BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól"

Átírás

1 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális ellátások rendjéről szóló a 4/2009. (III.27.) számú önkormányzati rendelet alapján a évben, illetve a évben e beszámoló elkészítéséig igénybevett szociális ellátásokról, valamint településünk lakóinak szociális helyzetéről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket. 1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka Időskorúak járadékában részesülő személy községünkben jelenleg nincs. Aktív korúak ellátása január 1-jétől módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény. A törvény módosításával évtől a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek ellátórendszere differenciálódott, a rendszeres szociális segély már csak egyik formája az önkormányzati ellátásoknak. Mindez kifejeződik a törvény alcímében is Aktív korúak ellátása, amelynek szabályai sokkal jobban figyelembe veszik az egyéni élethelyzetet, képességeket, a munkára való ösztönzést. Az ellátásra jogosultak közül: a.) a munkavégzésbe bevonhatók: közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre, pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT) illeti meg őket, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni, b.) képzésbe bevonhatók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg őket. c.) a munkavégzésre nem kötelesek: továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak (továbbiakban: RSZS), számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem előírás, ugyanakkor a segélyre jogosult személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött megállapodásban, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban, (ebben az esetben a RÁT szabályokat kell rájuk alkalmazni). Az aktív korúak ellátására jogosultak körébe tartozó személyek közül a közfoglalkoztatásban, vagy képzésben részt vevőket az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként veszi nyilvántartásba, és velük álláskeresési megállapodást köt. Ennek keretében ez a személyi kör képzésben és közfoglalkoztatásban vesz részt. A közfoglalkoztatás feltételeit a települési önkormányzatok biztosítják. A munkavégzés időtartamára természetesen munkabér jár, pénzbeli ellátást, azaz a rendelkezésre állási támogatást pedig csak arra az időtartamra kell folyósítani, amikor a jogosult számára az önkormányzat éppen nem tud munkát biztosítani évben összesen 14 fő részére került megállapításra aktív korúak ellátására való jogosultság, ebből 10 fő részére rendelkezésre állási támogatást, 4 fő részére rendszeres szociális segélyt folyósítottunk. 1 fő aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítás iránti kérelme elutasításra került évben az aktív korúak ellátásra való jogosultság 1 fő esetében együttműködési kötelezettség megszegése, 2 fő esetében keresőtevékenység folytatása, 4 fő esetében álláskeresési támogatásra való jogosultság miatt megszüntetésre került, így végére 7 főre csökkent a jogosultak száma évben a rendelkezésre állási támogatásban részesülők közül 6 fő vett részt a közfoglalkoztatásban átlag 5 hónap időtartamban, a másik 4 fő nem vett részt közfoglalkoztatásban, egész évben rendelkezésre állási támogatásban részesültek. 1

