M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: /2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, február

2 A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a (2) bekezdésének b), c), h), k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 21. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményébe történő felvétel, valamint a fogyatékos személyek és a pszichiátriai betegek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét. 2. Az Ir. 22/A. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A vagyoni értékű jogok becsült forgalmi értékekének meghatározásakor az illetékekről szóló évi XCIII. törvénynek a vagyoni értékű jogok értékére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

3 3 3. (1) Az Ir. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul. (2) Az Ir. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása 4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. -a (7) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A (6) bekezdés szerinti vezetői megbízással rendelkező személy a megbízást követő két éven belül köteles figyelemmel a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 5. -ának (1)-(2) bekezdésében foglaltakra a szociális szakvizsgát letenni. 5. Az R ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az alapszolgáltatások nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos működésről távollét esetén a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon, a szolgáltatást végző személy 3. számú mellékletnek megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítése, illetve másik szociális szolgáltatóval, intézménnyel, illetve annak fenntartójával kötött megállapodás révén gondoskodik. 6. Az R ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4 4 (5) A csak jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma intézményenként, szolgáltatónként, illetve az Szt a (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben az Szt. 90. (4) bekezdése szerinti megállapodás útján ellátottak összesített számának figyelembevételével nem haladhatja meg a házi segítségnyújtásban részesülő személyek számának háromszorosát, azzal, hogy az arány a normatív állami hozzájárulás elszámolásakor figyelembe vehető napi átlag ellátotti létszámra vonatkozik. Ha a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő ellátott házi segítségnyújtást igényel, és a külön jogszabályban meghatározott gondozási szükséglete fennáll, a részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító köteles a házi segítségnyújtást is nyújtani, illetve az Szt a (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben megszervezni. 7. lép: Az R. 39/I. -ának második mondata helyébe a következő rendelkezés Felmentés adható, amennyiben a munkakört betöltendő személy a képzésben már hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és azt két éven belül elvégzi. 8. Az R. 10. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet módosítása 9. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Vr.) 16. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

5 5 (5) Az orvos, illetve a klinikai szakpszichológus képesítéssel rendelkezők esetében az (1) és (2) bekezdés szerinti képzéseknél az elméleti oktatás 40 óra, a gyakorlati oktatás 10 óra. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. (2) E rendeletnek az orvos, illetve klinikai szakpszichológus képesítéssel rendelkezők képzésére vonatkozó szabályát a folyamatban levő képzések esetében is alkalmazni kell. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a) az Ir. aa) 18. -a, ab) 6. számú melléklete; b) az R. ba) 13. -ának d) pontjában a bentlakásos intézmény esetén szövegrész, bb) 29. -át megelőzően a 4. Cím szövegrész, bc) 29. -a (3) bekezdésének második és harmadik mondata. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a) az Ir. aa) 22. -ának (4) bekezdésében a 7 szövegrész helyébe a 8 szövegrész, ab) 9. és 10. számú mellékletében az igénylő szövegrész helyébe az igénylő/abban részesülő szövegrész, ac) 10. számú mellékletében a vagyonérték szövegrész helyébe a vagyonérték, ismételt kiállítás esetén az ellátás igénylésekor megállapított vagyonérték szövegrész; b) az R. ba) 3. -ának (2) bekezdésében a házigondozó, a személyi segítő szövegrész helyébe a személyes gondoskodást végző személy, bb) 6. -ának (11) bekezdésében a 113/1992. (VII. 14.) Korm. rendelet 1 szövegrész helyébe a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2 szövegrész, bc) 21. -ának (3) bekezdésében a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről szóló 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Ér.) 2.

6 6 számú szövegrész helyébe a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Vr.) szövegrész, bd) 23. -ának (3) bekezdésében az Ér. 2. számú szövegrész helyébe a Vr. szövegrész, be) ának (4) bekezdésében a közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló 18/1992. (VII. 14.) NM rendelet 2. (2)-(4) szövegrész helyébe a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 10. -ának (1)-(2) szövegrész, bf) 2. számú melléklete I. Alapszolgáltatások részének 3. pontjában a lakosonként szövegrész helyébe a lakosra vetítve szövegrész, bg) 7. számú melléklete Útmutató a forgalmi napló fejlécének kitöltéséhez részének 2. pontjában a 30-áig szövegrész helyébe a 31-éig szövegrész lép. Szűcs Erika

7 7 1. számú melléklet a /2009. ( ) SZMM rendelethez Az Ir. 1. számú melléklete A részének 2.6. lakóotthon pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2.6. lakóotthon fogyatékos személyek lakóotthona ápoló-gondozó célú rehabilitációs célú pszichiátriai betegek lakóotthona szenvedélybetegek lakóotthona

8 8 2. számú melléklet a /2009. ( ) SZMM rendelethez Az Ir. 2. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5. Szociális helyzetére vonatkozó adatok: a) részesült-e az igénybevételt megelőző 6 hónapon belül: aa) nappali ellátásban, ab) étkeztetésben, ac) házi segítségnyújtásban, ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, ae) otthonápolásban, af) támogató szolgáltatásban, ag) családsegítésben, ah) pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, ai) szenvedélybetegek közösségi ellátásában, aj) pénzbeli vagy természetbeni szociális segélyben, ak) átmeneti otthoni elhelyezésben.

9 9 3. számú melléklet a /2009. ( ) SZMM rendelethez Az R. 10. számú mellékletének Ellátottak száma összesen: része helyébe a következő rendelkezés lép: Ellátottak száma pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása kivételével összesen: Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása esetén a megállapodással rendelkezők száma összesen:

10 10 Indokolás 1.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (R.) Az R. módosításának célja egyes rendelkezések pontosítása, kiegészítése, valamint a gyakorlatban jelzett problémák orvosolása. A javaslat pontosítja, hogy a közösségi gondozó, illetve közösségi koordinátor munkakörben a képzés alól mely esetben adható felmentés, illetve egyértelműbbé teszi a szociális szakvizsga kötelezettségre irányadó szabályokat január 1-jével módosultak a szociális törvény jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra irányadó szabályai. Ezzel összhangban szükséges az R. feltételeinek pontosítása az állami fenntartói körrel összefüggésben. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény a pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása esetében az elszámoláskor a látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített, a szociális törvény szerint megállapodást kötött ellátottak számát veszi alapul. Az összhang megteremtése érdekében szükséges módosítani az R. 10. számú mellékletében meghatározott látogatási és eseménynaplót, melyben a célcsoport esetében a megállapodással rendelkezők számát kell feltüntetni. 2.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (Ir.) A módosítás értelmében megszűnik a szociális szolgáltató, illetve intézmény vezetőjének értesítési kötelezettsége az ellátás biztosításáról. Értesítés küldése az ellátottnak okafogyottá vált, mivel az alapszolgáltatások esetében is kötelező megállapodást kötni az ellátásról. Az értesítés olyan elemeket tartalmazott, amelyet a későbbiekben megkötésre kerülő megállapodás is, így szükségtelen az intézményvezető egyoldalú nyilatkozata. A módosítás hatálybalépését követően a szenvedélybetegek nappali ellátása esetében már nem kell az igénybevevőnek szakorvosi igazolást mellékelnie a kéreleméhez. Ennek indoka, hogy a szenvedélybeteg, mint meghatározás olyan személyekre alkalmazható, akik már ilyen irányú függőségi

11 11 problémájukról szakorvosi igazolással rendelkeznek, azonban a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a szenvedélybetegek nappali ellátásába olyan személyek kérik ellátásukat, akik még nem rendelkeznek diagnózissal. Szakmailag is indokolt és célzott feladata a szenvedélybetegek nappali ellátásának, hogy ha arra szükség van, az ellátott függőségének megfelelő szakorvosi kezeléshez való hozzájutását elősegítse. A jogalkalmazás megkönnyítése végett a módosítás előírja, hogy a vagyoni értékű jogok értékének meghatározásakor az illetékekről szóló évi XCIII. törvény vonatkozó szabályait kell figyelembe venni. Az egyértelműbb és egyszerűbb dokumentálás érdekében több vonatkozásban pontosításra kerül az Ir. 1. számú, 2. számú, 9. számú és 10. számú melléklete. 3.) Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet (Vr.) Az R. 3. számú mellékletének módosításával koordinátori munkakört betölthet orvos, illetve klinikai szakpszichológus is. Az ilyen képesítéssel rendelkező közösségi pszichiátriai koordinátor, illetve gondozó esetében azonban szakmailag nem indokolt a 320/280 órás képzés, ezért az ő esetükben a módosítás jelentősen lecsökkenti az elméleti és gyakorlati oktatás óraszámait.

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális

Részletesebben

Az előterjesztésben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját.

Az előterjesztésben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 1 A szociális törvény módosításával összhangban, valamint a jogértelmezést segítő pontosítások megtétele miatt szükségessé vált a szakterülethez tartozó egyes miniszteri rendeletek módosítása. A tervezet

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

Segédlet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. január 1-jétől hatályos térítési díj szabályainak alkalmazásához

Segédlet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. január 1-jétől hatályos térítési díj szabályainak alkalmazásához NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA Segédlet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. január 1-jétől hatályos térítési díj szabályainak

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálatában az elsőfokú rehabilitációs

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010 (...) NEFMI. r e n d e l e t e

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010 (...) NEFMI. r e n d e l e t e A tervezet jelentősen csökkenti a szociális szolgáltatók, intézmények adminisztrációs kötelezettségeit. Törvényi szinten megszüntetésre kerül a kérelem írásbeliséghez kötöttsége. Erre tekintettel szükségtelenné

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1.

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1. SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Fejezet Általános

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Támogatott lakhatás: 4. (1) h), 57. (2) e), 75., 113/A. e), 117. (2a)

Támogatott lakhatás: 4. (1) h), 57. (2) e), 75., 113/A. e), 117. (2a) 1a 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 35. (3)-(8) nem állami szociális fenntartó támogatása 2. melléklet III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok

A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok dr. Ördögh Attila osztályvezető Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Felülvizsgálati

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2009.(IV.02.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A szociális pénzbeli,természetbeni és személyes gondoskodást

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben