3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)"

Átírás

1 HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma: az átvev aláírása AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): telephelye: levelezési címe: adószáma:... adóazonosító jele:... statisztikai számjele:... bankszámlaszáma:... A bevallás kitöltjének neve, telefonszáma: Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelel négyzetbe x-szel jelölje.) 2.1 Éves bevallás 2.2 Záró bevallás 2.3 Eltársasági bevallás 2.4 Naptári évtl eltér üzleti évet választó adózó bevallása 2.5 Év közben kezd adózó bevallása 2.6 Naptári évtl eltér üzleti évet választó adózó áttérésének évérl készült évközi bevallása 3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) 3.1 Felszámolás 3.2 Végelszámolás 3.3 Átalakulás 3.4 A tevékenység saját elhatározásból történ megszüntetése 3.5 Hatósági megszüntetés 3.6 Eltársaságként m7köd társaság cégbejegyzés iránti kérelmét elutasították vagy kérelmét a bejegyzés eltt visszavonta 2 -

2 3.7 Székhely áthelyezése 3.8 Telephely megszüntetése 3.9 Egyszer7sített vállalkozói adó alanyiság megsz7nése 3.10 A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 3.11 Egyéb 4.Bevallási idszak... év... hó... naptól... év... hó... napig 5. A B C D E F G A kiegészít lapok jelölésének megfelel négyzetbe tegyen egy x-et. 6.Az adó alapjának egyszer7sített meghatározási módját választók nyilatkozata 6.1 A adóévre az adóalap egyszer7sített meghatározási módját választottam: a személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózók, azon egyéb adóalanyok részére, akik 2003.adóévben 4 millió Ft nettó árbevételt nem értek el. Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 6.2 A adóévre az adóalap egyszer7sített meghatározásának módját választom: a személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózók, azon vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok részére, akik adóévben 4 millió Ft nettó árbevételt nem értek el. Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 6.3 A adóévben, mint az egyszer7sített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszer7sített megállapítási módját választottam. 6.4 A adóévre, mint az egyszer7sített vállalkozói adó alanya az ipar7zési adónál az egyszer7sített adóalap meghatározási módot választom. Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 7.Könyvvezetés módja: (A megfelel kockába tegyen egy x-et!) 1. egyszeres 2. ketts 3. bevételi és költségnyilvántartás 4. bevételi nyilvántartás

3 8. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA Az adatokat forintban kell Az adóhatóság tölti ki! 811 A Htv. szerinti vállalkozási szint, éves nettó árbevételt (részletezése külön lapon található) 812 Eladott áruk beszerzési értéke 813 Közvetített szolgáltatások értéke 8131 A 813.sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke 814 Anyagköltség 815 Htv. szerinti vállalkozási szint, adóalap [811-( )] 816 Az önkormányzat illetékességi területére jutó megosztás szerinti - adóalap 817 Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján összesen ( ) Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap ( ) 819 Adóalapra jutó ipar,zési adó összege (818.sor x %) 820 Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény összesen (az önkormányzat rendeletében megállapított, az ipar7zési adóból levonható mentesség, kedvezmény)( ) Az ideiglenes jelleg7 ipar7zési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege 822 Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege (1995.évi XCVIII.tv.10. (2) bek.alapján) 823 Ipar,zési adófizetési kötelezettség [819-( )] 824 Adóellegre befizetett összeg 825 Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg 826 Még fizetend adó [823-( )] 827 Adótúlfizetés összege [( )-823] 9. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege: 10. Alkalmazott adóalap megosztás módszere: (A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) személyi jelleg7 ráfordítással arányos eszközérték arányos személyi jelleg7 ráfordítás és eszközérték arányos együtt