2 2010. évben - a beszámoló készítésének időpontjáig 6 fő részére került megállapításra aktív korúak ellátására való jogosultság, ebből mind a 6 fő rendelkezésre állási támogatást kap évben 1 fő aktív korúak ellátásra jogosult személy rendelkezésre állási támogatás helyett 55. életévének betöltése miatt rendszeres szociális segély folyósítására szerzett jogosultságot 1. 2 fő aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítás iránti kérelme elutasításra került. Az aktív korúak ellátására való jogosultak száma jelenleg 13 fő. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők közül jelenleg 2 fő vesz részt közfoglalkoztatásban, mely időtartam alatt a rendelkezésre állási támogatás folyósítása szünetel. A rendszeres szociális segély összegének 90%-át, a rendelkezésre állási támogatás 80%-át, valamint az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatásra fordított összeg 95%-át az állam megtéríti számunkra. A évi támogatások mértékéből megállapítható, hogy az állam az aktív korú ellátottak munkavégzését támogatja a legnagyobb mértékben, ezzel is elősegítve, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. Jogcím Havi összege (Ft) Járulékok Ft Összesen (havi) Ft Állami támogatás mértéke % Állami támogatás havi összege (Ft) Önkormányzati költségvetést terhelő havi összege RSZS (4 fő egyedül élő esetében) RSZS (1 fő családban élő esetében)* RÁT Közcélú munka** *A jogosult feleségével él egy háztartásban, aki szintén munkanélküli, ezért semmilyen jövedelemmel nem rendelkeznek. A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%- ának (2010-ben Ft) szorzatával. (Fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 a gyermekét egyedül nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik, házas vagy élettárs arányszáma 0,9 az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8 minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, fogyatékos gyermek arányszáma 1,0. Ha a kérelmező vagy házastársa/élettársa fogyatékossági támogatásban részesül, az arányszáma 0,2-vel növekszik.) A segélyben részesülő fogyasztási egységre számított arányszáma: 1,9 (jogosult arányszáma: 1, a jogosult házastársának arányszáma: 0,9), ezért a folyósításra kerülő segély havi összege Ft. **egy napi 8 órás minimálbéres dolgozó munkabérével számolva Lakásfenntartási támogatás évben egy egyedül élő személy részére állapítottunk meg lakásfenntartási támogatást, 1 fő kérelme pedig elutasításra került. A jogosult részére az alábbiak szerint folyósítjuk az ellátást: Támogatásban Folyósítás Folyósított Folyósítás vége részesülők kezdete összeg Egyedül élő személy augusztus június Ft 1 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 37/B. (1) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján az 55. életévét betöltötte, rendszeres szociális segélyre jogosult. A Szoctv. 37/B. (2) bekezdése szerint, amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően tölti be a jogosult az 55. életévét, részére ezen időpontot követő hónap első napjától kell folyósítani a rendszeres szociális segélyt. 2

3 2010. évben ez idáig lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt kérelmet nem nyújtottak be hivatalunkhoz, így lakásfenntartási támogatás megállapítására nem került sor.a lakásfenntartási támogatás 90%-át az állam megtéríti számunkra. Ápolási díj Az ápolási díj megállapítása történhet alanyi, vagy méltányossági alapon évben 5 fő részesült alanyi jogon, emelt összegű ápolási díjban, mindannyian fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személyt ápolnak. Az emelt összegű ápolási díj az Ezüstfenyő Idősek Otthona módszertani intézmény szakvéleménye alapján került megállapításra. Az alanyi jogú ápolási díj 75%-át az állam megtérít számunkra évben havonta nettó Ft -ot fizettünk ki az ápolást végző személy részére. Továbbá az év folyamán az előző kategóriába nem tartozó - 1 fő kérelmező részére került megállapításra alanyi jogú ápolási díj. A jogosult súlyosan fogyatékos, ápolást igénylő közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi. Az alanyi jogon megállapított ápolási díj havi nettó összege: Ft. (Az alanyi jogú ápolási díj összege Ft, azonban a jogosult más rendszeres pénzellátásban is részesül, ezért részére az ápolási díj összegének és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének különbözeteként nettó Ft ápolási díj került megállapításra.) évben méltányossági alapon 2 fő részére állapítottunk meg ápolási díjat, illetve 1 fő esetében a család egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladta a jogszabályban meghatározott mértéket elutasításra került a méltányossági ápolási díjra való jogosultság iránti kérelem. Mindkét kérelmező 18. életévét betöltött tartósan beteg személy (közeli hozzátartozó) ápolását végzi. A méltányossági alapon megállapított ápolási díj összege havi Ft. A méltányossági alapon helyi rendelet alapján megállapított ápolási díj, valamint az azt terhelő TB járulék összege teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli, az állam nem téríti vissza évben 1 fő részére került megállapításra alanyi jogon, emelt összegű ápolási díj, így jelenleg 6 fő részesül alanyi jogú ápolási díjban, valamennyien a fokozott ápolás miatt emelt összegű támogatásban részesülnek, melynek havi összege az előző évi összeghez képest nem változott. Átmeneti segély Az átmeneti segélyt kérő személyek köre igen változó. A támogatottak leggyakrabban betegség, kórházi ápolás miatt, magas gyógyszerköltség, valamint közüzemi díj tartozásra, téli tüzelő beszerzésére hivatkozva nyújtják be kérelmüket. Vannak személyek, akik egy évben több alkalommal is kértek átmeneti segélyt: évben 1 fő háromszor, 2 fő kétszer, 16 fő egyszer részesült átmeneti segélyben. 2 fő átmeneti segély iránti kérelme elutasításra került. A szociális ellátásokról szóló 4/2009.(III.27.) számú helyi rendeletben a segély feltételeként megállapított jövedelemhatár a családban élők és az egyedül élők esetében egyaránt a legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-a, azaz Ft. Az elmúlt évben összesen 23 esetben került sor segély kifizetésére. A beérkezett kérelmek száma 16, melyből 14 kérelmet támogatott a testület, 7 esetben pedig képviselői, illetve polgármesteri javaslatra történt a segély megállapítása. A segélyek megállapításának 70 %-a kérelem alapján, 30 %-a képviselői illetve polgármesteri indítvány alapján történt. Az átmeneti segélyben részesülő kérelmezők közül a kérelmező családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem 2 esetben meghaladta, 12 esetben nem érte el a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt. Az átmeneti segélyek egyszeri segélyként kerültek megállapításra évben átmeneti segélyként 430 ezer forint támogatást nyújtott az önkormányzat (a legalacsonyabb segély összeg: Ft, a legmagasabb segély összeg: Ft) évben eddig kérelemre 10 fő részesült átmeneti segélyben, ebből 1 fő képviselői javaslatra részesült támogatásban. A beérkezett kérelmek száma 10, melyből 1 kérelem elutasításra került évben egyszeri, átmeneti segély címen eddig 185 ezer forint került kifizetésre. A évi költségvetési terv szerint az átmeneti segély összege Ft. Az átmeneti segély összege teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli. 3

4 Temetési segély Temetési segély megállapítása a jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül, az eltemettető részére kerül kifizetésre. A jogosultság megállapítása a halotti anyakönyvi kivonat és a temetést igazoló számla benyújtásával történik. Temetési segélyt évben összesen 8 fő vett igénybe, melynek összege egységesen Ft volt évben eddig 4 fő eltemettető részére fizettünk ki temetési segélyt. A temetési segély összege az előző évihez képest nem változott. 2. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés A törvény szerint a polgármester gondoskodik a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül a településen elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, illetve ha az eltemettetésre köteles az eltemettetésről nem gondoskodik. Rendeletünk alapján a polgármester a köztemetés költségének megtérítésére kötelezheti az eltemettetésre köteles személyt, melyre részletfizetést engedélyezhet. Bánk községben évben, valamint évben eddig nem került sor köztemetésre. Méltányossági közgyógyellátás (feltétele helyi rendelet által szabályozott) Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet évben 3 fő nyújtott be. A kérelmezők közül 1 fő korábban is méltányossági alapon részesült közgyógyellátásban, de ellátottságának érvényessége lejárt. A közgyógyellátás mindhárom kérelmező esetében elutasításra került (a kérelmezők egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladta a helyi rendeletben meghatározott jövedelemhatárt.) 2 A méltányossági alapon kiállított közgyógyigazolványok után évben (2008. évről elmaradt kifizetésként) az önkormányzat Ft térítést fizetett az Egészségbiztosítási Pénztár felé. A méltányossági ápolási díj egy évre kerül megállapításra évben eddig 2 fő nyújtott be kérelmet méltányossági alapú közgyógyellátás megállapítása iránt. A 2 fő kérelme elutasításra került, mivel jövedelmük meghaladta a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt július 1-jétől a közgyógyellátás jegyzői hatáskörbe került, és jelentősen megváltozott az igazolványok kiadásának menete. Az ügyfél zárt borítékban kapja meg háziorvosától az igazolást, melyet felbontás nélkül továbbküldünk az egészségbiztosítási pénztárnak. A pénztár szakhatósági állásfoglalásban közli a betegek egy havi gyógyszer költségét. A MEP állásfoglalása alapján a jegyző egyéni, illetve eseti gyógyszerkeretet állapít meg a kérelmező részére. Az egyéni gyógyszerkeret a havi rendszerességgel szedett gyógyszerek térítési díja (jogszabály alapján maximum havi Ft), az eseti gyógyszerkeret (évi Ft) pedig egyéb betegségekre vonatkozik júliusától a méltányossági alapon kiadott közgyógyigazolványok után fizetendő térítési díj összege a megállapított éves gyógyszerkeret 30 %-a, tehát ez kérelmezőnként más és más lehet. Szociális rendeletünkben ugyan nem szerepel, (mivel az Szt. szabályozza) de tájékoztatásképp közöljük, hogy normatív alapon évben 2 fő részesült közgyógyellátásban, mely után az önkormányzatnak nem kell térítést fizetni. (2010. évben eddig nem nyújtottak be hivatalunkhoz normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet.) 2 A szociális ellátások rendjéről szóló a 4/2009. (III.27.) számú önkormányzat rendelet 21. -a alapján méltányossági közgyógyellátásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében annak 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének összege eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. 4

5 2009. évben 3 fő nyújtott be alanyi jogú közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet, ebből 1 fő esetében (a jogosultsági feltételek hiánya miatt) a kérelem elutasításra került. (2010. évben eddig 6 fő kérelmező nyújtott be alanyi közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet.) Az alanyi jogon megállapított közgyógyellátás után szintén nem kell térítést fizetnie az önkormányzatnak. Az alanyi jogú közgyógyellátás két év időtartamra, a normatív közgyógyellátás 1 év időtartamra kerül megállapításra. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Azok a személyek, akik munka- illetve más jogviszony hiánya miatt egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak, járulékot nem fizetnek, részükre a jogosultságot évben a polgármester, január 1-jétől a jegyző szociális rászorultság alapján egy évre megállapíthatja, és az igazolványt kiadja, amennyiben a meghatározott jövedelemhatárt nem haladják meg. Településünkön évben 8 fő részére szociális rászorultság alapján egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapítottunk meg január 1-jétől jogszabály módosítás következtében az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása és igazolása jegyzői hatáskörbe került, az Szt. járulék fizetés alapjának igazolására vonatkozó szakasza pedig hatályon kívül helyezésre került (helyette egységes járulékfizetés került bevezetésre), így már csak az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása lehetséges. Egészségügyi szolgáltatásra jogosult az, akinek a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, b) egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg és nem rendelkezik vagyonnal c) évben eddig 5 fő részére állapítottunk meg egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot. 3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Szociális étkezés Rendeletünk alapján szociális étkezésben kell részesíteni azokat a szociálisan rászorultakat, akik önmaguk, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel legalább napi egyszeri meleg étkezésről nem képesek biztosítani évben 24 fő részesült szociális étkeztetésben, 1 fő pedig lemondta az étkezési lehetőséget évben újabb 3 fő részére állapítottunk meg jogosultságot, illetve 2 fő ellátott elhunyt, így jelenleg 24 fő részére biztosítjuk az étkezést. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, azokról a betegekről, fogyatékosokról, akik állapotukból adódóan az életvitellel kapcsolatos feladatok ellátásában segítséget igényelnek, továbbá azokról az egészségügyi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. Bánk községben 2009-től működik ez az ellátási forma, összesen 8 fő igényelte a házi segítségnyújtás keretében történő ellátást. A házi segítségnyújtás Rétság Többcélú Kistérségi Társulás útján valósul meg. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Az önkormányzat illetékességi területén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról a Rétság Kistérség Többcélú Társulása gondoskodik. 5

6 Összefoglaló táblázat: Ft-ban Ellátás neve: évben kifizetett összeg évben kifizetett összeg évben kifizetett összeg Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (járulékaival) Átmeneti segély Temetési segély Mélt. közgyógyellátás térítés Beiskolázási segély Karácsonyi ajándékutalvány 531* 493* 559 Köztemetés * Karácsonyi ajándékutalvány esetében a pénzügyi teljesítés a tárgyévet követő évben történt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális ellátásokról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, május 17. Tisztelettel: Torma Andrea körjegyző 6

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (II.13) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Község önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben