Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a."

Átírás

1 Rácalmás Nagyközség Önkormányzata Képviseltestületének 22/2004.(XII. 01. ) rendelete a helyi iparzési adóról szóló 18/1995.(XII.11.) rendelet módosítására. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviseltestülete /továbbiakban : önkormányzat / A helyi adókról szóló 1990.évi C. tv. /továbbiakban :tv. / 1. (1) bekezdés felhatalmazása alapján a helyi iparzési adóról szóló 18/1995.(XII.11.) rendeletét ( továbbiakban rendelet ) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A R. 7. a, / pontja a következkre módosul : Az adó mértéke: Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a. (2) A R. 7. b, / pontja a következkre módosul: Az adó mértéke: Az illetékességi területen ideiglenes ( alkalmi ) jelleg iparzési tevékenység esetén napi 1500 Ft. 2. A R. 9. /1/ bekezdése hatályát veszti, így a (2) bekezdés számozása ( 1) ra, a (3) bekezdés számozása (2)-ra változik. Hatályon kívül helyezett rendelkezés: Mentes az adó alól az évi Ft-ot meg nem haladó nettó árbevétel ( 9. (1) bek.) 3. (1) Ez a rendelet január 1. napjától lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépésével egyidejleg hatályát veszti a 24/2002.( XII.10.) rendelet. (2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és esetekben A helyi adókról szóló többször módosított 1990.C.törvény., az adózás rendjérl szóló 2003.évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Rácalmás november 23. Schrick István Polgármester dr. Györe Andrea jegyz Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviseltestületének a helyi iparzési adóról szóló 18/1995. (XII.11.) rendelete (egységes szerkezetben ) Rácalmás Nagyközség Önkormányzata /továbbiakban :önkormányzat / a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény /továbbiakban :tv./ 1. (1) bekezdés felhatalmazása alapján valamint az adózás rendjérl szóló évi XCI.tv. alapján a helyi iparzési adóról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Az adó célja : A helyi iparzési adó bevezetésének célja az önkormányzat önálló gazdálkodása biztonságának megteremtése, a költségvetés pénzeszközeinek kiegészítése, a helyi közszolgáltatások biztosítása 2. Az adókötelezettség : Adóköteles az önkormányzat illetékességi területen állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozói tevékenység / továbbiakban : iparzési tevékenység / 3.

2 Az adó alanya : Az adóköteles iparzési tevékenységet végz vállalkozó, aki e minségében nyereség, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet folytat. Vállalkozó :a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszeren végz a, / a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, b, / a személyi jövedeladóról szóló törvényben meghatározott mezgazdasági stermel, feltéve, hogy stermeli tevékenységébl származó bevétele az adóévben a Ft meghaladja, c, /a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll d, / egyéb szervezet ideértve azt is, ha felszámolás vagy végelszámolás alatt áll. 4. Adókötelezettség keletkezése és megszünése /1/ Az adókötelezettség az iparzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszünésének napjával sznik meg. /2/ A vállalkozó állandó jelleg iparzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén ) kívül folytatja. /3/ Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes /alkalmi / jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének idtartama az irányadó az adókötelezettség idbeni terjedelmére -2- /4/ E rendelet alkalmazásában, ideiglenes jelleg az iparzési tevékenység,ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkez vállalkozó a/ piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, b/ építipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyelet tevékenységet végez,illetleg természeti erforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de 6 hónapot nem halad meg.ha a tevékenység idtartama a 6 hónapot meghaladja,akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minsül. /5/ A tevékenységnek a /3/ bekezdésben megjellt idtartamot meghaladó gyakorlása nem tekinthet ideiglenes /alkalmi / jellegnek. 5. Bejelentési kötelezettség /1/ Az adózó adókötelezettségét, illetve az adóköteles bevételszerz tevékenységét annak keletkezésétl / tevékenység megkezdésétl / számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatóságnak irásban köteles bejelenteni. /2/ Az adózó, aki ideiglenes, alkalmi jelleggel folytatja tevékenységét, tevékenységének megkezdésekor köteles azt az önkormányzati adóhatóságnak bejelenteni. 6. Az adó alapja /1/Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. Nettó árbevétel : a, /a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezet vállalkozó esetében : a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege ),növelve a befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó ) kamatok,valamint az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek üzleti évben kimutatott összegével, csökkentve a jövedéki adó, fogyasztási adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó, fogyasztási adó összegével a b) -j alpontokban foglalt eltérésekkel. b, / a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál : a kapott kamatok és kamatjelleg bevételek csökkentve a fizetett kamatok és kamatjelleg ráfordításokkal, növelve az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevételével,

3 -3- c, / a biztosítóknál : a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó mködési költségekkel, a befektetésekbl származó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosítási ágnál ), az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjelleg bevételekkel, a biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel,a befektetések értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel (nem életbiztosítási ágnál ), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a nem biztosítási tevékenység bevételeivel, csökkentve a Kártalanítási Számlával szemben ráfordításként elszámolt összeggel, a tzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel, és a biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménnyel, d, / a költségvetési szerveknél : a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi bevétel, e, / befektetési vállalkozásoknál : a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal és kamatjelleg bevételekkel, f, / az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézménynél :a könyvezetési kötelezettségtl függen a vállalkozási tevékenységbl származó a, / pont alatti nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi bevétel. g, /a külföldi székhely vállalkozás magyarországi fióktelepénél : a fióktelep számviteli beszámolója alapján kimutatott, az a ) pont szerinti -illetve, ha a külföldi székhely vállalkozás a b), c) és e) alpontok valamelyikében említett szervezet, akkor az ott meghatározottak szerinti nettó árbevétel. Amennyiben a fióktelep szerepel az Állami Pénz és Tkepiaci Felügyelet által a kockázati tkebefektetésekrl, a kockázati tketársaságokról, valamint a kockázati tkealapokról szóló törvény elírásai szerint vezetett nyilvántartásban, akkor a j) alpont szerinti nettó árbevétel. h, / b ) - g) és j) alpontban nem emlitett szervezetnél / lakásszövetkezet, társasház, alapítvány, társadalmi szervezet,ügyvédi iroda, intézmény stb./ - könyvezetési kötelezettségtl függen - a vállalkozási tevékenységbl származó, az a ) pont szerinti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel Nem minsül vállalkozási tevékenységbl származó árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet bels szolgáltatásból származó árbevétele, i, / a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a tevékenységükkel / termékeladás, szolgáltatás / összefüggésben kapott általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás természetben kapott juttatás, vagy bármilyen vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval. j,/a kockázati tkebefektetésekrl,a kockázati tketársaságokról, valamint a kockázati tkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati tketársaságoknál és kockázati tkealapoknál : az a ) pont szerinti nettó árbevétel, valamint a befektetett pénzügyi eszköznek minsül részvények, részesedések kockázati tkebefektetések eladási árának és könyv szerinti értékének különbözetében keletkezett, a mérlegkészítés idpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott osztalék és részesedés együttes összege, -4- /2/ Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jelleg iparzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzen - a vállalkozónak kell az 1990.évi C. tv. mellékletében meghatározottak szerint megosztania. /3/ A 4../2/ bekezdésében meghatározott esetben az ideiglenes /alkalmi / jelleggel végzett iparzési tevékenység adóztatása esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít. 7. * Az adó mértéke a,/ állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a. b, / Az illetékességi területen ideiglenes /alkalmi / jelleg iparzési tevékenység esetén napi Ft. 8. Az adóelleg megállapítása és az adó megfizetése /1/ A vállalkozó - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével a helyi iparzési adóra adóelleget köteles fizetni. /2/ az adóelleg összege (a) ha az adóévet megelz adóév idtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet megelz adóév adójának megfelel összeg, (b) ha az adóévet megelz adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelz adóév adójának az adóévet

4 megelz adóév naptári napjai alapján adóévre számított összege, (c) az adóköteles tevékenységet az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezd vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót els alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege. /3/ Ha a jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az adóelleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani. /4/ Nem köteles adóelleget fizetni az eltársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet jogeld nélkül kezd vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már mköd, de az önkormányzat illetékességi területén els ízben adóköteles tevékenységet kezd vállakozó esetében. /5/ Az adóhatóság a fizetend adóelleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. A *-gal jelzett 7. -t rendelkezéseit beiktatta a helyi iparzési adó módosításáról szóló 22 /2004. ( XII.1.) rendelet (1) és (2) bekezdése, rendelkezéseit 2005.január 1-tl kell alkalmazni. -5- /6/ Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerre emelkedéséig a (2) bekezdés a) -b ) pontjában említett vállalkozó az adóellegét az elz fizetési meghagyás alapján fizeti. /7/ A magánszemély terhére az adóhatóság által megállapított adó, továbbá a vállalkozó adóalanyt terhel adó évi két részletben fizethet meg. /8/ Az adóelleg és az adó megfizetésének esedékességét az Adózás rendjérl szóló XCI. Törvény 2. sz. melléklete állapítja meg. A magánszemélynek félévenként, két egyenl részletben kell az adót az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig megfizetnie. A vállalkozó az adóelleget félévi részletekben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti meg. vállalkozónak az iparzési adóelleget -az egyszeres könyvvezetésre kötelezett kivételével a várható éves fizetend adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie. Az ideiglenes (alkalmi ) jelleggel végzett tevékenység utáni iparzési adót legkésbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni. A vállakozó a megfizetett adóelleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követ év május 31-ig (a bevallás határidejéig ) fizeti meg,illetleg ettl az idpontig igényelheti vissza. Az adózó az adóelleget és az éves tényleges kötelezettség kölönbözetét 100 forintra kerekítve fizeti meg, illetleg igényelheti. 9. * Adómentességek /1/ Adómentességet élvez az a vállalkozó,aki Rácalmás Nagyközség közigazgatási területén állandó jelleggel legalább 500 f alkalmazottat foglalkoztat. /2/ Az adómentesség legkésbb december 31-ig érvényesíthet illetleg vehet figyelembe. 10. Az adó mérséklése, halasztása és elengedése /1/ Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az t terhel adótartozást -a magánszemélyt terhel járuléktartozás kivételével -,valamint a bírság -vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti,ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt él közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. A *-gal jelzett 9. rendelkezéseit beiktatta a helyi iparzési adó módosításáról szóló 22 /2004. ( XII.1.) rendelet (1) és (2) bekezdése, rendelkezéseit 2005.január 1-tl kell alkalmazni. -6- Az adóhatóság a fenti feltételeken túl más személy adóját nem egedheti el és nem mérsékelheti. A mérséklésre, halasztásra és estleges elengedésre vonatkozó kérelmet Rácalmás Polgármesteri Hivatalnál kell benyujtani a megfelel indoklás mellékelésével. A kérelmek elbírálása a jegyz hatáskörébe tartozik. /2/ A méltányossági kérelmek ügyében hozott határozatok ellen irányuló fellebezéseket Rácalmás Nagyközség Jegyzjénél kell benyújtani, de a fellebezés ügyében a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal jogosult dönteni. /3/ Az adórövidítésbl, adóhiányból ered adótartozás méltányosságból nem mérsékelhet és nem engedhet el.

5 /4/ Adóbevallási kötelezettség elmulasztásából ered adótartozás elengedésére, illetve mérséklésére csak kivételes és különlegesen indokolt esetben van lehetség. /5/ A fizetési halasztás és részletfizetés szabályait Az adózás rendjérl szóló 2003.évi XCII.. tv. szabályozza. 11. Záró rendelkezések /1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 1996.január 1-tl kell alkalmazni. /2/ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és esetekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C. törvény, az adózás rendjérl szóló évi XCI. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Rácalmás december 1. Schrick István dr Györe Andrea Polgármester jegyz

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(06.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestület a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

1 Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 28.) önk.sz. rendelett módosított és egységes szerkezetbe foglalt

1 Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 28.) önk.sz. rendelett módosított és egységes szerkezetbe foglalt 1 Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 28.) önk.sz. rendelett módosított és egységes szerkezetbe foglalt 19/2003. (XII. 18.) önk. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Részletesebben

NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 10 /2004. (IV.26.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben

NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 10 /2004. (IV.26.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 10 /2004. (IV.26.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV. 30.), 3/2005. (II. 14.) és 17/2005. (XII. 15.) és a 8/2014. (IX. 24.) számú rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 9/2003.(XII.16.) rendelete

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról A helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C. törvény 1..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján P é

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Szigliget község Önkormányzat Képviselő-testületének 12 /2002.(XII.15) Kt. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról 1

Szigliget község Önkormányzat Képviselő-testületének 12 /2002.(XII.15) Kt. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról 1 Szigliget község Önkormányzat Képviselő-testületének 12 /2002.(XII.15) Kt. számú rendelete a helyi iparűzési adóról 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva: 2005. január 10.) Szigliget község Önkormányzat

Részletesebben

Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról..

Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.. Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.. Poroszló Község Önkormányzata bevételeinek növelése érdekében a helyi adókról szóló

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezések

a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezések Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/1996. (X.30.) rendelete a 9/1997. (V. 1.9), 22/1997. (XII. 29.), 20/1998. (XII.31.), 28/1999. (XII.16.), 24/2000. (XII. 29.), 16/2002. (VIII.

Részletesebben

Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete

Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete (Egységes szerkezetben a 24/2000.(XII.12.)Ök.sz. rendelettel, a 11/2002.(VI.20.)Ök.sz.

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya Márkó Község Önkormányzatának 9/2007. (XII.11.) számú rendeletével módosított 15/1999. (XII.7.) Ök. sz. rendelete a Helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Márkó Község Önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya. A nettó árbevétel megosztása

Az adókötelezettség, az adó alanya. A nettó árbevétel megosztása Nemesszentandrás Községi Önkormányzat 11/1999. (XII.29.) sz. Önk. rendelete a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetben a 7/2002.(XII.12.)sz., 6/2008.(V.26.) sz., a 3/2010.(II.15.) sz. módosító rendelettel

Részletesebben