Aktív korúak ellátása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aktív korúak ellátása"

Átírás

1 Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult, ha másfajta támogatásban nem részesül. Csak akkor állapítják meg az ellátást, ha a kérelmező és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és a kérelmező keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, valamint a háztartási munkát - nem folytat. A megélhetés más módon nem biztosított akkor, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a legkisebb nyugdíj 90%-át (ez az összeg 2012-ben 25,650 Ft) és vagyona nincs. A fogyasztási egység egy arányszám, ahol a) a kérelmező arányszáma 1,0, a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 1,2 (ha fogyatékossági támogatásban részesül, akkor 1,2, ill 1,4) b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9 (ha fogyatékossági támogatásban részesül, akkor 1,1) c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0 Példa: Van egy háromgyermekes család, ahol a család összes jövedelme 70,000 Ft. Itt az arányszám: 1+0,9+0,8+0,8+0,7= 4,2 Az arányszám megállapítása után az összes jövedelmet el kell osztani az arányszámmal, hogy megkapjuk az egy fogyasztási egységre, azaz az egy főre jutó jövedelmet Ft /4,2= Ft., tehát ebben az esetben jogosultak aktív korúak ellátására. Fajtái Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Jogosult 1. aki korábban valamilyen típusú a) egészségkárosodott álláskeresési támogatásban részesült, és a személynek minősül, folyósítási időtartama lejárt, 2. akinek az álláskeresési támogatását a támogatási idő alatt azért szüntették meg, mert dolgozott, de a munkavégzést követően mégsem lett jogosult álláskeresési támogatásra, 1. aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, os 2. aki legalább 50%- mértékű 1

2 3. aki az ellátás iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a munkaügyi központtal legalább egy évig együttműködött, 4. aki esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, 5. akinek árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén kapott özvegyi nyugdíját azért szüntették meg, mert már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás. Az. 5. és 6. pontban felsorolt esetekben közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal legalább három hónapig együtt kell működni, hogy az ellátást megítéljék. egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket (egészségkárosodott személy), 3. aki vakok személyi járadékában részesül (egészségkárosodott személy), 4. aki fogyatékossági támogatásban részesül (egészségkárosodott személy), b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban (gyet), vagy gyermekgondozási díjban (gyed), terhességigyermekágyi segélyben (tgyás) - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy d) a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. Egyéb feltételek Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult, 2

3 Kérelem benyújtása, határidő kivéve, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. Az önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy a jogosult a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételeket teljesítse. Ilyen feltétel lehet a ház, az udvar, a kert, a járda tisztán tartása, valamint a ház állagának a megőrzése, és higiénikus állapotának biztosítása. A feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítani. A korábbi ellátás folyósításának megszűnésétől számított 12 hónapon belül, a polgármesteri hivatalhoz benyújtott kérelemmel igényelhető. A támogatásra jogosult személy a munkaügyi központnál kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét. Együttműködés A kérelmező köteles a munkaügyi központtal együttműködni. 3 A jogosult együttműködési kötelezettséget vállal a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv). Egészségkárosodott személyekre, és azokra, akik 14 év alatti gyereküket egyedül nevelik, ez a szabály nem vonatkozik! Az együttműködés keretében a jogosult a) a kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, b) beilleszkedését segítő programban való részvételéről írásban megállapodik, és c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet a) az

4 4 együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére. Az együttműködési eljárás és a beilleszkedési program szabályait, illetve az együttműködés megszegésének következményeit helyi rendelet szabályozza. Az együttműködés jellemzően a családsegítő szolgálat útján valósul meg. Összege 22,800 Ft. Havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete. Fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) az első nagykorú családtag

5 arányszáma 1,0, a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 1,2 (ha fogyatékossági támogatásban részesül, akkor 1,2, ill 1,4) b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9 (ha fogyatékossági támogatásban részesül, akkor 1,1) c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0 Családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának ( Ft) szorzatával. Példa A kétgyermekes családban az apa jövedelemmel nem rendelkezik, az anya a gyermek után Gyes-ben részesül. Fogyasztási egység (Két szülő, két egészséges gyermek): 1+0,9+0,8+0,8= 3,5 A család összjövedelme: ft (Gyes) Ft ( családi pótlék )= Ft A családi jövedelemhatár: 25,650x3.5= 89,775Ft Rendszeres szociális segély összege: 89,775-45,607=44,168 Ft lenne, de valójában nem lehet több mint a törvényileg meghatározott maximálisan adható összeg. 5

6 Szünetelés, felfüggesztés a) ha a jogosult 90 nap, vagy annál rövidebb időtartamra létesített jogviszony alapján keresőtevékenységet folytat, a jogviszony fennállásának időtartama alatt, b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt. A jegyző a jogellenesen munkát végző ellátására jogosult személy ellátásának folyósítását - a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét első ízben megállapító jogerős és végrehajtható határozata alapján - egy hónap időtartamra felfüggeszti. Maximálisan adható összeg: 42, 327 forint. Ha a család valamely tagjának foglalkoztatást elősegítő támogatást is megállapítottak, akkor a segély összege nem haladhatja meg a 19,527 forintot. a) ha a segélyezett 90 napnál rövidebb ideig munkát végez, a munkavégzés ideje alatt, vagy b) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt. Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz eleget, egy hónapra fel kell függeszteni a segélyt Nem állapítható meg, illetve meg kell szüntetni az ellátását annak, aki - előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, - a tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott (a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve), - gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül, - gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig, - az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik, - katonai szolgálatot teljesít, - közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy - képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül (ebben az esetben a már meglévő ellátást nem szünteti meg), - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül (ebben az esetben a már meglévő ellátást nem szünteti meg), 6

7 - felzárkózást elősegítő megélhetési támogatást kap. Meg kell szüntetni az ellátását annak is a) aki a jogosultság feltételeinek megállapítása, vagy ellátás összegének felülvizsgálata során az eljárást akadályozza, b) aki keresőtevékenységet folytat, kivéve, 1. ha a keresőtevékenység 90 napot meg nem haladja meg, vagy 2. aki közfoglalkoztatási jogviszonyban dolgozott, vagy háztartási munkát végzett, c) aki a jogosultság fennállása alatt jogellenesen munkát végzett, és a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten, jogerősen megállapította, vagy Megszüntetés / Nem állapítható meg d) aki az ellátás folyósításának időtartama alatti együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, e) aki a munkaügyi központ által felajánlott munkalehetőséget nem fogadja el, vagy a közfoglalkoztatási jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a közfoglalkoztatási jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, f) akit neki felróható okból töröltek az álláskeresők nyilvántartásából, g) aki az ellátásról megállapításáról szóló határozatban lévő határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, h) aki a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételeket nem teljesíti, i) aki a jogosultság felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben, a jogosultság fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban 1. közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy 2. keresőtevékenységet - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatást és a háztartási munkát is- nem folytatott, vagy 3. munkaerőpiaci programban nem vett részt, vagy 4. legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt, vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban, vagy 5. ezek hiányában közérdekű 7 aki az ellátás folyósításának időtartama alatti együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.

8 önkéntes munkát sem végzett. Újbóli folyósítás A megszűnést követő 3 éven belül lehetséges, ha fennállnak a jogosultsági feltételek. A megszűnést követő 3 éven túl: ha a jogosultsági feltételek fennállnak, és a kérelmező teljesíti az együttműködési kötelezettségét (2 év alatt legalább 1 év) Hajléktalanokra vonatkozó rendelkezések De, ha valakinek azért szüntetik meg az ellátását, mert: a) a munkaügyi központ által felajánlott munkalehetőséget nem fogadja el, vagy a közfoglalkoztatási jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a közfoglalkoztatási jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, b) a neki felróható okból töröltek az álláskeresők nyilvántartásából, c) az ellátás megállapításáról szóló határozatban lévő határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, d) a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételeket nem teljesíti, e) a jogosultság felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben, a jogosultság fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban 1. közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy 2. keresőtevékenységet - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatást és a háztartási munkát is- nem folytatott, vagy 3. munkaerőpiaci programban nem vett részt, vagy 4. legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt, vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban, vagy 5. ezek hiányában közérdekű önkéntes munkát sem végzett, akkor elölről kell kezdenie az együttműködési eljárást, és legalább 1 évig nem kaphat ellátást. A főjegyző az aktív korúak ellátására jogosult hajléktalanokról nyilvántartást vezet és gondoskodik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak vagy a rendszeres szociális segélynek a hajléktalan személy által meghatározott, határozatban foglalt címre történő folyósításáról. Ha a hajléktalan személy az ellátást három hónapon keresztül nem veszi át, a főjegyző szünetelteti a folyósítást és az erről szóló végzését az ellátást megállapító jegyzővel közli, aki dönt az ellátás fenntartásáról, illetve megszüntetéséről. Egy személy csak egy ellátást kaphat, így ha több önkormányzat állapít meg ellátást, akkor csak az legutolsót folyósítják. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult hajléktalan személynek az ellátást megállapító határozat székhelye szerinti munkaügyi központtal áll fenn az együttműködési kötelezettsége. A rendszeres szociális segélyre jogosult hajléktalan személy együttműködési kötelezettsége azzal a települési önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervvel áll fenn, amely jegyzőjének határozata alapján a főjegyző a rendszeres szociális segélyt folyósítja. 8

9 Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot a fővárosi főjegyző állapította meg, a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult hajléktalan személy együttműködési kötelezettsége az általa megjelölt tartózkodási hely szerint illetékes állami foglalkoztatási szervvel áll fenn, b) a rendszeres szociális segélyre jogosult hajléktalan személy együttműködési kötelezettsége a fővárosi önkormányzat által kijelölt szervvel áll fenn. 9

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül!

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül! Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónkban részletesen leírtuk az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit. Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza a leírtakat, de ezen kívül rendkívül fontos, hogy a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben