Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról."

Átírás

1 Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004. (III. 16.) ör. d) 28/2004. (VI. 21.) ör e) 40/2004. (IX. 20.) ör f) 54/2004. (XII. 20.) ör. g) 23/2005. (IX. 19.) ör. h) 31/2005. (X. 24.) ör. i) 4/2006. (I. 30.) ör. j) 12/2007 (III. 26.) ör. k) 47/2007. (XII. 22.) ör. l) 11/2008. (III. 31.) ör. m) 12/2009. (IV. 30.) ör. n) 10/2010. (III. 29.) ör. o) 7/2012. (III. 22.) ör. p) 25/2012. (IX. 27) ör. q) 13/2013 (III.28.) ör. r) 11/2014. (IV. 25.) ör. s) 31/2014. (XI. 27.) ör. t) 8/2016. (III. 24.) ör. /2016. IV. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 92. -ában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, ezek igénybevételéről és az ellátásokért fizetendő térítési díjról a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros (a továbbiakban: Terézváros) területén élő, bejelentett lakóhellyel rendelkező: a./ magyar állampolgárokra, b./ bevándoroltakra és letelepedettekre, c./ hontalanokra, d./ a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) 1 A 8. -ban meghatározott ellátás tekintetében a rendelet hatálya a Közép-magyarországi Régió közigazgatási területére terjed ki. (3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 1

2 beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Terézváros területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (4) 2 Az Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak jogszerűen Terézvárosban tartózkodó állampolgáraira is. Ellátási formák 2. 3 Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata a személyes gondoskodás keretében a következő szociális alapszolgáltatási formákat biztosítja: a./ étkeztetés b./ házi segítségnyújtás c./ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás d./ családsegítés e./ nappali ellátás. 3. Étkeztetés 4. 4 (1) Az Sztv ában és a jelen rendeletben meghatározott feltételek alapján étkeztetést a Terézvárosi Gondozó Szolgálat (a továbbiakban: TEGOSZ) gondozási központjai, továbbá a Terézvárosi Családsegítő Szolgálat (a továbbiakban: TECSASZO) keretében működő Szociális Étterem (1068 Budapest VI., Király utca 108. fszt. 4.) biztosítanak. (2) Az Sztv ában meghatározott személyek akkor tekintendők szociálisan rászorultnak, ha vagyonnal nem rendelkeznek. (3)-(4) 5 Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5. (1) 6 Az Sztv ában meghatározott esetekben és feltételekkel a házi segítségnyújtást a TEGOSZ gondozási központjai keretében szakápolók, szociális gondozók és díjazásban részesülő társadalmi gondozók biztosítják. (2) 7 Az Sztv ában megjelölt jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a TEGOSZ részben a Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., részben munkatársai útján biztosítja. 2 módosította a 25/2012. (IX. 27.) ör., hatályos október. 1. napjától 3 módosította a 12/2009. (IV. 30) ör., hatályos május 1. napjától 4 módosította a 7/2012. (III. 22.) ör., hatályos április 1. napjától 5 hatályon kívül helyezte a 25/2012. (IX. 27.)) ör., hatálytalan október 1. napjától 6 7

3 (3) 8 hk. 5/A. 9 hk. Családsegítés 6. (1) 10 A családsegítés feladatait a TECSASZO tevékenysége valósítja meg. Ennek keretében szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, családgondozást, tehát a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat biztosít. Nappali ellátás, idősek klubja A saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek nappali ellátása a TEGOSZ keretében működő idősek klubjában történik. Nappali ellátás, fogyatékos személyek nappali intézménye A tizenhatodik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos személyek részére napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá szükség szerint napközbeni étkezésre a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (a továbbiakban: TERÉZÉNO) biztosít lehetőséget. Nappali ellátás, nappali melegedő 9. (1) A nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, továbbá étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására. (2) A szolgáltatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott Hajléktalanok Nappali Melegedője nyújtja. 8 hatályon kívül helyezte a 25/2012. (IX. 27.) ör., hatálytalan október 1. napjától 9 hatályon kívül helyezte a 12/2009. (IV. 30.) ör., hatálytalan május 1. napjától

