Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról"

Átírás

1 Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.), 19/1998 (XII. 10.), 20/1999 (XII. 16.), 19/2000 (XII. 14.) és 17/2002 (XII. 12.), 13/2003. (XII. 10.), 6/2004. (III. 25.), 32/2004. (XII. 16.), 15/2008. (XII. 15.), 14/2009. (XII.15.) rendeletek egységes szerkezetbe foglalt szövege Markaz Község Önkormányzata a gazdasági önállóságának növelése és feladatai ellátásához szükséges költségvetési bevételeinek biztosítása érdekében a Képviselı-testület a helyi adókról szóló többször módosított évi C. tv. 1.. (1) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás alapján a helyi iparőzési adó szabályairól a következı rendeletet alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések Adómegállapítás joga, adókötelezettség 1.. A helyi adókról szóló többször módosított évi C. tv. felhatalmazása és rendelkezései szerint Markaz Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén helyi iparőzési adót vezet be. 2.. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparőzési tevékenység) Az adó alanya a vállalkozó. A vállalkozó: gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából üzletszerően végez. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezıgazdasági ıstermelı feltéve, hogy ıstermelıi tevékenységébıl származó bevétele az adóévben a bruttó ,- Ft-ot meghaladja, a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll Módosította: 13/2003 (XII. 10.) KT rend. 2..

2 Az adókötelezettség az iparőzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a tevékenység megszüntetésének napjával szőnik meg. A vállalkozó (adóalany) adókötelezettségének fennállását nem érinti az, hogy a vállalkozás székhelye, központja, központi telephelye nem az önkormányzat illetékességi területén található. A vállalkozó (adóalany) adókötelezettségének fennállását nem érinti az sem, ha a vállalkozót az önkormányzati képviselı-testület által meghatározott rendelet alapján építményadó kötelezettség is terheli. Az önkormányzat illetékességi területén alkalmi, ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetében, a tevékenység végzésének idıtartama az irányadó az adókötelezettség idıbeni terjedelmére. II. fejezet Az adó alapja és mértéke (1) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetıleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. (2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegő iparőzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzıen - a vállalkozónak kell a mellékletben meghatározattak szerint megosztania. (3) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít (1) A helyi iparőzési adó mértéke az 5.. (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettség esetében a szolgáltatás nettó árbevételének 1,7 %-a. (2) 1 Ideiglenes, alkalmi jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén: a Htv (2) b) pontja szerinti tevékenység (építıipari) végzése után naptári naponként 2.500,- Ft, - a Htv (2) c) pontja szerinti bármely - az a) és b) pontban nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel naptári naponként Ft. 3) A helyi vállalkozó meghatározhatja azt, hogy az áltata befizetett iparőzési adó legfeljebb 30 %-át melyen, az általa is fontosnak tartott helyi közérdekő cél megvalósítására fordítsa az önkormányzat. 2 Módosította: 6/2004 (III. 25.) KT rend Módosította: 6/2004 (III. 25.) KT rend Módosította: 15/2008. (XII. 16.) KT rend Hatályon kívül helyezte 14/2009. (XII.15.) 1..

3 A helyi közérdekő célok megnevezését, felsorolását az önkormányzat - az iparőzési adó fizetésére kötelezettek képviselıivel elızetesen egyeztetve - az éves költségvetési rendeletének mellékleteként határozza meg. III. fejezet Adómentesség, adókedvezmény (1) Mentes a helyi iparőzési adó fizetési kötelezettsége alól a mőködését e rendelet hatályba lépését követı idıpontban kezdı vállalkozó december 31-ig a kezdést követı egy évig. (2) Mentes a nettó árbevétel azon része, melyet a vállalkozó a község területén közmővelıdési intézmények, oktatási-, nevelési intézmények, közegyesületek, alapítvány támogatására nyújtott december 31-ig. (3) Mentes a helyi iparőzési adó fizetése alól az egészségügyi szolgáltatást végzı vállalkozó háziorvos december 31-ig. IV. fejezet Az adó megfizetése A vállalkozó a megfizetett adóelıleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követı év május 31-ig fizeti meg, illetıleg ettıl az idıponttól igényelheti vissza. 9.. Az ideiglenes, alkalmi jelleggel végzett tevékenység után iparőzési adót legkésıbb a tevékenység befejezésének napján kell megfizetni A vállalkozó adóelıleget köteles fizetni, kivéve, azt az adóalanyt, aki tevékenységét az év második felében kezdi meg. Ebben az esetben adóelıleg fizetési kötelezettség nem terheli. Az adóelıleg összege a) ha az adóévet megelızı adóév idıtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet megelızı adóév adójának megfelelı összeg, 4 Módosította: 6/2004 (III. 25.) KT rend Módosította: 6/2004 (III. 25.) KT rend Módosította: 6/2004 (III. 25.) KT rend. 6..

