I. fejezet Általános rendelkezések 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet Általános rendelkezések 1.."

Átírás

1 Rábatamási Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2006.(VII. 5.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZET) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) A rendelet célja, hogy az önkormányzat területén a község lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, a jogosultság feltételeit, valamint érvényességének garanciáit. (2) A rendelet hatály kiterjed Rábatamási község közigazgatási területén élı: a.) Rábatamásiban lakó magyar állampolgárokra, b.) a Sztv. 3.. (1) b)-d) pontja, valamint a (2)-(3) bekezdés szerinti személyekre. (1)A képviselı-testület a törvény által hatáskörébe utalt alábbi ügyekben az eljárási és döntési jogosultságát a polgármesterre ruházza át: a./temetési segély (mód. 7/2008.(V.28.) (2) A jegyzı hatáskörébe tartoznak az alábbi feladat és hatáskörök: a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény b.) 1 méltányossági közgyógyellátási jogosultság c.) 2 idıskorúak járadéka d.) 3 rendszeres szociális segély e.) 4 alanyi jogon járó ápolási díj Sztv (1) és 43/A.. (1) bekezdésében foglaltak alapján (1) Az ellátásra való jogosultság megállapítása kérelemre indul, melyet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az Önkormányzat Hivatalának vezetıjéhez lehet benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni kell jövedelemnyilatkozatokat és jövedelem igazolásokat, valamint az e rendeletben, illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb igazolásokat. (2)A jövedelemszámításnál irányadó idıszak: a./ a havi rendszerességel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelme, b./ a nem rendszeres, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlaga, melynek számításánál az adóbevallással lezárt idıszak jövedelmét idıarányosan kell beszámítani

2 2 (mód. 7/2008.(V.28.) (3) Az ügyintézési határidı rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint temetési segély ügyekben 15 nap jén hatályos jén hatályos jén hatályos jén hatályos (4) A megállapított rendszeres ellátásokat ha e jogszabály másként nem rendelkezik az Önkormányzat Hivatalának Gazdálkodási ügyintézıje havonta utólag a hónap 5. napjáig folyósítja. (5) Az ellátásokat a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani. (6) Az idıskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre, az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatra a Sztv (4)-(7) bekezdései az irányadók. (7) A szociális ellátást jogtalanul és rosszhiszemően felvevı személyt kötelezni kell az ellátás összegének megtérítésére. Ha a kötelezett személy családjában az 1 fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, a polgármester mentesítheti a visszatérítési kötelezettség alól, vagy részletfizetést engedélyezhet. A részletfizetés idıtartama legfeljebb 12 hónap. (mód. 7/2008.(V.28.) II. fejezet Rendszeres pénzbeli ellátások Idıskorúak járadéka 4.. Idıskorúak járadékának megállapításánál a Sztv. 32/B.-32/E. -ai az irányadóak. Aktív korúak ellátása 5.. A jegyzı aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a szociális törvény 33.. (1) bekezdésében meghatározott személyek számára. /mód. 3/2009.(III.31.)/ 6.. Rendszeres szociális segély (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában- az egészségkárosodott személyek kivételével- az együttmőködésre kijelölt szerv a Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat) (2) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy a segély folyósításának feltételeként együttmőködésre köteles a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal.

3 3 (3) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy az együttmőködés keretében a.) a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnál az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, b.) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítı programról c.) teljesíti a beilleszkedést segítı programban foglaltakat, köteles a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatot tartani, az általuk elıírt idıpontban megjelenni, d.) a szociális törvényben elıírt kötelezettségeinek eleget tenni. /mód. 3/2009.(III.31.)/ 6/A.. (1) A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat kötelezettségei: a.) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidı betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerıs határozat alapján- a Szolgálatnál történı megjelenéskornyilvántartásba veszi, b.) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítı program elkészítésének menetérıl, a programok típusairól, az együttmőködés eljárási szabályairól, c.) a nyilvántartásba vételtıl számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot, és arról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt. d.) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı programban foglaltak betartását, e.) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges- a rendszeres szociális segélyre jogosult bevonásával- módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról. f.) g.) (2) A jegyzı kötelezettségei: jelzi a jegyzınek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. a.) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot megküldi a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnak, b.) tájékoztatja a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatot - az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésérıl - a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszőnésérıl és a szociális törvény 35. -ának (1) bekezdése szerinti együttmőködési kötelezettség

4 4 elıírásáról, - a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, ha a települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az álláskeresıként történı nyilvántartásba vételét és az álláskeresési megállapodás megkötését a munkaügyi központtal, az önkormányzattal kötött megállapodásról. /mód. 3/2009.(III.31.)/ 6/B. (1) A beilleszkedést segítı program az együttmőködı személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed: a.) a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartásra b.) az együttmőködı személy számára elıírt, az egyéni képességeket fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg munkavégzésre történı felkészülést segítı programban való részvételre, c.) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelı oktatásban, képzésben történı részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére. (2) A beilleszkedést segítı program tartalmi elemei: a.) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: a motiváció és készség fejlesztés, képzettség erısítése, pszicho-szociális megerısítés, egyéni tanácsadásesetkezelésen belül személyes megerısítés, álláskeresési készségek erısítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése/esetkezelés, b.) szinten-tartás karbantartás társadalmi integráció erısítése: egészségügyi szociális mentális állapotot javító, reszocializáció elısegítése, szociális esetkezelés, családgondozás, szocializációs, kapcsolatépítı csoportok, pszichológiai megerısítés/tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás megırzése, c.) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és munkaerı-piaci kapcsolódásokról. (3) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy számára felróható okból: a.) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határidın belül nem jelenik meg a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnál, b.) a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat által elıírt idıpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, c.) a számára elıírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt, d.) a beilleszkedést segítı programban meghatározottakat nem hajtja végre, e.) a rendszeres szociális segély természetben történı folyósításához szükséges nyilatkozatban valótlan adatokat közöl. /mód. 3/2009.(III.31.)/

5 5 Helyi lakásfenntartási támogatás 7.. (1) Lakásfenntartási támogatás nyújtható: a.) lakbérhez, albérleti díjhoz b.) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részletéhez, c.) szennyvízszivatáshoz d.) szemétszállítási díjhoz, e.) vízdíjhoz, f.) villanyáram díjához, g.) gázfogyasztás díjához, h.) tüzelıanyag költségeihez. (2) Az (1) bekezdés a)-h) pontjainak alkalmazásában a lakásfenntartás havi költségeként: - lakbért, albérleti díjat, - lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részletét, - szennyvízszívatási díjat, - szemétszállítás költségeit teljes egészében, - villamos energia fogyasztásból nem főtési célból egyedül élı és két fıs háztartás esetén legfeljebb 130 KW-ig, minden további egy fı után legfeljebb 15 KW-ig, - gázfogyasztásból nem főtési célból háztartásonként 30 m 3 ig, fızési célra használt PB gázpalack esetén 1 db, - vízfogyasztás személyenként legfeljebb 3 m 3 ig, - főtésre használt villamos energia, gázfogyasztás, valamint a szilárd tüzelıanyag költségeiként maximum évi Ft vehetı figyelembe. (1) A helyi lakásfenntartási támogatás önálló ellátásként nyújtható azon személyeknek, családoknak, ahol a háztartásban együtt élı személyek egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élı esetén 230 %-át. (2) A támogatás jogosultsági feltétele továbbá, hogy a lakásfenntartás havi költsége meghaladja a háztartás havi összjövedelmének: 8.. a.) 25 %-át az egyszemélyes háztartás esetén, továbbá gyermekét(eit) egyedül nevelı szülı, három, vagy több gyermeket nevelık, vagy ahol tartósan beteg, illetıleg fogyatékos személy él, b.) 30 %-át az a) pontba nem tartozók esetén. A lakásfenntartási költségeket igazolni kell. - lakbért a kérelmezı nevére kiállított igazolással, - albérleti díjat bérleti szerzıdéssel, - lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részletét a pénzintézet igazolásával, - vízdíjat 2 téli, 2 nyári számlával, - szennyvízdíjat a kérelem benyújtásáig a tárgyévi számlával - szemétszállítási díjat negyedéves számlával, 9..

6 6 - villanyáram díját résszámlával, - gázfogyasztás díját 12 havi számlával, - fızési célra használt gázpalack esetében a kérelmezı nevére kiállított számlával, - egyedi főtéső lakások esetén a főtési költségeit a háztartási tüzelıanyagot forgalmazó által kiállított számlával, illetve számla hiányában utólagos elszámolási kötelezettséggel (1) A lakásfenntartási támogatás havi összege nem lehet kevesebb Ft-nál. (2) A támogatás havi összege, amennyiben a lakásfenntartás figyelembe vehetı költsége meghaladja az 8.. (2) bekezdésének: a.) pontjában meghatározottakat: Ft b.) pontjában meghatározottakat: Ft (1) A lakásfenntartási támogatást elsıdlegesen természetbeni juttatásként kell megállapítani és havonta a szolgáltatást végzı intézményhez kell utalni különös tekintettel azon családoknál, akiknél elıfizetı gáz, vagy áramfogyasztás-mérı mőködik. (2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek benyújtása folyamatos, a támogatást egy évre kell megállapítani, a kérelmeket évente meg kell újítani. Alanyi jogon járó ápolási díj Az alanyi jogon járó ápolási díj megállapításánál a Sztv /A. -ai az irányadók. Méltányossági ápolási díj 13.. (1) Méltányosságból ápolási díj állapítható meg a jegyes kivételével annak a hozzátartozónak (Ptk b./ pont), aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. (2) Az ápolási díjra az az igénylı jogosult, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló esetén a 150 %-át és az ápolásra szoruló ellátása más módon nem biztosítható. (3) A méltányosságból megállapítható ápolási díj összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a jén hatályos (4) Ápolást végzı személy kötelezettségét nem teljesíti, (Sztv. 42. (2) bek. b) pontja) a.) ha az ápolt személy ill. lakókörnyezete gondozatlan, rendezetlen állapotban van, b.) ha az ápolt személy élelmezésérıl nem, vagy hiányosan gondoskodik, c.) ha az ápolt háziorvosával nem tartja rendszeresen (havi egy alkalommal) a

7 7 kapcsolatot, illetıleg az ápolt gyógyszerezésérıl nem gondoskodik. (5)A házi segítségnyújtást végzı személy megkeresésre köteles az ápolás körülményeinek (4) bekezdésben foglalt feltételeit ellenırizni, és megállapításairól írásos beszámolót készíteni a szociális hatáskör gyakorlójának. (mód. 7/2007. /IV. 28./) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 14.. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a Gyvt /A. -ai az irányadóak. Rendszeres nevelési segély 15.. (1) Rendszeres nevelési segély állapítható meg azon gyermek és fiatal felnıtt részére, aki valamely oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója vagy hallgatója, és akinek szülıje egyedülálló, vagy három vagy több gyermeket nevel, illetve tartósan beteg gyermeke van, és a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át. A segélyt az önkormányzat saját költségvetési terhére állapítja meg. (2) A rendszeres nevelési segély 6 hónap idıtartamra állapítható meg. III. fejezet Nem rendszeres pénzbeli ellátások Átmeneti segély 16.. (1) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdı személynek átmeneti segély adható. (2) Átmeneti segélyre jogosultak azok, akik: a) családban élnek és az egy fıre jutó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b) egyedül élı személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg (1) Az átmeneti segély mértéke esetenként és személyenként nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25%-150%-át. (2) Különös méltánylást érdemlı esetben (pl.: elemi kár, haláleset, hosszan tartó súlyos betegség miatti keresetkiesés, kiemelkedıen magas gyógyszerköltség, a térítéses

8 8 egészségügyi ellátáshoz, stb.) a kérelmezı évente legfeljebb egy alkalommal jövedelmére és vagyonára tekintet nélkül méltányossági átmeneti segélyben részesíthetı. A méltányosságból adott átmeneti segély összege a Ft-ot nem haladhatja meg. (3) A segély megállapítása a képviselı-testület hatásköre. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 18.. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı a gyermek, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Hatályon kívül 3/2009.(III.31.) (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítható egyszeri legkisebb összege - gyermekenként Ft, de nem haladhatja éves szinten meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át. Temetési segély 19.. Temetési segély adható annak a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodó személynek, akinek temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és a temettetı családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát nem éri el. A jövedelem igazolására nyilatkozat tehetı (1) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-ánál nem lehet kevesebb. (2)A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (mód. 7/2008.(V.28.) (3) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztét követı 30 napon belül lehet benyújtani az önkormányzat hivatalánál. A kérelemhez csatolni kell. a.) a kérelmezı nevére kiállított temetési költséget igazoló számlát, b.) jövedelemnyilatkozatot. (4) A temetési segély kifizetésének megtörténtét a számlára rá kell vezetni. IV. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások

9 9 Méltányossági közgyógyellátás 21.. Méltányosságból közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt, aki alanyi jogú vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, de az egy fıre jutó havi jövedelme a.) a családban élık esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának a MEP által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 20 %-át eléri. /mód. 3/2009.(III.31.) b.) egyedül élı személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának a MEP által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 20%-át eléri. (mód. 7/2008.(V.28.) V. fejezet Szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 22.. Az önkormányzat intézményeiben biztosított személyes gondoskodás formái: (1) Szociális Szolgáltatás keretében az alábbi ellátásokat biztosítja: - Családsegítı Szolgálat (a Kóny székhelyő Családsegítı társulásban) - Gyermekjóléti Szolgálat: gyermekjóléti szolgáltatás (Kóny székhelyő gyermekjóléti társulásban) - óvodai és napközi otthoni hálózat keretében: gyermekek napközbeni ellátása (mód. a 7/2007. /IV.28.) (2) A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás keretében a jelzırendszeres házi segítségnyújtást biztosítja, illetve gondozó szolgálatot mőködtet (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele ha a törvény másként nem rendelkezik önkéntes. (2) Az ellátás iránti kérelmet az önkormányzati hivatalban kell benyújtani. (3) Az önkormányzati hivatal a kérelmezı külön eljárás nélkül ellátásban részesíti, ha a késedelem életének vagy testi épségének veszélyeztetésével járna. (4) Az ellátás megszőnik: - a térítési díj fizetésének elmaradásával - az ellátás igénybevételének lemondásával. (5) A gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. A térítési díj fizetésére a Gyvt (5) bekezdése az irányadó.

10 (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért személyi térítési díjat kell fizetni. (2) A személyes gondoskodást nyújtó intézményi térítési díjakat e rendelet 2. számú, a a gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı térítési díjakat a 3.számú melléklet, állapítja meg, amelyet a képviselı-testület minden év március 31-ig állapít meg. (E szakasz 2. számú melléklete helyébe a 18/2006.(XII.28.) rendelet szerinti melléklet lép) (E szakasz 3. számú melléklete helyébe a 7/2007. (IV.28.) rendelet szerinti melléklet lép) (E szakasz 3. számú melléklete helyébe a 7/2008.(V.28.). rendelet szerinti melléklet lép) (E szakasz 2. számú melléklete helyébe a 6/2009.(VIII.26.) rendelet szerinti melléklet lép) 4. számú melléklet, amely a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központ által fenntartott intézményeiben fizetendı térítési díjakat tartalmazza és Rábatamási illetékességi területérıl felvételre kerülı személyekre vonatkozik. (3) Azoknak az igénybevevıknek, akiknek rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el, személyi térítési díjat fizetni nem kell. (4) A személyi térítési díjakat az önkormányzati hivatalba benyújtott kérelemre a polgármester csökkentheti vagy elengedheti, ha a fizetésre kötelezett: a./ idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd és b./ az egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át Étkeztetés keretében egyszeri melegétel biztosításával kell gondoskodni azokról a személyekrıl a Sztv (1) bekezdésében meghatározottakon túl, akik a.) családban élnek és az egy fıre jutó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át b.) egyedül élnek és a jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át A jelzırendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatása az ellátást igénybe vevık részére térítésmentes. Záró rendelkezések 27.. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel július 1.-jén lép hatályba. (2) A R. 2.. (2) bekezdés c./, d./, e./ pontja, 12..-a január 1.-jén lép hatályba. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003.(IX.2.) és az ezt módosító 6/2004.((IV.1.), 10/2004,(VI. 7.), 7/2005,(VI.1.). 12/2005.(IX.16.), 2/2006.((I. 25.), 7/2006.(III. 28.) rendeletek, valamint a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások szabályairól szóló 6/1998.((IV. 16.) és az ezt

11 11 módosító 13/1998.(XII.15.), 9/1999.( (XII.21.),9/2000.(IV.27.), 13/2000.(IX.19.), 9/2001.( (VI.19.), 13/2001.(XII.5.), 4/2002.(IV.30.), 9/2002. (XII.17.), 5/2004. (IV.1.),11/2004.(VI.7.), 11/2005.((IX.16.), 17/2005.(X.29.), 8/2006.(III.28.) rendeletek. Szabó István polgármester Varga Tivadarné körjegyzı Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése a Körjegyzıség hirdetıtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Rábatamási július 5. Varga Tivadarné körjegyzı. Módosítások: 18/2006.(XII.28.) rendelet Hatályba lépése: január 1. 7/2007. (IV.28.) rendelet Hatályba lépése: április /2007.(XII.14.) rendelet Hatályba lépése: január 1. 7/2008.(V.28.) rendelet Hatályba lépése: június 1. 3/2009. (III.31.) rendelet Hatályba lépése: április 1. 6/2009.(VIII.26.)rendelet Hatályba lépése: szeptember 1.

12 12 l. számú melléklet Rábatamási költségben évben a legolcsóbb temetési költség: Ft 10%-a Ft 2. számú melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja szeptember 1.-tıl Saját térítés Önkormányzati tér. Tér.díj összesen 1./ Óvodás gyermekek (napi 3 étkezés) 380 Ft 80 Ft 460 Ft 2./ Napközis gyermeket (napi 3 étkezéssel) 440 Ft 75 Ft 515 Ft 3./ Gyermekek( csak tízórai) 100Ft 60Ft 160Ft 4./ Iskolás gyermekek (tízórai+ebéd) 410Ft 40Ft 450Ft 5./ Menzás gyermekek (csak ebéd) 310Ft 50Ft 360Ft 6./ Felnıtt (külsı étkezık csak ebéd) - 580Ft 3. számú melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı térítési díjak Jövedelem (Ft) Jövedelembıl fizetendı % Házi gondozás Ft/óra ó Szociális étkezés

13 13 Ft 4. számú melléklet A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központ által fenntartott intézményekben fizetendı Térítési díjak év 1./ Fogyatékosok Napközi Otthona Csorna - napközbeni tartózkodást igénybe vevık 0Ft/fı - étkezést igénybe vevık -ebéd 475Ft/fı -reggeli, uzsonna 120Ft/fı A személyi térítési díjakat az intézményvezetı az alábbi jövedelemhatárok között állapítja meg: Jövedelemhatárok Ebéd térítési díj/adag (Ft) Reggeli, uzsonna térítési díj (Ft) / Támogató Szolgálat Csorna Személyi segítségnyújtás térítési díja Szállító szolgáltatás térítési díja: -rendszeres napi szállítás esetén -eseti szállítás esetén 0Ft/óra 25Ft/km 50Ft/km 3./ Idısek Átmeneti Gondozóháza Magyarkeresztúr Napi térítési díj 2.600Ft Havi térítési díj Ft 4./ Idısek Átmeneti Gondozóháza Bágyogszovát Napi térítési díj 2.000Ft Havi térítési díj Ft

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l.. Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2006.(III.28.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a módosításáról szóló 11/2006(VIII.1), 13/2006(X.12),

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı testülete a szociális

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a szociális

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Országos Fogyatékosügyi Portál - A Szociális Törvény

Országos Fogyatékosügyi Portál - A Szociális Törvény Page 1 of 71 Támogatások, jogszabályok A Szociális Törvény A Szociális Törvény 2006 ıszén érvényes változata olvasható itt,81 oldalon, Word dokumentumban remélve, hogy így látássérült társaink is könnyebben

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 4/2009.( II.13.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Jászdózsa

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /.. ( ) Önkormányzati Rendelete a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól Hajdúnánás Városi

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról ész szociális

Részletesebben