4 A személyes gondoskodást nyújtó ellátások időtartama (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről, továbbá az intézményi jogviszony megszüntetéséről az ellátást nyújtó intézmény vezetője dönt. Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. A kérelem elutasítása esetén a döntést írásba kell foglalni. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra való jogosultságot a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - határozatlan időre kell megállapítani. (3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásra való jogosultság határozott időre kerül megállapításra, amennyiben a szociális rászorultság alapjául szolgáló körülmény a szolgáltatás igénybevételét megelőzően az intézményvezető által végzett vizsgálat eredménye szerint - határozott ideig áll fenn. (4) A házi segítségnyújtásra való jogosultságot a havonta gondozásra fordítható maximális óraszám megjelölésével kell megállapítani (1) A fogyatékos személyek intézményébe (TERÉZÉNO) az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra való jogosultság megállapítása esetén az ellátást az intézményvezetői döntésben megjelölt időponttól számított 8 napon belül igénybe kell venni. Ha az ellátásra jogosult a fenti határidőn belül az ellátást nem veszi igénybe és a mulasztást nem igazolja, vagy a mulasztás az ellátásra jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének felróható, az ellátásra való jogosultságot megállapító intézményvezetői döntés az ellátás igénybevételére megjelölt időponttól számított 9. napon - hatályát veszti hk hk hk. Eljárási szabályok A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik. (2) A kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani hatályon kívül helyezte a 25/2012. (IX. 27.) ör., hatálytalan október. 1. napjától 15 hatályon kívül helyezte a 25/2012. (IX. 27.) ör., hatálytalan október. 1. napjától 16 módosította a 25/2012. (IX. 27.) ör., hatályos október. 1. napjától 17 hatályon kívül helyezte a 25/2012. (IX. 27.) ör., hatálytalan október. 1. napjától 18 hatályon kívül helyezte a 25/2012. (IX. 27.) ör., hatálytalan október. 1. napjától 19 hatályon kívül helyezte a 13/2004. (III. 16.) ör., hatálytalan április 1. napjától 20

5 (3) A kérelemhez a) a 4. -ban meghatározott és a TEGOSZ gondozási központjai által biztosított ellátás esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 1. számú mellékletének II-III. része szerinti jövedelem- és vagyonnyilatkozatot, b) az 5. (1) bekezdésében és a 7. -ban meghatározott ellátások esetében az SzCsM rendelet 1. számú mellékletének I-II. része szerinti orvosi igazolást és jövedelemnyilatkozatot, c) az 5. (2) bekezdésében meghatározott ellátás esetében a b) pont szerinti orvosi igazolást és jövedelemnyilatkozatot, továbbá - a szociális rászorultság igazolására - az SzCsM rendelet 22. (2) bekezdésében rögzített iratokat, nyilatkozatokat, valamint d) a 8. -ban meghatározott ellátás esetében a b) pont szerinti orvosi igazolást és jövedelemnyilatkozatot, továbbá a fogyatékosság fennállásának igazolására- az SzCsM rendelet 21. -a szerinti szakvéleményt, illetve dokumentumokat szükséges mellékelni. (4) Az ellátást kérelmező személy a kérelem benyújtásakor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Nem kell nyilatkozni a 6. és a 9. -ban meghatározott ellátások igénybevételéről Az ellátást nyújtó intézmény vezetője a kérelem benyújtásakor tájékoztatja a kérelmezőt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről (1) Az 5. -ban és a 8. -ban meghatározott ellátások esetében a kérelem megérkezését követően egyszerűsített előgondozást kell végezni, amelynek keretében az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az ellátást kérelmező életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy az intézmény által nyújtott ellátás megfelel-e a kérelmező állapotának és szükségleteinek. (2) Az 5. (1) bekezdésében meghatározott ellátás esetében az egyszerűsített előgondozás a kérelmezőnek az ellátással kapcsolatos tájékoztatásából áll, továbbá az egyszerűsített előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát is (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet a kérelem beérkezésének napjától számított 30 napon belül el kell bírálni. Ha a kérelmező a kérelemhez nem csatolta a 17. (3) bekezdésében meghatározott mellékletek valamelyikét, az intézményvezető a kérelmezőt határidő megjelölése mellett hiánypótlásra hívja fel. A kérelem elbírálására nyitvaálló harmincnapos határidőbe a hiánypótlás időtartama nem számít bele. (2) Az ellátásra való jogosultságot megállapító intézményvezetői döntés esetén az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével - a 6. és a 9. -okban meghatározott ellátások kivételével - írásban megállapodást köt. A megállapodás az Sztv-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően jön létre

6 20/A. 24 (1) Az ellátás iránti kérelmet elutasító intézményvezetői döntés ellen - az írásbeli intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül - a kérelmező, illetve törvényes képviselője az ellátást nyújtó intézmény fenntartójának vezetőjéhez fordulhat. (2) A helyi önkormányzat által fenntartott intézmény esetében a polgármester az intézményvezetői intézkedés felülvizsgálata során - a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvénynek (a továbbiakban: Ket.) az elsőfokú eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint jár el. (3) A Ket. X. fejezetében foglalt elektronikus ügyintézés eltérő rendelkezéseit külön önkormányzati rendelet szabályozza. 20/B. 25 (1) Az ellátást nyújtó intézmény vezetője az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a megszüntetést a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezi. Ebben az esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. (2) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti továbbá, ha a jogosult a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, b) a házirendet súlyosan megsérti, illetve c) további intézményi ellátása nem indokolt. (3) Az intézményi jogviszony (2) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetése esetén az intézményvezető az ellátás megszüntetéséről született döntésről - valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról - írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az ellátást nyújtó intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást - változatlan feltételek mellett - mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot hoz. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díja 21.. (1) 26 A 6., 7. és 9. -ban, továbbá a 4. -ban meghatározott - a Szociális Étterem által biztosított - térítésmentes ellátások kivételével a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A kötelezett által fizetendő térítési díj (a továbbiakban: személyi térítési díj) összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Intézményi térítési díjak 22. A személyes gondoskodást nyújtó - a 21. -ban nem említett - intézmények intézményi térítési díját az Sztv-ben meghatározottak szerint a Terézvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete külön rendelettel állapítja meg. 24 beiktatta a 25/2012. (IX. 27.) ör., hatályos október 1. napjától 25 beiktatta a 25/2012. (IX. 27.) ör., hatályos október. 1. napjától 26 módosította a 11/2014. (IV. 25.) ör. 9., hatályos május 1. napjától.

7 A személyi térítési díjak (1) Az Sztv aiban és a 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. -ában foglaltak figyelembe vételével, jelen rendelet 21. -ában meghatározott kivétellel, az étkeztetés a helyben fogyasztás, elvitel és házhozszállítás formát egyaránt értve - személyi térítési díja, ha az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem: a) a nyugdíjminimum 100 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 115 %- át, úgy az intézményi térítési díj 10 %-a, b) a nyugdíjminimum 115 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 125 %- át, úgy az intézményi térítési díj 12 %-a, c) a nyugdíjminimum 125 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 135 %- át, úgy az intézményi térítési díj 14 %-a, d) a nyugdíjminimum 135 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 145 %- át, úgy az intézményi térítési díj 16 %-a, e) a nyugdíjminimum 145 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 155 %- át, úgy az intézményi térítési díj 18 %-a, f) a nyugdíjminimum 155 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 165 %-át, úgy az intézményi térítési díj 20 %-a, g) a nyugdíjminimum 165 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 175 %- át, úgy az intézményi térítési díj 24 %-a, h) a nyugdíjminimum 175 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 185 %- át, úgy az intézményi térítési díj 27 %-a, i) a nyugdíjminimum 185 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 195 %-át, úgy az intézményi térítési díj 30 %-a, j) a nyugdíjminimum 195 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 205 %-át, úgy az intézményi térítési díj 34 %-a, k) a nyugdíjminimum 205 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 225 %- át, úgy az intézményi térítési díj 40 %-a, l) a nyugdíjminimum 225 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 245 %-át, úgy az intézményi térítési díj 44 %-a, m) a nyugdíjminimum 245 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 280 %- át, úgy az intézményi térítési díj 49 %-a, n) a nyugdíjminimum 280 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %- át, úgy az intézményi térítési díj 57 %-a, o) a nyugdíjminimum 300 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 320 %- át, úgy az intézményi térítési díj 62 %-a, p) a nyugdíjminimum 320 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 350 %- át, úgy az intézményi térítési díj 72 %-a, q) a nyugdíjminimum 350 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 450 %- 27 módosította a 13/2013. (III. 28.) ör., hatályos április 1. napjától

8 át, úgy az intézményi térítési díj 82 %-a, r) a nyugdíjminimum 450 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 500 %-át, úgy az intézményi térítési díj 86 %-a, s) a nyugdíjminimum 500 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 600 %- át, úgy az intézményi térítési díj 92 %-a, t) a nyugdíjminimum 600 %-ánál magasabb, úgy az intézményi térítési díj 100 %-a.. (2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt jövedelem nem haladja meg a nyugdíj-minimum 100 %- át, úgy személyi térítési díjat nem kell fizetni. 23/A. 28 (1) Az Sztv ában, valamint a Korm. rendelet ában foglaltak figyelembe vételével a házi segítségnyújtás (szociális segítés és személyi gondozás) személyi térítési díja, ha az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem: a) a nyugdíjminimum 100 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 115 %- át, úgy az intézményi térítési díj 4 %-a, b) a nyugdíjminimum 115 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 125 %- át, úgy az intézményi térítési díj 6 %-a, c) a nyugdíjminimum 125 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 135 %- át, úgy az intézményi térítési díj 8 %-a, d) a nyugdíjminimum 135 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 145 %- át, úgy az intézményi térítési díj 10 %-a, e) a nyugdíjminimum 145 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 155 %- át, úgy az intézményi térítési díj 12 %-a, f) a nyugdíjminimum 155 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 165 %- át, úgy az intézményi térítési díj 14 %-a, g) a nyugdíjminimum 165 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 175 %- át, úgy az intézményi térítési díj 16 %-a, h) a nyugdíjminimum 175 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 185 %- át, úgy az intézményi térítési díj 18 %-a, i) a nyugdíjminimum 185 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 195 %- át, úgy az intézményi térítési díj 20 %-a, j) a nyugdíjminimum 195 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 205 %- át, úgy az intézményi térítési díj 24 %-a, k) a nyugdíjminimum 205 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 225 %- át, úgy az intézményi térítési díj 28 %-a, l) a nyugdíjminimum 225 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 245 %- át, úgy az intézményi térítési díj 32 %-a, m) a nyugdíjminimum 245 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 280 %- át, úgy az intézményi térítési díj 38 %-a, n) a nyugdíjminimum 280 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %- át, úgy az intézményi térítési díj 42 %-a, o) a nyugdíjminimum 300 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 320 %- át, úgy az intézményi térítési díj 46 %-a, p) a nyugdíjminimum 320 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 350 %- át, úgy az intézményi térítési díj 50 %-a, q) a nyugdíjminimum 350 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 450 %- 28 módosította a 8/2016. (III. 24.) ör., hatályos április 1. napjától

9 át, úgy az intézményi térítési díj 58 %-a, r) a nyugdíjminimum 450 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 500 %- át, úgy az intézményi térítési díj 70 %-a, s) a nyugdíjminimum 500 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 600 %- át, úgy az intézményi térítési díj 80 %-a, t) a nyugdíjminimum 600 %-ánál magasabb, úgy az intézményi térítési díj 100 %-a. (2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100%- át, személyi térítési díjat nem kell fizetni. (3) A kizárólag szociális segítést igénybe vevő, 80. életévét betöltött VI. kerületi lakos - az intézményvezető döntése alapján - legfeljebb heti 3 óra időtartamban térítésmentes ellátásra jogosult. 23/B. 29 hk. 23/C. (1) 30 hk. (2) 31 Ha a nappali ellátás szolgáltatást (idősek klubja) igénybe vevő személy étkeztetés szolgáltatásban is részesül, az étkeztetés ellátásért a 23. -ban foglaltak alapján meghatározott személyi térítési díjat köteles megfizetni. (3) 32 Az Sztv ában és a Korm. rendelet 15. -ában foglaltak figyelembe vételével a rendelet 8. -ában megjelölt nappali ellátás (fogyatékosok nappali intézménye) személyi térítési díja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy az étkezés lehetőségét igénybe veszi és havi jövedelme: a/ a nyugdíjminimum 100 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 120 %-át, úgy az intézményi térítési díj 1 %-a, b/ a nyugdíjminimum 120 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, úgy az intézményi térítési díj 2 %-a, c/ a nyugdíjminimum 150 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 180 %-át, úgy az intézményi térítési díj 3 %-a, d/ a nyugdíjminimum 180 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, úgy az intézményi térítési díj 4 %-a, e/ a nyugdíjminimum 200 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 220 %-át, úgy az intézményi térítési díj 5 %-a, f/ a nyugdíjminimum 220 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 240 %-át, úgy az intézményi térítési díj 6 %-a, g/ a nyugdíjminimum 240 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 260 %-át, úgy az intézményi térítési díj 7 %-a, 29 hatályon kívül helyezte a 12/2009. (IV. 30.) ör., hatálytalan május. 1. napjától 30 hatályon kívül helyezte a 11/2014. (IV. 25.) ör., hatályos május 1. napjától. 31 módosította a 11/2014. (IV. 25.) ör., hatályos május 1. napjától. 32 módosította a 12/2009. (IV. 30.) ör., hatályos május. 1. napjától

10 h/ a nyugdíjminimum 260 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 280 %-át, úgy az intézményi térítési díj 8 %-a, i/ a nyugdíjminimum 280 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át, úgy az intézményi térítési díj 9 %-a, j/ a nyugdíjminimum 300 %-ánál magasabb úgy az intézményi térítési díj 10 %-a. (4) 33 Az Sztv ában és a Korm. rendelet 15. -ában foglaltak figyelembe vételével a rendelet 8. -ában megjelölt nappali ellátás (fogyatékosok nappali intézménye) személyi térítési díja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy az étkezés lehetőségét nem veszi igénybe és havi jövedelme: a/ a nyugdíjminimum 100 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 120 %-át, úgy az intézményi térítési díj 1 %-a, b/ a nyugdíjminimum 120 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, úgy az intézményi térítési díj 2 %-a, c/ a nyugdíjminimum 150 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 180 %-át, úgy az intézményi térítési díj 3 %-a, d/ a nyugdíjminimum 180 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, úgy az intézményi térítési díj 4 %-a, e/ a nyugdíjminimum 200 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 220 %-át, úgy az intézményi térítési díj 5 %-a, f/ a nyugdíjminimum 220 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 240 %-át, úgy az intézményi térítési díj 6 %-a, g/ a nyugdíjminimum 240 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 260 %-át, úgy az intézményi térítési díj 7 %-a, h/ a nyugdíjminimum 260 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 280 %-át, úgy az intézményi térítési díj 8 %-a, i/ a nyugdíjminimum 280 %-ánál magasabb, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át, úgy az intézményi térítési díj 9 %-a, j/ a nyugdíjminimum 300 %-ánál magasabb úgy az intézményi térítési díj 10 %-a. (5) 34 Ha az (1), (3) és (4) bekezdésben megjelölt jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át, úgy személyi térítési díjat nem kell fizetni. 6) 35 (6) Mentesül a (3)-(4) bekezdésben meghatározott személyi térítési díj megfizetésének 33 módosította a 12/2009. (IV. 30.) ör., hatályos május 1. napjától 34 módosította a 10/2010. (III. 29.) ör., hatályos április 1. napjától 35 beiktatta a 31/2014. (XI. 27.) ör, hatályos január 1. napjától

11 kötelezettsége alól a szolgáltatást igénybe vevő személy, amennyiben Terézváros közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen is az önkormányzat közigazgatási területén él. 24. (1) Az Sztv aiban és a Korm. rendelet 14. -ában foglaltak figyelembe vételével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás személyi térítési díja, ha az igénylő, illetve a Korm. rendelet 14. -ában meghatározott esetben a család 1 főre jutó havi jövedelme a nyugdíjminimum 100 %-ánál magasabb, úgy az intézményi térítési díj. (2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100%-át, úgy személyi térítési díjat nem kell fizetni. 25. (1) 36 A személyi térítési díjat - a jogosult lakóhelyén történő teljesítés keretében megvalósuló étkeztetést is beleértve- az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek klubja és a fogyatékosok nappali intézménye esetében az intézmény vezetője állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményvezetői döntés ellen a kötelezett -az írásbeli intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül- kérelemmel fordulhat a polgármesterhez. A polgármester az intézményvezetői intézkedés felülvizsgálata során -a képviselő-testület átruházott hatáskörében jár el- elsőfokú önkormányzati hatósági ügyként a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény megfelelő alkalmazásával. (3) A térítési díjat a kötelezettnek utólag, a tárgyhónapot, illetőleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a megállapítástól számított egy évet követő hónap 10. napjáig kell megfizetnie. 26. (1) A ok alapján megállapított személyi térítési díjat rendkívüli esetben az igénylő kérelmére méltányossági jogkörben eljárva a térítési díj megállapítására jogosult intézményvezető mérsékelheti, a szolgáltatás személyi térítési díj mentes igénybevételét engedélyezheti, ha az igénylő szociális körülményei ezt indokolják, és jövedelme nem haladja meg a mindenkori saját jogú nyugdíjminimum 300 %-át. (2) 37 hk. (3) A (1) és (2) bekezdésben szabályozott intézményvezetői döntés ellen a kötelezett -az írásbeli intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül- írásbeli kérelemmel fordulhat a polgármesterhez. A polgármester az intézményvezetői intézkedés felülvizsgálata során -a képviselő-testület átruházott hatáskörében jár el- elsőfokú önkormányzati hatósági ügyként a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény megfelelő alkalmazásával. Egyéb rendelkezések Ha a Terézváros Önkormányzat a jelen rendeletben nem szabályozott személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátásokat szerződés útján biztosítja, az igénylés beadásának helye nem lehet más, mint az intézmény vezetője. A kérelem elbírálására ilyen esetekben a Humán Bizottság jogosult. 36 módosította a 12/2009. (IV. 30. ) ör., hatályos május. 1. napjától 37 hatályon kívül helyezte 13/2013. (III.28.) ör., hatályos április 1. napjától 38 módosította a 12/2009. (IV. 30.) ör., hatályos május. 1. napjától

12 hk. Értelmező rendelkezések 29. E rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő fogalmán az Sztv. 4. -ában foglaltakat, hajléktalan fogalmán az ugyanezen törvény 4. (3) bekezdésében megjelölteket kell érteni Záró rendelkezések 30. E rendelet és melléklete a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 19/1993. (VIII. 10.) rendelete - és annak időközbeni módosításai - hatályukat vesztik. A hatálybalépés előtt benyújtott, de el nem bírált kérelmeket e rendelet szerint kell elbírálni. A személyes gondoskodás keretében nyújtott szolgáltatásokért a rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított személyi térítési díjakat a hatályba lépéstől számított 30 napon belül felül kell vizsgálni. Farkas György polgármester Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya jegyző 39 hatályon kívül helyezte a 13/2004. (III. 16.) ör., hatálytalan április 1. napjától

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

II. Általános rendelkezések

II. Általános rendelkezések Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.17.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyékládháza

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosítva: Hatályba léptetve: 42/2004. (XII.15.) 2004. XII.15. 1/2005.

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról mberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben