I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése"

Átírás

1 I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint b./- az 1956-os Emlékéremmel vagy 1956-os Emléklappal, Nemzeti Ellenállásért Emléklappal, vagy Szabad Magyarországért Emléklappal rendelkezik,továbbá c./- a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte (a társadalombiztosításról szóló évi LXXXI. törvény 18. -a szerint), illetve korkedvezményes nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, egyes mővészeti tevékenységet folytatók nyugellátásában, elırehozott öregségi nyugdíjban, elınyugdíjban, továbbá szolgálati nyugdíjban részesül, vagy munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy legalább 50% mértékő egészségkárosodást szenvedett és d./- nyugellátásának összege a ,- Ft-ot nem éri el, vagy e./- rendszeres szociális ellátásának összege a ,- Ft-ot nem éri el, vagy f./- nyugellátásának, illetve rendszeres szociális ellátásának együttes összege a ,- Ft-ot nem éri el, vagy g./- nyugellátásban, rendszeres szociális ellátásban nem részesül, és keresıtevékenységbıl származó jövedelemmel sem rendelkezik. A jogosultság szempontjából a nyugdíj fogalma A pótlék megállapításánál nyugellátásnak minısül: az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, az özvegyi nyugdíj, (az ideiglenes özvegyi nyugdíj kivételével) az árvaellátás, ha annak megállapítása az árva 67%-os munkaképesség-csökkenésére vagy legalább 50% mértékő egészségkárosodására tekintettel történt, a szülıi nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegő öregségi járadék, a növelt összegő munkaképtelenségi járadék, a növelt összegő özvegyi járadék, a félösszegő öregségi járadék, a félösszegő munkaképtelenségi járadék, egyes mővészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja, Magyar Alkotómővészeti Alapítvány által folyósított ellátás, a szolgálati nyugdíj, a korengedményes nyugdíj, a bányásznyugdíj, az elınyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, és a külföldrıl kapott nyugellátás

2 A jogosultság szempontjából a rendszeres szociális ellátás fogalma A pótlék megállapításakor rendszeres szociális ellátásnak minısül: a központi szociális segély, a vakok személyi járadéka, illetıleg fogyatékossági támogatás, a rokkantsági járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés összege, továbbá az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetıleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérıl szóló évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe lépett pótlék (politikai rehabilitációs ellátások), a hadigondozotti pénzellátások, a kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok, kiegészítések, tudományos fokozatok után járó nyugdíjkiegészítések, a nemzeti gondozási díj. A jogosultságot kizáró feltétel: a keresı tevékenységbıl származó jövedelem A pótlék megállapításánál keresı tevékenységbıl származó jövedelemnek kell tekinteni azt a pénzbeli juttatást, amelyet az arra jogosult a személyes munkavégzése alapján kapott. A jövedelem meghatározása nincs értékhatárhoz kötve, ezért ha a kérelmezı ilyen címen bármilyen összegő jövedelemmel rendelkezik akkor részére a pótlék az egyéb feltételek fennállása esetén sem állapítható meg. A keresıtevékenységbıl származó jövedelmet csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha nyugdíjban, illetıleg rendszeres szociális ellátásban nem részesül az igénylı. A saját jogon járó pótlék összege ( tıl) A jogosultság fennállása esetén pótlékként azt az összeget kell megállapítani, amely a pótlék szempontjából figyelembe vehetı ellátás összegét ,- Ft-ra kiegészíti. Ha a folyósított ellátás összege a ,- Ft-ot meghaladja, de a ,- Ft-ot nem éri el, akkor a pótlék összege 500,- Ftnál kevesebb nem lehet. Az 1956-os Emlékérem és Emléklap, valamint a Nemzeti Ellenállásért Emléklap alapján benyújtott kérelem eseten a pótlék összegének meghatározásánál, a kérelmezıt XII. hóban megilletı ellátás összege az irányadó. A Szabad Magyarországért Emléklap alapján benyújtott kérelem esetén a pótlék összegének meghatározásánál a kérelmezıt XII. hónapban megilletı ellátás összege az irányadó. Ha a pótlékra való jogosultság január 1-jét követıen, illetıleg a Szabad Magyarországért Emléklap esetén január 1-jét követıen keletkezett, akkor a pótlék megállapítása szempontjából a jogosultság keletkezésének idıpontjában érvényes összeghatárt kell figyelembe venni. Abban az esetben, ha a kitüntetésben részesülı a pótlék megállapítására vonatkozó jogosultsági feltételekkel rendelkezik és nyugdíjban, rendszeres szociális ellátásban nem részesül, illetve keresıtevékenységbıl származó jövedelemmel sem rendelkezik, akkor pótlék címén havi ,- Ftot kell megállapítani

3 II. Özvegyi jogon járó pótlék A pótlékban részesült személy jogán az özvegyet megilletı pótlék általános jellemzıi A pótlékban részesült személy elhalálozása esetén, amennyiben az elhalálozás december 31-ét követıen, illetıleg a Szabad Magyarországért Emléklap alapján pótlékban részesült személy elhalálozása esetén december 31-ét követıen történt - az özvegy részére a pótlék abban az esetben állapítható meg, ha az özvegy e Tájékoztató I. fejezetében foglalt a./ és c./ pontban ismertetett feltételekkel rendelkezik. Özvegyi címen járó pótlék összege A pótlék a ,- Ft-ot el nem érı összegő nyugdíj, rendszeres szociális ellátás esetén, illetve ezek hiányában akkor állapítható meg, ha az özvegynek nincs keresıtevékenységbıl származó jövedelme. A pótlék összegének meghatározása megegyezik a saját jogon járó pótlék összegére vonatkozó szabályozással, azzal az eltéréssel, hogy a pótlék maximum összege ,- Ft. Folyósítás A megállapított pótlékot az özvegy részére az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a pótlékban részesülı elhalálozását követı hónap 1. napjától kell folyósítani. A pótlékban részesült személy jogán az özvegyet megilletı pótlék speciális esete. Abban az esetben, ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, illetve munkaképességét legalább 67%-ban nem veszítette el, vagy egészségkorosodásának mértéke nem éri el az 50%-ot (nem rokkant), az elhunyt jogán járó pótlékot, az elhunyt halálát követı hónap 1. napjától számított 1 éves idıtartamra kell folyósítani. Az egy éves idıtartamra megállapított pótlék megszőnését követıen az özvegy ismételten jogosulttá válik a pótlékra, ha rendelkezik a pótlékban részesült személy jogán az özvegyet megilletı pótlék megállapításához szükséges jogosultsági feltételekkel. (E feltételeket a Tájékoztató I. fejezetének a.) és c.) pontjában, valamint a II. fejezet (1) bekezdésében ismertettük.) Az özvegy ismételt jogosultságának elismerésére legkorábban január 1-jétıl nyílik jogszabályi lehetıség az egy éves idıtartam megszőnését követı hónap elsı napjától, illetıleg az ezt követıen elıterjesztett kérelem esetén a jogosultsági feltételek bekövetkezését követı hónap elsı napjától, de legfeljebb a kérelem benyújtását megelızı hatodik hónap elsı napjától. A pótlék összege, összegszerősége a jelzett speciális esetben Az özvegyet megilletı pótlék összege az elhunyt részére folyósított pótlék 50%-a. Az ebbe a kategóriába tartozó özvegyi jogosultság esetén a pótlék folyósításában kizáró ok nincs, ezért a jogszerzı részére folyósított pótlék 50%-át abban az esetben is meg kell állapítani, illetıleg folyósítani kell, ha az özvegynek ,- Ft-ot meghaladó nyugellátása vagy rendszeres szociális ellátása, illetıleg keresıtevékenységbıl származó jövedelme van. Abban az esetben, ha az özvegy az egy éves idıtartamra megállapított pótlék megszőnését követıen ismételten jogosulttá válik a pótlékra, úgy a pótlékot az egy éves idıtartamra megállapított pótlék alapösszegének a megszőnését követı emelésekkel, kiegészítésekkel növelt összegben kell megállapítani és folyósítani az özvegyi címen járó pótlékra rendeletben meghatározott értékhatárra figyelemmel

4 A pótlék ismételt megállapításáról a jogosult által benyújtott kérelem alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság intézkedik január 1. elıtti, illetıleg január 1. elıtti elhalálozás A kitüntetésben részesülı január 1-jét, illetıleg a Szabad Magyarországért Emléklappal kitüntetett személy január 1-jét megelızıen történt elhalálozása esetén, az özvegyet a pótlék csak akkor illeti meg, ha az özvegy magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve korkedvezményes nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, egyes mővészeti tevékenységet folytatók nyugellátásában, elırehozott öregségi nyugdíjban, elınyugdíjban, továbbá szolgálati nyugdíjban részesül, vagy munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy 50% mértékő egészségkárosodást szenvedett. Összegszerőség A pótlék összegének meghatározása az özvegyi jogcímen történı összegszerőségre vonatkozó általános szabályok figyelembevételével történik. Kitüntetés posztumusz adományozása A kitüntetés posztumusz adományozása esetén a pótlék özvegyi címen történı megállapításához az általános feltételekkel kell rendelkezni. Az összegszerőség meghatározása is az általános szabályok szerinti. A pótlék iránti igény elbírálása során özvegynek kell tekinteni azt a személyt - függetlenül attól, hogy az elhalálozás idıpontjáig házastársával együtt élt-e, vagy sem - akivel a kitüntetésre jogosult személy házasságot kötött. Nem tekinthetı özvegynek az élettárs, valamint az a volt házastárs, akinek a pótlékra jogosulttal kötött házasságát a bíróság jogerıs ítélettel felbontotta. Az özvegyi címen járó pótlék megszüntetése Amennyiben a kitüntetésben részesült személy halálát követıen az özvegy ismételten házasságot köt, a házasságkötést követı hónap elsı napjától a részére özvegyi címen megállapított pótlék folyósítását meg kell szüntetni. III. A pótlék megállapítása hozzátartozói jogon, a túlélı szülı részére Ha a kitüntetést posztumusz adományozzák, akkor özvegy hiányában a túlélı szülı(k) jogosult(ak) a pótlék összegére az özvegyi jogosultságra elıírt feltételek fennállása esetén. Összegszerőség A szülı részére járó pótlék összege megegyezik az özvegyi pótlékkal kapcsolatosan általánosságban meghatározott összeggel. Abban az esetben, ha mindkét szülı rendelkezik a jogosultsági feltételekkel, akkor a pótlék összegét az alacsonyabb összegő ellátásban részesülı szülı nyugellátására, rendszeres szociális ellátására tekintettel kell meghatározni, az özvegyre elıírt általános szabályok szerint. Az így megállapított pótlék összegét a szülık részére folyósított ellátások arányában kell megállapítani és folyósítani

