Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete (egységes szerkezetbe foglalt szövege)

2 - 2 - Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 7/2002.(IX.02.), 12/2003.(X.06.), 11/2005.(X.24.), 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete (egységes szerkezetbe foglalt szövege) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adó bevezetését rendeli el az alábbiak szerint. I. Fejezet Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1.. (1) Adóköteles a Hosszúhetény község illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. (A továbbiakban iparűzési tevékenység.) (2) Az adó alanya a vállalkozó. A vállalkozó a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző: a) vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély b) az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatályba lépését megelőző jogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedőnek minősülő magánszemély, valamint a jogi személy részlegét szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemély. c) mezőgazdasági termelést és ahhoz kapcsolódó szolgáltatást végző magánszemély. d) az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján meghatározott feltételek szerint végezhető, de vállalkozói igazolványhoz nem kötött (pld. egyéni ügyvédi, közjegyzői, önálló bírósági végrehajtói, magánorvosi, stb.) tevékenységet folytató magánszemély. e) jogi személy ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyt is. f) egyéb szervezet ideértve a felszámolás vagy végelszámolás hatálya alá tartozó szervezetet is. Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 2.. (1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez Hosszúhetény Község Önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

3 - 3 - (2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha Hosszúhetény Községi Önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó: - piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, - építőipari, valamint nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadói, felügyeleti tevékenységet végez, illetve természeti erőforrást tár fel, vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de a 3 hónapot nem haladja meg. Amennyiben a tevékenység időtartama a 3 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül. Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése. 3.. (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg. (2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időben terjedelmének. II. Fejezet Az adómentesség 4.. (1) Adómentes a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, közalapítvány, közszolgáltató szervezet, köztestület, közhasznú társaság, önkéntes kölcsönös biztosítási pénztár, magánnyugdíj-pénztárak és a költségvetési szerv, abban az évben, amelyet megelőző naptári évben folytatott vállalkozói tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szerv esetében eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. Ezen feltétel meglétéről az adóalany írásos nyilatkozatot köteles tenni. 1 (2) 1 Hatályon kívül helyezte: 15/2006.(XII.15.) önk. rend. 1.. Hatályos: 2007.I.1-jétől.

4 - 4 - III. Fejezet Az adó alapja 5.. (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetve végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítés értékével, valamint az anyagköltséggel. (2) Az elszámolható anyagköltség mértéke: 100 %. (3) Amennyiben a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően a vállalkozónak kell megosztania. (4) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység estében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít. IV. Fejezet Az adó mértéke 6.. (1) 2 Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adó mértéke az 5. -ban meghatározott adóalap 2 %-a. (2) 3 Az ideiglenes (alkalmi) tevékenység után fizetendő adó napi mértéke 5.000,- Ft. V. Fejezet Az adó bejelentése, bevallása. 7.. (1) Az adóalanyt e rendelet alapján első alkalommal január 15-ig, az adóévben várható adójáról bejelentési kötelezettség terheli. (2) A tevékenységét az adóévben, és közben kezdő vállalkozót a tevékenységének megkezdésétől számított 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli. (3) Az adózó iparűzési adóját az adóévet követő év május 31-ig önadózóként vallja be. (4) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel folytatott iparűzési tevékenységről az adó alanya a tevékenységének megkezdésekor köteles az adóhatóság felé bejelentést tenni. (5) Az adózó az adókötelezettségét érintő változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak köteles bejelenteni. 2 Módosította: 12/2003.(X.06.) önk. rend. 2.. Hatályos: 2004.I.1-jétől. 3 Módosította: 7/2002.(IX.02.) önk. rend. 2.. Hatályos: 2003.I.1-jétől.

5 - 5 - VI. Fejezet Az adóelőleg megállapítása, és az adó megfizetése 8.. (1) Az adó alanya az adókötelezettség teljesítése érdekében előleget köteles fizetni évi két részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig. (2) Az adóelőleg összege: a) az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozónál ideértve az idény jellegű tevékenységet is a megelőző év adójának megfelelő összeg. b) az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának a működés naptári napjai alapján egész évre számított összege. c) a tevékenységét az adóév közben kezdő vállalkozónál az adóévre bejelentett várható adó összege. (3) A fizetendő adóelőleg mértéke az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban (határozattal) kerül közlésre. (4) Amennyiben jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévben módosul, az előleg összegét ennek figyelembe vételével kell megállapítani. (5) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a (2) bekezdés a) b) pontjaiban említett vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési meghagyás alapján fizeti. (6) A vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget egyszeres könyvelésre kötelezett kivételével a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20-ig kell kiegészíteni. (7) Az ideiglenes jelleggel folytatott tevékenységet végző adóalany amennyiben tevékenysége az 1 napot nem haladja meg a napi átalányt a bejelentéssel egyidőben köteles megfizetni. Egyéb esetben pedig a napi átalányt legkésőbb az ideiglenes (alkalmi) tevékenység befejezésének napján köteles befizetni. (8) A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza. (9) Az adózó az adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 Ft-ra kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti vissza. VII. Fejezet A méltányossági jogkör gyakorlása 9.. (1) A méltányossági kérelmeket első fokon az önkormányzati adóhatóság, a jegyző bírálja el. (2) 4 A jegyző döntése ellen benyújtott fellebbezést a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal bírálja el. (3) 5 4 Módosította: 12/2003.(X.06.) önk. rend. 3.. Hatályos: 2003.X.6-tól. 5 Hatályon kívül helyezte: 12/2003.(X.06.) önk. rend. 4.. Hatályos: 2003.X.6-tól

6 - 6 - (4) A jegyző a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adó, bírság vagy pótléktartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti 6 (5) VIII. Fejezet Záró rendelkezések 10.. (1) 7 Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény idevonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A rendelet január 1-jén lép hatályba. Hosszúhetény, november 10. Nádor Rudolfné sk. polgármester Orbán László sk. jegyző Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon december 1-jén kihirdetésre került. Hosszúhetény, december 1. Orbán László sk. jegyző 6 Hatályon kívül helyezte: 11/2005.(X.24.) önk. rend. 1.. Hatályos: 2005.XI.1-jétől. 7 Módosította: 11/2005.(X.24.) önk. rend. 2.. Hatályos: 2005.XI.1-jétől.

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

TESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2007. (XI. 28.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

TESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2007. (XI. 28.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról TESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (XI. 28.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. -ának (1) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete

Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete (Egységes szerkezetben a 24/2000.(XII.12.)Ök.sz. rendelettel, a 11/2002.(VI.20.)Ök.sz.

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 24/1996. (XII.9.) ör. számú rendelete. az iparűzési adóról.

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 24/1996. (XII.9.) ör. számú rendelete. az iparűzési adóról. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 24/1996. (XII.9.) ör. számú rendelete az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 21/1997.(XII.31.), a 23/1998.(XII.31.), a 28/1999.(XII.31.),

Részletesebben

Szigliget község Önkormányzat Képviselő-testületének 12 /2002.(XII.15) Kt. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról 1

Szigliget község Önkormányzat Képviselő-testületének 12 /2002.(XII.15) Kt. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról 1 Szigliget község Önkormányzat Képviselő-testületének 12 /2002.(XII.15) Kt. számú rendelete a helyi iparűzési adóról 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva: 2005. január 10.) Szigliget község Önkormányzat

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 21/2003. (XI. 26.) rendelete a helyi iparűzési adóról

Inárcs Község Önkormányzata 21/2003. (XI. 26.) rendelete a helyi iparűzési adóról Inárcs Község Önkormányzata 21/2003. (XI. 26.) rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben a 15/2004. (X. 28.) 23/2006. (XII. 16.) és a 18/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendeletekkel.) A

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben