Ügyfélinfó Hírlevél November

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November"

Átírás

1 Ügyfélinfó Hírlevél November 1. Hogyan ne legyünk a Reklámadó alanyai Felkészülés az év végi zárásra Céges rendezvények, üzleti ajándékok adózása Számlázó programok Hogyan ne legyünk a Reklámadó alanyai A reklámadóról szóló évi XXII. törvény augusztus 15-én lépett hatályba. Adóköteles tevékenység a reklám közzététele médiaszolgáltatás útján, sajtótermékben, szabadtéri reklámhordozón, jármővön, nyomtatott anyagon, ingatlanon, internet útján. Az adóalany az, akinek reklám közzétételébıl származik bevétele, vagy saját célú (a közzétevı saját termékére, árujára, szolgáltatására, tevékenységére, nevére, megjelenésére vonatkozó) reklámot tesz közzé. Adóalany lehet a reklám megrendelıje is, ha a szolgáltató reklámadó kötelezettségérıl vagy annak hiányáról nem nyilatkozik. A nyilatkozat nélkül igénybevett szolgáltatás ellenértéke növeli a társasági adó alapját. Tehát, ha valaki nem akar a reklámadó alanyává válni mint megrendelı (ügyfeleimet ez érinti), akkor arra kell ügyelni, hogy mindenképpen rendelkeznie kell a közzétevıtıl (médiaszolgáltató, újság stb.) olyan nyilatkozattal, amelyben a vállalkozás kijelenti, hogy a reklámadó kötelezettség ıt terheli és ennek eleget tesz, vagy adóalanya ugyan de (500 millió forint adóalap alatt) adókötelezettség nem terheli. Ezt a reklám közzétevıje a kibocsátott számlán, vagy külön is megteheti. Minden reklám megrendelés esetén fontos a nyilatkozat, mert ha nincs, akkor nem csak adóalannyá válik a reklám megrendelıje, amely havi 2,5 millió forint felett adókötelezettséggel is jár, hanem nyilatkozat hiányában még a társasági adóalapot is növeli a kifizetett összeg! Amennyiben van nyilatkozat, akkor csak nyilvántartási kötelezettség lesz, és sem fizetni sem adóbevallást adni nem kell. Adóbevallási és fizetési kötelezettség tehát csak akkor keletkezne, ha a reklám célra kifizetett összeg a havi 2,5 M Ft-ot meghaladja és nincs a közzétevıtıl nyilatkozat. Saját célú reklám esetén az adó alapja a reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség, azonban ha az éves költség az 500 millió forintot nem éri el, akkor sem bevallási, sem adófizetési kötelezettség nem keletkezik. (Kapcsolt vállalkozásoknál az adóalapot csoportszinten kell meghatározni.) Látható tehát, hogy az adófizetési és adóbevallási kötelezettség elkerülhetı, azonban a nyilvántartásra és a nyilatkozatok bekérésére figyelni kell! 1

2 2. Felkészülés az év végi zárásra Az év végi záráshoz közeledvén, szeretnénk egy rövid áttekintést nyújtani az éves beszámolót, társasági adóbevallást érintı legfontosabb idei változásokról. Ezek egy részét már a 2013-as évre is lehetett alkalmazni. Számvitel Árfolyamveszteség megosztása: a külföldi pénzértékre szóló hiteltartozás kifizetésekor a korábban elhatárolt árfolyamveszteséget meg kell szüntetni. Ha azonban a tartozást a lejárat elıtt egy összegben legkésıbb december 31-ig kifizetik, az azonnali megszüntetés helyett lehetıség nyílik egy fokozatos, három évre elnyújtott feloldásra. A vállalkozás saját döntése alapján a visszafizetés üzleti évében és az azt követı két üzleti évben három egyenlı részletben is megszüntetheti a halasztott ráfordítást. Társasági adó Nem jelentıs számvitel hiba: ha az eltérés az adózó javára mutatkozik, az adózó választhat, hogy a korábbi évek társasági adóalapjának önellenırzése helyett, a különbözetet a feltárás évérıl készített adóbevallásában veszi figyelembe. Erre azonban csak akkor van lehetıség, ha a hibával érintett adóévi adóalap meghaladja a nem jelentıs összegő hiba összegét. Elhatárolt veszteség: 2014-tıl beolvadásnál a jogutód a jogelıdtıl átvett, a beolvadás adóévében keletkezett negatív adóalapjával elsı alkalommal a beolvadás napját magában foglaló adóévének adózás elıtti eredményét csökkentheti. A film és elıadó-mővészeti támogatásoknál is bevezették a látvány-csapatsport támogatásánál már mőködı kiegészítı támogatást. A kiegészítı támogatás mértéke a támogatási igazolásban meghatározott összeg 10, vagy 19%-os adókulccsal számított értékének legalább 75%-a. A kiegészítı támogatás növeli a társasági adó alapját. A látvány-csapatsport, valamint film és elıadó mővészeti támogatások adókedvezménye a támogatás évében, de legkésıbb a támogatás évét követı hatodik év végéig vehetı igénybe. A kis- és középvállalkozások adókedvezménye: a kedvezmény mértéke a tárgyi eszköz beszerzése, elıállítása céljából pénzügyi intézménytıl december 31-ét követıen megkötött hitelszerzıdések esetében a fizetett kamat 60%-a (a korábbi 40% helyett). A bejelentett részesedésre vonatkozó elıírásokat már 10%-os részesedés megszerzése esetén is alkalmazni lehet, feltéve, hogy a szerzést követı 75 napon belül bejelentik az adóhatóságnak (korábban 30 %-os részesedésnél lehetett alkalmazni, 60 napos bejelentési határidıvel). 2

3 Ingatlannal rendelkezı társaságnak az adózó akkor minısülhet (az egyéb feltételek mellett), ha a belföldi ingatlanok értéke több mint 75%-a az éves beszámolóban kimutatott eszközök mérleg fordulónapi könyv szerinti értékének. Korábban a mérleg-fordulónapi piaci értékkel volt kötelezı számolni. Elismert költségnek számít az éttermi szolgáltatás igénybevételérıl szóló nyugta alapján elszámolt költség, ha a személyi jövedelemadó törvény szerinti reprezentációnak minısül, (tehát bármilyen étkezési számla NEM!) és hitelkártyával, vagy bankkártyával történik a fizetés. (A jogszabály nem határozza meg, hogy céges vagy magánkártyával történjen a fizetés.) Külföldi személyt Magyarországon telephellyel rendelkezınek kell tekinteni abban az esetben is, ha belföldön ingatlant értékesít. A feltöltési kötelezettség elmulasztása miatt kivethetı mulasztási bírság alapjába nem kell beszámítani az adóelıleg kiegészítés esedékessége napján és a mérleg fordulónapon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított adóalapot képezı árfolyamnyereséget. 3. Céges rendezvények, üzleti ajándékok adózása Decemberben a cégek gyakran szerveznek vendéglátással egybekötött rendezvényeket és gyakori az ajándékozás. Célszerő ezért áttekinteni, hogy az egyes rendezvények és az ajándékozás után fizetendı közterhek milyen költséggel járnak. Céges rendezvények Elıször azt kell megvizsgálni, az adott rendezvény reprezentációs alkalomnak tekinthetı-e. A személyi jövedelemadó törvény szerint reprezentáció a rendezvényen nyújtott vendéglátás (étel, ital), valamint a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások (utazás, szállás, szabadidıprogram stb.). Ez azonban csak akkor igaz, ha a juttató tevékenységével összefüggı üzlet hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény, továbbá állami vagy egyházi ünnepek alkalmával nyújtják. Nem beszélhetünk reprezentációról, ha a körülmények és a dokumentumok (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idı, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidıprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerő joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható. A reprezentációs eseményeken minden résztvevı, így a cég alkalmazottainak vendéglátása, valamint a vendégek utazási és szállásköltsége is reprezentáció. Nem reprezentáció azonban, hanem hivatali, utazási költség a céggel munkaviszonyban vagy más jogviszonyban álló, valamint a rendezvény lebonyolításában részt vevı személyeknek a cég által fizetett utazási és szállásköltsége. Ezeknek a költségeknek a megtérítése egyébként nem adóköteles jövedelem. A szakmai rendezvény céljára bérelt terem díja nem reprezentációs kiadás, hanem a cég tevékenységévelösszefüggı költség. A vendéglátáshoz bérelt különterem díja viszont része a reprezentációnak. 3

4 Ha egy rendezvény nem tekinthetı reprezentációs jellegőnek, célszerő megvizsgálni, hogy alkalmazható-e a személyi jövedelemadó törvény azon rendelkezése, miszerint az egyidejőleg több magánszemély (üzleti partnerek is lehetnek) részvételével szervezett - döntı részben vendéglátásra, szabadidıprogramra irányuló - rendezvény, esemény alkalmával nyújtott vendéglátás és más szolgáltatás ugyanúgy egyéb meghatározott juttatásnak minısül, mint a reprezentáció (így a juttatónál lesz adóköteles). Ide tartozik az ilyen programok alkalmával a részvevıknek adott ajándéktárgy is, ha annak egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25%-át, 2014-ben a forintot. Céges ajándékozás A személyi jövedelemadó szempontjából üzleti ajándék a juttató tevékenységével összefüggı üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék, amely ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány lehet. A cég alkalmazottai nem részesülhetnek üzleti ajándékban. Az üzleti ajándékot nem kell feltétlenül valamilyen reprezentációs esemény keretében nyújtani. A törvény az üzleti ajándék értékhatárát sem korlátozza. Nem adható viszont üzleti ajándékként értékpapír, értékpapírra vonatkozó jog, valamint a bármire felhasználható utalvány, készpénzhelyettesítı fizetési eszköz, továbbá természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakı, féldrágakı, nemesfém és ezekbıl készült áru, ékszerutánzat, érme, ha a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerő joggyakorlás követelményének. Ha az ajándékozás nem minısíthetı üzleti jellegőnek, akkor meghatározott feltételek mellett adható csekély értékő ajándék, amely adózási szempontból ugyancsak egyes meghatározott juttatásnak minısül. Ilyen ajándékot (terméket vagy szolgáltatást) a juttató egy magánszemélynek évente három alkalommal adhat. Az ajándék értéke alkalmanként nem lehet több a havi minimálbér 10%-ánál, 2014-ben forintnál. Csekély értékő ajándékot adhat - többek között - a munkáltató a munkavállalójának és a munkavállaló közeli hozzátartozóinak, valamint a kifizetı olyan magánszemélynek, akinek az adóévben más adóköteles jövedelmet nem juttatott. Néhány esetben bármely kifizetı adómentesen is juttathat ajándékot. Évente 50 ezer forintértékben adható ugyanannak a magánszemélynek kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépıjegy, bérlet, könyvtári beiratkozási díj. Ez a juttatás független a Széchenyi Pihenı Kártya szabadidı alszámlára utalt munkáltatói támogatástól. A juttatás akkor adómentes, ha a belépıjegy, a bérlet muzeális intézmény, mővészeti létesítmény kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz-, vagy zenemővészeti elıadásra, közmővelıdési tevékenységet folytató szervezett által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szól január 1-jétıl bármely kifizetı korlátlan összegben juttathat adómentesen belépıjegyet, bérletet a sportról szóló évi I. törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre. Korábban a kifizetı (munkáltató) évente legfeljebb 50 ezer forintig adhatott ilyen juttatást. 4

5 Adómentes továbbá az a szolgáltatás, amelyet a kifizetı az általa fenntartott vagy használt sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen nyújt (kivéve az utazást és a szállást). A résztvevık étkezésének és szórakoztatásának költsége mentesül az adó alól. Ugyancsak adómentes a kifizetı által fenntartott sportlétesítmény használatba adása. A személyi jövedelemadó törvény szerint a reprezentáció, az üzleti ajándék, a csekély értékő ajándék, valamint az egyidejőleg több magánszemély részére szervezett - az elızıekben ismertetett - program keretében adott juttatás egységesen egyéb meghatározott juttatásként adóköteles. A közterhek mértéke azonos. Az adó alapja a jövedelem 1.19-szerese, amely után a juttató 16%-os személyi jövedelemadót és 27% egészségügyi hozzájárulást fizet. Az összes közteher így 51,17%. A társasági adótörvény szerint a reprezentáció és az üzleti ajándék elismert költség. Az adóalapot csökkenti továbbá a juttató által a munkavállalójának, vezetı tisztségviselıjének, a tevékenységében személyesen közremőködı tagjának, a vele korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjasának, valamint az említett személyek közeli hozzátartozóinak adott juttatás költsége, ideértve a juttatáshoz kapcsolódóan fizetett közterheket is. Az áfa törvény a reprezentációról külön nem rendelkezik. A szabályozás közvetett. Nem vonható le az élelmiszert, italt, a vendéglátó-ipari és a szórakoztatási célú szolgáltatást (SZJ 55.40, 92.33, 92.34, 92.72) terhelı elızetesen felszámított áfa. Tekintettel arra, hogy beszerzéskor a juttatót nem illeti meg az adólevonás joga, a juttatás nem minısül adóköteles értékesítésnek. A céges ajándékozásnál a térítés nélküli átadásra elıírt szabályok érvényesek. Az ajándéktárgy juttatása áfa fizetéssel jár, de csak akkor, ha termék beszerzéséhez kapcsolódó áfa a törvény szerint levonható volt. Kivétel a kis értékő termék, amelynek ingyenes átadása nem minısül áfa köteles értékesítésnek. Kis értékő egy termék, ha a szokásos piaci értéke (áfával együtt) az átadáskor nem haladja meg az forintot. 4. Számlázó programok Ne felejtsük el, hogy a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet alapján november 15-ig kötelezı bejelenteni a október 1-jét megelızıen beszerzett és október 1-jén még használatban lévı számlázó programok, igénybevett online számlázó programok, továbbá használatba vett saját fejlesztéső programok adatait. Eddig az idıpontig kell bejelenteni a október 1-je és október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését is. Késıbb sem feledkezhetünk meg a rendeletrıl, mert október 1-jétıl az adóalanyok kötelesek a használatba vételtıl számított 30 napon belül bejelenteni az adóhatóságnak az általuk használt számlázó program: nevét, azonosítóját; fejlesztıjének nevét, és ha van adószámát; értékesítıjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát; 5

6 beszerzésének, használata megkezdésének vagy saját fejlesztéső program használata esetén a rendeltetésszerő használatbavételének idıpontját. A használatból kivont program adatait és a használatból történı kivonás idıpontját is be kell jelenteni 30 napon belül. Tehát erre folyamatosan figyelni kell! 6

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 6.2. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 131/2012. SZ. HATÁROZATA Készült 8 példányban.

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december November végén kihirdetésre került a módosító törvény, amely a 2012-es, valamint részben az azt követı évekre vonatkozó adó- és járulékszabályokat tartalmazza. A személyi

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet Adóváltozások KIVA és Cafeteria A kisvállalati adó (KIVA). évi CXLVII. törvény III. fejezet. december 13. Bilance Kft. Moore Stephens Wagner Kft. Adóalanyok [ III. fejezet 16. ] Az adóalanyiság keletkezése

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés

Részletesebben