Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/2000. (V.23.) Önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről. / egységes szerkezetben /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/2000. (V.23.) Önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről. / egységes szerkezetben /"

Átírás

1 Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2000. (V.23.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről / egységes szerkezetben / Hatályos: január 1.-től

2 Algyő Község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt) felhatalmazása és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 16. (1) bekezdése alapján a gyermekek védelméről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtson a gyermekek törvényben foglalt jogainak érdekeinek érvényesítéséhez, családban történő nevelkedéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, illetve gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről. A rendelet hatálya 2. 1 A rendelet hatálya kiterjed a Magyarországon élő, az Szt. 3. (1) bekezdés és (3) bekezdés a) pontjában, valamint a Gyvt. 4. (1) bekezdésében meghatározott személyekre. A gyermekek védelmének rendszere 3. Az önkormányzat a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja Pénzbeli ellátások 4. 2 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 26/2011. (X.6.) Ör. 1.., hatályos október 1-től 2 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2013. (XII.9.) Ör. 1.., január 1-től 3 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2006. (VII.7.) Ör. 5.., úlius 1-től 4 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2006. (VII.7.) Ör. 5.., július 1-től 5 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2006. (VII.7.) Ör. 5.., július 1-től - 2 -

3 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 11. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó alapellátások (továbbiakban személyes gondoskodás) formái: a) gyermekjóléti szolgáltatás b) gyermekek napközbeni ellátása Gyermekjóléti Szolgáltatás 12. (1) Az önkormányzat a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésnek elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében biztosítja a Gyvt ában és 40. (2) bekezdésében foglalt gyermekjóléti szolgáltatásokat, illetve tevékenységeket. (2) Az önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatások és tevékenységek szervezését, irányítását és összehangolását Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, mint intézmény megalapításával valósítja meg. (3) A Gyermekjóléti Szolgálat az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak teljesítése érdekében összhangban a védőnői szolgálattal, óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelőssel szervezeti és gondozási feladatokat végez. (4) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Gyermekek napközbeni ellátása 13. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásaként azon családban élő gyermekek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja, akiknek 6 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2013. (XII.9.) Ör. 1.., január 1-től 7 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2006. (VII.7.) Ör. 5.., július 1-től 8 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2013. (XII.9.) Ör. 1.., január 1-től - 3 -

4 szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek részére kell biztosítani a) akinek testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni. (3) A gyermekek napközbeni ellátása az önkormányzati intézményként fenntartott bölcsőde, óvoda, általános iskolai napközis foglalkozás és menza keretében szervezhető meg és vehető igénybe. 14. (1) A gyermekek napközbeni ellátása igénybevétel önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Kötelező igénybevétele csak a Gyvt-ben meghatározott esetekben rendelhető el. (2) Az igénybevételre irányuló kérelmet megfelelő indokolással az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. (3) Az ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett az intézményvezető intézkedése alapozza meg. Amennyiben nem intézkedik, a kérelmet haladéktalanul köteles megküldeni a polgármesternek. (4) A kérelem elbírálásánál a 13. (2) bekezdésében foglaltakat kell elsődlegesen szempontként figyelembe venni. Amennyiben az igények teljes körűen nem elégíthetők ki, úgy az ottani sorrendiség irányadó azzal, hogy azon gyermekre vonatkozó igényt, akinek ellátását a szülő, gondozó biztosítani nem tudja, mindenképp ki kell elégíteni. (5) Megszűnik az ellátás: - az intézményi, illetve a tanulói jogviszony megszűntével, azzal egyidőben - az ellátás igénybevételéről történő lemondás esetén, a lemondás napjával (6) Oktatási szünetben az ellátásban részesülő személyekről az intézmény vezetője a Gyvt ában szabályozott nyilvántartást vezet. Térítési díj 15. (1) A gyermekek napközbeni ellátásért a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személy térítési díjat köteles fizetni. (2) A személyi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltsége egy ellátottra jutó napi összegének, azaz az intézményi térítési díjnak az ÁFA-val növelt összege

5 (3) Az intézményi térítési díjakat és az annak alapján fizetendő személyi térítési díjakat e rendelet melléklete tartalmazza. (4) 9 Gyermekétkeztetés esetén a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%- át, d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, e) a kollégiumi, externátusi ellátásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 30%-át kedvezményként kell biztosítani (az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény). (5) 10 (6) 11 Amennyiben a térítési díjra kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik, az ellátást ingyenesen kell biztosítani. 16. (1) 12 A gyermekintézményi térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás szempontjából gyermekintézménynek minősül a bölcsőde, óvoda, általános iskola, és középiskola (továbbiakban gyermekintézmény). (2) A gyermekintézményi étkeztetési térítési díj megfizetéséhez támogatás (továbbiakban térítési díj támogatás) adható, ha a) a törvényes képviselő saját háztartásában gyermekintézményi ellátást igénybe vevő kiskorú gyermeket nevel, vagy olyan fiatal felnőttet nevel, aki középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, b) 13 a család nem rendelkezik az egyes pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 2/2003. (II.26.) Ör. 3.. (1) bekezdésében foglalt vagyonnal. c) 14 a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%- át, d) a család önhibáján kívül eső okból olyan rendkívüli szociális nehézséggel terhelt életkörülmények között él, amely miatt a gyermek (-ek) megfelelő élelmezésének biztosítása veszélyben van. (3) 15 A (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén sem állapítható meg térítési díj támogatás, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2006. (VII.7.) Ör. 2.., hatályos július 1-től. 10 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2006. (II.26.) Ör. 5.., július 1-től 11 Számozását módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 3/2003. (II.26.) Ör Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 13/2011. (V.4.) Ör. 2.., hatályos május 1-től 13 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2006. (VII.7.) Ör. 2.., hatályos július 1-től 14 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2003. (XI.5.) Ör. 12.., hatályos október 1-től 15 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2006. (VII.7.) Ör. 4.., hatályos július 1-től - 5 -

6 (1) A térítési díj támogatásra jogosító időszak (továbbiakban jogosultsági időszak) a) óvoda esetén legfeljebb 11 hónap (szeptembertől-július 31-ig) b) oktatási intézmény esetén legfeljebb egy tanév. (2) A térítési díj támogatást a kérelemben foglalt jogosultsági időszakra, de legfeljebb a kérelem benyújtásának hónapjától lehet megállapítani. (3) A térítési díj támogatás a törvényes képviselő kérelme alapján, az étkeztetést biztosító gyermekintézmény igazolása és javaslatának figyelembevételével nyújtható. (4) 16 A térítési díj támogatás összege: a) gyermekenként a b/ pontban foglalt kivétellel 3.000,-Ft b) a három és többgyermekes családoknál gyermekenként 1.500,-Ft c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után gyermekenként 1.500,- Ft. mely kizárólag a kedvezményezett gyermek intézményi étkeztetési költsége részbeni fedezetéhez használható fel. (5) A térítési díj támogatás összegének szempontjából minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. (6) A térítési díj támogatás a jogosultsági időszak alatt havonta az adott hónap első munkanapján kerül átutalásra az ellátást biztosító intézmény számlájára. 18. (1) Ha a térítési díj támogatásra jogosult gyermek a jogosultsági időszak alatt intézményt vált: a) önkormányzat által fenntartott gyermekintézmény köteles a térítési díj támogatást átutalni az új étkeztető gyermekintézménynek, ha az ugyancsak önkormányzati fenntartású. Amennyiben az új étkeztető gyermekintézmény nem önkormányzati fenntartású úgy a még fel nem használt térítési díj támogatást vissza kell utalni az önkormányzat számlájára, és az új gyermekintézményre vonatkozó térítési díj támogatásról új kérelem alapján kell dönteni. b) nem önkormányzat által fenntartott gyermekintézmény esetén, a még fel nem használt térítési díj támogatást minden esetben vissza kell utalni az önkormányzat számlájára. Az új gyermekintézményre vonatkozó térítési díj támogatásról új kérelem alapján kell dönteni. (2) A jogosultsági időszak alatt folyósított térítési díj támogatásból fel nem használt összeget az átutalásban kedvezményezett az időszak lejártát követően 30 napon belül visszautalja Algyő Nagyközség Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára a gyermek nevének, szülője nevének és lakcímének feltüntetésével. (3) Amennyiben a kedvezményezett gyermek törvényes képviselője az étkeztetést nem igényli, a gyermekintézmény köteles azt haladéktalanul bejelenteni Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalához. (4) A térítési díj támogatás megszüntetéséről kell rendelkezni, ha a) a kedvezményezett gyermek törvényes képviselője az étkeztetést nem igényli meg, 16 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2003. (XI.5.) Ör. 13.., hatályos november 1-től - 6 -

7 b) a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe kerül, c) a család algyői bejelentett lakóhelye megszűnik, d) a gyermek időközben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosulttá válik, e) a törvényes képviselő bejelentése, vagy hivatalból észlelt változás az életkörülmény javulása alapján a jogosultság feltételei már nem állnak fenn. Bérlettámogatás 18/A. 17 (1) A Rendelet 2..-ban foglaltak szerint a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, gyermek és fiatal felnőtt részére a helyközi tömegközlekedési eszköz igénybevételét szolgáló bérletjegy térítését az önkormányzat biztosítja, amennyiben alapfokú gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, illetve közép-vagy felsőfokú oktatási intézményben fennálló tanulói illetve hallgatói jogviszonyát igazolja. (2) Az önkormányzat a helyközi tömegközlekedési eszköz igénybevételét szolgáló bérletjegy térítését biztosítja annak a településen bejelentett külterületi lakóhellyel rendelkező, valamint a településen bejelentett lakóhellyel nem rendelkező gyermeknek, aki az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában fennálló tanulói jogviszonyát igazolja. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott támogatás Algyő Nagyközség közigazgatási határától számított 15 km-es körzeten belül található tanintézményekben, nappali tagozatos tanulói jogviszony esetén lehetséges. Hatásköri rendelkezések 19. (1) A képviselő-testület a Gyvt. és e rendeletben szabályozott: a) 18 b) 19 c) intézményi térítési díj támogatással kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (2) A polgármester az átruházott feladat és hatáskörök gyakorlásáról a Képviselő-testületnek évente köteles beszámolni. Záró rendelkezések: 20. (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. 17 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 26/2011. (X.6.) Ör. 2.., hatályos október 1-től 18 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2006. (VII.7.) Ör. 5.., július 1-től 19 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2013. (XII.9.) Ör. 1.., január 1-től - 7 -

8 (3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek védelméről szóló 15/1998.(VI.26.) Önk. rendelet. Dr. Piri József sk. polgármester Dr. Dubecz György sk. jegyző - 8 -

9 12/2000. (V.23.) Ör. 1.sz. melléklet 20 A gyermekek napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) térítési díjai: Az intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege: 1) a) óvodai ellátás esetén: nettó ár tízórai 63,- Ft/nap ebéd 185,- Ft/nap uzsonna 63,- Ft/nap Összesen 311,- Ft/nap b) iskolai napközis ellátás esetén nettó ár tízórai 74,- Ft/nap ebéd 231,- Ft/nap uzsonna 74,- Ft/nap Összesen 379,- Ft/nap c) iskolai menzai ellátás esetén nettó 231,- Ft/nap d) bölcsőde nettó 292,-Ft/nap A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a nyersanyagköltség, az ÁFA összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a 15. (4)-(5) bekezdésében megjelölt kedvezményeknek a figyelembevételével. 2) Alkalmazottak térítési díja: nettó Ft/nap Az igénybevett étkezések számának és az ÁFA összegének figyelembevételével megállapított összeg. 20 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 26/2012. (VIII.3.) Ör. 2.., hatályos szeptember 1-től - 9 -

10 A kérelemhez csatolandó igazolások jegyzéke: 12/2000. (V.23.) Ör. 2.sz. melléklet Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 21 : Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 22 Gyermekintézményi étkezési térítési díj támogatás: a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás c) vagyonnyilatkozat (149/1997.(IX.10.) Korm. r. 6. sz. melléklete szerint) d) az étkeztetést biztosító gyermekintézmény igazolása arról, hogy a gyermekintézmény tanulója és a gyermekintézmény javaslata a támogatás odaítéléséhez 21 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2006. (VII.7.) Ör. 5.., július 1-től 22 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 17/2013. (XII.9.) Ör. 2.., január 1-től

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya

Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.15.), a 17/2013. (XII.23.), a 19/2013. (XII.30.) és a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2012. (I. 31.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Egységes szerkezetben.

Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2003. (V. 23.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE A gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2005. (IX.26.), 13/2005. (XII.15.) rendelettel.)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Keménfa Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2007.(IV.17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1 (egységes szerkezetben) 2 Keménfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (a 18/2003.(XI.1.), a 26/2003.(XII.18.), a 17/2004.(VII.1.), a 2/2005.(I.28.), 12/2005.(VIII.25.),

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzata 9/2009.(IV.22.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16.. /1/ bekezdése,

Részletesebben