Cafeteria Egyes meghatározott juttatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások"

Átírás

1 Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja törvény ]. A jövedelem és az adóalap meghatározása Jövedelem: a juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke, illetıleg abból az a rész, amelyet a magánszemély nem fizet meg. A személyi jövedelemadó alapja (és, ha fizetni kell, az eho-alapis) a jövedelem 1,19- szerese. Ha a magánszemély az ilyen módon szerzett vagyoni értéket elidegeníti, szerzési értékként azt a jövedelmet veheti figyelembe, amely jövedelem után a kifizetı az adót megfizette. Egyes meghatározott juttatások közterhei Összes közteher: 51,17 százalék Szja: 16 százalék. adó=1,19x0,16=0,1904 Eho: a szja alap 27 százaléka (a béren kívüli juttatások kivételével ) eho=1,19x0,27=0,3213 Ezek a juttatások nem képeznek társadalombiztosítási járulékalapot! A közterhek bevallása és megfizetése A juttatás hónapja kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni. Az adóköteles reprezentáció és üzleti ajándék utáni adót az egyéni vállalkozónak és a beszámoló készítésére nem kötelezett juttatónak az adóév utolsó hónapjának kötelezettségeként, más juttató esetében az adóévre elszámolt éves összes bevétel megállapítására elıírt idıpontot követıen az elszámolt éves összes bevétel megállapítása hónapjának kötelezettségeként, bevallani, illetve megfizetni. Egyes meghatározott juttatások I. A kifizetıt terhelı szja és ehomellett adható juttatások a következık: Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás Cégtelefon magáncélú használata Adóköteles díjú csoportos biztosítások Az adóköteles reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggı üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek al-

2 kalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidıprogram stb.) azzal, hogy az elızıek nem minısülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idı, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidıprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerő joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható. Üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggı üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott, a minimálbér 25 százalékának megfelelı egyedi értéket meg nem haladó ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány). Egyes meghatározott juttatások II. A kifizetı által egyidejőleg több magánszemély részére szervezett, döntıen vendéglátásra, szabadidıprogramra irányuló rendezvény, esemény Jogszabályi rendelkezés alapján átadott termék, nyújtott szolgáltatás A kifizetı által adott, a minimálbér 1 százalékát meg nem haladó egyedi értékő reklámcélú vagy egyéb ajándék Az értékhatárt meghaladóan adott béren kívüli juttatás Csekély értékő ajándék-juttatás Csekély értékő ajándékot adhat: a munkáltató a munkavállalójának, a vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, a szakszervezet a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett személlyel közös háztartásban élı közeli hozzátartozónak, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának, a volt munkáltató vagy annak jogutódja a nyugdíjban részesülı magánszemélynek és a vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozójának, a kifizetı a szakképzı iskolai tanulónak, kötelezı szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, a kifizetı olyan magánszemélynek, akinek az adóévben más jövedelmet nem juttat. Béren kívüli juttatások Az Szja törvény 71. -ában nevesített juttatások; Az adó alapja: a jövedelem 1,19-szerese; Az adó:16 százalék; E juttatásokkal összefüggésben nincs más közteher! Béren kívüli juttatások az üdülési csekk juttatása vagy kedvezményes üdültetés évente a minimálbér mértékéig; az étkeztetés havonta 18 ezer forintig; a munkáltató által a Széchenyi Pihenı Kártya-számlára utalt támogatás, évente legfeljebb 300 ezer forint összegig; az internethasználat biztosítása vagy az internetszámla megtérítése havi 5000 forint értékhatárig; az iskolakezdési támogatás évente a minimálbér 30 százalékáig; a helyi utazási bérlet juttatása; az iskolarendszerő képzés átvállalt költsége évente a minimálbér két és félszereséig; a szövetkezet közösségi alapjából nem pénzben juttatott jövedelem évente a minimálbér 50 százalékáig;

3 a munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba havonta a minimálbér 50 százalékáig; a munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyezı pénztár(ak)ba havonta a minimálbér 30 százalékáig; a foglalkoztatói hozzájárulás a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe havonta a minimálbér 50 százalékáig. Üdülési csekk juttatása vagy kedvezményes üdültetés I. Üdülési csekket, vagy meghatározott üdülıben üdülési szolgáltatást évenként a minimálbér mértékéig a következı személyek kaphatnak: a társas vállalkozásban személyesen közremőködı tag és elıbbiek közeli hozzátartozói, a szakképzı iskolai tanuló, kötelezı szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató, ha a juttató a volt munkáltató vagy annak jogutódja a nyugdíjban részesülı magánszemély és közeli hozzátartozója, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, a szakszervezet tagja, nyugdíjas tagja, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozója. Üdülési csekknek a MNÜA által kibocsátott névre szóló utalvány minısülhet. Az üdülési csekk belföldi üdülési, mővelıdési, pihenési, kikapcsolódási, egészség-megırzési, betegségmegelızési és szabadidısport szolgáltatásokra használható fel. Üdülési csekk juttatása vagy kedvezményes üdültetés II. Üdülési szolgáltatás: a nem üzleti célú közösségi szabadidıs szálláshely-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint üdülıként nyilvántartásba vett szálláshely, ha az üdülı a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében, a munkáltató cég kapcsolt vállalkozásának, költségvetési szerv esetében a felügyeleti szervnek és a miniszter irányítása alatt álló szervnek a tulajdonában, vagyonkezelésében van. A Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott üdülıkben nyújtott szolgáltatás esetében a Magyar Tudományos Akadémia munkáltatónak, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a tudományos fokozattal rendelkezı személy munkavállalónak minısül. A szociálisan rászoruló magánszemély részére a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázata alapján juttatott üdülési csekk 2011-ben is adómentes. Az étkeztetés formájában juttatott bevétel Étkezési juttatás kedvezményes adózás mellett 2011-tıl meleg ételek és hideg élelem formájában egyaránt adható (utalvány, készpénz-helyettesítı fizetési eszköz formában az adóéven belül utólagosan adva is) havi 18 ezer forint összeghatárig. a társas vállalkozásban személyesen közremőködı tag, a szakképzı iskolai tanuló, kötelezı szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató, valamint ha a juttató a volt munkáltató vagy annak jogutódja a nyugdíjban részesülı magánszemély jogosult.

4 Széchenyi Pihenı Kártya-számlára utalt munkáltatói támogatás A Széchenyi Pihenı Kártya-számlára utalt, külön jogszabályban meghatározott célra felhasználható több juttató esetén együttvéve legfeljebb 300 ezer forint támogatás. A Széchenyi Pihenı Kártya az arra jogosult intézmény által kibocsátott olyan fizetési eszköz, amellyel a munkavállalónak a munkáltató által utalt támogatás terhére az arra felhatalmazott és a rendszerbe bevont szolgáltatóknál szolgáltatások vásárolhatók. A Széchenyi Pihenı Kártya kibocsátásának és felhasználásának részletes szabályait kormányrendelet szabályozza majd. a társas vállalkozásban személyesen közremőködı tag, jogosult. Internet-használat biztosítása vagy internetszámla megtérítése A munkáltató által ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított internethasználat, internet-utalvány értékbeli korlátozás nélküli adómentessége megszőnik, legfeljebb havi 5000 forintot meg nem haladó összegben béren kívüli juttatásnak minısül internet szolgáltatás ingyenes vagy kedvezményes biztosítás a vagy az internet-szolgáltatás költségének a magánszemély nevére szóló vagy vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozója nevére szóló számla alapján történı megtérítése, ideértve legfeljebb három hónapon belül az említett számlával történı utólagos elszámolással a kizárólag erre szóló utalvány juttatását is. a társas vállalkozásban személyesen közremőködı tag, jogosult. A munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat változatlanul adómentes! Iskolakezdési támogatás Béren kívüli juttatás az iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelembıl gyermekenként, tanulónként évente a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész. Iskolakezdési támogatásnak az a juttatás minısül, amelyet a közoktatásban részt vevı gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév elsı napját megelızı és követı 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat formájában adnak. A juttatás történhet a munkáltató nevére szóló számla megtérítésével, illetve utalvány formájában is. A juttatásban a családi pótlék-juttatásra jogosult szülı, gyám (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot), vagy a vele közös háztartásban élı házastársa részesülhet. a társas vállalkozásban személyesen közremőködı tag, jogosult. Helyi utazási bérlet juttatása Béren kívüli juttatásként adható a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet.

5 a társas vállalkozásban személyesen közremőködı tag, jogosult. Iskolarendszerő képzés Évente a minimálbér két és félszereséig, ha a képzés munkáltatói elrendelés alapján, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését, bıvítését szolgálja. Munkáltatói elrendelés esetén a kedvezményes adózás arra a képzésre is vonatkozik, amelynek költségét nem a munkáltató viseli, továbbá arra is, amely a munkavállaló, a társas vállalkozás tevékenységében személyesen közremőködı tag számára szükséges, a munkáltató, a társas vállalkozás tevékenységével összefüggı szakmai ismeretek megszerzését, bıvítését szolgálja. Iskolarendszerő képzés: az olyan képzés, amelynek résztvevıi a képzést folytató intézménnyel tanulói, illetıleg hallgatói jogviszonyban állnak. a társas vállalkozásban személyesen közremőködı tag, Jogosult. A szövetkezet közösségi alapjából nem pénzben juttatott jövedelem Béren kívüli juttatásnak minısül a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a szövetkezetekrıl szóló törvényben foglaltaknak megfelelıen az adóévben nem pénzben juttatott egyébként adóköteles jövedelem együttes értékébıl személyenként a minimálbér havi összegének 50 százalékát meg nem haladó rész. Önkéntes pénztári hozzájárulások, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe teljesített hozzájárulás Béren kívüli juttatásnak minısül: a minimálbér százalékáig havonta adott önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás, illetve foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe teljesített foglalkoztatói hozzájárulás, a minimálbér 30 százalékáig havonta adott önkéntes kölcsönös egészség-és önsegélyezı pénztárakba történı munkáltatói hozzájárulás. Feltételek: magánszemély nyilatkozata arról, hogy más juttatótól nem kapott az adott hónapban munkáltatói/foglalkoztatói hozzájárulást. A juttató a hozzájárulást több hónapra elıre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra egy összegben is utalhatja a pénztárba. Az adót elıre történı utalás esetén a juttatás közölt hónapjának, utólagos utalás esetén az utalás hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni. Fontos tudnivalók A kifizetınek az adókötelezettséget a magánszemély nyilatkozata alapján kell megállapítania. Ha az adóhatóság a feltételek fennállásának hiányát állapítja meg, a jogkövetkezményeket ha nem rendelkezik a magánszemély nyilatkozatával a kifizetınek kell viselnie. Ha az adóhiány a magánszemély valótlan nyilatkozatának a következménye, az adóhiányt és jogkövetkezményeit a magánszemélynek az adóhatóság határozata alapján kell viselnie.

6

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése Mellékletek 1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2. sz. melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Adóvilág 2013. július XVII. Évfolyam 08. szám Az adóév elején, az éves juttatások tervezése során, a cafeteria keretek meghatározásakor nagyobb érdek - lődés övezi a kedvezményes

Részletesebben

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November 1. Hogyan ne legyünk a Reklámadó alanyai... 1 2. Felkészülés az év végi zárásra... 2 3. Céges rendezvények, üzleti ajándékok adózása... 3 4. Számlázó programok... 5 1.

Részletesebben

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1 A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 1.sz. melléklet Gazdasági Számviteli Munkaügyi előadó Gazdasági főreferens Pályázati referens 3 Gazdasági referens Bérgazdálkodási

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 6.2. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 131/2012. SZ. HATÁROZATA Készült 8 példányban.

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET:

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözlöm hírlevelünk december havi számának megjelenése alkalmából! Ismételten jelezzük Önnek az alábbi, KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Az EVÁSoknak az evát december 20-ig fel kell tölteniük!

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! Adóalapba nem tartozó, illetıleg költségnek nem számító tételek 7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

MAGYARORSZÁG UTALVÁNYA

MAGYARORSZÁG UTALVÁNYA MAGYARORSZÁG UTALVÁNYA Tisztelt Partnerünk! Ezúton szeretném megköszönni, hogy a 2014-es esztendőben is az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. által kínált utalványokat választotta munkatársai számára. Választásával

Részletesebben

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9817. számú törvényjavaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Elıadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. május 2 2009.

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben