VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésben, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszerérıl az alábbi rendeletet alkotja. I. rész A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén - a Gyvt.-ben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII. 29.) Korm. rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - megállapítsa azokat az alapvetı szabályokat, amelyek szerint az Önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülıi kötelességek teljesítéséhez illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszüntetésérıl, a hiányzó szülıi gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnıttek társadalmi beilleszkedésérıl. Általános rendelkezések 2.. (1) A rendelet hatálya kiterjed Várvölgy községben lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárokra, valamint a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint letelepedési, vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezı továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire. (2) Az 1612/68/EGK. tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (3) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak, a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó gyermekekre is. (4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben foglaltakon kívül a Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is e törvény szerint kell eljárni, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

2 3.. (1) Az e rendeletben meghatározott a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladatot és hatásköröket szeptember 1-tıl: a./ a helyi önkormányzat képviselıtestülete b./ települési önkormányzat jegyzıje c./ Városi Gyámhivatal d./ Megyei Gyámhivatal gyakorolja (2). A törvényben és a rendeletben meghatározott módon és feltételekkel az SZMSZ-ban átruházott hatáskörben a Polgármester, A jegyzı jogosult az ellátások megállapítására. Értelmezı rendelkezések 4.. Ezen rendeletben használt fogalom meghatározások értelmezése során a Gyvt. 5. -ában foglalt meghatározásokat kell alapul venni. A Gytv. 5. -ában meghatározottakon kívül e rendelet alkalmazásában: a./ Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott belföldrıl vagy külföldrıl származó vagyoni érték (bevétel), munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minısül. Nem minısül jövedelemnek: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a nevelıszülık számára fizetett nevelési díj, és külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint a személyes gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a 13. havi nyugdíj. b./ Különös méltánylást érdemlı helyzet: A családban bekövetkezett rendkívüli esemény pl. haláleset vagy természeti katasztrófa miatt meghaladó rendkívüli kiadás. c./ Létfenntartást veszélyeztetı helyzet: különösen 3 hónap idıtartamú keresıképtelenség, vagy 50 % alatti munkaképesség-csökkenés, feltéve, hogy így a család havi nettó összjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át. Gyermekvédelem rendszere 5. (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére, veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, valamint a szülıi vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására irányuló tevékenység. (2) A Képviselı-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.

3 (3) A gyermekek védelme a következı pénzbeli, természetbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében kerül biztosításra. a) pénzbeli és természetbeni ellátások: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás, - gyermekek napközbeni ellátása, - gyermekek átmeneti gondozása c) hatósági intézkedés: - védelembe vétel - ideiglenes hatályú elhelyezés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 6.. (1) A Jegyzı a Gyvt a alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesíti a gyermeket, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó jövedelem összege nem haladja meg: a/ az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) 110 %-át, aa/ ha a gyermekét egyedülálló, ab/ ha a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekét nevelı szülı vagy törvényes képviselı gondozza saját háztartásában, ac/ nappali oktatásban vesz részt és nem töltötte be 23. évét, felsıfokú oktatásban vesz részt és nem töltötte be 25. évét b/ az a pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át, feltéve hogy vagyoni helyzete vizsgálata során az egy fıre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt (7) bekezdésben meghatározott értéket. (2) A jegyzı azon személy részére akinek rendszeres gyermekvédelmi jogosultsága a tárgyév július 1-el fennáll, gyermekenként egyszeri támogatást folyósít. A támogatás összege évben Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7.. (1) A Képviselıtestület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került. (2) A rendkívüli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként min Ft, max Ft lehet.

4 Természetben nyújtott ellátások 8.. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás részben vagy egészben természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára. (2) Ha a természetbeni ellátás értéke nem éri el a kiváltott pénzbeni ellátás értékét, akkor a támogatás hiányzó részét pénzben kell kiegészíteni. (3) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv és tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendı térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Gyermekjóléti szolgálat. 9.. (1) A Képviselıtestület a Gyvt ában meghatározott szolgáltatást, mint alapellátást biztosítja. (2) A Képviselıtestület a gyermekjóléti szolgáltatást május 1-ével közalkalmazott közös foglalkoztatásában kívánja megoldani, a környezı településekkel egyetértésben. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Gyermekek napközbeni ellátása 10.. (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élı gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni, azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelıi, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) Gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani, a./ akinek testi illetve szellemi fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b./ akit egyedülálló vagy idıkorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, c./ akinek szülıje, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. (3) A Képviselıtestület a gyermekek napközbeni ellátását a./ napközi otthonos óvoda b./ általános iskola útján biztosítja. A gyermekek átmeneti gondozása 11.

5 (1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdését elısegítı, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelı étkeztetésérıl, ruházattal való ellátásról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásról, gondozásáról, nevelésérıl, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körő ellátás) kell gondoskodni. (2) A gyermekek átmeneti gondozása a szülı kérelmére vagy beleegyezéssel történhet. (3) Az átmeneti gondozást elsısorban akkor kell teljes körő ellátással biztosítani, ha a szülı egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelése a családban nem megoldható. (4) a/a gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettı hónapig tart. b/ Ha a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza, az elhelyezés a szülı vagy más törvényes képviselı kérelmére vagy beleegyezésével hat hónappal szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható, vagy haladéktalanul értesíteni kell a Gyámhivatalt a szükséges intézkedések megtételére. (5) A gondozást meg kell szüntetni, ha - a megszüntetést a szülı kéri, - annak okai már nem állnak fenn. (6) Megszőnik a gyermek átmeneti gondozása, ha a gondozás idıtartama letelt. (7) a/ A gyermek átmeneti gondozása megszervezhetı a mőködtetı által kijelölt helyettes szülınél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában. b/ A gyermekek átmeneti házi gondozásaként a szülı kérelmére a gyermek saját otthonában történı ellátását gondozó útján kell biztosítani, ha testi vagy lelki betegsége miatt a gyermek ellátása elsısorban helyettes szülınél történı elhelyezés útján vagy bentlakásos gyermekintézményben nem oldható meg és ha ez a gondozás a gyermek érdekét szolgálja. (8) Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását más önkormányzat által fenntartott intézmény igénybevételével biztosítja. Térítési díj 12.. (1) A Képviselıtestület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját évente legfeljebb kétszer állapítja meg. az intézményi térítési díjat a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. (2) A napközi otthonos óvodában és az általános iskolai étkeztetésnél a Képviselıtestület a Gyvt (5) bekezdésében meghatározott kedvezményeket biztosítja. (3) Egyéni rászorultság alapján, különös méltánylást igénylı esetekben a gyermekintézményi személyi térítési díjból maximum 50 % kedvezményt biztosíthat a Bizottság, ha a családban az egy fıre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagy a család létfenntartási gondokkal küzd.

6 Eljárási szabályok 13.. (1) A gyámügyi és gyermekvédelmi ellátásra jogosultság, a jogosultak jogainak és kötelezettségeinek megállapítására, a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásra a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXI. Törvény rendelkezéseit a Gyvt.-ben meghatározott eltéréssekkel kell alkalmazni. Eljárási szabályok 14.. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı, valamint a nagykorú jogosult a Polgármesteri Hivatalban az Igazgatási fıelıadónál terjesztheti elı. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.(rendelet 2. számú melléklet). Az egyéb ellátás vonatkozásában a kérelemhez csatolni kell jelen rendelet 3. számú mellékletét képezı nyilatkozatot a Kérelmezı jövedelmi viszonyairól. A kérelmezı által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat (nyugdíjszelvény, munkáltató által kiállított keresetigazolás). A benyújtott jövedelemnyilatkozatokban és igazolásokban szereplı adatok valódiságát az eljárás során szükség esetén az Igazgatási fıelıadó környezettanulmány készítésével ellenırizheti. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. (3) A jövedelem megállapításánál a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı három hónap átlagát egyéb jövedelmeknél egy év átlagát kell figyelembe venni. Ettıl eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhetı (Hatályon kívül helyezve 4/2006. (III.21.) számú rendelettel. ) 16.. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıje (a továbbiakban: Kérelmezı) kérelmére történik. A szóban elıterjesztett kérelmet jegyzıkönyvbe kell foglalni. A kérelemhez csatolni kell a jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a Kérelmezı jövedelmi viszonyairól. Ha olyan személy vagy szervezet javasolja az ellátás megállapítását, akinek az ügy körülményeirıl tudomása van, az eljárást hivatalból kell lefolytatni.

7 (2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a (3) bekezdésben szabályozott kivétellel az Igazgatási fıelıadónál lehet elıterjeszteni. A benyújtott jövedelemnyilatkozatokban és igazolásokban szereplı adatok valódiságát az eljárás során szükség esetén az igazgatási fıelıadó környezettanulmány készítésével ellenırizheti. (3) E rendelet 10. -ában szabályozott ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetıjénél kell benyújtani. Záró rendelkezések 17.. (1) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Várvölgy Község Önkormányzat Képviselıtestületének 6/1998. (IV.16.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról. (2) Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXI. tv., 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet valamint a 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

8 (3) A rendelet a kihírdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit november 1 napjától alkalmazni kell. 1 (4) A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyzı gondoskodik. Várvölgy, november 10. Hériné Paul Beatrix jegyzı Nagy-Balázs Jánosné polgármester A rendelet kihirdetve: Várvölgy, november 11. Hériné Paul Beatrix jegyzı 1 Módosította 4/2006. (III.21.) számú rendelet. Hatályos: január 1. Módosította a 3/2007. (III.1.) számú rendelet. Hatályos: március 1. Módosította a 3/2008. (II.16.) számú rendelet. Hatályos: január 1. Módosította a 7/2008. (IV.29.) számú rendelet. Hatályos: május 1.

9 1. számú melléklet 1. számú melléklet A gyermekétkeztetésben alkalmazott nyersanyagnorma és a fizetendı térítési díj Ellátás típusa Nyersanyagnorma Térítési díj 1. Napköziotthonos Óvoda Ebbıl: tízórai ebéd uzsonna 408 Ft 102 Ft 204 Ft 102 Ft 408 Ft (ÁFA-val) 2. Iskolai napközi Ebbıl: tízórai ebéd uzsonna 481 Ft 120 Ft 241 Ft 120 Ft 481 Ft (ÁFÁ-val) 3. Iskolai menza 241 Ft 241 Ft (ÁFÁ-val) 1. számú melléklet október 1-én lép hatályba. (11/2008. (IX.16.) számú rendelettel)

10

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL A módosításokkal: 13/2004. (VI. 16.) 10/2005. (IX. 16.)

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (A módosításokkal: 10/2004. (VI. 16.) önkormányzati

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK...

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2009. (V.27.) számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testülete a gyermekek védelmérl

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben