Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi pont Szociális rendelet módosítása Jogszabályváltozás miatt szükségessé vált az önkormányzat szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a gyermekek védelmérıl szóló 7/1998. (V.8.) rendeletének módosítása. Rendszeres szociális segély helyett az aktív korúak ellátása fogalmat vezette be az új jogszabály, amelyen belül a munkaképes 55 év alatti személyek aktív korúak ellátását, a nem munkaképes személyek pedig rendszeres szociális segélyt kapnak. A rendelet-módosítás (mellékelve) az ezzel kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Kérjük a rendeletmódosítás elfogadását! Jánosháza, július 26. Polgármesteri Hivatal Jánosháza

2 JÁNOSHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE./2010/../ RENDELETE a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a gyermekek védelmérıl szóló 7/1998/V.8./ rendelet módosításáról l.. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a gyermekek védelmérıl szóló 7/1998/V.8./ rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3..-át megelızı alcím helyébe a következı alcím lép és egyidejőleg a 3. helyébe a következı rendelkezés lép: Aktív korúak ellátása 3.. (1) A jegyzı aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a Szoc.tv. 33..(1) bekezdésében meghatározott személyek számára. (2) Azon személy részére, aki aktív korúak ellátására jogosult - rendelkezésre állási támogatás vagy - rendszeres szociális segély kerül folyósításra. (3) A megállapított támogatást a tárgyhót követı 5. napjáig kell folyósítani. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülı személyek vonatkozásában az egészségkárosodott személyek kivételével az együttmőködésre kijelölt szerv a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ celldömölki Kirendeltsége (továbbiakban: Munkaügyi Központ) és a Jánosházi Gondozási és Családsegítı Központ (továbbiakban: Gondozási és Családsegítı Központ). (5) A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele a Szoc.tv-ben meghatározottakon túl - a Gondozási és Családsegítı Központtal való együttmőködési kötelezettség vállalása, illetve teljesítése. (6) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy az együttmőködés keretében: a.) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezı nyilatkozik arról, hogy vállalja az együttmőködést a Gondozási és Családsegítı Központtal, b.) a rendszeres szociális segélyben részesülı személy az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításáról szóló határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül a Gondozási és Családsegítı Központban nyilvántartásba veteti magát és 60 napon belül írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítı programról, c.) rendszeresen részt vesz az intézmény által megjelölt idıpontokban a beilleszkedést segítı programban és teljesíti az abban foglaltakat.

3 d.) a segélyezés feltételeinek vizsgálatában közremőködik. (7) A beilleszkedést segítı program típusai különösen az alábbiak: - az egyéni képességet fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás, - a munkavégzésre történı felkészítı program, - a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelı oktatásban, képzésben történı részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére. - közcélú vagy az egyén környezetére irányuló munka. Az egyes típusokon belül a foglalkoztatás tartamát és követelményrendszerét a Gondozási és Családsegítı Központ dolgozza ki. Amennyiben a segélyben részesülı személy a Gondozási és Családsegítı Központ által javasolt programmal nem ért egyet, vagy körülményeiben (pl. egészségi állapota megromlik) az intézmény vezetıjét - indoklással alátámasztva kérheti másik program kidolgozását. (8) A Gondozási és Családsegítı Központ kötelezettségei: - figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidı betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát - tájékoztatja a segélyben részesülı személyt a beilleszkedést segítı program elkészítésének menetérıl, a programok típusairól, az együttmőködés eljárási szabályairól - a rendszeres segélyezettrıl nyilvántartást vezet és három havonta tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt az együttmőködés tényérıl, illetve haladéktalanul értesítést küld, ha a segélyezett együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget. (9) Az együttmőködési kötelezettség megszegése a Szoc.tv. 37/F.. (1) bekezdésének c.) pontja alapján a rendszeres szociális segély megszüntetését vonja maga után. (10) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülı az együttmőködési kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát és az akadályoztatás indokát köteles haladéktalanul személyesen vagy írásban közölni az együttmőködésre kijelölt intézménnyel. (11) Ha az Önkormányzat az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránt benyújtott kérelemben foglaltakat vitatja, környezettanulmány lefolytatása után felhívja a kérelmezıt az általa lakott lakás illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. 2.. A Rendelet az alábbi alcímmel és a 3/A. -sal egészül ki: Aktív korúak ellátására jogosult személyek közfoglalkoztatás teljesítése alóli mentesítése 3/A.. (1) A jegyzı aktív korúak ellátásra való jogosultságot állapít meg a Szoc.tv. 33..(1) bekezdésében meghatározott személyek számára.

4 (2) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdı napján egészségügyi vagy mentális állapota, illetve családi körülményei miatt közfoglalkoztatásban történı részvételét akadályozó vagy kizáró tényezı áll fent rendszeres szociális segélyre jogosult a Szoc.tv. 37/B. -a alapján. (3) A (2) bekezdés értelmében közfoglalkoztatást akadályozó vagy kizáró egészségügyi vagy mentális illetve családi körülménynek minısül ha, az aktív korúak ellátására jogosult személy: a.) olyan tartósan vagy végleg fennálló krónikus szervi betegségben szenved, amely alkalmatlanná teszi a munkavégzésre, legalább 40%-os egészségkárosodás áll fenn, vagy ettıl alacsonyabb, vagy b.) olyan pszichiátriai betegségben, szenvedélybetegségben szenved, amely alkalmatlanná teszi a munkavégzésre, vagy c.) fogyatékos gyermekét, tartósan beteg vele közös háztartásban élı ott bejelentett lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozóját ápolja, és a Szoc.tv (1) bekezdése alapján ápolási díjban nem részesül. (4) Az aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell: a.) A (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott személy esetében az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi intézet munkaképesség csökkenés vagy egészségkárosodás minısítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást, illetve amennyiben a kérelmezı ilyen szakvéleménnyel nem rendelkezik, akkor a háziorvos igazolását, melyhez mellékelni kell a szakorvos által kiadott zárójelentést, szakvéleményt mely az igazolást megalapozza. b.) A (3) bekezdés d.) pontjában meghatározott személy esetén az ápolt személy háziorvosa által kitöltött 63/2006(III.27.) Korm.rendelet 5. számú mellékletét, valamint az ápolt személy lakcímkártyáját. (5) Ha a (3) bekezdésben felsorolt feltétel megszőnik, a feltétel megszőnését követı hónap elsı napjától a Szoc.tv (1) bekezdése szerinti együttmőködési kötelezettséget kell elıírni. A feltétel megszőnésének hónapjára amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll rendszeres szociális segély jár. (6) Az e rendelet 5/A. -a alapján, rendszeres szociális segélyre való jogosultságot kell megállapítani a már folyamatban lévı ügyekben is, azzal, hogy a közfoglalkoztatást akadályozó vagy kizáró tényrıl való tudomásszerzés napjával a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni. 3.. A Rendelet 11.. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 11.. (3) A évben a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: Ft. Ezen összeget a Képviselı-testület évente felülvizsgálja. 4..

5 Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályban azzal, hogy a folyamatban lévı ügyekben alkalmi kell. Jánosháza, augusztus Keresztes István Polgármester Varga Sándor Jegyzı Kihirdetve: Jánosháza, augusztus Varga Sándor jegyzı

6

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Hajdúszoboszló Város Jegyzıjének 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben