TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell kérnie, legkorábban a munkaviszony, nappali tagozatos tanulói jogviszony megszőnését követı elsı munkanap. Az álláskeresınek az állandó lakóhelye, vagy a tartózkodási helye szerint illetékes kirendeltséget kell felkeresnie. Milyen okmányok szükségesek a nyilvántartásba vételhez? Amennyiben az ügyfél álláskeresıként történı nyilvántartásba vétele iránt kérelmet terjeszt elı, a kirendeltség az alábbi dokumentumokat kéri: Személyigazolvány Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) TAJ kártya Adóigazolvány Iskolai, illetve szakképzettséget igazoló okirat/ok Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? Álláskeresı az a személy, aki munkaviszonyban nem áll és az egyszerősített foglalkoztatásnak minısülı munkaviszony kivételével egyéb keresıtevékenységet sem folytat, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül, munkát akar és tud vállalni, a mielıbbi elhelyezkedés érdekében a munkaügyi kirendeltségen nyilvántartásba veteti magát és a kirendeltséggel együttmőködik. Az együttmőködés keretében az álláskeresı rendszeresen, a kirendeltség által megadott idıpontban személyesen felkeresi a kirendeltséget, a felajánlott munkát, képzési lehetıséget, munkaerı-piaci szolgáltatást, munkaerı-piaci programban való részvételt elfogadja és önállóan is aktívan keres munkát. A kirendeltség az együttmőködés keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: információ nyújtása, munkaerı-közvetítés, munkatanácsadás, pszichológiai tanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, EURES tanácsadás. Segítséget tudunk nyújtani önéletrajz megírásában. Az álláskeresı, amennyiben a jogszabály által elıírt feltételek megvannak, jogosult lehet álláskeresési ellátásra, munkaerı-piaci képzés igénybevételére. Az álláskeresı elhelyezkedése esetén a munkáltató támogatást kaphat a foglalkoztatáshoz.

2 Álláskeresési ellátás megállapításához szükséges dokumentumok (a nyilvántartásnál felsoroltakon túl): Igazolás a vállalkozói igazolvány visszaadásáról/ vállalkozói tevékenység megszüntetésérıl OEP igazolvány Bankszámla szám amennyiben rendelkezik vele és ellátását bakszámlára kéri Magánnyugdíj belépési nyilatkozat amennyiben tagja, valamint A munkáltató(k) által kiállított munkaviszonyt igazoló iratok eredeti, aláírt és lebélyegzett példánya (4 évre visszamenıleg): - Igazolólap az álláskeresési járadék és segély megállapításához - Adatlap bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségekrıl, vagy MIL lap, - Jövedelemadó adatlap a munkaviszony megszüntetésekor - a január 1-e elıtt megszőnt munkaviszonyok esetén: Igazolólap a munkanélkülijáradék megállapításához c. nyomtatvány Ki jogosult álláskeresési járadékra? Az a személy, aki: álláskeresı, és az álláskeresıvé válását megelızı négy éven belül legalább 365 nap jogosultsági idıvel rendelkezik, és rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül, és munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége sem tud megfelelı munkahelyet felajánlani. Jogosultsági idı: amely alatt az álláskeresı az álláskeresıvé válást megelızı négy év alatt munkaviszonyban töltött, vagy egyéni illetıleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. Egy jogosultsági idıszak csak egyszer vehetı figyelembe! Mennyi az álláskeresési járadék összege? Az álláskeresési járadék összegét az álláskeresıvé válását megelızı négy naptári negyedévben az ezen idıszakkal érintett jogviszonyokban elért, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló törvényben meghatározott munkaerıpiaci-járulék alap havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. Több munkaadó vagy több vállalkozói tevékenység folytatása esetén, valamennyi munkaadónál, illetıleg vállalkozói tevékenysége során elért járulékalap alapulvételével kell kiszámítani. Az álláskeresési támogatás folyósítása két szakaszra tagolódik. Az elsı szakaszban amely a folyósítási idı feléig, de legfeljebb 91 napig tart a folyósítás maximális összege az a jogosultság kezdı napján hatályos minimálbér napi összegének 120 százaléka. A folyósítás második szakaszában ez az összeg egységesen a minimálbér napi összegének 60 százaléka. Az alsó és felsı határ az évenként emelkedı minimálbérhez igazodik. A járadék alsó határa megegyezik a minimálbér napi összegének 60 százalékával, a felsı határ pedig a minimálbér napi összegének 120 százaléka lesz.

3 járadék összege a folyósítási idıtartam mindkét szakaszában a számított járadék alap 60 százaléka. Milyen idıtartamra folyósítható az álláskeresési járadék? Minden 5 nap jogosultsági idı 1 nap járadékfolyósítási idınek felel meg. A járadék folyósításának kezdı napja az álláskeresınek a munkaügyi központnál történı jelentkezésének a napja. Az álláskeresési járadék folyósításának idıtartama minimum 73 nap, de legfeljebb 270 nap. Az elsı folyósítási szakasz a megállapított folyósítási idı fele, de maximum 91 nap. A járadékfolyósítás második szakasza a megállapított folyósítási idı hátralévı része, de maximum 179 nap. Ha a munkaviszonyt a munkavállaló rendes, illetve a munkaadó rendkívüli felmondással szüntette meg, az álláskeresési járadék a munkaviszony megszőnését követı 90 nap elteltével folyósítható feltéve, hogy a folyósításához szükséges feltételeknek az álláskeresı megfelel. Mikor kell az álláskeresési járadék folyósítását szüneteltetni? terhességi gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, illetıleg gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megállapítását jelenti be, vagy elızetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, vagy rövid idıtartamú közfoglalkoztatás alatt, vagy rövid idıtartamú, legfeljebb 90 napig tartó keresı tevékenységet folytat az egyszerősített foglalkoztatás kivételével, feltéve, hogy ezt a munkavégzés megkezdése elıtt bejelentette a munkaügyi kirendeltségen, vagy keresetpótló juttatásban részesül, amelynek minimum összege a mindenkori minimálbér 60 százaléka és maximum a minimálbér 100 százaléka. Ha az álláskeresési járadék folyósítása szünetelésének oka megszőnik, és fennállnak az álláskeresési járadékra való jogosultság feltételei, az álláskeresési járadékot tovább kell folyósítani. Mikor kell az álláskeresési járadék folyósítását megszüntetni? kéri, álláskeresési járadékban részesül és törlik a nyilvántartásból rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá, keresıtevékenységet folytat, kivéve, ha az 90 napnál rövidebb idıtartamú, ideértve az egyszerősített foglalkoztatást is, olyan képzési lehetıséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelezı legkisebb munkabér összegét elérı rendszeres támogatásban részesül, oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, meghalt, az álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette.

4 Ki jogosult álláskeresési segélyre? Az álláskeresési segélynek három típusa van. Az álláskeresési segély elsı típusa annak az álláskeresınek jár, aki legalább 180 napig álláskeresési járadékra volt jogosult, és a járadék folyósítási idejét kimerítette. Ebben az esetben az álláskeresési segély folyósítása iránti kérelmét az álláskeresési járadék megszüntetésétıl számított 30 napon belül kell benyújtania. Az álláskeresési segély második típusa azon álláskeresı részére állapítható meg, aki álláskeresési járadékra nem jogosult, de az álláskeresıvé válását megelızı négy évben legalább 200 nap jogosító idıvel rendelkezik. Az álláskeresési segély harmadik típusára jogosult az az álláskeresı, akinek maximum 5 éve hiányzik a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez a segély iránti kérelem benyújtásának idıpontjában. További feltételei, hogy legalább 140 napig részesült álláskeresési járadékban, és a járadék folyósítási idejét a segély iránti kérelem benyújtásához viszonyítva három éven belül merítette ki, továbbá rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idıvel. Milyen idıtartamra állapítható meg az álláskeresési segély? Az elsı és második típusú álláskeresési segély folyósítási idıtartama 90 nap. Amennyiben az álláskeresı a kérelem benyújtásának idıpontjában az 50. életévét betöltötte, az álláskeresési segély elsı típusának folyósítása 90 nappal meghosszabbodik, így 180 napra válik jogosulttá. Az álláskeresési segély harmadik típusa az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj jogosultságának megszerzéséig terjedı idıtartamra folyósítható. Az álláskeresési segély folyósításának kezdı napja a kérelem benyújtását követı nap. Mikor kell az álláskeresési segély folyósítását szüneteltetni? terhességi gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, illetıleg gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megállapítását jelenti be, vagy elızetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, rövid idıtartamú közhasznú munkavégzése alatt, vagy rövid idıtartamú, legfeljebb 90 napig tartó keresı tevékenységet folytat, az egyszerősített foglalkoztatás kivételével feltéve, hogy ezt bejelentette a munkaügyi központ kirendeltségén, vagy keresetpótló juttatásban részesül, amelynek minimum összege a mindenkori minimálbér 60 százaléka és maximum a minimálbér 100 százaléka. A 3. típus esetén az alábbi esetekben is: keresı tevékenység idejére, függetlenül annak idıtartamától, az álláskeresési segély folyósításának szüneteltetése alatt keresı tevékenységet folytatott, és ennek eredményeként álláskeresési járadékra szerzett jogosultságot, 90 napra, ha az álláskeresı az általa folytatott keresı tevékenységhez kapcsolódó bejelentési

5 kötelezettségét elmulasztja. Mikor kell az álláskeresési segély folyósítását megszüntetni? kéri, álláskereséséi segélyben részesül és törlik a nyilvántartásból rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá olyan képzési lehetıséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelezı legkisebb munkabér összegét elérı rendszeres támogatásban részesül, oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, meghalt, az álláskeresési segély folyósítási idejét kimerítette keresı tevékenységet folytat, - kivéve az egyszerősített foglalkoztatást - csak az elsı két típus esetében További tájékoztatásért, kérjük, forduljon bizalommal a lakóhelye szerint illetékes kirendeltséghez! A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Ajkai Kirendeltsége elérhetıségei: Címe: 8400 Ajka, Móra F. u Telefon: 88/ ; 88/ Ügyfélfogadási idı: Hétfı: Kedd: nincs ügyfélfogadás Szerda: Csütörtök: Péntek:

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során?

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során? GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során? A sérelmet szenvedett személy kérelemmel fordulhat az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Cím: 1024

Részletesebben

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ: Ki jogosult rá? A hozzátartozó

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe

Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe Készítette: Kovács Judit Rita okleveles adószakértı 2011. június TÉMAKÖRÖK Történelmi

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről:

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: A jogszabály első szakasza 1. - 31. -ig az általános

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Az igénybejelentı laphoz kapcsolódó 1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu figyelmesen elolvasni!

Részletesebben