4 4 - Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál) nincs tartozásom. (Ha nincs tartozás, azt a négyzetben x-szel jelölje.) Amennyiben tartozása van, a G jel7 kiegészít lapot is ki kell tölteni! Az adótúlfizetés összegébl visszatéríthet adót kérem esedékességkor helyi adó-fizetésik, helyi adóellegfizetési kötelezettségemre elszámolni. Amennyiben az adótúlfizetés egész összegét visszakéri azt a négyzetben x-el jelölje! Amennyiben az adótúlfizetés összegét részben kéri vissza azt a négyzetben x-el jelölje! Tájékoztató adat Kizárólag a vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgálatatást közvetlenül a végs fogyasztónak nyújtó szolgáltatók esetén: az önkormányzat illetékességi területén folytatott szolgáltatás nyújtásából származó számviteli törvény szerinti nettó árbevétel és a szolgáltatás nyújtásból származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétel arányában az önkormányzat területére jutó ipar7zési adóalap összege: Ft Figyelem! Az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenrzése érdekében a bevalláshoz további részletez táblázatokat rendszeresíthet. Ebben az esetben azok kitöltése is kötelez. Felel5sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek....,... év... hó... nap... A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyz személy neve:... adószáma, vagy adóazonosító jele:... adótanácsadói oklevelének száma, kelte, vagy adószakérti engedélyének száma, kelte:... Ellenjegyzés dátuma:... év... hó... nap A bevallást ellenjegyzem:... adótanácsadó, adószakért aláírása

5 Az ipar7zési adó számlaszáma: SZÁMLAVEZETP BANK: A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása adóévr5l... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg, ipar,zési tevékenység utáni adókötelezettségr5l szóló helyi ipar,zési adóbevalláshoz kapcsolódó A jel, kiegészít5 lap Az adózó neve, cégneve: Adószáma:... Adóazonosító jele (vagy technikai száma): A Htv. szerinti vállakozási szint, éves nettó árbevétel ( ) 8111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 8112 Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok 50%-a 8113 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg7 bevételek 50%-a 8114 Kamatfedezeti ügyletek ráfordítást csökkent tételként elszámolt realizált teljes nyereség összegének 50 %-a 8115 Alapügyletek (fedezett ügyletek) realizált teljes nyeresége összegének 50%-a, amelyet kamatfedezeti ügylet vesztesége csökkent 8116 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó, fogyasztási adó összege 8117 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó összege Az adatokat forintban kell Az adóhatóság tölti ki!...,... év... hó... nap...

6 B Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása adóévr5l... önkormányzat illetékességi területén folyt5atott állandó jelleg, ipar,zési tevékenység utáni adókötelezettségr5l szóló helyi ipar,zési adóbevalláshoz kapcsolódó B jel, kiegészít5 lap Az adózó neve, cégneve:... Adószám:... Technikai száma: A Htv. szerinti vállakozási szint, éves nettó árbevétel ( ) 8111 Kapott kamatok és kamatjelleg7 bevételek 8112 Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei 8113 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele 8114 Befektetési szolgáltatás bevétele 8115 Fedezeti ügyletek realizált nyeresége, melynek a befektetési szolgáltatások vagy a pénzügyi szolgáltatások ráfordításait csökkentik 8116 Alapügyletek (fedezett tételek) realizált nyeresége, amelyet fedezeti ügylet vesztesége csökkent 8117 Fizetett kamatok és kamatjelleg7 ráfordítások Az adatokat forintban kell Az adóhatóság tölti ki!...,... év... hó... nap...

7 C Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása adóévr5l... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg, ipar,zési tevékenység utáni adókötelezettségr5l szóló helye ipar,zési adóbevalláshoz kapcsolódó C jel, kiegészít5 lap Az adózó neve, cégneve:... Adószáma:... Technikai száma: A Htv. szerinti vállalkozási szint, éves nettó árbevétel ( ) 8111 Biztosítástechnikai eredmény 8112 Nettó m7ködési költségek 8113 Befektetésekbl származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege 8114 Fedezeti ügyletek realizált nyeresége, mely a ráfordítások értékét csökkenti 8115 Alapügyletek (fedezett tételek) realizált nyeresége, amelyet a fedezeti ügylet vesztesége csökken 8116 Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv c) alpontja szerint egyéb növel tételek 8117 Htv c) alpontjában foglalt csökkentések Az adatokat forintban kell Az adóhatóság tölti ki!...,... év... hó... nap... a

8 D Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása adóévr5l... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg, ipar,zési tevékenység utáni adókötelezettségr5l szóló helyi ipar,zési adóveballáshoz kapcsolódó D jel, kiegészít5 lap Az adózó neve, cégneve:... Adószáma:... Technikai száma: A Htv. szerinti vállalkozási szint, éves nettó árbevétel ( ) 8111 Kapott kamatok és kamatjelleg7 bevételek együttes összege 8112 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 8113 Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele 8114 Fedezeti ügyletek realizált nyeresége, mely a ráfordítások értékét csökkenti 8115 Alapügyletek (fedezett tételek) realizált nyeresége, melyet a fedezeti ügylet vesztesége csökkent Az adatokat forintban kell Az adóhatóság tölti ki!...,... év... hó... nap...

9 E Kockázati t5ketársaságok és kockázati t5kealapok nettó árbevételének a kiszámítása adóévr5l... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg, ipar,zési tevékenység után adókötelezettségr5l szóló helyi ipar,zési adóbevalláshoz kapcsolódó E jel, kiegészít5 lap Az adózó neve, cégneve:... Adószáma:... Technikai száma: A Htv. szerinti vállalkozási szint, éves nettó árbevétel ( ) 8111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 8112 Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok 50 %-a 8113 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg7 bevételek 50 %-a 8114 Kamatfedezeti ügyletek ráfordítást csökkent tételként elszámolt realizált teljes nyeresége összegének 50 %-a 8115 Alapügyletek (fedezett ügyletek) realizált teljes nyeresége összegének 50 %-a, amelyet kamatfedezeti ügylet vesztesége csökkent 8116 Befektetett pénzügyi eszközöknek minsül részvények, részesedések a mérlegkészítés idpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés együttes összege 8117 Egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó, fogyasztási adó 8118 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó összesen Az adatokat forintban kell Az adóhatóság tölti ki!...,... év... hó... nap...

10 F A vállalkozási szint, adóalap megosztása adóévr5l... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg, ipar,zési tevékenység utáni adókötelezettségr5l szóló helyi ipar,zési adóbevalláshoz kapcsolódó F jel, kiegészít5 lap Az adózó neve, cégneve:... Adószáma:... Adóazonosító jele (vagy technikai száma): A vállalkozás által az adóévben a Htv. melléklete szerint figyelembe veend összes személyi jelleg7 ráfordítás összege 102 Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben a Htv. melléklete szerint figyelembe veend személyi jelleg7 ráfordítás összege 103 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó a HTV. melléklete szerinti összes eszközérték összege 104 Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veend a Htv. melléklete szerinti eszközérték összege Az adatokat forintban kell...,... év... hó... nap...

11 Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról adóévr5l önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg, ipar,zési tevékenység utáni adókötelezettségr5l szóló helyi ipar,zési adóbevalláshoz kapcsolódó G jel, kiegészít5 lap G Az adózó neve (cégneve): Adószáma, adóazonosító jele: Kijelentem, hogy az adóbevallás benyújtásának napján az alábbi lejárt esedékesség, köztartozásaim állnak fenn: A tartozást nyilvántartó szervezet megnevezése számlavezet5 pénzintézetének neve bankszámla pénzforgalmi jelz5száma A tartozás összege (Ft) Felelsségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. a

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről PÁZMÁND KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Polgármesteri Hivatal 2476 Pázmánd,

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről Derekegyház Község Önkormányzata 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4., Tel/fax: 63/453-003 Iparűzési adó számlaszáma: 57200017-10011661 Mulasztási bírság számlaszáma: 57200017-10011678 Késedelmi pótlék számlaszáma:

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben az Alsóörs Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 ben kezdődő adóben a/az Izsófalva önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 20. évben kezdődő adóévben Baj

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20.. évben kezdődő adóévben a/az..önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben LETENYE önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az Aszófő önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. évben kezdődő adóévben a Hejőkürt Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a FÖLDEÁK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben JÁSZIVÁNY önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. évben kezdődő adóévben a Domaszék Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap L1

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap L1 Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Adócsoport 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: (27) 595-18, fax: (27) 354-245 e-mail: ado@nagymaros.hu NAGYMAROS_146_213 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya Márkó Község Önkormányzatának 9/2007. (XII.11.) számú rendeletével módosított 15/1999. (XII.7.) Ök. sz. rendelete a Helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Márkó Község Önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben