NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 12/1997. (III.1.) számú r e n d e l e t e A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 26/1994. (V. 18.) számú rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv-ben kapott felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 26/1994. (V. 18.) számú rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Ör. 3. a, b, c, d, i, j pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és az alábbi k, l, pontokkal egészül ki: "a: Normatív pénzbeli ellátás: gyermeknevelési támogatás b: Szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátás: - munkanélküliek jövedelempótló támogatása, - rendszeres szociális segély, - lakásfenntartási támogatás, - ápolási díj, - átmeneti segély, - temetési segély, - kiskorúak rendszeres nevelési támogatása c: Természetben nyújtott szociális ellátások:

2 - lakásfenntartási támogatás, - átmeneti segély, - temetési segély, - köztemetés, - közgyógyellátás, - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság d: Aktív korú: 62. életévét be nem töltött személy i: szociálisan rászorult az az egyedülélõ személy, akinek az egy fõre esõ havi nettó jövedelme, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét nem haladja meg és e rendelet szerinti vagyonnal nem rendelkezik, illetve az a háztartás, ahol az együttlakók egy fõre esõ havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg és e rendelet szerinti vagyonnal nem rendelkezik. j: vagyon: az e rendelet 1O. (2) bekezdésében meghatározott, Nyíregyháza városban a család szükségleteihez igazodó szükséges és méltányos lakásnagyságot meghaladó lakásingatlan, vagy minden ingatlan, ingó dolog, továbbá vagyon értékû jog, amelynek együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladja, és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkezõ lakhatási és megélhetési feltételeit. k: egyedülélõ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik, l: háztartás: az egy háztartásban életvitelszerûen együttlakó személyek." 2. Az Ör. 4. d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: "d: vállalkozó esetében az illetékes MEP igazolása a kérelem benyújtását megelõzõ gazdasági év társadalombiztosítási járulék-köteles jövedelemrõl," 3. Az Ör. 5. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

3 5. "Szociális ellátás iránti kérelem elbírálásánál vizsgálni kell a kérelmezõ jövedelmi és vagyoni viszonyait az e rendeletben meghatározottak szerint." 4. Az Ör. 6. -a (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a (3), (4) bekezdés számozása értelemszerûen változik: "(1) Az ápolási díj összege nem lehet kevesebb: a.) a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegénél, és nem lehet több a legalacsonyabb munkabér mindenkori összegénél, ha a hozzátartozó önmaga ellátására képtelen személy állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló két év feletti súlyos fogyatékos, vagy 18. életévét be nem töltött tartós beteg gondozását, ápolását végzi, b.) az öregségi nyugdíjminimum 7O%-ánál, és nem lehet több a legalacsonyabb munkabér mindenkori összegénél, ha a hozzátartozó a 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi. 2./ Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátarto- zó (Ptk b./ pont.) 3./ Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha a.) az ápolt két hónapot meghaladóan bármilyen nevelési oktatási, egészségügyi vagy szociális intézményi ellátásban részesül, b.) rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve a kiskorúak rendszeres nevelési támogatásában részesülõket,

4 valamint a külön törvényben meghatározottak szerint megállapított gyermekgondozási segélyben részesül. 5. Az Ör. 8. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: "(1) Alkalmankénti átmeneti segély állapítható meg azon személy részére, aki(t): a) önhibáján kívül, elõre nem tervezhetõ, nagyobb anyagi kihatással járó váratlan helyzetbe kerül és emiatt szociálisan rászorulttá válik, b) szociálisan rászoruló családban élõ, nappali tagozatos egyetemi, fõiskolai hallgató egy tanévben félévente egy alkalommal. (2) Alkalmankénti átmeneti segély gyógyszertámogatásként is adható annak a személynek, aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult, de hirtelen bekövetkezett egészségkárosodása, betegsége miatt havi gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz kiadása oly mértékben megnövekedett, hogy gyógyszerköltségeinek összege miatt szociálisan rászorulónak minõsül. (3) Havi rendszerességgel adott átmeneti segély állapítható meg negyedévi idõtartamra azon személy részére, aki állandó ápolásra, gondozásra és felügyeletre szoruló közeli hozzátartozóját saját háztartásában ápolja, szociálisan rászoruló és részére ápolási díj nem került megállapításra. (4) Alkalmankénti átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában adható azokban az esetekben, amikor elõre nem tervezhetõ, más forrásból nem finanszírozható váratlan élethelyzet áll elõ. Különösen indokolt kamatmentes kölcsön megállapítása elemi kár esetén, valamint közvetlen hozzátartozó halála esetén a temetési segély kiegészítéseként, feltéve, hogy a háztartásban az egy fõre esõ jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét, de nem éri el annak kétszeresét és a kérelmezõnek közüzemi tartozása nincs. Kamatmentes kölcsön az éves pénzügyi tervben átmeneti segélyre tervezett pénzügyi elõirányzat 1O%-áig adható.

5 Tízezer.-forint feletti támogatás esetén segély csak kamatmentes kölcsön formájában nyújtható. Kölcsöntartozás visszafizetéséig átmeneti támogatás nem adható. Amennyiben visszafizetési hátralék keletkezik, úgy a már megállapított pénzbeli ellátás folyósításakor azt be kell számítani. (5) Ha a megélhetést biztosító TB ellátásra való jogosultság fennáll, de az ellátás folyósítása még nem kezdõdött meg, alkalmankénti és havi rendszerességgel járó átmeneti segély is csak kamatmentes kölcsön formájában nyújtható. (6) A kamatmentes kölcsön összege: a) 17.OOO.-Ft-os egy fõre esõ jövedelem esetén maximum 4O.OOO.-Ft., b) 17.OOO.-Ft. feletti egy fõre esõ jövedelem esetén maximum az öregségi nyugdíjminimum ötszörösének megfelelõ összeg. (7) A havi törlesztõrészlet összege az a) esetben 2.OOO.-Ft., a b) esetben 2.5OO.- Ft-nál kevesebb nem lehet. (8) Átmeneti segély évente legfeljebb öt alkalommal adható, egy naptári évben adható összegének felsõ határa nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum ötszörösét." 6. Az Ör. 9. (1), (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: "(1) Havi rendszerességgel járó átmeneti segélyként rendszeres nevelési támogatás azon kiskorú(ak) részére állapítható meg, aki(k) nyíregyházi állandó lakóhellyel rendelkeznek, és életvitelszerûen is Nyíregyházán laknak vagy tartózkodnak, 3 év feletti életkorban oktatási-nevelési intézménybe járnak, ha a kiskorúról a szülõ(k) vagy törvényes képviselõje azért nem tud gondoskodni, mert önhibáján kívül a saját, illetve a család összjövedelmének egy fõre esõ összege nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét.

6 (6) Ha a rendszeres nevelési támogatás gyermekre fordítása nem igazolt, akkor támogatás gyermekintézményi térítési díjkedvezményként kerül meghatározásra e rendeletben meghatározottak alapján." Természetben biztosított szociális ellátások 7. Az Ör. 1O. (2),(3),(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Lakásfenntartási támogatás megállapítása szempontjából Nyíregyháza városban elismert maximális lakásnagyság: a./ Lakótelepi jellegû lakások esetén: Családnagyságba számításba veendõ személyek összkom.komf. félkm. komf.nélk. száma: 1 46 m2 55 m m2 65 m m2 73 m m2 80 m m2 95 m2 5 + n fõ + 6 m2 + 6 m2 b./ Családi ház esetén: családnagyságtól függetlenül 100 m2 /beépített hasznos alapterület/ 100 m2 felett az egy fõre esõ átlagos lakás-

7 nagyság a 25 m2-t nem haladhatja meg. "(3) Lakásfenntartási támogatás állapítható meg, ha: a) a lakásfenntartás indokolt havi költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 35%-át, b) három vagy több gyermeket nevelõ családban, a lakásfenntartás indokolt havi költsége nem éri el a háztartás havi összjövedelmének 35%-át, de legalább 2O%, a lakásfenntartási támogatás méltányosságból megállapítható, c) a lakás fûtési költségének havi összege eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 2O%-át. (4) Lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehetõ jövedelemhatárok: a) a (3) bekezdés a.) pontja esetében háztartásban az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 12O%-át, egyszemélyes háztartás esetén 16O%-át, b) a (3) bekezdés c.) pontja esetében a háztartásban az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegét, egyedülálló esetén annak másfélszeresét. A család összjövedelmét gyermekenként forinttal kell havonta csökkenteni, amennyiben az más város felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat." 8. Az Ör. 12. (1) bekezdése a következõkkel egészül ki: "(1) A 1O. (3) bekezdése a) pontja alkalmazásában elismert kiadások: lakbér, albérleti díj, a legalább 1O éves futamidejû lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztõrészlete, a fûtés díja, illetve költsége, a csatornahasználati díj, a szemétszállítás költsége, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás költsége, a társasházi közös költsége, önkormányzati bérlakásnál az üzemeltetési és a közvetített szolgáltatásként jelentkezõ költségek. A 1O. (3) bekezdés b) pontja alkalmazásában elismert kiadás: a lakás fûtéséhez felhasznált hõenergia fûtési szezonban felmerülõ költségének, díjának 1/6-a a rendelet melléklete alapján."

8 9. Az Ör. 13. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: "(1) Lakásfenntartási támogatásként, valamint fûtési támogatásként az egy fõre esõ jövedelem összegétõl függõen havonta a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 1O- 4O%-a közötti összegben állapítható meg támogatás a mellékelt 1., 2. sz. táblázat figyelembevételével. Ez az összeg azonban nem haladhatja meg a lakásfenntartás összköltségének a 6O%-át. Fûtési támogatás összege 1.OOO.-Ft-nál kevesebb nem lehet." 1O. Az Ör. 14. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: "(3) A jogerõsen megállapított lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtásának napjától esedékes és idõtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. A Közgyûlés a fûtési támogatás megállapítására irányuló hatáskör gyakorlását a Polgármesterre ruházza át. Fûtési támogatás egy fûtési szezonra állapítható meg. A fûtési támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtásának irányadó határideje minden év szeptember 15. napja. Egy háztartás egyidejûleg lakásfenntartási és fûtési támogatásban nem részesülhet." 11. Az Ör. 15. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép. "(2) Az (1), (4) bekezdés szerinti temetési segély összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegével azonos."

9 12. Az Ör a helyébe a következõ rendelkezés lép: Közgyógyellátás 17. Közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból megállapítható a nem kielégítõ egészségi állapotú, krónikus betegségben szenvedõ és nehéz szociális helyzetben lévõ személyeknek a havi rendszerességgel fogyasztott gyógyszerek támogatásához az alábbiak szerint: CSALÁD EGYEDÜLÉLÕ jövedelem Ft/fõ/hó gyógyszerköltség jövedelem Ft/fõ/hó a jövedelem %-ában Az Ör. 18. helyébe a következõ rendelkezés lép:

10 18. Gyermekintézményi térítési díjkedvezmény (1) Gyermekintézményi térítési díjkedvezménybe részesülhet az az állandó bejelentett nyíregyházi lakos: a.) akinek gyermeke napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetésben részesül (bölcsõde, óvoda, általános és középfokú oktatási intézmény tanulója), b.) Sztv. 115/A. értelmében normatív étkezési kedvezményre nem jogosult, c.) amennyiben az e rendelet kiskorúak rendszeres nevelési támogatása feltételeinek megfelel. Gyermekintézményi térítési díjkedvezmény a szülõ kérelmére, vagy intézményi kezdeményezésre állapítható meg. (2) A gyermekintézményi térítési díjkedvezmény mértéke: Jövedelem Havi gyermekintézményi térítési díj /hó/fõ %-ában (3) Az intézményi térítési díjkedvezmény megállapítására a kiskorú(ak) rendszeres nevelési támogatására vonatkozó szabályokat kell figyelembe venni azzal, hogy egyidejûleg kiskorú(ak) rendszeres nevelési támogatása, valamint térítési díjkedvezmény nem állapítható meg. (4) Gyermekintézményi térítési díjkedvezmény összege a tényleges felhasználás alapján az intézmény számláján kerül jóváírásra."

11 14.. Zárórendelkezés (1) Jelen rendelet március 01.-én lép hatályba. A folyamatban lévõ, elsõ fokon még el nem bírált ügyekben a hatálybalépés napjától e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével a rendeletnek a rendszeres szociális segélyt szabályozó 7. -a, valamint 15. (4) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszíti. Nyíregyháza, február 24. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Fazekas János jegyzõ Ezen rendeletet március 1-jén kihírdetem. Nyíregyháza, március 1. Dr. Fazekas János jegyzõ

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(1997. évi XXXI. törvény 19. 20/A. )

(1997. évi XXXI. törvény 19. 20/A. ) Az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátások Szociális ellátórendszerünk szerteágazó, az ellátásokkal fõként a gyermeket nevelõ családoknak, a hátrányos munkaerõpiaci helyzetû aktív

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Vác Város

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.(IX.15.) rendelete a szociális ellátásokról Márianosztra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Bér Község Képviselő-testületének. 2/2004 (II.17)számú. r e n d e l e t e

Bér Község Képviselő-testületének. 2/2004 (II.17)számú. r e n d e l e t e Bér Község Képviselő-testületének 2/2004 (II.17)számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról,a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.törvényből és egyéb szociális ellátásokkal

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM 2015. február 27. ÉRDI V. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól 2 ÉRD MEGYEI

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

I. FEJEZET. I. Cím A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hogy az egyének és családok megélhetési gondjainak könnyítése és a

I. FEJEZET. I. Cím A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hogy az egyének és családok megélhetési gondjainak könnyítése és a LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K -TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 26.) SZÁMÚ RENDELETE a szociális ellátásokról 4;E8 8F C3 472E3,9 F5; 80 -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya 1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.28.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Vámosszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a szociális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekétkeztetés

Részletesebben