4 b) ha az adóévet megelızı adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelızı adóév adójának az adóévet megelızı adóév naptári napjai alapján adóévre számított összege, c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdı vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót elsı alkalommal vagy év közbe vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege (1) Az adóelıleget félévi egyenlı részletekben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15- ig kell megfizetni. (2) A tevékenységet az év elsı felében kezdı vállalkozónak az adóelıleg I. félévre esı részét az adóelıleg számítás alapjául vett idıszakot követı 15 napon belül kell megfizetni. (3) 7 A vállalkozóknak a helyi iparőzési adóelıleget a várható éves fizetendı adó 90 % -ának megfelelı összegre az adóév december 20-ig ki kell egészíteniük. Kivételt képeznek az egyszeres könyvvitelt vezetı vállalkozók V. fejezet Záró rendelkezések Ezen helyi önkormányzati rendeletet együtt kell alkalmazni a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvénnyel. Ezen rendelet január 01-én lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl az önkormányzat jegyzıje gondoskodik Értelmezı rendelkezések E rendelet alkalmazásában: 1. Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet - magába foglaló térség, amelyre az önkormányzat hatásköre kiterjed. 2. Nettó árbevétel: a) 10 a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezetı vállakozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes össezge), növelve a befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok, valamint az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek üzleti évben kimutatott összegének 50 %-ával, illetve az olyan 7 Módosította: 13/2003 (XII. 10.) KT rend Hatályon kívül helyezte: 6/2004 (III. 25.) KT rend Módosította: 6/2004 (III. 25.) KT rend Módosította: 6/2004 (III. 25.) KT rend 8..

5 alapügyletek (fedezett ügyletek) realizált teljes nyeresége összegének 50 %-ával, amelyet kamatfedezeti ügylet vesztesége csökkent, csökkentve a jövedéki adó, fogyasztási adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt é egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó, fogyasztási adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte a b)-j) alpontokban foglalt eltérésekkel. b) a pénzintézeteknél: a kapott kamatok és kamatjellegő bevételek, valamint a fizetett kamatok és kamatjellegő kifizetések különbözetének, továbbá az egyéb pénzintézeti tevékenység bevételeinek és a nem pénzintézeti tevékenység nettó árbevételeinek együttes összege, c) költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi bevétel, d) jogi személyiséggel rendelkezı, jogi képviseletet ellátó munkaközösségnél az a.) pont alatti árbevétel pénzforgalmi szemléletben számított összege, e) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval. 3. A tevékenység befejezésének napja: az a nap, amikor az elvégzett munkálatok ellenértéke az adóalany részére kifizetésre kerül Ideiglenes, alkalmi tevékenység: az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezı vállalkozó a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, b) építıipari tevékenységet folytat, illetıleg természeti erıforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idıtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának idıtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minısül, c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. Dr. Mohácsy Tamás jegyzı Potoczki László polgármester ZÁRADÉK: A 8/1996 (IV. 16.) rendelet kihirdetve IV. 17-én. A 13/1996 (XII. 20.) rendelet kihirdetve XII. 21-én. Az 1/1997 (II. 11.) rendelet kihirdetve II. 12-én. A 13/1997 (XII. 18.) rendelet kihirdetve XII. 19-én. A 19/1998 (XII. 10.) rendelet kihirdetve XII. 11-én. A 20/1999 (XII. 16.) rendelete kihirdetve XII. 17-én. A 19/2000 (XII. 14.) rendelete kihirdetve XII. 15-én. A 17/2002 (XII. 12.) rendelete kihirdetve XII. 13-án. A 13/2003 (XII. 10. ) rendelet kihirdetve XII. 11-én. A 6/2004. (III.25.) rendelet kihirdetve III. 26-án. A 32/2004. (XII. 16.) rendelet kihirdetve XII. 17-én. 11 Módosította: 6/2004 (III. 25.) KT rend 8..

6 A 15/2008. (XII. 16.) rendelet kihirdetve én. A 14/2009 (XII.15.) rendelet kihirdetve XII. 16-án. Markaz, március sz. melléklet 12 Dr. Mohácsy Tamás jegyzı 12 Hatályon kívül helyezve: 17/2002 (XII. 12.) KT rend. 4..

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról A helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C. törvény 1..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján P é

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestület a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1 Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 28.) önk.sz. rendelett módosított és egységes szerkezetbe foglalt

1 Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 28.) önk.sz. rendelett módosított és egységes szerkezetbe foglalt 1 Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 28.) önk.sz. rendelett módosított és egységes szerkezetbe foglalt 19/2003. (XII. 18.) önk. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Részletesebben

NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 10 /2004. (IV.26.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben

NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 10 /2004. (IV.26.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 10 /2004. (IV.26.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Szigliget község Önkormányzat Képviselő-testületének 12 /2002.(XII.15) Kt. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról 1

Szigliget község Önkormányzat Képviselő-testületének 12 /2002.(XII.15) Kt. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról 1 Szigliget község Önkormányzat Képviselő-testületének 12 /2002.(XII.15) Kt. számú rendelete a helyi iparűzési adóról 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva: 2005. január 10.) Szigliget község Önkormányzat

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV. 30.), 3/2005. (II. 14.) és 17/2005. (XII. 15.) és a 8/2014. (IX. 24.) számú rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 9/2003.(XII.16.) rendelete

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról..

Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.. Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.. Poroszló Község Önkormányzata bevételeinek növelése érdekében a helyi adókról szóló

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete

Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete (Egységes szerkezetben a 24/2000.(XII.12.)Ök.sz. rendelettel, a 11/2002.(VI.20.)Ök.sz.

Részletesebben

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya Márkó Község Önkormányzatának 9/2007. (XII.11.) számú rendeletével módosított 15/1999. (XII.7.) Ök. sz. rendelete a Helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Márkó Község Önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezések

a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezések Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/1996. (X.30.) rendelete a 9/1997. (V. 1.9), 22/1997. (XII. 29.), 20/1998. (XII.31.), 28/1999. (XII.16.), 24/2000. (XII. 29.), 16/2002. (VIII.

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/1992. (II.24.) rendelete A helyi adókról 1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének 1/1992. (02.24.) Ör. számú rendelete A helyi adókról

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben