OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl"

Átírás

1 1 OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl I. rész Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben ( továbbiakban: Gyvt) foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszerérıl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához, a helyi sajátosságokat figyelem bevéve a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza. A rendelet hatálya 2.. /1/A rendelet hatálya kiterjed az Ozora község közigazgatási területén a./ lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárságú, b./ az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezı bevándorolt, c./ a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre és fiatal felnıttekre, valamint szüleikre. /2/E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül az Ozora község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek védelme érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. A gyermekek védelmének rendszere 3.. /1/A gyermekek védelme a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére,

2 2 veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére irányuló tevékenység, valamint e tevékenységet segítı intézményrendszer mőködtetése. /2/A Képviselı-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. /3/A gyermekek védelmét a Képviselı-testület a következı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: a./ 1 Pénzbeli és természetbeni ellátás: - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. b./ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgálat, - gyermekek napközbeni ellátása. II.rész PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5.. /1/A Képviselı-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került. /2/ 1 Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. /3/A rendkívüli támogatás egyszeri összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-ánál kevesebb és 150 %-ánál több nem lehet. /4/Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb4 alkalommal adható. 1 Módosította a 10/2005.(XII.29) önk.rendelet 2 Hatályon kívül helyezte a10/2005.(xii.29) önk.rend. 1 Módosította az 5/2003.(IV.24) számú önkormányzati rendelet

3 3 /5/A támogatás összegérıl és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani. Természetben nyújtott ellátások 6.. /1/ 3 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. /2/ 3 Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendı térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. /3/A /2/bekezdés a./b./c./ és d./ pontjában megállapított természetbeni ellátás esetén a támogatás meghatározott célra történı felhasználását a gyermekjóléti szolgálat szervezi. /4/A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsısorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha a./ a kérelem a gyermek térítési díjának, tandíjának, kollégiumi díjának, tankönyv-, tanszerellátásának, gyógyszer, gyermektápszer költségének támogatására irányul, b./ a gyermekvédelmi támogatás megállapítására a jegyzı, mint gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére került sor, c./ az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a szülı a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja. A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai 7.. /1/Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı (gyám) a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elı. /2/A természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, valamint helyi gyermekjóléti szolgálat is kezdeményezheti. /3/E rendelet 4., 5.. valamit 6. -ában szabályozott ellátások megállapítását, felülvizsgálatát az ellátás összegének, formájának megváltoztatását, megszüntetését, a jogosulatlanul és rosszhiszemően felvett támogatás megtéríttetését, ennek méltányosságból történı elengedését, illetıleg a megtérítendı összeg csökkentését a Képviselı-testület a polgármesterre ruházza. 3 módosította a 10/2008.(XII.29) önk.rendelet

4 4 8.. /1/A jogosultság feltételei közül a gyermeket gondozó családban, közös háztartásban élı, közeli hozzátartozók személyi adatairól a szülı (törvényes képviselı) a 149/1997.(IX.10) Korm.rendelet 2.számu mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, illetve az egy fıre jutó jövedelem számításánál figyelembe vett körülmények bizonyítására az alábbi igazolásokat becsatolni: a./ a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, b./ tartósan beteg, illetıleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást, c./ szülıi felügyeleti jog egyik szülı általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó megállapodást tartalmazó jegyzıkönyvet, d./ középfokú vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. /2/Az egy fıre jutó jövedelem számításánál a közös háztartásban élı közeli hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérı és házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével. /3/A jövedelem számításánál a kérelem benyújtását megelızı 6 hónap havi átlagát kell figyelembe venni, kivéve, ha a jövedelmi viszonyokban igazolhatóan tartós romlás következett be. Ez esetben a kérelem benyújtását megelızı 3 hónap havi átlagát kell figyelembe venni. /4/A jövedelemszámításnál közös háztartásban élı közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: - szülıt, szülı házastársát, vagy élettársát, - a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı gyermeket, - a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytató gyermeket, - életkorra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg fogyatékos gyermeket, - az elızıekbe nem tartozó, a Csjt.alapján a szülı, vagy a házastárs által eltartott rokont. /5/A /4/bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérı szülıvel (törvényes képviselıvel) közös háztartásban élı valamennyi a./ vérszerinti és örökbefogadott gyermeket, b./ nevelt és családbafogadott gyermeket. /6/ A támogatást kérıvel közös háztartásban élı gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen a diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.

5 5 /7/ 4 E rendeletben szabályozott rendkívüli pénzbeli és természetbeni támogatási ügyekben környezettanulmányt csak akkor kell készíteni, ha kétség merül fel a kérelmezık által becsatolt nyilatkozatok, illetve igazolások valóságtartalma tekintetében. /8/A támogatás megállapítását a gyámhatóság, illetve gyermekjóléti szolgálat javaslatot tartalmazó környezettanulmány készítésével kezdeményezheti /1/A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a határozat jogerıre emelkedését követı 3 munkanapon belül kell kifizetni, amennyiben a határozat azonnal végrehajtható, a támogatás azonnal kifizethetı a Polgármesteri Hivatal házipénztárából. /2/Ha a rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a./6../2/ bekezdés a./- c./pontban meghatározott természetbeni ellátás formájában kerül megállapításra a támogatás összegét az önkormányzat a gyermekjóléti szolgálat részére, b./ tandíj, kollégiumi díj esetében az oktatási intézményhez utalja át. /3/Amennyiben a támogatás nem fedezi az étkezésért fizetendı díjat, tandíjat, kollégiumi díjat, gyógyszer és gyermektápszer költségét, tankönyv, tanszer árát a különbözetet a szülınek, törvényes képviselınek kell megfizetnie. /4/Ha a megállapított támogatás összege nagyobb, mint a fizetendı díj, gyógyszer, gyermektápszer költsége, tankönyv, tanszer ára, a különbözet pénzben kerül kifizetésre. Ugyanígy kell eljárni akkor, ha a természetbeni támogatást valamilyen okból nem lehet biztosítani. (pl. gyermek betegsége, intézmény nyári zárva tartása ) III. rész SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYUJTÓ ELLÁTÁSOK Általános szabályok 10.. /1/A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıje ( továbbiakban: kérelmezı) kérelmére történik. /2/A kérelmezı a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál, a 12..-ban meghatározott ellátások esetén az Intézmény vezetıjénél nyújthatja be. /3/Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a jegyzı a védelembevétel során az ellátás kötelezı igénybevételét rendelheti el. 4 módosította a 10/2008.(XII.29) önk.rend. 5 módosította a 10/2008.(XII.29) önk.rend.

6 6 /4/Az önkormányzat a következı gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a./ gyermekjóléti szolgálat b./ gyermekek napközbeni ellátása keretében - óvoda - iskolai napközis foglalkozás Gyermekjóléti szolgálat 11.. /1/ 6 A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosítja. /2/ A gyermekjóléti szolgáltatás a) feladatait, b) célját, c) ellátottak körét, d) feladatellátás szakmai tartalmát, módját, szolgáltatás formáját, körét, e) az igénybevétel módját, valamint f) a szolgáltató és az igénybevevı közötti kapcsolattartás módját a fenntartó által elfogadott szakmai program és Szervezet és Mőködési Szabályzat határozza meg. /2/A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a védınıi szolgálattal együttmőködve. /3/A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülı, más törvényes képviselı kérelmére, illetve a Gyvt.17../1/bekezdésében felsoroltak, a jegyzı, a gyámhivatal, vagy bármely állampolgár - a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. A kérelmet elıterjeszteni, illetve a jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet. /4/Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg. /5/A szolgáltató feladatai különösen: - a településen élı gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kisérése, - e rendelet 6../2/bekezdésében megállapított természetbeni ellátások meghatározott célra történı felhasználásának szervezése, - gyermekek jogairól, részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése, - a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése, - helyettes szülıi hálózat szervezése, - nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése, 6 módosította a 10/2008.(XII.29) önk.rendelet

7 7 - önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel kisérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése, - felkérésre környezettanulmány készítése, illetve örökbefogadni szándékozók körülményeinek vizsgálata. Gyermekek napközbeni ellátása 12.. /1/Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élı gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletét, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. /2/A gyermekek napközbeni ellátását elsısorban az olyan gyermekek számára kell biztosítani, - akiknek testi, szellemi fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, - akit egyedülálló vagy idıskorú személy nevel, - akivel együtt a családban három, vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, - akirıl a szülıje, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni. /3/A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi. Térítési díj 13.. /1/Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. /2/A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések intézményi térítési díját a Képviselı-testület évente költségvetési rendeletében határozza meg. /3/Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. /4/A Képviselı-testület a Gyvt.148../5/bekezdésében megállapított normatív kedvezményeken túl esetleg nyújtható kedvezményekrıl évente az intézményi térítési díjak megállapításával egyidejőleg költségvetési rendeletében határoz. /5/A a költségvetési rendeletben meghatározott intézményi térítési díj alapján a Gyvt.148../5/bekezdésében biztosított normatív kedvezmények figyelembe vételével a személyi térítési díjat az intézményvezetı állapítja meg, errıl az ellátás megkezdésekor, de legkésıbb az ellátás igénybevételétıl számított 30 napon belül értesíti kötelezettet.

8 8 IV. rész Zárórendelkezések /1/E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi feladatairól szóló módosított 5/l997.(III.28) számú önkormányzati rendelet 2../3/bekezdés g./,h./pontja, /6/bekezdés a./pontja, a 9/A.., 9/B.., valamint a 15..-a Ozora, l998. június 19 Schranz Istvánné Polgármester Németh Györgyné jegyzı Kihirdetve: július 1 Németh Györgyné jegyzı

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 7/2006. (IV. 20.); 4/2007. (III. 09); 7/2008.(V.29.) és a 3/2010.

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya

Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról.

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1 /2006.(II.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzata 9/2009.(IV.22.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Keménfa Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2007.(IV.17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1 (egységes szerkezetben) 2 Keménfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2009. (V.27.) számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testülete a gyermekek védelmérl

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben