Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u Bp. Pf. 46. Tel.: Fax.: Ügyfélfogadási idı: hétfı: 13:30-18:00 szerda: 8:00-16:30 péntek: 8:00-11:30 Tárgy: Gyermektartásdíj megelőlegezési kérelem... gyermek ügyében KÉRELEM A gyermektartásdíjra jogosult szülő (más törvényes képviselő) /, és a 18. életéve felett nagykorúvá vált gyermek: családi neve:... utóneve:... születési családi neve:... születési utóneve:... születési hely:... születési idő:... anyja születési családi és utóneve:... állampolgársága:... egyéb jogállása (bevándorolt, letelepedett, menekült):... lakóhelye: tartózkodási helye:... postacíme:... munkahelye (név, cím):... Telefon/telefax:.. A tartásdíjat a... Bíróság (külföldi bíróság vagy más hatóság) az... -án hozott és... -án jogerőre emelkedett... számú ítélettel / határozatával állapította meg. A gyermektartásdíj fizetésére kötelezett szülő: családi neve:... utóneve:... születési családi neve:... születési utóneve:... születési hely:... születési idő:... anyja születési családi és utóneve:... állampolgársága:... lakóhelye:... tel. szám:... tartózkodási helye:...

2 postacíme:... munkahelye utolsó ismert munkahelye (név, cím):... 2 a fizetési kötelezettségének... év... hó... nap óta nem tesz eleget, ezért a lakóhelye szerint illetékes... bíróságnál kezdeményeztem a bírósági ítélet végrehajtását. a) A végrehajtás a kötelezett bérére, rendszeres jövedelmére sikertelen volt. Ezt a letiltó ill. foglaló végzéssel igazolom.* b) A végrehajtás még nem történt meg. A végrehajtás kezdeményezését a csatolt okirattal igazolom.* * A megfelelő rész betűjele bekarikázandó. Kérem a bíróság által megállapított gyermektartásdíj megelőlegezését. A gyermekeim megfelelő ellátásához szükséges a gyermektartásdíj összege. Gyermekek: 1. családi neve:... utóneve:... születési hely:... születési idő:... anyja születési családi és utóneve:... lakóhelye: családi neve:... utóneve:... születési hely:... születési idő:... anyja születési családi és utóneve:... lakóhelye: családi neve:... utóneve:... születési hely:... születési idő:...

3 anyja születési családi és utóneve:... 3 lakóhelye:... A család jövedelmi viszonyairól a mellékelt, erre rendszeresített űrlapon nyilatkozom. Az egy főre jutó havi átlag jövedelem... Ft, amely nem éri el a jogosultság felső határértékét, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2-szeresét. A jövedelmünket terhelő, igazolható kiadások összértéke havonta... Ft. Tudomásom szerint a kötelezett szülő rendelkezik vagyonnal, melyre vezetett végrehajtás eredményét nem ismerem* / nem rendelkezik vagyonnal.* * A megfelelő rész aláhúzandó. Ingatlanának adatai: Fekvése:... Tul. lap:... Hrsz.:... Tul. hányad:... Értéke:... Ft, azaz... forint. Ingóságai: Készpénz:... Takarékbetét:... Nagyobb értékű tárgy:... A kérelmet megalapozó okok, tények: Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a megelőlegezést kizáró törvényi okok egyike sem áll fenn. Kizáró okok: A kötelezett szülő:

4 4 - lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem érvényesíthető, - külföldi tartózkodási helye ismeretlen, - közös háztartásban él a jogosulttal, - gyermektartásdíj fizetési kötelezettsége lejárt, Egyéb ok: életévét betöltött gyermeknél a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmánya megszűnt, ill. betöltötte a 20. életévét /felsőfokú oktatásra nem adható/ - a gyermektartásdíj nem előlegezhető meg részösszegű megfizetés, vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja Tudomásul veszem, hogy a kérelmem benyújtásával egyidejűleg az alábbi iratokat kell becsatolnom: - tartásdíj megállapító jogerős bírósági határozat, - a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, ill. a végrehajtás szünetelést kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyvet, vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okiratot, - külföldi kötelezett szülő esetén, a gyermektartásdíj behajtását és az igény érvényesítésének kezdeményezését igazoló közokiratot - jövedelemnyilatkozat igazolásokkal (149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete szerint) - jövedelmet terhelő kiadások igazolásai - közös költség - közüzemi díj - hiteltörlesztés - lakbér - albérleti díj - albérleti szerződés - lakáshasználati díj - 18 éven felüli gyermek esetében középfokú tanulmányok folytatására vonatkozó iskolalátogatási igazolás (tanévenként szükséges) - EK-hez tartozó érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező jogosult esetén - tartózkodási engedély másolata - tartózkodási jogát igazoló egyéb irat (igazolást a munkaviszonyról, tanulói jogviszony fennállásáról) - rokoni kapcsolatot igazoló irat másolata, ha hozzátartozóként jogosult - személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, Alulírott kérelmező tudomásul veszem: A gyámhivatal a bíróság által megállapított összeget, százalékos marasztalás esetén az alapösszeget előlegezi meg. - külföldi kötelezett szülő esetén, gyermektartásdíj behajtását és az igény érvényesítésének kezdeményezését igazoló közokiratot. A gyámhivatal a bíróság által meghatározott összegnél alacsonyabb összeget állapíthat meg abban az esetben, ha a gyermek tartását a gondozó szülő részben biztosítani tudja.

5 5 Amennyiben a jogosultság feltételeiben változás áll be azt köteles vagyok haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül jelenteni a gyámhivatalnak, és ebben az esetben a gyámhivatal a gyermektartásdíj folyósítását hat hónapra felfüggesztheti. A felfüggesztés okai: - az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, - a végrehajtási eljárás eredménnyel jár a kötelezett jövedelmére, egyéb vagyonára, - a kötelezett a kérelmező részére közvetlenül fizet tartásdíjat, - a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelték el. A megelőlegezést a gyámhivatal a felfüggesztést követő vizsgálat eredményeként megszüntetheti, ha - a gyermek eléri nagykorúságát és nappali tagozaton nem folytat középfokú tanulmányokat, - a gyermek - a gyámhivatal, vagy a bíróság végrehajtandó határozata alapján a külön élő másik szülőhöz, vagy más személy gondozásába kerül, - a gyermeket a gyámhivatal átmeneti, vagy tartós nevelésbe vette, - a kötelezett meghalt. Tudomásul veszem azt is, hogy amennyiben kétszeres tartásdíjat veszek fel, az ezen időszakra eső előlegezett összeget köteles vagyok visszafizetni az államnak. Tudomásul veszem, hogy az ügyintézési határidő: 22 munkanap. Az eljárás megindításáról értesítést kérek / nem kérek**. A gyámhivatallal az alábbi módon kívánok kapcsolatot tartani**: - írásban - telefaxon - személyesen Jóváhagyó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok / nem mondok le**. ** A megfelelő rész aláhúzandó. Budapest, hó...nap A kérelemnyomtatvány és nyilatkozat közös dokumentum! kérelmező aláírása

6 6 NYILATKOZAT gyermektartásdíj megelőlegezéséhez (149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete alapján) A) Személyi adatok 1. A gyermektartásdíj megelőlegezését kérő neve:... lakcíme: A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a gyermektartásdíj megelőlegezését kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a gyermektartásdíj megelőlegezését kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: Házastársa, élettársa Egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) Gyermekei* Név Születési hely, idő Anyja neve * A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali oktatás munkarendje szerint középfokú tanulmányokat folytató, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek.

7 7 B) Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9-( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege) A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bek. i. pontja) Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (az ügyintéző tölti ki!):... Ft/hó. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat B) pontjának alpontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Budapest, hó...nap.... a támogatást kérő aláírása

8 8 Irányadó jogszabályok: Csjt évi IV. tv. a házasságról, a családról és a gyámságról: 69/A. - 69/D. Gyvt évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról: Gyer. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról: Gyár. 331/2006 (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és a gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről: 5. b. p., 21. (1) bekezdés a.)p.) pontja Ket évi CXL. tv a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló: 33.. (1) bekezdés,

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt KÉRELEM Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt Kérelmező család és utóneve: Születéskori család és utóneve: Neme: Állampolgársága: Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakcíme: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM GYERMEKTARTÁSDIJ MEGELŐLEGEZÉSE IRÁNT

KÉRELEM GYERMEKTARTÁSDIJ MEGELŐLEGEZÉSE IRÁNT KÉRELEM GYERMEKTARTÁSDIJ MEGELŐLEGEZÉSE IRÁNT Alulírott születési név: szül. h: szül ideje: anyja neve: lakcím: szám alatti lakos tartásra jogosult szülő előadom: A Bíróság az -én hozott számú ítélettel

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. 1. Neve:. Születési helye, ideje:. Anyja neve:.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. 1. Neve:. Születési helye, ideje:. Anyja neve:. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekem/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani, tekintettel

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 15. (1) bekezdésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET 2/2006. (III. 9.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN) Hatályos 2011. február 1. napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4.számú melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. sz. melléklet a 26/2006.(XII. 14.) rendelethez A.) Személyi adatok: N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. A szociális ellátást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye:.......

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 06 (52) 384-103, fax: 06 (52) 384-295, e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu K É R E L E M Alulírott kérem, hogy

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3101, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl TÁJÉKOZTATÓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl A gyermekek védelmérl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 19-20. ai, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ)

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ) 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ KÉRELEM lakhatási támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

KÉRELEM. A) lap. Indoklás: I) Személyi adatok. Neve:.. Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:... Lakóhely: irányítószám..

KÉRELEM. A) lap. Indoklás: I) Személyi adatok. Neve:.. Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:... Lakóhely: irányítószám.. KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére/részemre

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: Kérelem beiskolázási támogatás megállapításához (benyújtható minden évben augusztus 1. - november 30. között, addig a tanévig, amelyben a gyermek a 21. életévét betölti!) 1. Személyes adatok Név: Születési

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ KÉRELEM temetési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben