolása, mely szerint a férj munkaerőpiaci képzésben vesz részt, s ennek időtartama alatt keresetpótló juttatásban részesül )].. által becsatolt és elfogadott bizonyítékok alapján megállapítottam, hogy a család egy főre jutó havi jövedelme..,- Ft, mely meghaladja a törvényben jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatárt. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.) 19.. (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg É 3/6

4 a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 135%-át, (mely jétől ,- Ft) aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek; (3) bekezd és a) pontja: nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és életévét még nem töltötte be, vagy (3) bekezdés b) pontja: felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be (4) bekezdés: házasságkötés esetén, ha a jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, illetve vagyon értéke nem haladja meg a 19. -ban meghatározott jövedelemhatárt, illetve az e törvényben meghatározott vagyon értékét. b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 %-át (mely jétől , - Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) be kezdésben meghatározott értéket. A Gyvt. 19. (7) bekezdése szerint vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát ( jétől ,- Ft), vagy b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét ( jétől ,- Ft) meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, mely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. A Gyvt. 19. (4) bekezdése szerint a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő, közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni: a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, b) a 20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( továbbiakban: tartós beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket, f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. A fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Az eljáró hatóság hatáskörét a Gyvt. 18. (1) bekezdés a) pontja, és a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII. 23.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés g) pontja állapítja meg. É 4/6

5 Az eljáró hatóság illetékességét a Gyvt. 18/A (1) bekezdése, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. A határozat a Gyvt ában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. (1) bekezdésében foglaltakon alapul. A jogorvoslathoz való jogot a Ket. 98. (1), 99. (1) és a 102. (1), (2) bekezdései alapján biztosítottam. / a település neve / hónap...nap A jegyző nevében és megbízásából: (az önkormányzati szervezeti egység vezetőjének aláírása ) Határozatról értesülnek: 1./.. 2./ Irattár É 5/6

6 Értékelőlap A feladat A feladat A feladat leírása sorszáma pontszáma 1. Az államigazgatási szerv megnevezése és címe 5 2. Az ügyirat számának feltüntetése 2 3. A tárgy helyes megnevezése 5 4. Az ügyintéző megnevezése 2 Az ügyfél adatainak megnevezése 5. Név 4 6. Lakóhely 4 A gyermek adatai 7. A gyermek neve 2 8. A gyermek születési helye, ideje 4 9. Anyja neve Neme Állampolgársága 2 A határozat tartalma 12. Az eljárás illetékmentes A fellebbezés lehetősége A fellebbezés címzettje A fellebbezés benyújtásának helye 5 Az indoklás tartalmi elemei 16. A becsatolt és elfogadott bizonyítékok felsorolása A feltételek és bizonyítékok értelmezése A tényállás megállapítása A támogatás feltételeinek feltüntetése 20. Az ügyfél jövedelmére és vagyoni helyzetére való hivatkozás A jogszabályok megnevezése A hatáskört és illetékességet megállapító jogszabályok Dátum, bélyegző Aláírás Értesítettek köre Irattár 2 Összesen 100 A vizsgázó pontszáma A megoldókulcstól eltérő, más helyes megoldásokat is el kell fogadni. Összesen: 100 pont 100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%. É 6/6

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. 1. Neve:. Születési helye, ideje:. Anyja neve:.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. 1. Neve:. Születési helye, ideje:. Anyja neve:. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekem/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani, tekintettel

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl TÁJÉKOZTATÓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl A gyermekek védelmérl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 19-20. ai, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Leírás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3101, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályairól

a gyermekvédelem helyi szabályairól BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (XII.01.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Biri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. sz. melléklet a 26/2006.(XII. 14.) rendelethez A.) Személyi adatok: N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. A szociális ellátást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye:.......

Részletesebben

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzata 9/2009.(IV.22.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. Átvétel: Szignó: ) FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

Részletesebben

Egységes szerkezetben.

Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2003. (V. 23.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... A folyószámlát vezető pénzintézet neve:...

Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... A folyószámlát vezető pénzintézet neve:... KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága:

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben