Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról."

Átírás

1 Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt) 18.. (1) (2) és a 29.. (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a törvény végrehajtási rendeleteit is figyelembe véve - a következı rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A rendelet célja, hogy a törvényben foglalt önkormányzati ellátásokkal, intézkedésekkel segítséget nyújtson a gyermek törvényben biztosított jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, gondoskodjon gyermekek veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszüntetésérıl, segítse a szülıket a gyermekükrıl való gondoskodásban, a hiányzó szülıi gondoskodás pótlásában. (2) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. -ban foglaltak, valamint ban és a (1) bekezdésben foglalt általános és különös illetékességi szabályok szerint Kisköre nagyközség közigazgatási területére. 2.. A törvényben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat a következı ellátásokat biztosítja: (1) Pénzbeni ellátások: a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (2) Természetbeni ellátások: a) általános iskolás gyermekek tankönyv és tanszer ellátottságának támogatása, b) gyermekintézmények étkezési térítési díjának átvállalása, támogatása, c) egészségügyi szolgáltatásért fizetendı térítési díj átvállalása. (3) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: a) gyermekjóléti szolgáltatás, b) gyermekek napközbeni ellátása, óvodában, iskolai napközi otthonban.

2 - 2 - HATÁSKÖRI SZABÁLYOK 3.. (1) A gyermek védelmére és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben elıírt feladatokra és hatásköröket az alábbi szervek gyakorolják: a) A képviselı-testület saját hatáskörében: - évente legfeljebb két alkalommal szabályozza az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények intézményi térítési díját (Gyvt ) - gyakorolja az intézményi fenntartójának irányítási jogkörét, az önkormányzat gyermekjóléti intézményeinek vonatkozásában (Gyvt ) - évente értékeli a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladat ellátását (Gyvt (3) bek.) - dönt a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások ellátási szerzıdés alapján történı biztosításáról. (Gyvt. 97. ) b) Átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt: - a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság, annak formájának és mértékének megállapításáról, felülvizsgálatáról és megszüntetésérıl. (Gyvt /A és 28. ) - a gyermekek napközbeni ellátását igénybe vevı gyermek egyéni rászorultság alapján a törvény által nyújtott normatív kedvezményen túl biztosítható további kedvezmény odaítélésérıl (Gyvt (7) bek.) - a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetésének elrendelése kérdésében (Gyvt ) c) átruházott hatáskörben a polgármester dönt: - a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelmek ügyében, a támogatás formájáról és mértékérıl (Gyvt. 21. és 28..) II. AZ EGYES ELLÁTÁSI FORMÁK SZABÁLYAI Pénzbeni ellátások 4.. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság kérelmére rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapít meg azon gyermekeket gondozó családok részére, ahol a családban az egy fıre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a családban történı nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben.

3 - 3 - (2) A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani a 149/1997.(IX. 10.) Kormányrendelet 65.. (1) bekezdésben foglalt mellékletekkel felszerelve. (3) A támogatást a jogosultság fennállásáig kell megállapítani, a kérelem beadásának napjától a támogatás napra lebontott összege állapítható meg a kérelmezı részére, melyet évente felül kell vizsgálni. (4) Ha a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı középfokú, vagy felsıfokú intézmény nappali tagozatán tanul, a támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható és tovább folyósítható, addig az idıpontig, ameddig a hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig. a) A (4) bekezdésben foglalt esetben a jövedelemi feltételeken túl vizsgálandó, hogy a kérelmezı szociálisan rászorult személynek minısül-e. Kizáró körülményként értékelendı, ahol a közös háztartásban élıket figyelembe véve: - egynél több lakás van, - a lakáson kívül üdülı ingatlan is van, - ahol a család életvitele alapján arra lehet következtetni, hogy van eltitkolt jövedelmük. (5) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-ával, melyet havonta a tárgyhónapot követı hónap 5. napjáig a Polgármesteri Hivatal folyósít az érdemi döntést tartalmazó határozat szerint. Az emelt összegő rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét a Gyvt (8) bekezdése alapján kell megállapítani. (6) A kedvezményezett gondviselı a jogosultság megváltozását az arra okot adó körülmény bekövetkezésétıl számított 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak. 5.. (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás a bizottság döntésétıl függıen természetben is nyújtható, elsısorban a gyermek étkezési díjának fedezésére. Erre általában okot adó körülmény: - ha alapos ok merül fel arra, hogy a gondviselı a támogatást nem a gyermek ellátására fordítja és a gyermek érdeke azt kívánja, - ha a gyámhatóság a kiskorút védelmébe vette. (2) Amennyiben a támogatás összege meghaladja a jogosult gyermek étkeztetéséért fizetendı havi térítési díj összegét, különbözetet a gondozó szülınek kell kifizetni (vagy vásárlási utalványt adni.) (3) Az iskolai szünet idıtartamára esedékes rendszeres gyermekvédelmi támogatás az étkezési térítési díj helyett tanszer formájában, vagy utalvány formájában lehet biztosítani. A tanszer vásárlást számlával kell igazolni, melyet az alapirathoz kell csatolni.

4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (1) Átruházott hatáskörben a polgármester kérelmére rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket, akinek családja létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került. (haláleset, betegség, szülık szétválása, italozó életmód, stb.). (2) A támogatás elsısorban a gyermek eltartásához, iskoláztatásához, gyógyításához, az alkalmanként jelentkezı többletkiadások pótlásához adható. (3) Csak a szülı, gondozó helytelen életvitelére vissza nem vezethetı anyagi veszélyeztetettség esetén állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak, akinek rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak. (4) A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt. 7.. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege: - Esetenként (egyszeri alkalommal, - legfeljebb évi négy alkalommal minimum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-a, maximum 75 %-a. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegének meghatározásánál a kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni a kérelmezı családja részére a szociális törvény alapján folyósított ellátásokat. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben is nyújtható. A szülık helytelen életvitele miatt védelembe vett gyermek esetében a támogatás természetbeni ellátásként nyújtható, vagy a pénzbeni ellátás elszámolási kötelezettséggel. 8.. Természetben nyújtott ellátás (1) Az önkormányzat saját költségvetésébıl minden év szeptember 1-én külön vizsgálat nélkül az általános iskolai tanulók részére az iskolaigazgató által adott tanulói névjegyzék alapján ingyenes tankönyv ellátást biztosít: - A közép és felsıfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanulók az iskolalátogatási igazolás bemutatása ellenében tanszertámogatást kapnak évben 6000,-Ft egyszeri összegben szeptember hónapban.

5 A támogatás összegét évtıl képviselı-testülete az adott év költségvetési rendeletében állapítja meg. (2) Az intézmények étkezési térítési díjának átvállalásánál, támogatásánál figyelmet kell fordítani a Gyvt (1) bekezdésben foglaltak alapján ingyenesen nyújtandó ellátásokra, valamint a gyermekétkeztetéshez a Gyvt (5) bekezdésben felsorolt kedvezményekre is. III. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 9.. Gyermekjóléti szolgáltatás (1) A nagyközségi önkormányzat a Gyvt-ben meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatást társulási formában a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat közremőködésével látja el. (2) A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatot végez. Tevékenységére, igénybevételére a Gyvt ban foglaltak az irányadók. (3) A gyermekjóléti szolgálat köteles együttmőködni a Gyvt (1) bek. felsorolt szervekkel, jelzésük alapján a veszélyeztetettség megelızése, megszüntetése érdekében a további intézkedéseket megteszi, illetve a jegyzı hatáskörébe tartozó ügyekben a szükséges hatósági eljárást kezdeményezni. (4) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a szolgálat évente átfogó értékelést készít, melyet május 30-ig az önkormányzat képviselı-testülete elé köteles beterjeszteni Gyermekek napközbeni ellátása (1) A képviselı-testület a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat által fenntartott - Óvodában, - Általános iskolai napközi otthonban biztosítja. Ezen intézmények mőködési körükben biztosítják a családban élı gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletet, gondozást, foglalkoztatást és étkeztetést.

6 - 6 - (2) A gyermek napközbeni ellátását elsısorban a Gyvt (2) bekezdésben felsorolt családok gyermekei számára kell biztosítani, illetve az intézménybe való felvételnél ıket elınybe kell részesíteni. IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı az SZMSZ-ben szabályozottak szerint gondoskodik. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 2/1998(II. 14.) önkormányzati rendelet. Kisköre, február 05. Szén József sk. polgármester Oláh Jánosné sk. jegyzı A rendelet kihirdetve: én Oláh Jánosné sk. jegyzı

7 KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 3/2004.(II. 5.) RENDELETE A GYERMEKEK VÉDELMÉRİL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 7/2006. (IV. 20.); 4/2007. (III. 09); 7/2008.(V.29.) és a 3/2010.

Részletesebben

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 1 OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl I. rész Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról.

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1 /2006.(II.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.15.), a 17/2013. (XII.23.), a 19/2013. (XII.30.) és a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2012. (I. 31.) önkormányzati

Részletesebben

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Heréd Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzata 9/2009.(IV.22.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. A gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. A gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2003.(XI.26.) Kt. számú rendelete A gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól Ercsi Város Képviselőtestülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL A módosításokkal: 13/2004. (VI. 16.) 10/2005. (IX. 16.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben