NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. -ának (3) bekezdése, és 16. -ának (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. /a továbbiakban: Szt./ 37/A - 37/G. -ai alapján - figyelemmel a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV.tv. /a továbbiakban: Flt./ 8. -ának (4) bekezdés a.) pontjára is - a szociális rászorultságtól függõ egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999. (X.1.) számú helyi önkormányzati rendeletét /továbbiakban: Ör./ az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Ör.3. -a az alábbiak szerint egészül ki: ca: aktív korú nem foglalkoztatott személy: az aki a munkanélküli járadék, illetõleg a jövedelempótló támogatás idõtartamát kimerítette, vagy a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelõzõ kettõ évben a lakóhely szerint illetékes önkormányzattal, vagy a Megyei Munkaügyi Központtal /a továbbiakban: munkaügyi központ/, illetõleg annak kirendeltségével, legalább egy év idõtartamig együttmûködött és keresõtevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát, l: közhasznú munka: a) a lakosságot, vagy a Várost érintõ közfeladat ellátása, b) az Önkormányzat által önként vállalt, vagy a késõbbiekben vállalandó, a lakosságot, illetõleg a várost érintõ feladat ellátása,

2 c) közhasznú tevékenység folytatása, m: közfeladat: a lakosságot, vagy a várost érintõ az az állami, vagy - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben meghatározott - önkormányzati feladat amelynek ellátásáról az államnak, vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia, n: közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv ának c.) pontjában meghatározott tevékenységek folytatása, o: közmunka: az országgyűlés, vagy a kormány által meghatározott célok megvalósítására irányuló közmunkaprogramok keretében megvalósuló foglalkoztatás, p: közcélú munka: az a tevékenység, amely olyan állami, vagy önkormányzati feladat elvégzésére irányul, amelynek ellátásáról az Önkormányzat jogszabályi kötelezettsége, vagy saját elhatározása alapján gondoskodik, r: munkanélküli: az a személy aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és aki büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy - az alkalmi foglalkoztatatásnak minősülő munkaviszony kivételével - munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet nem folytat, valamint a munkaügyi központ munkanélküliként nyilvántartásba vette.

3 2. Az Ör. 'Idõskorúak járadéka és a rendszeres szociális segély" fejezet az alábbi rendelkezésekkel egészül ki, egyben a jelen-legi 8. számozása 8/G. -ra változik. 8/A. (1) Az Önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg an-nak a személynek, aki a) a 18. életévét betöltötte és aktív korú, továbbá aa) munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy ab) vakok személyi járadékában részesül, illetõleg b) aktív korú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megél-hetése a) az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személynek, ha havi jövedelme, valamint családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, b) az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át, valamint családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át és vagyona sem neki, sem családjának nincs.

4 8/B. (1) Az Önkormányzat a rendszeres szociális segélyt kérelmezõ igényjogosult aktív korú nem foglalkoztatott személyek legalább 30 munkanapot meghaladó idõtartamú - közhasznú tevékenység, közcélú munka, közmunka keretében történõ - foglalkoztatását a Nyíregyháza, Bokréta u. 22. szám székhelyû Városüzemeltetési Közhasznú Társaság /a továbbiakban: foglalkoztató/ útján biztosítja. A foglalkoztató a foglalkoztatás biztosítása érdekében az Önkormányzat által létesített intézmények szabad álláshelyeit is igénybe veheti, továbbá kihasználhatja a közhasznú és kiemelten közhasznú civil szervezetek nyújtotta lehetõségeket is. (2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy akkor köteles a foglalkoztató által felajánlott munkát elfogadni, ha a) szakképzettségének, illetőleg iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek megfelel, továbbá egészségi állapota szerint a munkavégzésre alkalmas, továbbá ha a munkahely és a lakóhelye közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történõ oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelõ nõ és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelõ férfi esetében a két órát nem haladja meg. b) a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér összegét, legalább napi 4 órás részmunkaidõs foglalkoztatás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 8/C. (1) A jövedelmi és vagyoni viszonyok indokolta esetben sem állapítható meg rendszeres szociális segély, illetve a már megállapított ellátás folyósítását meg kell szüntetni annak a) a személynek, aki aa) egyéb az Szt. 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve, ha annak összege a 8/A. (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személy esetében nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, a b) pontban megjelölt személy esetében pedig a 70 %-át, ab) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, b) az aktív korú nem foglalkoztatott személynek, aki

5 ba) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõen folyósított jövedelempótló támogatásának idõtartama alatt az önkormányzattal, illetőleg a munkaügyi központtal nem mûködött együtt, bb) a rendszeres szociális segély megállapítását megelőzően, valamint a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét megszegte, bc) katonai szolgálatot teljesít, bd) az Flt. szerinti munkanélküli járadékra jogosultságot szerzett, be) keresõtevékenységet folytat ide nem értve az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ munkavég- 8/D. Szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása, ha az aktív korú nem foglalkoztatott személy az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatást. 8/E. (1) A rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az aktív korú nem foglalkoztatott személy az Önkormányzattal, a Munkaügyi Központtal, valamint a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálattal együttmûködni köteles. (2) Az Önkormányzattal történõ együttmûködés a nyilvántartásba vétetéssel, a segélyre való jogosultság vizsgálatában és felülvizsgálatában történõ közremûködéssel, az önkormányzat által felajánlott megfelelõ munka elfogadásával valósul meg. (3) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles a Munkaügyi Központ Kirendeltségénél az Flt. 54. (3) bekezdésében foglaltak alapján az Flt. 58. (5) bekezdés d. pontja szerint nyilvántartásba vétetni magát, és a Munkaügyi Központ Kirendeltsége által elõírt idõpontban jelentkezését, kötelezettségét teljesíteni, valamint a részére felajánlott megfelelõ munkát elfogadni.

6 (4) Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek kötelesek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat "Munkaerőpiaci esélyek javítása, és lelki egészség megőrzése" elnevezésű programjában részt venni. (5) A (4) bekezdésben meghatározott program keretében az aktív korú nem foglalkoztatottak életvezetési, munkaügyi és munkavállalási tanácsadásban részesülnek, lelki egészség megõrzõ tréningen és egészséges életmód csoportfoglalkozáson vesznek részt. (6) A programban való részvétel feltételeit - ide értve a megjelenési gyakoriságot is - a szociális helyzet és a mentális állapot függvényében az intézmény és a segélyezett közötti írásos megállapodásban kell meghatározni. 8/F. (1) A rendszeres szociális segély folyósítása iránti kérelmeket az elõírt formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájánál /továbbiakban: Iroda/ kell benyújtani. (2) A kérelemben a szociális igazgatási eljárásban egyébként is közlendõ adatokon túlmenõen fel kell tüntetni a kérelmezõ iskolai végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat is. (3) A kérelem benyújtásától számított tíz munkanapon belül meg kell vizsgálni a jogosultság jövedelmi és vagyoni feltételeit, és ezek fennállása esetén az aktív korú nem foglalkoztatott személy 8/B. (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásának biztosítására meg kell keresni a foglalkoztatót. (4) A foglalkoztató a megkeresés megérkezésétõl számított öt munkanapon belül köteles megvizsgálni a kérelmezõ foglalkoztatásának lehetõségét és amennyiben a 8/B. (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ foglalkoztatást biztosítani tudja a kérelmezõt a munka felajánlásáról, a munkakör, a munkaidõ, a munkavégzés helye, a foglalkoztatás kezdõ- és befejezõ idõpontja és a munkabér megjelölése mellett haladéktalanul értesíti. A foglalkoztató a foglakoztatás lehetõségének hiányáról az Irodát ugyancsak haladéktalanul köteles értesíteni.

7 (5) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozat csak a kérelmezõ együttmûködési kötelezettségének teljesítését követõen hozható meg, illetve a kérelmet csak az együttmûködési kötelezettség felróható megszegése esetén lehet elutasítani. (6) A jelen rendelkezéseit a korábbi szabályok szerint megállapított rendszeres szociális segély évenkénti felülvizsgálata során is alkalmazni kell. (7) Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban a Munkaügyi Központtal és a Családsegítõ Szolgálattal való együttmûködés kötelezettséget, a következményekre való figyelmeztetéssel egyetemben, külön is elõ kell írni. 3. (1) A jelen rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) A jelen rendelet szabályait csak a hatályba lépését követõen benyújtott kérelmek alapján indult szociális igazgatási eljárásokban lehet alkalmazni. Nyíregyháza, április 17. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző Jelen rendeletet április hó 20. napján kihirdetem.

8 Nyíregyháza, április 20. Dr. Szemán Sándor jegyző

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004.(VI.07.) r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól (egységes szerkezet) Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai:

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai: A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai: 1.) Az Szt. kiegészül: 1. Az Szt 10. - ának (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: /a jövedelemszámításnál

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. június 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII.

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2006. (III. 13.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2006. (III. 13.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (III. 13.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XII.05.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XII.05.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XII.05.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Kisoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testület a szociális igazgatásról

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

2010. évi CLXXI. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról*

2010. évi CLXXI. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról* 31214 MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 200. szám 4. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása 25. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól egységes szerkezetbe a 5/2010. (IV. hó 7. nap) rendelettel Nyírbogdány

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben