Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról"

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdése, 25. (3) bekezdés b) pontja, 26., 32. (1) bekezdés b) pontja, 38. (1) bekezdés c) pontja, 43/B, 50. (3) bekezdése, és a 92. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás és a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.évi XXXI.törvény 131../1/bekezdésében, a 18., 21. és 42/A -ban kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el : I. Fejezet Általános rendelkezések 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelı, a szociális rászorultságtól függı, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet alkalmazási köre 2. A rendeletet alkalmazni kell a Pomáz Város Önkormányzat közigazgatási területén élı a) lakcímmel rendelkezı magyar állampolgárokra, b) az Sztv. 3. (1),(2),(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre. 3. Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket, a) Pomáz Város Önkormányzatának Képviselıtestülete, valamint átruházott hatáskörben b) Pomáz Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, c) Pomáz Város Polgármestere gyakorolja. Pomáz Város Önkormányzata által nyújtott szociális ellátások 4. (1) A szociális rászorultságtól függı ellátások formái: a) pénzbeli támogatások b) természetbeni támogatások (2) A szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások formái: a) aktív korúak ellátása b) idıskorúak járadéka c) lakásfenntartási támogatás d) ápolási díj e) temetési segély f) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1

2 g) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény h) átmeneti segély (3) A természetben nyújtott szociális ellátások formái: a) lakásfenntartási támogatás b) átmeneti segély c) köztemetés d) méltányosságból történı közgyógyellátás e) egészségügyi szolgáltatásra jogosultság megállapítása f)gyermekintézmények, speciális elhelyezést biztosító intézmények térítési díjának,valamint az ezzel kapcsolatos utaztatási költségeknek átvállalása 5. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: a) gyermekek napközbeni ellátása b) nappali ellátást nyújtó támogatások: -szociális étekeztetés, -házi segítségnyújtás, -idısek klubja, -családsegítés II. Fejezet Eljárási rendelkezések 6. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmeket Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani. 7. A szociális ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell: -a kérelmezı nevét, -születési helyét, idejét, -anyja nevét, -állandó lakcímét, -tartózkodási helyét, -a kérelmezıvel egy háztartásban élık személyi adatait. 8. (1) A szociális ellátások benyújtásakor a kérelmezı köteles saját, illetve családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni. Rendszeres jövedelmek esetében irányadó három hónap, egyéb jövedelmek esetében egy év. Egyéni vállalkozó jövedelmének igazolásához az illetékes APEH igazolása szükséges. (2) Amennyiben a kérelmezı az elızı bekezdésben megjelölt igazolásokat nem csatolja, úgy 8 napon belül hiánypótlásra kell felszólítani. (3) A kérelmezı írásbeli nyilatkozatot tehet a Polgármesteri Hivatalban: a) ha nem tudja, illetve nem képes jövedelmi viszonyairól igazolást becsatolni, b) az aránytalanul nehezen beszerezhetı irat helyett a bizonyítani kívánt tényrıl. 2

3 (4) Az igények elbírálása során a Polgármesteri Hivatal a kérelmezı által közölt adatokat, tényeket, nyilatkozatot, valamint a szociális helyzetet környezettanulmány során ellenırizheti, illetve ebbıl a célból más, illetékes Polgármesteri Hivatalt kereshet meg. 9. (1) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ( a továbbiakban Sztv.) 4. -ában meghatározottakat alkalmazni kell. (2) Be nem vallott alkalmi munkavégzés esetén a mindenkori minimálbér nettó összegét kell jövedelmeként figyelembe venni. 10. A Polgármester és a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság által hozott érdemi határozatok ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül Pomáz Város Képviselıtestületéhez címzett, a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A Képviselıtestület által hozott érdemi döntés ellen a Szentendrei Városi Bíróságnál lehet keresettel élni. 11. A jogosulatlanul igénybevett ellátás megszüntetésére és megtérítésére az Sztv ban foglaltak az irányadók. III. Fejezet Pénzbeni és természetbeni ellátások Lakásfenntartási támogatás 12. (1) Az Önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt az Sztv ban foglaltak szerint. (2) Helyi lakásfenntartási támogatásban az a személy, illetve család részesíthetı, akire nézve az e rendeletben megállapított feltételek együttesen teljesülnek. 13. Pomáz Városban minimális lakásnagyság és lakásminıség irányadatai a következık: Lakásfenntartási támogatás szempontjából elismert lakásnagyság mértéke összkomfortos és komfortos lakások esetén személyenként 30 nm, úgy, hogy a lakás nagysága a 120 nm-t nem haladhatja meg. A komfort nélküli és a szükséglakásban lakó igénylı -ha az egyéb feltételek fennállnak alapterületi kolátozás nélkül jogosultnak tekintendı. Egyedülálló kérelmezı esetén az elismert lakásnagyság mértéke 60 nm. 14. Helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható, ha a lakásfenntartás költségei elérik az egy háztartásban élı közeli hozzátartozók összjövedelmének 30 %-át, valamint az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülélı kérelmezı esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át. 15. (1) A lakásfenntartási kiadások körében figyelembe kell venni: 3

