Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról"

Átírás

1 Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban Szt.) ában és több rendelkezésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (Gyvt.) ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: I. fejezet II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja, hatálya 1. (1) E rendelet célja, hogy Magyargéc településen élık szociális biztonságának megteremtése és megırzése érdekében tekintettel a törvényi felhatalmazásokrameghatározza a szociális ellátás helyi rendszerét, az egyes ellátási formák igénybevételének feltételeit. (2) E rendelet hatálya kiterjed a Magyargéc község közigazgatási területén életvitelszerően lakó és ott lakcímmel rendelkezı állampolgárokra, valamint az Szt. 3. -ában meghatározott más személyekre. (3) A rendeletben meghatározott feladat - és hatásköröket a.) helyi önkormányzat képviselı-testülete b.) átruházott hatáskörben a polgármester és a Szociális Bizottság c.) körjegyzı gyakorolja. Eljárási szabályok 2. (1) A rendeletben szabályozott segélyezési és támogatási formák kérelemre vagy hivatalból nyújthatók. (2) A kérelmet a Körjegyzıség Hivatalához kell benyújtani. (3) A kérelemhez minden esetben csatolni szükséges annak indokául szolgáló bizonyítékokat, igazolni kell a család jövedelmi helyzetét, illetve vagyoni viszonyait. (4) Amennyiben a jövedelem nem igazolható, a kérelmezınek büntetıjogi felelıssége tudatában kell nyilatkoznia jövedelmi helyzetérıl. (5) Rendkívüli esetben a kérelmezınek lehetıséget kell adni, hogy az igazolásokat utólag nyújthassa be. 3. (1) A polgármester és bizottság által hozott döntés ellen a határozat kézhezvételétıl számított 15 napon belül a képviselıtestülethez lehet fellebbezni. (2) A fellebbezést a döntést hozónál kell szóban vagy írásban elıterjeszteni, aki a szükséges iratok csatolásával, a jegyzı közremőködésével a fellebbezést a képviselıtestület következı ülése elé terjeszti. 4. Az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti célú tevékenysége során, a feladat színvonalasabb ellátása érdekében együttmőködik más szervekkel, így különösen: a) oktatási intézményekkel b) Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal

2 c) háziorvosi szolgálattal, védınıvel d) Idısek Klubjával e) Vöröskereszttel és más önkéntes segítıkkel f) Gyámhivatallal és területi gyermekvédelmi szakszolgálattal g) az egyházzal h) rendırség körzeti megbízottjával II. fejezet SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FŐGGİ PÉNZBENI ELLÁTÁSOK 5.. (1) A szociális rászorultságtól függı, jogerısen megállapított rendszeres pénzbeni ellátásokat a hivatal minden hó 5-ig folyósítja. (2) A folyósítás a házi pénztárból, vagy kivételesen - lakossági folyószámlára történik. (3) Ezen ellátások feltételeinek fennállását a döntést hozó évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja. Idıskorúak járadéka 6.. A jegyzı idıskorúak járadékában részesíti a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt az Szt. 32/B-/32/E. rendelkezéseiben foglaltak szerint. Aktív korúak ellátása 7. (1) A jegyzı aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a Sztv. 33. rendelkezéseiben meghatározott személyek számára. (2) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában - az egészségkárosodott személyek kivételével - az együttmőködésre kijelölt szerv a Szécsényi Kistérség Humánszolgáltató Önkormányzati Társulás Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálata. (3) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy a segély folyósításának feltételeként együttmőködésre köteles a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy az együttmőködés keretében a) a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítı programról c) teljesíti a beilleszkedést segítı programban foglaltakat, köteles a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatot tartani, az általuk elıírt idıpontban megjelenni, d) a szociális törvényben elıírt kötelezettségeinek eleget tenni. 8. A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kötelezettségei: - 2 -

3 (1) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidı betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerıs határozat alapján- a Szolgálatnál történı megjelenéskor- nyilvántartásba veszi. (2) Tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítı program elkészítésének menetérıl, a programok típusairól, az együttmőködés eljárási szabályairól. (3) A nyilvántartásba vételtıl számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot, és arról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt.. (4) Folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı programban foglaltak betartását, (5) Legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges- a rendszeres szociális segélyre jogosult bevonásával- módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról. (6) Jelzi a jegyzınek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, (7) A kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. 9. A jegyzı kötelezettségei: (1) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot megküldi a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnak, (2) tájékoztatja a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatot a.) az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésérıl b.) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszőnésérıl és a szociális törvény 35. -ának (1) bekezdése szerinti együttmőködési kötelezettség elıírásáról, c.) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, ha a települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az álláskeresıként történı nyilvántartásba vételét és az álláskeresési megállapodás megkötését a munkaügyi központtal, az önkormányzattal kötött megállapodásról. 10. A beilleszkedést segítı program az együttmőködı személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed a (1) a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartásra, (2) az együttmőködı személy számára elıírt, az egyéni képességeket fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg munkavégzésre történı felkészülést segítı programban való részvételre, (3) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelı oktatásban, képzésben történı részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére. 11. A beilleszkedést segítı program tartalmi elemei: (1) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: a motiváció és készség - 3 -

4 fejlesztés, képzettség erısítése, pszicho-szociális megerısítés, egyéni tanácsadásesetkezelésen belül személyes megerısítés, álláskeresési készségek erısítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése/esetkezelés, (2) szinten-tartás karbantartás társadalmi integráció erısítése: egészségügyi szociális mentális állapotot javító, reszocializáció elısegítése, szociális esetkezelés, családgondozás, szocializációs, kapcsolatépítı csoportok, pszichológiai megerısítés/tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás megırzése, (3) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és munkaerı-piaci kapcsolódásokról. 12. Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy számára felróható okból: a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határidın belül nem jelenik meg a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál, b) a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által elıírt idıpontban nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja, c) a számára elıírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt, d) a beilleszkedést segítı programban meghatározottakat nem hajtja végre, e) a rendszeres szociális segély természetben történı folyósításához szükséges nyilatkozatban valótlan adatokat közöl. 13. Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy a segély folyósításának idıtartama alatt együttmőködési kötelezettségét neki felróhatóan az együttmőködésre kijelölt szervnél két éven belül ismételten megszegi, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságot meg kell szüntetni. 14. (1) A jegyzı aktív korúak ellátására való jogosultságot, rendszeres szociális segélyt állapít meg a Sztv.37-37/B. meghatározott személyek számára, valamint az alábbi feltételek szerint a közfoglalkoztatásban történı részvételt akadályozó vagy kizáró családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel azon személyek részére, aki: a) háztartásában egyedülállóként kiskorú gyermeket nevel, b) képzésben, illetve közfoglalkoztatásban egészségügyi, mentális, vagy családi körülményeire tekintettel nem tud, nem képes részt venni. c) a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat eredményeképpen a munkavégzésre alkalmatlan minısítést kap. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott a) egészségügyi ok lehet: - allergia - a foglalkozás egészségügyi vizsgálat eredményeképpen csak könnyített, könnyő fizikai munka végzésére alkalmas - beteg, vagy fogyatékos gyermek eltartásáról saját háztartásában gondoskodik - a kérelmezı idıszakos, vagy átmeneti betegsége miatt (pl. operáció, sebészeti beavatkozás) b) mentális okok lehetnek: - depresszió, - 4 -

5 - gyengeelméjőség, - zavart tudatállapot. c) családi okok: - rendkívüli élethelyzet (pl.: közeli hozzátartozója átmeneti, vagy tartós, súlyos betegsége folytán gondozásra szorul. (3) A (2) bekezdésben szereplı állapot fennállását orvosi igazolással kell alátámasztani. (4) E szerinti rendszeres szociális segélyt határozott idıre (az állapot fennállásának várható idejére), legfeljebb egy éves idıtartamra lehet megállapítani. Lakásfenntartási támogatás 15. Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt az Szt (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosultnak, az e szakasz (2)-(8) bekezdésében foglalt feltételek és rendelkezések szerint (normatív támogatás) 16. (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra - önálló ellátásként -, jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át meghaladja. (2) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság Sztv. 38. (4) bekezdése - és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 450 Ft, illetve a mindenkori, Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló törvény szerint meghatározott összeg. (3)A lakásfenntartás költségeként lehet figyelembe venni: - Lakáscélú hiteltörlesztést - nem főtési célú villanyáram díját - a főtési költséget - vízfogyasztás és csatornahasználat költségét - helyi kommunális adó összegét - szemétszállítás díját - közmőfejlesztési hozzájárulást (4)A helyi lakásfenntartási támogatás összege havi Ft 17. A normatív és helyi támogatás iránti kérelem elbírálásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt, meghatározza annak mértékét és idıtartamát, a támogatás azonban legfeljebb 12 hónapra (főtési költségek megemelkedett kiadásaira tekintettel egy főtési szezonra) terjedhet, amely - a kérelem megújítása esetén- indokolt esetben meghosszabbítható A szolgáltatási díjak, önkormányzati adók nem fizetése, díjtartozási hátralék esetén - a döntést hozó rendelkezése szerint - a szolgáltatásokért járó térítési díjakat közvetlenül a szolgáltatóhoz, adóhatósághoz is át lehet utalni (áram,-víz-, szennyvíz-, gázszolgáltatóhoz, hulladékkezelés és szállítás, adók)

6 Ápolási díj 19.. (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. (2) Az ápolási díjat a körjegyzı állapítja meg az Sztv /A -ában foglalt rendelkezések szerint. Átmeneti segély 20.. (1). Átmeneti segélyben részesíthetı az a személy, aki létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe került, illetve idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztetı helyzetek különösen a következık: a) krónikus, hosszantartó betegségbıl eredı jövedelem kiesés, magas gyógyszerköltség b) nagyobb összegő váratlan vagy tervezhetı kiadások (tüzelıvásárlás, iskolakezdés, stb.) c) munkanélküliek esetén a járadék, nyugállományba vonulók esetén a nyugdíj folyósításáig terjedı idıszak d) elemi kár e) egyéb támogatási formából való kiszorulás f) egyéb, különös méltánylást érdemlı esetek 21.. Csak különös méltánylást érdemlı esetben nyújtható átmeneti segély annak, a) akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori saját jogú nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum, kétszeresét b) lakásfenntartási támogatást kap c) ápolási díjban részesül 22.. (1) Átmeneti segély kérelemrıl a képviselı-testület Szociális Bizottsága dönt, kivétel ez alól az elhalálozott eltemettetésérıl gondoskodó hozzátartozó részére nyújtott átmeneti segély, amelyet a polgármester állapít meg. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 23.. (1) A települési önkormányzat képviselı-testülete rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti a gyermeket, ha a gyermeket gondozó család idıszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül (Gyvt. 21..). (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra alkalmazni kell az átmeneti segélyezésre vonatkozó rendelkezéseket. (3) A Képviselı-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer keretében havi 5000,- Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt azon pályázók részére, akik felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatnak és családjukban az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszoros összegét. (4) A (3) bekezdés szerinti támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt

7 Temetési segély 24. (1) Temetési segély nyújtható a Szt ának rendelkezései szerint. (1) Temetési segély különösen annak állapítható meg, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét. (2) A temetési segély összege a községben szokásos legolcsóbb temetés költségének meghatározott százaléka, de a támogatás nem lehet alacsonyabb az összköltség 10 %-ánál. (3) Temetési segély megállapítása a polgármester hatásköre. (4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen az önkormányzat alanyi jogon forint temetési segélyt folyósít Magyargécben állandó lakóhellyel rendelkezı hozzátartozó részére, aki az elhunyt hozzátartozója eltemettetésérıl gondoskodott. III. fejezet TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 25.. (1) A hatáskörrel rendelkezı döntése alapján pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható a) lakásfenntartási támogatás b) átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás c) temetési segély (2) A pénzbeli ellátás helyett nyújtott természetbeni ellátás különösen az élelmiszerutalvány, tankönyv és tanszer, közüzemi díjak átutalása, gyermekintézményekben a térítési díjak kifizetése, illetve részbeni átvállalása, valamint a családi szükségletek kielégítésére szolgáló, gazdálkodást segítı támogatás. (3) A gazdálkodást segítı támogatást, szociális földprogramot és állattartást külön önkormányzati rendelet szabályozza. Köztemetés 26.. A köztemetésrıl a polgármester a Sztv ának rendelkezései szerint gondoskodik. Közgyógyellátás 27. (1) Közgyógyellátásra jogosult az a személy, aki megfelel, a szociális törvény alapján megállapított feltételeknek. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében a következı feltételek fennállnak: az egy fıre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élı esetén annak 200%-át, további jogosultsági feltétel, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át - 7 -

8 IV. fejezet SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, ALAPELLÁTÁSOK Gyermekek napközbeni ellátása 28.. (1) A községi önkormányzat mőködési területén a gyermekek napközbeni ellátását az óvodában és az iskolai napköziotthonban biztosítja. (2) Az ellátás iránti kérelmet az intézményvezetınél kell benyújtani, az ellátás igénybevételét az intézményvezetı intézkedése alapozza meg, aki egyidejőleg értesíti az igénylıt a fizetendı térítési díj összegérıl (1) Az óvodai és iskolai napköziotthoni ellátottak normatív kedvezményre nem jogosultak - a mindenkori nyersanyagérték összegével egyenlı térítési díj fizetésére kötelezettek. (2) A nyersanyagérték és intézményi térítési díj összegét a képviselı-testület évente külön rendeletben állapítja meg. Étkeztetés 30..(1) Napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani azon igénylı számára, aki azt kora, egészségi állapota vagy egyéb ok miatt nem képes önmaga, illetve eltartottja részére biztosítani. (2) Étkeztetés biztosításáról az önkormányzat polgármestere dönt, az értesítés tartalmazza az ellátásért fizetendı személyi térítési díjat is. (3) Az intézményi térítési díjat a képviselı-testület külön rendeletben állapítja meg. Házi segítségnyújtás 31. (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására önerıbıl nem képesek és nincs olyan hozzátartozó, aki erre köteles és képes lenne az Szt a szerint. (2) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást, az arra rászorulók részére jelzırendszeres házi segítségnyújtást a szécsényi székhellyel mőködı Szécsény Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján a társulási megállapodás szerint látja el. (3) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja - figyelembe véve az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözetének egy ellátottra jutó összegét - 40 Ft / óra. A házi segítségnyújtásnál a gondozott jövedelmi viszonyának függvényében az alábbi kedvezményes díjtételeket határozza meg: - 8 -

9 JÖVEDELEMHATÁR Ft / hó HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Ft / óra (4) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás gondozási óradíja figyelembe véve az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és az évi költségvetési támogatás különbözetének egy ellátottra jutó összegét - 30 Ft / nap. A jelzırendszeres házi segítségnyújtásnál a gondozott jövedelmi viszonyának függvényében az alábbi kedvezményes díjtételeket határozza meg: JÖVEDELEMHATÁR Ft/ hó JELZİRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Ft / nap Tanyagondnoki szolgáltatás 32.. Az alapellátás körébe tartozó ellátások, szolgáltatások tanyagondnoki szolgálat által ellátandó feladatait a képviselı- testület külön rendeletben állapítja meg. Családsegítés Gyermekjóléti Szolgáltatás 33. Az Sztv ában, valamint a Gyvt aiban szabályozott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a szécsényi székhellyel mőködı Szécsény Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján a társulási megállapodás szerint látja el. NAPPALI ELLÁTÁS Idısek Klubja 34. (1) Az Idısek Klubja nappali ellátást nyújt, elsısorban a saját otthonukban élı, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény - 9 -

10 szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. (2) Az Idısek Klubjába történı felvételrıl az önkormányzat polgármestere dönt. (3) Az intézményi térítési díjról külön önkormányzati rendelet rendelkezik. (4) Az intézmény a) étkeztetést, b) nappali ellátást biztosít. V. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 36.. (1) E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti az önkormányzat szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 8/2007.(VI.1.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 2/ (IV. 15.), a 3/2009. (IV. 15.) és a 4/2010. (IV. 30.) rendeletek. Magyargéc, szeptember 9.. Velki Róbert polgármester Cservenák Zsuzsanna körjegyzı A rendelet kihirdetve: Magyargéc, szeptember 12. Cservenák Zsuzsanna körjegyzı

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - MINDEN ESETBEN KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY Okmányok: - a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - Társadalombiztosítási azonosító jelét igazolókártya

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól.

Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól. Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól. Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. 2 AZ ATKÁRI

Részletesebben