5 IV. A pótlék megállapítására vonatkozó igénybejelentés A pótlékra való jogosultság elbírálása, külön kérelem nélkül hivatalból történik, kivéve ha a kitüntetést posztumusz adományozzák. Ebben az esetben az adományozásról szóló értesítéssel együtt egyedi igénybejelentés alapján történik a hátramaradt hozzátartozók vonatkozásában a pótlékra való jogosultság elbírálása. Ugyancsak kérelem alapján történik az özvegy részére egy éves idıtartamra megállapított pótlék megszőnését követıen bekövetkezett ismételt jogosultság elbírálása. A pótlékot a jogosult csak egy jogcímen veheti igénybe. A pótlék megállapítása és folyósítása az igénylı nyugellátását, illetve rendszeres szociális ellátását folyósító szerv feladata. A pótlékkal összefüggı igényelbírálást követıen, az igénylı határozatban értesül a döntésrıl. Ha a pótlék megállapítását az egyéb jogosultsági feltétellel rendelkezı személy egészségi állapotára hivatkozással igényli, akkor a munkaképesség-csökkenés mértékét a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal I. fokú szakértıi bizottságával igazoltatnia kell. A legalább 67%-ot elérı munkaképesség-csökkenésrıl vagy 50% mértékben elszenvedett egészségkorosodásról szóló igazolást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak kell megküldeni. A pótlék összegét a jogosultsági feltételek bekövetkezésének idıpontjától - legkorábban I. 1-tıl, illetıleg a Szabad Magyarországért Emléklap alapján járó pótlék vonatkozásában legkorábban I. 1-tıl lehetett megállapítani, illetve visszamenıleges hatállyal folyósítani. Abban az esetben, ha a kérelmezı a jogosultsághoz szükséges elismerésben nem részesült, de kérelmében az 1956-os eseményekben történı részvételére hivatkozva igényli a pótlék megállapítását, akkor közvetlenül a Miniszerelnökséghez fordulhat. A pótlékot ilyen esetben az egyéb jogosultsági feltételek fennállása mellett akkor lehet megállapítani, ha kérelme alapján az igénylı utóbb kitüntetésben részesült. A pótlék legkorábban attól a hónaptól állapítható meg, amelyben az igénylı részére a kitüntetést adományozták és rendelkezik az egyéb jogosultsági feltételekkel. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG: A pótlékban részesülı a jogosultság feltételeit érintı tények, körülmények megváltozásáról köteles 15 napon belül - törzsszámra hivatkozással - a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot értesíteni. (Így például köteles bejelenteni, ha átmenetileg, vagy végleges letelepedés szándékával külföldre távozik, ismételten házasságot köt, stb.). Budapest, január - 5 -

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Az igénybejelentı laphoz kapcsolódó 1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu figyelmesen elolvasni!

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁCI JÁRÁSI HIVATALA

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁCI JÁRÁSI HIVATALA PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁCI JÁRÁSI HIVATALA HATÓSÁGI OSZTÁLY KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó adatok: 1.1.Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja neve:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Hajdúszoboszló Város Jegyzıjének 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2.

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

KÉRELEM. közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM. közgyógyellátás megállapítására Hivatal tölti ki ÁTVETTEM Dátum:... Aláírás:... Melléklet:... KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó,

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:.. Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1 szám 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmezı személyre

Részletesebben

4. A házastárs/élettárs/bejegyzett élettárs személyi adatai: 5.

4. A házastárs/élettárs/bejegyzett élettárs személyi adatai: 5. BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 hatosag@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfı 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs péntek

Részletesebben

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről:

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: A jogszabály első szakasza 1. - 31. -ig az általános

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı 2012 évi változások 2012 szeptember Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı Az oktatási segédlet szerzıi jogvédelem alatt áll. Kizárólag az OMI Kft által szervezett elıadáson használható

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény

2011. évi CLXVII. törvény A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. Általános rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint

Részletesebben

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős

Részletesebben