Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága"

Átírás

1 Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1

2 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A kötelezı egészségbiztosítás ellátásaira jogosultak köre A külföldi diákokra vonatkozó speciális szabályok: A jogosultságot befolyásoló tényezık A jogosultság fennállása A bejelentésre vonatkozó szabályok TAJ-kártya/Igazolás Jogviszony-ellenırzés Okirati eljárás 2

3 A társadalombiztost rsadalombiztosítás s Magyarországon gon Társadalombiztosítás nyugdíj egészségügy Szervezetileg: önkormányzat 1998 óta közigazgatási intézményrendszer része 3

4 Egészségbiztosítási szervek A 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Felügyelet január 1-tıl fıvárosi, megyei kormányhivatalokon belül: egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek Szakmai irányítás Nemzeti Erıforrás Minisztérium Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) Központ Felügyelet 7 Területi Hivatal 4

5 Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. tv. (Tbj.) és végrehajtási rendelete a 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXX. törvény és végrehajtási rendelete a 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet Az Európai Unió szociális biztonsági koordinációról szóló rendeletei (1408/71/EK rendelet; 883/04/EK rendelet) Nemzetközi egyezmények 5

6 A társadalombiztosítási jogszabályok személyi hatálya A társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. tv. (Tbj.) értelmében A biztosítottak igénybe vehetik a természetbeni és a pénzbeli ellátásokat (táppénz, TGYS, GYED,), baleseti ellátásokat (beleseti eü. szolg., baleseti táppénz, beleseti járadék), nyugellátásokat (öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, hozzátartozói nyugellátásokat). Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak a természetbeni ellátásokat vehetik igénybe. 6

7 Egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak Tbj. 16. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaiban részesülık (táppénz, TGYS, GYED- ben részesülık), Nyugdíjasok, (öregségi, özvegyi járadék, egészségkárosodási járadék, fogyatékossági támogatás, rokkantsági járadék stb.) nyugdíjkorhatárt betöltık, ha a jövedelem nem több a min.bér 30 %-nál. (eltartott helyett ) Szociális ellátásban részesülık (GYES,bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj stb.) Hadigondozotti ellátás, bányászati kereset-kiegészítés, egyházi nyugdíjas, 50 %-os munkaképesség csökkenéssel rendelkezık Magyarországon lakóhellyel rendelkezı kiskorúak, 7

8 Egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak Tbj. 16. Középfokú nevelési oktatási, v. felsıoktatási intézményben nappalis magyar állampolgár, továbbá az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerzıdés vagy miniszteri ösztöndíj alapján jogosult, Államilag elismert magyar oktatási intézmény Magyarországon engedéllyel mőködı külföldi oktatási intézmény Külföldön mőködı államilag elismert magyar oktatási intézmény magyar állampolgárságú tanulója. A Tbj a (1) bekezdésének i) pontja alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult külföldi tekintetében a középfokú nevelési-oktatási vagy felsıoktatási intézmény, a külföldi részére történı TAJ igénylés és az Igazolás kezelése során foglalkoztatónak minısül. 8

9 Lakóhelyhez kötött biztosítás (TBJ. 39. (2)- (3) bekezdés) Aki nem minısül biztosítottnak (5. ) és egyéb módon sem jogosult (16. ) az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, továbbá belföldi - állampolgárságától függetlenül - kötelezı járulékfizetés ellenében szerez jogosultságot az egészségügyi szolgáltatásokra. Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett jelenleg 5100 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet Ezt a fizetési kötelezettséget más szerv, vagy személy átvállalhatja ezt az Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé be kell jelenteni. A bejelentkezés további feltétele az egyéves magyarországi helybenlakás. 9

10 Belföldiség Tbj. 4. u) pont Belföldi: 1. a Magyar Köztársaság területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy, 2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy), aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 3. a hontalan. 10

11 Tbj. 34. (10) bekezdése szerinti megállapodás A Tbj. szerint nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult természetes személy megállapodást köthet a saját, valamint a vele együtt élı gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására. A megállapodás alapján fizetendı járulék havi összege: a) nagykorú állampolgár esetén a (4) bekezdés szerinti minimálbér 50 százaléka, b) 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a (4) bekezdés szerinti minimálbér 30 százaléka. A Magyar Köztársaság területén oktatási intézményben nappali rendszerő oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatására a (4) bekezdésben meghatározott minimálbér 30 százalékának megfelelı havi összegő egészségbiztosítási járulék megfizetésének vállalása esetén köthet megállapodást. 11

12 Tbj. 34. (10) bekezdése szerinti megállapodás Az egészségügyi szolgáltatásra megállapodás csak a megállapodás megkötését követı hónap elsı napjától kezdıdı hatállyal, az elsı hónapra esedékes járulék egyidejő befizetése mellett köthetı. Ezt követıen a járulékot havonta elıre, a tárgyhónapot közvetlenül megelızı hónap 12. napjáig kell megfizetni. A befizetési határidı elmulasztása esetén a megállapodás megszőnik a járulék esedékességének napját magában foglaló naptári hónap utolsó napján, kivéve, ha addig a tartozást megfizetik. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a megállapodás megszőnéséig áll fenn. A 34. (10) és (12) bekezdése szerint kötött megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatás - a sürgısségi ellátás kivételével - a megállapodás megkötését követı hatodik hónap elsı napjától jár, kivéve, ha a megállapodás megkötésével egyidejőleg az elıírt járulék befizetése visszamenıleg hat hónapra megtörtént. Az utóbbi esetben az egészségügyi szolgáltatás a megállapodás megkötését követı hónap elsı napjától jár. 12

13 Külföldi diákok ellátásra való jogosultságát befolyásoló tényezık Van-e oktatásért felelıs miniszter által adományozott ösztöndíja? Honnan érkezett a diák? EGT-állampolgárként van-e saját tagállamában jogosultsága? (EGT-tagállamok: EU tagállamok, illetve Norvégia, Liechtenstein, Izland és Svájc) Harmadik állampolgárként olyan államból érkezett-e, amellyel Magyarországnak az egészségügyi ellátásra való jogosultságot befolyásoló nemzetközi egyezménye? Belföldinek minısül-e? Ha igen, mióta rendelkezik Magyarországon bejelentett lakóhellyel? 13

14 Külföldi diákok ellátásra való jogosultsága Oktatásért felelıs miniszter által adományozott ösztöndíj Tbj. 16. szerint jogosult! EGT-tagállamból érkezı diák jogosultsága a) Uniós rendelet alapján ha hoz megfelelı jogosultság-igazolást b) Ha felsıoktatási törvény szerinti oktatási intézményben nappali tagozaton tanul Tbj Okirati eljárásban bizonyítani! c) Ha a)-b) nem, Tbj. 39. (2) és (3) bekezdése szerinti 5100 Ft-os járulékfizetés, ha belföldi, és egyéves magyarországi, vagy másik EGT-tagállambeli helybenlakást igazolni tud d) Tbj. 34. (10) bekezdése szerinti megállapodás alapján e) Ha a)-d) nem: 87/2004. (X.4.) ESZCSM rendelet szerint önköltséges alapon Harmadik állampolgár diák jogosultsága a) Nemzetközi egyezmény alapján jellemzıen csak sürgısségi ellátás b) Tbj. 34. (10) szerinti megállapodás c) Tbj. 39. (2) és (3) szerinti 5100 Ft-os járulékfizetés, ha belföldi és egyéves magyarországi helybenlakást igazolni tud d) Ha a)-c) nem: 87/2004. (X.4.) ESZCSM rendelet szerint önköltséges alapon 14

15 Nemzetközi egyezményekben érintett államok Kazahsztán Kirgizisztán, Koszovó, Macedónia Oroszország Szerbia Tádzsikisztán Türkmenisztán Ukrajna Horvátország Montenegró Bosznia-Hercegovina 15

16 Jogosultság-igazolások 16

17 Jogviszony-ellenırzés bevezetése április 1-tıl Ebtv. 29. (4) szerint a Tbj. szerinti biztosított, ill. jogosult az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor a TAJ-t igazoló okmányt köteles bemutatni április 1-tıl a 43/1999. (III.1.) Korm. rendelet módosításával a szolgáltatás igénybevétele elıtt elızetes jogviszony ellenırzést kell végeznie a szolgáltatónak. Azonnali ellátás igénye esetében legkésıbb a következı munkanapon. Amennyiben az ellenırzés szerint a betegnek nincs jogosultsága, erre fel kell hívni a figyelmét, és tájékoztatni a jogosultság rendezésének módjáról, valamint várható jogkövetkezményekrıl (formalevél aláírása). Az ellátás nem tagadható meg rendezetlen jogviszony esetén sem, ha a TAJ érvényes. - OKIRATI ELJÁRÁS lehetısége Tbj. 44/C. 17

18 Kösz szönöm a figyelmet! 18

Bevezetés... 1. 3. Az egészségbiztosítási ellátások szabályozása... 26

Bevezetés... 1. 3. Az egészségbiztosítási ellátások szabályozása... 26 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1. Egészségbiztosítás... 5 Nemzetközi összehasonlítás... 5 Jogi szabályozás... 6 Jogosultság... 6 A biztosításból kizárt személyek... 19 2. Az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

2009. évi CLII. törvény

2009. évi CLII. törvény 2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony (a továbbiakban: egyszerősített foglalkoztatás) a) természetes

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2011.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2011. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről Budapest 2011. Mi az a jogviszony-ellenőrzés? Miért van erre szükség? Az egészségbiztosítás rendszere a nemzeti kockázatközösségre

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től K É R E L E M Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

Hatályos: 2015.01.01-től K É R E L E M Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához Hatályos: 2015.01.01-től K É R E L E M Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

K É R E L E M egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

K É R E L E M egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához K É R E L E M egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához 1./ Kérelmező személyes adatai: Kérelmező neve:.. Születési neve: Születési hely:..születési idő:. Anyja neve:. Családi állapota. Kérelmező

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011,

Részletesebben

JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI

JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ VÁLTOZÁS 2015. Széll Zoltánné elıadása A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BİVÜLÉSE Nem terjed ki a biztosítás egyebek mellett

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. tıl

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. tıl

Részletesebben

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı 2012 évi változások 2012 szeptember Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı Az oktatási segédlet szerzıi jogvédelem alatt áll. Kizárólag az OMI Kft által szervezett elıadáson használható

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, valamint (2) bekezdésében,

Részletesebben

Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról

Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról OMI KONFERENCIA Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról 2014. május Előadó: Soltész Lászlóné társadalombiztosítási szakértő, OEP szakmai tanácsadó A bemutató anyag szerzői jogvédelem alatt áll és

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2013.07.06 1. A kötelezı egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzık...1 nyugdíjbiztosítási rendszerének struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben