Egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes szerkezetben"

Átírás

1 Hatályosítás ideje: Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011. (IV. 29.), a 8/2007. (III.27.) rendelettel, a 24/2006. (VIII. 25.) rendelettel, a 37/2005. (IX. 21.) rendelettel, a 43/2004. (IX. 28.) rendelettel, az 59/1999. (X. 22.) számú rendelettel módosított 43/1999. (VI.18.) számú önkormányzati rendelete a szociális-tanulmányi ösztöndíj bevezetéséről Egységes szerkezetben Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 1 nyert felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a szociálisan rászoruló családok jól tanuló gyermekeinek támogatása és a felsőoktatási intézmények hallgatói, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok érdekében: I. fejezet 1. Szociális-tanulmányi ösztöndíjat kell megállapítani azoknak az általános vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló diákoknak, akik: a) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente területén élnek és rendezett lakcímmel rendelkeznek. b) Rendezett a lakcím, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 26. -ában foglalt kötelezettségének a kérelmező eleget tett és a bejelentett lakcím megegyezik az életvitelszerű tartózkodás helyével. c) esetében az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, tartósan beteg-, fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében 160%-át nem haladja meg, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19. (7) bekezdésében meghatározott vagyonnal a család nem rendelkezik. d) az e rendeletben meghatározott tanulmányi elvárásoknak megfelelnek. 2 1/6 1 Módosítva 18/2015. (V.28.) rendelet 1. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől 2 Módosítva 18/2015. (V.28.) rendelet 2. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől

2 2. 3 (1) Azok a tanulók, akiknek tanulmányi teljesítménye a 4,5 tanulmányi átlagot eléri vagy meghaladja, havi Ft összegű szociális tanulmányi ösztöndíjra válhat jogosulttá. 4 (2) Azok a tanulók, akiknek tanulmányi teljesítménye a 4,2 tanulmányi átlagot eléri vagy meghaladja, havi Ft összegű szociális tanulmányi ösztöndíjra válhat jogosulttá. 5 (3) Szöveges értékelés esetén, amennyiben a szöveges értékelésű bizonyítvány tartalmaz általános vagy összesített értékelést, a teljesítmény megállapításánál azt kell irányadónak tekinteni. (4) Amennyiben a szöveges értékelésű bizonyítvány nem tartalmaz általános vagy összesített értékelést, illetve az egyes tárgyak szöveges értékeléséből nem állapítható meg egyértelműen, hogy a tanulmányi teljesítmény melyik kategóriába sorolható, akkor ki kell kérni az érintett oktatási intézmény igazgatójának állásfoglalását, s az alapján kell a tanulmányi teljesítményt megállapítani. (5) A 4. (1)-(2) bekezdése alapján nyújtott ösztöndíj félévre számított összegének kifizetésére, minden tanulmányi félév első hónapjában (szeptember-február) kerül sor postai úton vagy házipénztárban Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában Nem adható szociális-tanulmányi ösztöndíj abban az esetben, ha a gyermekkel közös háztartásban élők vagyonának külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét ide nem értve a család által lakott ingatlan értékét. 4. (1) 7,8 Az ösztöndíj iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon, a jövedelemigazolások, a vagyonnyilatkozat és az év végi bizonyítvány illetve a tanulmányi versenyen elért eredményt igazoló okmány másolatának csatolásával minden év augusztus 10. napjáig a gyermek szülője illetve törvényes képviselője nyújthatja be a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Ügyfélszolgálati Csoportján. A határidő számítása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak. (2) Az /1/ bekezdésben megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő. (3) A tanulmányi átlag kiszámítása kizárólag az évvégi bizonyítvány alapján történik. Az átlag számításakor a magatartási és szorgalmi osztályzatot is figyelembe kell venni, és a kerekítés szabályait kell alkalmazni. 2/6 3 Módosítva: 17/2011. (IV. 29.) rendelet 1. -a alapján. Hatályos: 2011.június 1-jétől 4 Módosítva 18/2015. (V.28.) rendelet 3. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől 5 Módosítva 18/2015. (V.28.) rendelet 4. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől 6 Módosítva 18/2015. (V.28.) rendelet 5. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől 7 Módosítva: 17/2011. (IV. 29.) rendelet 2. -a alapján. Hatályos: 2011.június 1-jétől 8 Módosítva 18/2015. (V.28.) rendelet 6. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől

3 (4) A kérelmeket I. fokon a polgármester bírálja el, s az ösztöndíjra való jogosultságot határozattal állapítja meg. (5) II. fokon a Képviselő-testület jár el. (1) Az elnyert ösztöndíjat a tanulmányi időszak (10 hónap) idejére kell megállapítani. 9 (2)-(3) (4)A szociális-tanulmányi ösztöndíj összegét az egyéb önkormányzati támogatások iránti kérelmek elbírálása során figyelmen kívül kell hagyni Meg kell szüntetni az ösztöndíjra való jogosultságot abban az esetben, ha a) az ösztöndíjban részesülő tanulói jogviszonya megszűnik, b) az ösztöndíjra jogosult rendezett lakcímmel már nem rendelkezik II. fejezet 8. (1) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjat kell megállapítani a Budapest Főváros XVII. kerületében lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiataloknak. (2) 13 A pályázók köre valamint a pályázat benyújtásának határideje megegyezik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat aktuális fordulójához kiadott Általános Szerződési Feltételek -ben foglaltakkal. 9. A rendelet alkalmazása szempontjából hátrányos helyzetűnek tekintendő az a pályázó, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át. 14 3/6 9 Módosítva 18/2015. (V.28.) rendelet 7. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől 10 Hatályon kívül helyezve 18/2015. (V.28.) rendelet 8. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől 11 Módosítva 18/2015. (V.28.) rendelet 9. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől 12 Hatályon kívül helyezve 18/2015. (V.28.) rendelet 10. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől 13 Módosítva: 17/2011. (IV. 29.) rendelet 3. -a alapján. Hatályos: 2011.június 1-jétől 14 Módosítva 18/2015. (V.28.) rendelet 11. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől

4 Az EPER Bursa elektronikus rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapot, a hozzá tartozó mellékletekkel együtt a Jegyzői Iroda Ügyfélszolgálati Csoportján vagy postai úton lehet benyújtani (1) A pályázat nyerteseit az Önkormányzat az Általános Szerződési Feltételek -ben foglalt időtartamban havi Ft ösztöndíjban részesíti. 17 (2) A megítélt ösztöndíj folyósítása az Általános Szerződési Feltételek -ben foglaltak szerint történik. (3) A megítélt támogatásokat az Önkormányzat csak az Általános Szerződési Feltételek -ben foglalt esetekben szüneteltetheti, illetve vonhatja vissza. 12. A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó: (1) akinek családjában lévő kiskorú eltartottak száma három vagy annál több; (2) akinek gyermeke van; (3) aki valamilyen betegségben szenved, rokkant vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van; (4) aki árva vagy félárva; (5) akinek szülője/gondviselője munkanélküli; (6) akinek szülője/gondviselője nyugdíjas; (7) aki kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült. 13. A pályázó az előnyös elbírálásra okot adó körülmények igazolására pályázatával egyidejűleg köteles benyújtani: (1) A 12. /1/ bekezdésében foglalt esetben az eltartó büntetőjogi nyilatkozatát az eltartás tényéről, valamint az eltartottak anyakönyvi kivonatának másolatát. 4/6 15 Módosítva: 17/2011. (IV. 29.) rendelet 4. -a alapján. Hatályos: 2011.június 1-jétől 16 Módosítva 18/2015. (V.28.) rendelet 12. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől 17 Módosítva 18/2015. (V.28.) rendelet 13. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől

5 (2) A 12. /2/ bekezdésében foglalt esetben a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. (3) A 12. (3) bekezdésében foglalt esetben az orvosi igazolást és az együttlakás tényét igazoló irat másolatát. (4) A 12. (4) bekezdésében foglalt esetben az árvaellátásról szóló igazolást vagy az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatának másolatát. (5) A 12. (5) bekezdésében foglalt esetben az illetékes Munkaügyi Központ igazolását, mely szerint a szülő/gondviselő regisztrált munkanélküli. (6) A 12. (6) bekezdésében foglalt esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását, mely szerint a szülő/gondviselő nyugellátásban részesül. (7) A 12. (7) bekezdésében foglalt esetben a kollégium igazolását az ellátásra való jogosultságról és a helyhiány miatti elutasításról. 14. A 12. -ban foglalt esetek bármelyikének fennállása esetén az ösztöndíjat meg kell állapítani a pályázó részére, ha a pályázó háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (1) Az Önkormányzat az A és a B típusú pályázatokat külön rangsorolja. (2) A rangsor felállítására az alábbiak szerint kerül sor: a) a pályázat elbírálása során előnyt élvezők sorrendjének kialakításakor az alacsonyabb egy főre jutó jövedelmű pályázó kapja az alacsonyabb sorszámot a rangsorban; b) az előny nem élvező pályázok közül, az alacsonyabb egy főre jutó jövedelmű pályázó kapja az alacsonyabb sorszámot a rangsorban; c) abban az esetben, ha az a)-b) pontokban foglalt szempontok szerint nem lehet a pályázók közötti rangsort felállítani, a pályázat benyújtásának időpontja az irányadó Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat aktuális fordulójának Általános Szerződési Feltételei -ben foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni. 5/6 18 Módosítva 18/2015. (V.28.) rendelet 14. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől 19 Módosítva 18/2015. (V.28.) rendelet 15. -a alapján. Hatályos: június 1-jétől 20 Módosítva: 17/2011. (IV. 29.) rendelet 5. -a alapján. Hatályos: 2011.június 1-jétől

6 E rendelet június 18. napján lép hatályba. 17. Budapest, június 17. Dr. Nagy István jegyző Devánszkiné dr. Molnár Katalin polgármester 6/6

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 25/1997/XII.10./sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Cserkeszőlő

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli- és természetbeni- szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések (Szoc.tv. 10. (1) bekezdés, 32.

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések (Szoc.tv. 10. (1) bekezdés, 32. VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Vasszécseny Község Önkormányzata

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Egységes szerkezet 2 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 15. (1) bekezdésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben