JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete"

Átírás

1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselıtestület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. (1) bek-ben, a 25. (3) bek. b) pontjában, a 26. -ában, a 32. (3) bek-ben, a 37/D. (5) bek-ben, a 38. (1) bek. c) pontjában és a (9) bek-ben, a 43/B. (1) bek-ben, a 45. -ában, a 46. (1) bek-ben, az 50. (3) bek-ben, az 58/B. (2) bek-ben, a 62. (2) bek-ben, és a 92. -ában kapott felhatalmazások alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet célja, hogy a Képviselı-testület a szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatainak eleget téve a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és ellenırzés rendjét szabályozza. (2) Az ellátást igénylık kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tılük elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló élethelyzet nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával segítsék elı helyzetük javítását. (3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat, valamint annak szervei, az egészségügyi ellátórendszer és civil szervezetek kötelesek együttmőködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylı problémák megoldását kezdeményezni. A rendelet hatálya 2. E rendelet hatálya, Jánossomorja Város közigazgatási területére, az Sztv. 3., 6. és 7. - ában meghatározott személyi körre terjed ki. Az ellátások formái 3. (1) A Képviselı-testülete a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését a) pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtásával, és

2 b) szociális szolgáltatások szervezésével valósítja meg. (2) A./ Pénzbeli ellátások: - helyi lakásfenntartási támogatás - ápolási díj Sztv. 43/B. alapján - átmeneti segély - temetési segély B./Természetbeni ellátás: - közgyógyellátási igazolvány Sztv. 50. (3) bek. alapján C./ Szociális szolgáltatások: - étkezés - családsegítés - jelzırendszeres házi segítségnyújtás - házi segítségnyújtás - nappali ellátás - helyi szociálpolitikai kerekasztal (3) A (2) bekezdés A./ pontjában meghatározott lakásfenntartási támogatás és az átmeneti segély természetben is nyújthatók. II. FEJEZET PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Rendszeres szociális segély A rendszeres szociális segély megállapítása az Sztv. 37/A-G. -ában meghatározottak szerint történik. 4. Együttmőködésre kijelölt szerv 5. A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósítása feltételeként együttmőködésre köteles - a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Gyıri Regionális Kirendeltségének Mosonmagyaróvári Munkaügyi Központjával, vagy - a Mosonmagyaróvár Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítı Szolgálatával.

3 Beilleszkedést segítı programok típusai 6. (1) A családsegítı szolgálat által szervezett programok az életmód- és életvezetés megváltoztatásának elısegítésére, a beilleszkedési zavarok leküzdésére, a mentális problémák megoldására irányuló egyéni és csoportos foglalkozások, tanácsadások megszervezésére irányulnak. Az erre irányuló együttmőködést akkor kell az ellátásban részesülı számára elıírni, ha körülményei alapján feltételezhetı, hogy a kialakult helyzet életmódjára, életvezetési szokásaira, mentális magatartására vezethetı vissza. (2) A munkaügyi központ által az önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás alapján a szervezett programok tartalmát, követelményrendszerét a munkaügyi központ területileg illetékes kirendeltsége határozza meg. Együttmőködési eljárás szabályai, együttmőködési kötelezettség megszegésének esetei, következményei 7. (1) A kérelmezıt kérelme elbírálását megelızıen - tájékoztatni kell az együttmőködési kötelezettségrıl, annak tartalmáról, formáiról, a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeirıl, az együttmőködésre kijelölt szerv megnevezésérıl, elérhetıségérıl, és írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy kérelme kedvezı elbírálása esetén az együttmőködési kötelezettségnek eleget tesz. Amennyiben az együttmőködést nem vállalja, részére a rendszeres szociális segély nem állapítható meg. (2) A rendszeres szociális segély jogosultja az együttmőködés keretében nyilvántartásba veteti magát az együttmőködésre kijelölt szervnél és a beilleszkedést segítı programról írásban megállapodást köt. (3) A beilleszkedést segítı program az együttmőködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra terjed ki. (4) Amennyiben a segélyt megállapító határozat a 7. szerinti együttmőködési kötelezettséget ír elı, az ellátásban részesülı a határozat kézhezvételétıl számított 15 napon belül köteles az együttmőködésre kijelölt szervnél személyesen megjelenni nyilvántartásba vétel céljából, és köteles azzal megállapodást kötni. Az együttmőködési megállapodásban rögzíteni kell a következıket: a.) a programról szóló értesítés módját, b.) a részvételben történı akadályoztatás esetén a távolmaradás kimentésének módját és határidejét, c.) a részvétel elmulasztásának jogkövetkezményeit. (5) Az együttmőködésre kijelölt szerv részére a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatot meg kell küldeni.

4 (6) Az együttmőködésre kijelölt szerv a programban való részvételrıl, illetıleg annak elmulasztásáról tájékoztatja az eljáró hatóságot. (7) Az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegésének minısül, ha a segélyben részesülı a megjelölt idıpontokban a 7. -ban megfogalmazott részére elıírt programban nem vesz részt. (8) Az eljáró hatóság határidı kitőzésével felszólítja a segélyezettet kötelezettsége teljesítésére. (9) Amennyiben a segély jogosultja a felszólítás ellenére sem tesz eleget együttmőködési kötelezettségének, a segély összege, 6 hónapos idıtartamig 75 %-os mértékben folyósítható. Lakásfenntartási támogatás 8. (1) A Képviselı-testület az Sztv (1) bek. a) pontjában meghatározott jogosultnak normatív lakásfenntartási támogatást nyújt az Sztv ában meghatározott feltételek szerint.. (2) A Képviselı-testület az Sztv. 38. (1) bekezdés c.) pontja szerinti helyi lakásfenntartási támogatást nyújt Jánossomorja Város közigazgatási területén lévı lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség lakásként történı használata során a tulajdonosnak, a bérlınek vagy albérlınek a fenntartással kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez. a.) a háztartásban élık egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b.) egyszemélyes háztartás, gyermekét egyedül nevelı személy, valamint fogyatékos gyermeket nevelı háztartásban élı személyek esetén a 250 %-át és c.) a havi lakásfenntartási költségek a háztartás havi jövedelmének - ca.) az (1) bek. a.) pontja esetén a 30 %-át, - cb.) az (1) bek. b.) pontja esetén a 25 %-át meg haladja. (3) A lakásfenntartási kiadások körében figyelembe veendı költségek: - lakbér vagy albérleti díj - főtési költség - víz- csatornahasználati díj - szemétszállítási díj - háztartási célú villanyáram-díj. (4) A lakásfenntartási és főtési költségeket a támogatást igénylı, vagy a vele egy háztartásban élı személy nevére kiállított tárgyhavi, vagy tárgyhót megelızı számlával, a hitelkölcsönt a pénzintézet igazolásával, a lakbért, az albérleti díj havi összegét bérleti szerzıdéssel kell igazolni.

5 (5) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehetı elismert lakásnagyság mértéke a lakás minıségére, komfortfokozatára tekintet nélkül - négy személyig 65 m2, - ha négy személynél több lakik a háztartásban minden további személy után 5-5 m2. de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. A lakásfenntartási támogatás mértéke és módja 9. (1) A helyi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat önálló ellátásként nyújtja. (2) A támogatás pénzbeli és természetbeni szociális ellátási formában is nyújtható. Természetbeni ellátásként kell megállapítani akkor, ha a.) a kérelem erre irányul, b.) a kérelmezı életvitele alapján feltételezhetı, hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem a lakhatás megırzése érdekében történik. A természetbeni ellátás formái: közüzemi díj szolgáltató részére történı átutalása, lakáscélú törlesztı részlet pénzintézethez történı megfizetése, tüzelıanyag vagy annak beszerzésére fordítható utalvány biztosítása. (3) A főtési költségek támogatása az igénylı részére pénzbeli támogatásként is adható, ha azt nem szolgáltató társaság biztosítja. (4) A pénzben megállapított támogatást természetbeni támogatásra kell átváltoztatni, amennyiben megállapítást nyer, hogy a támogatás összege nem rendeltetésszerően történik. (5) A 9. (3) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási kiadások háztartásonként az alább mértékben vehetık figyelembe: a) albérleti díjként maximum Ft-ot, b) lakáscélú hitelkölcsönként maximum Ft-ot, c) a lakás havi főtési költségének a lakás főtéséhez felhasznált hıenergia főtési szezonban felmerülı költségének díjának 1/6-od részét. Amennyiben tételes számla nem áll rendelkezésre, a havi főtési költség a lakás főtéséhez felhasznált főtıanyag árából és maximum a 9. (5) bekezdésében meghatározott lakásnagyságból számított 1 m3-re vetített bekerülési költség összegével kerül meghatározásra. d) a víz- és csatornahasználati díjat havonta 4 m3-ig e) a villanyáram fogyasztást havi 100 kw-ig f) a főtési célú gázfogyasztást havi 200 m3-ig. (6) A lakásfenntartási támogatás összege havonta nem lehet kevesebb Ft-nál..

6 A lakásfenntartási támogatás megállapításával kapcsolatos eljárási szabályok 10. (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem új igénylésnél folyamatosan nyújtható be, míg a már megállapított támogatás tovább folyósítása iránt a támogatás határidejének lejártát követı 30 napon belül, és a feltételeknek való megfelelés esetén azt folyamatosan kell folyósítani. A 30 napon túl benyújtott kérelmet új igénylésként kell elbírálni. (2) A lakásfenntartási támogatás egy éves idıtartamra állapítható meg. Ápolási díj 11. (1) Az Sztv. 43/B. alapján ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. (2) Az ápolási díj megállapításánál a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehetı egy fıre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedülálló esetében 200 %-a. (3) Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. Átmeneti segély 12. (1) A Képviselı-testület a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személy(ek) részére átmeneti segélyt nyújt, amennyiben a kérelmezı családjában az egy fıre számított havi családi jövedelem haladja meg a.) a családban élık esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b.) egyedül élı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és a kérelmezı az Sztv. 4.. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik (2) Átmeneti segély a rászoruló kérelmére vagy bármely más személy javaslatára, továbbá hivatalból is adható. (3) Az átmeneti segély alkalmankénti összege nem lehet kevesebb Ft-nál, és nem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Az egy naptári évben megállapított átmeneti segély együttes összege azonban nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.

7 (4) Átmeneti segély természetbeli és pénzbeli ellátásként is nyújtható. Természetbeli ellátást kell megállapítani akkor, ha a.) a kérelem erre irányul, vagy b.) az ellátásban részesülı életvitele alapján feltételezhetı, hogy a segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelıen történik. (5) Az átmeneti segély természetbeni juttatás formája: vásárlási utalvány, élelmiszercsomag, meghatározott célra történı pénzbeli átutalás közüzemi számla, térítési díj -, vagy tüzelıvásárlási utalvány. Az utalvány értéke sem részben, sem egészben készpénzre nem váltható át. (6) Amennyiben a kérelmezı létfenntartása, egészségi állapota vagy más egyéb körülmény (természeti csapás, katasztrófa, baleset) szükségessé teszi kivételes méltányosságból az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérıen is megállapítható naptári évenként egy alkalommal. Ebben az esetben a segély megállapítására a polgármester jogosult. A kérelem elbírálásához szükséges igazolások elızetes beszerzésétıl el lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhetı, hogy a kérelmezı a feltételeknek megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával is megerısíti. Temetési segély 13. (1) A Képviselı-testület Ft összegő temetési segélyt állapít meg annak a jánossomorjai állandó lakosú személynek, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a kérelmezı családjában az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a.) a családban élık esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át b.) egyedül élı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegő temetési támogatásra való jogosultságot a kérelmezı nevére kiállított temetési számlával kell igazolni. (3) A temetési támogatás iránti kérelem a temetés napjától számított 60 napon belül terjeszthetı elı a Polgármesteri Hivatalnál.

8 III. FEJEZET TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Közgyógyellátás 14. (1) Jogosult a közgyógyellátási igazolványra az évi III. törvény 50. (3) bek. alapján az a szociálisan rászorult személy is akinek, akinek a családjában a.) az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b) egyedül élı, illetve gyermekét egyedül nevelı kérelmezı, illetve olyan család esetében, amelyben fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, ahol a családi jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és c.) igazolt, havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. (2) Amennyiben a felmerülı gyógyszerköltség az (1) bek. ben meghatározott mértéket nem éri el, a gyógyszerköltség csökkentésére évente egy alkalommal átmeneti segély állapítható meg annak a kérelmezınek vagy házastársának, ahol az egy fıre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem éri el annak két és félszeresét és a rendszeresen szedendı havi gyógyszerköltsége meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át. Az átmeneti segély ezen jogcímen megállapítható összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át. A kérelemhez mellékelni kell a háziorvos igazolását, valamint a rendszeresen használt havi gyógyszer gyógyszertári számláját. IV. FEJEZET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 15. (1) A Képviselı-testület a szociális alapszolgáltatások közül az alábbi ellátásokat biztosítja: - étkeztetés, - családsegítés. - jelzırendszeres házi segítségnyújtás. - házi segítségnyújtás - nappali ellátás - helyi szociálpolitikai kerekasztal

9 (2) A szociális ellátások igénybevételének feltételeit, az ellátásért fizetendı térítési díjak mértékét, a térítési díj befizetésének módját a képviselı-testület külön rendeletben állapítja meg. V. HATÁSKÖRI ÉS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Hatásköri szabályok 16. (1) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe utalja I. fokon az alábbi szociális ellátási formák elbírálását: - ápolási díj Sztv. 43/B. (1) bek. szerinti megállapítását - helyi lakásfenntartási támogatás - átmeneti segély - intézményi térítési díj csökkentése, elengedése megállapítását. (2) A polgármester hatáskörébe utalja I. fokon az alábbi szociális ellátási forma elbírálását: - átmeneti segély megállapítása azonnali esetben Ft-ig. (3) A Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a polgármester hatáskörébe tartozó I. fokú határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket II. fokon a Képviselı-testület bírálja el. (4) A rendelet 16. (1) bekezdésében meghatározott közgyógyellátási igazolvány kiadásáról a jegyzı, míg ugyanezen. (2) bekezdésében maghatározott átmenteti segély megállapításáról Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. (5) A jegyzıi hatáskörben hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést II. fokon a Nyugatdunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala bírálja el. Eljárási szabályok 17. (1) A szociális ellátások iránti kérelmet a polgármesteri hivatalban lehet elıterjeszteni. (2) A kérelmekhez a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/l993. (II.17.) Kormányrendelet melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot kell csatolni. (3) A szociális ellátások iránti kérelmek akár szóban, akár írásban a Polgármesteri Hivatalban vagy az e célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthetık elı. Szóbeli kérelem esetén az ügyintézı tölti ki a formanyomtatványt, melyet a kérelmezıvel alá kell íratni.

10 (4) A megállapított pénzbeli ellátásokat a határozatok alapján a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási ügyintézıje 3 napon belül a házipénztárban fizeti ki a határozatban megjelölt a határozatban megjelölt jogosultnak. A jogosultat a kifizetés tényérıl a határozatban tájékoztatni kell. (5) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetık, illetve nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylı életkörülményei a hivatal és a Szociális és Egészségügyi Bizottság elıtt már ismertek és nem feltételezhetı azokban lényeges változás.. (4) Ha a döntésre jogosult szervnek hivatalos tudomása, vagy a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján a kérelmezı életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, környezettanulmány készítését rendelheti el, illetve felhívhatja a kérelmezıt a 32/1993. (II.17.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében szereplı vagyon nyilatkozat tételi kötelezettségre is. Záró rendelkezések 18. (1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba, de rendelkezéseit a jogosultnak hátrányt nem okozó esetekben január 1. napjával alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 7/2006. (III. 30.) rendelet. Dr. Kurunczi Károly polgármester Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzı Kihirdetve: február 28. napján. Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzı

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Rábatamási Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2006.(VII. 5.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZET) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı testülete a szociális

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról ész szociális

Részletesebben

Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról

Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a szociális

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.(IX.15.) rendelete a szociális ellátásokról Márianosztra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /.. ( ) Önkormányzati Rendelete a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól Hajdúnánás Városi

Részletesebben

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a 3/2010.(II.11.)Ktr,

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Országos Fogyatékosügyi Portál - A Szociális Törvény

Országos Fogyatékosügyi Portál - A Szociális Törvény Page 1 of 71 Támogatások, jogszabályok A Szociális Törvény A Szociális Törvény 2006 ıszén érvényes változata olvasható itt,81 oldalon, Word dokumentumban remélve, hogy így látássérült társaink is könnyebben

Részletesebben