4 -lakbér, vagy albérleti díjat -közös költség -lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztırészleteit -szemétszállítási költséget -tüzelıanyag költsége -gázfogyasztás költsége -a villanyáram költségeit -a vízfogyasztás költségeit -csatornahasználati díjat -a szennyvízszippantás költségeit -a közmőbeszerelésre, ill. közmőfejlesztésre felvett kölcsön törlesztırészleteit (2) A lakásfenntartási kiadásokat a kérelmezı bizonylatokkal igazolja, melyeket a kérelem benyújtását megelızı 6 hónap idıszakára kell bemutatni. (3) A bizonylatok 6 hónapra visszamenıleg történı benyújtásától a kérelmezı érdekében, indokolt esetben el lehet térni. (4) A tényleges /indokolt/ lakásfenntatási kiadások összege a kérelem benyújtását megelızı 6 hónap bizonylatokkal igazolt összes lakásfenntartási kiadásainak 1/6-od része. 16. A lakásfenntartási támogatás összege , mely összeg havonta kerül a kérelmezı részére kiutalásra. 17. (1) A lakásfenntartási támogatás indokolt esetben a támogatást nyújtó döntése alapján természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.a pénzbeni ellátás helyett nyújtott természetbeni ellátás a tüzelıutalvány, közüzemi díjak kifizetése. (2) Pénzbeni ellátással nyújtott lakásfenntartási támogatás egy naptári évre adható, a támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. 18. (1) Átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel amennyiben a családban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülélı esetén háromszorosát nem haladja meg. (2)Az alkalmankénti segély összege maximum a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 50 %-a, a havi rendszeres átmeneti segély összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 25 %-a lehet, a) rendkívüli esetben /súlyos betegség, betörés, általános, középfokú vagy felsıfokú tanulmányok folytatása, illetve befejezése abban az esetben, amennyiben az eltartott szociális helyzetének romlása ezt indokolja, az eltartó halála/, vagy szociális helyzetében beálló rendkívüli romlás esetén a polgármester Ft összegig állapíthat meg rendkívüli önkormányzati segélyt, b) a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben maximum Ft összegig állapíthat meg rendkívüli önkormányzati támogatást. (3) A havi rendszeres átmeneti segély maximum 6 hónapig folyósítható. (4) Az alkalmankénti átmeneti segély nyújtható gyógszertámogatásként, illetve az egészség- biztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként. (5) Az (2)-(4) bekezdésben meghatározott segély és önkormányzati támogatás a költségvetési rendeletben meghatározott elıirányzat terhére adható. 4

5 Aktív korúak és idıskorúak ellátása 19. (1) A jegyzı aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg az Sztv /C - ában meghatározottak szerint. (2) A települési önkormányzat közfoglalkoztatás keretén belül biztosít foglalkoztatási lehetıséget a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott aktív korú bérpótló juttatásban részesülıknek, pályázat útján elnyert létszámkereten belül. (3) Az önkormányzat rendeletben szabályozza a szociális törvény által meghatározott aktív korú, egészségkárosodottnak nem minısülı, rendszeres szociális ellátásra jogosult személyek együttmőködési kötelezettsége keretében az együttmőködés eljárási szabályait, a beilleszkedést segítı programok típusait és az együttmőködés megszegésének eseteit. (4) Idıs korúak járadékát a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottak szerint a jegyzı állapítja meg. 20. (1) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzı hozzátartozónak ápolási díjat e rendeletben meghatározott feltételek esetén átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság állapíthat meg. A méltányosságból megállapított ápolási díjra jogosultság feltételeinek fennállását a bizottság két évente felülvizsgálja. (2) A nagykorú személy után, méltányosságból történı ápolási díj megállapítás feltétele az Sztv.-ben foglaltakon túlmenıen: - az ápolt személy állapotára vonatkozó, évente kiadásra kerülı házi orvosi igazolás, - a Szociális és Egészségügyi és Sport Bizottság felkérésére, a Szociális Szolgáltatási Központ szakembereinek szúrópróbaszerő ellenırzésének eredményérıl szóló szakvélemény, mely igazolja, hogy az ápolás a törvényben meghatározott feltételek szerint zajlik, többek között ápoló gondoskodik a) az ápolt személy alapvetı gondozási, ápolási igényeinek kielégítésérıl, különösen a megfelelı étkeztetésérıl, legalább napi egyszeri meleg étel, és legalább kétszeri hideg élelem biztosításáról, b) gyógykezeltetéshez, gyógyszerhez való hozzájutásáról, c) egyéb alapápolási feladatok ellátásáról, d) az ápolásra szoruló és lakókörnyezete megfelelı higiéniás körülményeinek biztosításáról, különösen mosdatásáról, fürdetésérıl, ruházatának, ágynemőjének mosásáról, e) az ellátott lakásának takarításáról, tisztántartásáról és főtésérıl, f) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelızésérıl. - az ápolt és együttlakó hozzátartozóinak egy fıre jutó havi jövedelme a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg. (3) Az ápolási díj megszüntetésre kerül, amennyiben az ellenırzések során megállapítást nyer, hogy az ápolást végzı személy a (2) bekezdésben foglalt feladatait nem, vagy csak részben látja el, illetve a feltételek fennállásában változás áll be. 5

6 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 21. (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI.törvény ( a továbbiakban Gyvt.) állapítja meg. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 22. (1) Pomáz Város Polgármestere -átruházott hatáskörben- rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg a Gyvt.18. és 21. -aiban foglaltak szerint. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként maximum az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 50 %-a lehet. Temetési segély 23. (1) Pomáz Város Polgármestere -átruházott hatáskörben- az Sztv.46. -a alapján az arra rászoruló személy részére temetési segélyt állapíthat meg. (2) Nem állapítható meg temetési segély az Sztv.46../2/ bekezdésében foglaltakon kívül, ha a kérelmezı háztartásában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedülálló esetén négyszeresét meghaladja. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegéhez Ft összeghez viszonyítva, a temetési segély minimális összege Ft. Átmeneti segély 24. Az átmeneti segély indokolt esetben természetben is nyújtható, mely lehet élelmiszer, tankönyv, ruhanemő stb. Köztemetés 25. Pomáz Város Polgármestere az elhunyt közköltségen történı eltemettetésérıl az Sztv.48. -a alapján gondoskodik. Szociálisan rászorult személy közgyógyellátása 26. (1) A jegyzı méltányosságból közgyógyellátási igazolvány kiadását állapítja meg az 50. (3) bekezdésben foglaltak szerint. /2/ Méltányosságból történı közgyógyellátási igazolvány kiadására kerül sor, ha a kérelmezı háztartásában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a másfélszeresét, egyedül élı esetén a két és félszeresét nem haladja meg és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25 %-át eléri. 6

7 (3) A közgyógyellátási igazolvány iránti kérelemhez az Sztv.-ben meghatározottakon kívül csatolni kell a háziorvos /gyógyszertár/, illetıleg a kezelı szakorvos igazolását a havi gyógyszerköltségrıl, illetve a gyógyászati segédeszköz költségrıl. (4) A (2) bekezdésben foglalt jövedelem határt meghaladó, közgyógyellátási igazolványt kérelmezı személy részére méltányosságból jogosultság állapítható meg amennyiben a házi orvos, illetve szakorvos igazolja, hogy krónikus betegségébıl eredıen mozgáskorlátozottságot okozó mőtéten esett át, illetve daganatos betegségben szenved és gyógyszerszükséglete alapján a házi orvos a közgyógyigazolvány kiadását indokoltnak tartja. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 27. (1) A települési önkormányzat polgármestere a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító igazolványt állít ki az Sztv.54. -ában foglaltak szerint. Gyermekintézmények és speciális elhelyezést biztosító intézmények térítési díjainak átvállalása 28. (1) Az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság -átruházott hatáskörben- az Sztv.47. -ban foglaltakra tekintettel természetben nyújtott szociális ellátásként a gyermekintézményben, speciális elhelyezést biztosító intézményekben fizetendı térítési díjat részben, vagy teljes egészében átvállalja, ha az érintett családjának helyzete azt indokolja. (2) Az ellátás megállapítása kérelemre történik, melyet az intézmény is benyújthat. (3) A támogatás idıtartama a nevelési és oktatási intézményekben nevelési évre, illetve tanévre történik. (4) A támogatásra jogosultságot megállapító határozat alapján az intézmény utólag havonta közli az igénybevett étkezések, gondozási díj összegét, ennek megfelelıen kerül sor a térítési díj átutalására, indokolt esetben a szülı részére/számla ellenében/ történı kifizetésre. (5) Az Önkormányzat az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság döntése alapján, indokolt esetben más településen lévı gyermekintézménybe, speciális elhelyezést biztosító intézménybe történı utaztatás költségeit részben vagy teljes egészében átvállalhatja. (6) A támogatási jogosultságot az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság évente felülvizsgálja. 7

8 IV. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Gyermekek napközbeni ellátása 29. (1) Pomáz Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását, nappali gondozás keretében, munkanapokon nyitva tartó bölcsıde útján látja el a Gyvt. 42. és 42/A. - aiban foglaltak szerint. (2) Bölcsödei felvétel során a Gyvt. 42/A -ban meghatározottakon túl elınyben részesíthetı az a harmadik életévét be nem töltött gyermek, a) akinek szülei, nevelıi, gondozói munkavégzésük vagy betegségük miatt a napközbeni ellátást nem képesek biztosítani b) akit egyedülálló személy nevel. Egyedülálló az is, akinek a gyermek napközbeni ellátásáról azért kell egyedül gondoskodnia, mert a másik szülı a napközbeni ellátásban nem tud részt venni c) akinek egyik szülıje tartósan munkaképtelen, beteg d) akinek családjában 3, vagy több gyermek van (3) A bölcsıdei ellátás iránti kérelmet a bölcsıde vezetıjéhez kell benyújtani, aki saját hatáskörében dönt a felvételrıl. Gondozási Központ 30. (1) Pomáz Város Önkormányzata az idıskorúak alap és nappali ellátásának, átmeneti elhelyezésének biztosítására integrált szociális intézményt, Szociális Szolgáltatási Központot mőködtet. (2) Az ellátás igénybevételének módjára az Sztv /c. -ban foglaltak az irányadók. Térítési díjak 31. (1) Pomáz Városban a személyi gondoskodást nyújtó ellátásokért -kivéve a családsegítést- térítési díjat kell fizetni. Az Önkormányzat által biztosított intézményi ellátásokban részesülı személyek által az étkeztetésért, gondozásért fizetendı térítési díjak mértéke az Sztv. 114., 115. és ai figyelembevételével kerül megállapításra. (2) Az intézményi térítési díj és személyi térítési díj mértékét az önkormányzat évenként rendeletben állapítja meg. (3) Az intézményi térítési díj és személyi térítési díjakra vonatkozó javaslatot az intézmény vezetıje minden év március 31. napjáig étkezési normadíj változása 8

9 esetén a változást követı 15 napon belül- köteles benyújtani a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnökének bizottsági jóváhagyás céljából. Záró rendelkezések 32. Ez a rendelet a kihirdetését követı 30. napon lép hatályba. 33. A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Pomáz Város Önkormányzata képviselı-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról 8/2009.(III.26.), 27/2008.(IX.2.), 6/2006.(II.20.), 1/2006.(I.17.),29/2005.(X.21.), 22/2004.(VII.21.) 5/2004.(II.24.) valamint 19/2003./VI.17./ számú önkormányzati rendelete. Pomáz, március 29. Vicsi László sk. polgármester Szabóné Bartholomaei Krisztina sk. jegyzı A rendelet kihirdetve: IV.1. Szabóné Bartholomaei Krisztina sk. jegyzı 9

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. Ináncs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VI.30.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya 1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.28.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben