SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet) 1.. Siófok Város önkormányzata a szociálisan rászoruló 3 év alatti gyermeket nevelő, siófoki lakóhellyel rendelkező családok számára a gyermekek nappali felügyeletének, gondozásának, nevelésének elősegítése érdekében e rendeletben meghatározott feltételek esetén és módon bölcsődei elhelyezést, illetve havi pénzbeli támogatást nyújt. 2.. Siófok Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődében a 15/1998. /IV.30./ NM. rendeletben foglaltak szerint bölcsődei ellátást biztosít a gyermek 20 hetes korától 3 éves korának betöltéséig, ha a./ - a gyermeket nevelő szülő siófoki lakóhellyel rendelkezik és - a gyermek mindkét szülője munkaviszonyban, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy olyan rendszeres munkavégzéssel járó egyéb kereső tevékenységet folytat / továbbiakban: munkaviszony /, amely miatt a a gyermek napközbeni ellátását biztosítani nem tudja. Nem biztosítható bölcsődei ellátás annak a gyermeknek, akinek szülője a gyermek gondozása céljából az évi XXII. tv. / Mt /4/ bekezdés a./ pontja alapján fizetésnélküli szbadságon van, kivéve, ha a GYES-ben részesülő szülő a hatályos társadalombiztosítási jogszabályok szerint munkát vállal és - a gyermeket nevelő család a 3. -ban meghatározott rászorultsági feltételeknek megfelel. b./ a siófoki lakóhellyel rendelkező szülőt a gyámhatóság védő-óvóintézkedésként bölcsődei ellátás igénybevételére kötelezte. 3.. /1/ A bölcsődei ellátás szempontjából rászorult a család, ha a./ a családban az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át és * b./ a család által használt lakás nagysága a 8/2001. /III.22./ számú önkormányzati rendelet 12. -ában meghatározott mértéket legfeljebb egy lakószobával haladja meg és c./ a család lakhatását biztosító ingatlanon kívül a családtagok nem rendelkeznek ingatlantulajdonnal, kivéve, az elhelyezés iránti kérelem benyújtásának időpontjában már haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant, amennyiben azt a

2 haszonélvező használja és d./ a családtagok nem rendelkeznek forint értéket meghaladó gépkocsi tulajdonnal, kivéve a mozgáskorlátozottak számára biztosított gépkocsit, feltéve, ha valamely családtag mozgáskorlátozottságára tekintettel a 164/1995. /XII. 27./ Korm. rendelet alapján pénzbeli támogatásban részesül.* /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén sem lehet a családot rászorultnak tekinteni, ha a lakás berendezése, felszereltsége, valamint a családtagok tulajdonában álló ingóvagyon nagysága, illetve minősége a családtagok által igazolt, illetve bevallott 1 főre jutó jövedelemmel nincsenek összhangban. /3/ Különös méltánylást érdemlő esetben az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyedi döntése alapján a forint értéket meghaladó gépkocsi tulajdonnal rendelkező család is rászorultnak tekinthető. A különös méltánylás gyakorlását minden esetben külön indokolni kell.* 4.. /1/ Amennyiben a gyermek a 2. -ban meghatározott feltételeknek megfelel, de számára az ellátás az önkormányzat által fenntartott bölcsődében férőhelyhiányában nem biztosítható, az önkormányzat a bölcsődei ellátást nem önkormányzati fenntartású bölcsődében is biztosíthatja. /2/ Amennyiben férőhely hiányában a bölcsődei ellátás az /1/ bekezdés szerint sem oldható meg, azonban a gyermek megfelel a 2.. a./ pontjában meghatározott feltételeknek, az önkormányzat a gyermekre tekintettel a szülő számára havi pénzbeli támogatást nyújt. 5.. Siófok Város Önkormányzata havi pénzbeli támogatást biztosíthat a siófoki lakóhellyel rendelkező, 20 hetes és 3 év közötti gyermeket nevelő családok számára abban az esetben is, ha - a gyermeket otthon gondozó szülő munkaviszonyban nem áll, illetve az Mt /4/ bekezdés a./ pontja alapján fizetés nélküli szabadságon van, a gyermek nappali felügyeletét önmaga látja el, feltéve, hogy a szülő egyedülálló, vagy a gyermekkel közös háztartásban élő másik szülő munkaviszonyban áll és - a gyermeket nevelő családban az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyebekben a család megfelel a 3.. /1/ bekezdés b./, c./, d./ és /2/ bekezdésében meghatározott rászorultsági feltételeknek. 6.. /1/ A 4. /2/ bekezdés szerinti, valamint az 5.. szerinti pénzbeli támogatás havi összege a minimálbér és a GYES különbözetével azonos.

3 /2/ A pénzbeli támogatást havonta a szülőnek kell folyósítani. 7.. /1/ Az önkormányzat által fenntartott bölcsődében a bölcsődei ellátásért a szülő térítési díjat nem fizet. /2/ Ha az önkormányzat a gyermek bölcsődei ellátását a 4.. /1/ bekezdés szerint biztosítja, a szülő által egyébként fizetendő térítési díjat a szülő helyett az önkormányzat téríti meg a bölcsőde fenntartó számára. 8.. /1/ A bölcsődei elhelyezés kivéve a 2.. b./ pontjában meghatározott esetet, - valamint a pénzbeli támogatás kérelemre biztosítható. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályához kell benyújtani. /2/ A kérelmet a gyermek szülője terjesztheti elő. A kérelemhez mellékelni kell: - a szülők / szülő, / munkaviszonyának fennállását igazoló dokumentumokat - a gyermeket korábban otthon gondozó szülő esetén, a munkáltató nyilatkozatát a tényleges munkába-lépés napjáról, vállalkozó esetén a társadalombiztosítás igazolását arról, hogy a GYES folyósításának megszüntetésére vonatkozó kérelmet előterjesztette, - a családtagok a 32/1993. / II. 11. / Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatát és a nyilatkozat alapjául szolgáló dokumentumokat - a családtagok ingatlantulajdonára, valamint gépkocsi tulajdonára vonatkozó nyilatkozatot. /3/ Az osztály a döntés előkészítése során: - megkeresi a gyermek körzeti védőnőjét a bölcsődei felvételre vonatkozó, a szociális körülményeikre is kiterjedő véleményének megküldése végett - a szülők és a gyermek közös lakóhelyén környezettanulmányt készít - a kérelmező által tett jövedelmi viszonyokra és vagyonra vonatkozó nyilatkozatok valódiságának ellenőrzése céljából a Somogy Megyei APEH-től és a helyi adóhatóságtól adatot kérhet - beszerzi a bölcsődevezető nyilatkozatát arról, hogy a férőhely rendelkezésre áll. 9.. /1/ A bölcsődei felvételről, illetve a pénzbeli térítés megállapításáról és Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. A bizottság döntése ellen 15 napon belül fellebbezést lehet benyújtatni a képviselőtestülethez. Bölcsődei gondozásba olyan gyermek vehető fel,

4 akinek felvételéről jogerős döntés van. /2/ A 2.. b./ pontja esetében a bölcsődei ellátást a gyámhatóság jogerős határozata alapján kell biztosítani /1/ A szülő a változástól számított 15 napon belül köteles értesíteni az Általános Igazgatási Osztályát a család jövedelmi, vagyoni és lakhatási körülményeinek megváltoztatásáról. /2/ Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a pénzbeli támogatást határozott időtartamra, legfeljebb azonban 1 évre állapítja meg. A bizottság a pénzbeli támogatás esetén a határidő lejártát követően, a bölcsődei gondozás esetén pedig évente az ellátások feltételeinek fennállását az Általános Igazgatási Osztály közreműködésével felülvizsgálja. /3/ Amennyiben a pénzbeli támogatás folyósításának időtartama alatt bölcsődei férőhely rendelkezésre áll, a pénzbeli támogatás folyósítását a bizottság megszűnteti, egyidejűleg a gyermek számára bölcsődei ellátást biztosít. Amennyiben a szülő a bölcsődei ellátásra igényt nem tart, pénzbeli támogatásban nem részesíthető. /4/ Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a bölcsődei ellátást megszűnteti, illetve a pénzbeli támogatás folyósítása pedig a határidő lejártát követően megszűnik, ha a megállapítás feltételei nem állnak fenn /1/ A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás esetén az évi III. tv. / Szt. / 17. -a szerint eljárást kell lefolytatni. /2/ E rendelet alkalmazásában: - jövedelem: Szt. 4.. /1/ bekezdés a./ pontjában meghatározott jövedelem; - havi jövedelem: a kérelem benyújtásának időpontjában munkaviszonyban állók esetén a 8/2001. /III. 22./ sz. önkormányzati rendelet 4.. /8/ bekezdésében meghatározott havi jövedelem, a munkába lépő szülő esetén a munkába-lépést követő hónap várható jövedelme; - család: egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó házastárs, élettárs, gyermek, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek; - szülő: szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, gyám /1/ E rendelet június 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejűleg hatályát veszti a bölcsődék igénybevételének feltételeiről és a fizetendő gondozási díjról szóló, többször

5 módosított 24/1991. / XI. 21. / sz. önkormányzati rendelet. /2/ A rendelet hatályba-lépésekor bölcsődében gondozott gyermekek körülményeit 60 napon belül felül kell vizsgálni. Amennyiben a szülő a felülvizsgálathoz szükséges adatokat nem szolgáltatja, illetve a felülvizsgálat során megállapítható, hogy a gyermek körülményei e rendeletben meghatározott feltételeknek nem felelnek meg, a gyermek bölcsődei ellátása július 31-én megszűnik. Dr. Pongor Tamás sk. jegyző Dr. Balázs Árpád sk. polgármester * 24/1995.(VIII.24.) sz. rendelettel megállapított szöveg Hatálybalépés időpontja: szeptember 1.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 25/1997/XII.10./sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Cserkeszőlő

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 15. (1) bekezdésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM 2015. február 27. ÉRDI V. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól 2 ÉRD MEGYEI

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben