Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása"

Átírás

1 HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/ Fax.: 77/ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma:... adóazonosító jele:... statisztikai számjele: bankszámlaszáma:... fı tevékenységi kör (TEÁOR):. A bevallás kitöltıjének neve, telefonszáma: Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı négyzetbe x-szel jelölje.) 2.1. Éves bevallás 2.5. Évközben kezdı adózó bevallása 2.2. Záró bevallás 2.6. Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózó áttérésének évérıl készült évközi bevallás 2.3. Elı társasági bevallás 2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 2.4. Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó mezıgazdasági ıstermelı bevallása adózó bevallása 2.8. A Htv. 37. (2) b)pontja alapján állandó jellegő iparőzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 3. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelelı négyzetbe tegyen egy x-szet!) 3.1. Felszámolás 3.6. Elı társaságként mőködı társaság cégbejegyzés iránti kérelmét elutasították vagy kérelmét a bejegyzés elıtt visszavonta 3.2. Végelszámolás 3.7. Székhely áthelyezése 3.3. Átalakulás 3.8. Telephely megszüntetése 3.4. A tevékenység saját elhatározásból történı 3.9. Egyszerősített vállalkozói adó alanyiság megszüntetése megszőnése 3.6. Hatósági megszüntetés A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése Egyéb: Bevallási idıszak:...év...hó...napjától...év...hó...napjáig. 5. Mellékletek: A B C D E F G H A megfelelı négyzetbe x-szel jelölje, hogy a bevallási nyomtatványon túlmenıen melyik kiegészítı lapot töltötte

2 6. Az adó alapjának egyszerősített meghatározási módját választók nyilatkozata 6.1. A adóévre az adóalap egyszerősített meghatározási módját választottam, és a személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózó vagyok (az adóalapja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadó alapjának 20%-kal növelt összege), > vagy más vállalkozó vagyok, akinek évben nettó árbevétele a 4 millió Ft-ot nem haladta meg (az adó alapja a nettó árbevétel 80%-a) > 6.2. A adóévre az adóalap egyszerősített meghatározásának módját választom, és a személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózó vagyok (az adóalapja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadó alapjának 20%-kal növelt összege), > vagy más vállalkozó vagyok, akinek évben nettó árbevétele a 4 millió Ft-ot nem haladta meg (az adóalapja a nettó árbevétel 80%-a) > adóévben, mint egyszerősített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerősített módját választottam. Ha igen, a négyzetben x-szel jelölje > adóévre, mint az egyszerősített vállalkozói adó alanya az iparőzési adónál az egyszerősített adóalap meghatározási módot választom. Ha igen, a négyzetben x-szel jelölje > 7. Könyvvezetés módja: (A megfelelı négyzetbe tegyen x-et.) 1. Egyszeres 2. Kettıs 3. Bevételi és költségnyilvántartás 4. Bevételi nyilvántartás 8. Alkalmazott adóalap megosztás módszere: (A megfelelı négyzetbe tegyen x-et!) (A Htv. mellékletének 2.2 pontjában szereplı vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végsı fogyasztó részére nyújtó szolgáltatónak ezt a pontot nem kell kitölteni.) - személyi jellegő ráfordítással arányos - eszközérték arányos - személyi jellegő ráfordítás és eszközérték arányos együtt 9. Az adó kiszámítása: Az adatokat forintban kell (részletezése külön lapon található) Az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint átalányadózó magánszemély estében az átalányadó alapja, 6.3. pontot választók estén az EVA alapja 912. Eladott áruk beszerzési értéke 913. Közvetített szolgáltatások értéke A 913.sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke 914. Anyagköltség 915. Htv. szerinti - vállalkozás szintő adóalap [911-( )] 916. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség 917. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentessége 918. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény 919. Mentességekkel csökkentett Htv. szerinti vállalkozás szintő- adóalap [( )+918] 920. Az önkormányzati illetékességi területére jutó sorban lévı adóalap megosztása szerinti- települési szintő adóalap 921. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján 922. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap 921. Adóalapra jutó iparőzési adó összege (920 x 2%) 922. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmények 923. Az ideiglenes jellegő iparőzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege 924. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege Az adó megállapítás egyszerősített módját választók töltik

3 925. Adóévben elért nettó árbevétel (egyezik a 911. sorral) 926. SZJA. szerinti adóalap 927. Egyszerősített adóalap (magánszemély 80%) 928. Egyszerősített adóalap (SZJA. átalány 120%) 929. Egyszerősített adóalap (EVA 50%) 930. Htv. szerinti adóalap (átvezetni a 915-ös sorba) 931. Iparőzési adófizetési kötelezettség [921-( )] (Az adó összegét 100 Ft-ra kerekítve kell megfizetni!) 932. Adóelılegre befizetett összeg 933. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg 934. Még fizetendı adó [931-( )] 935. Adótúlfizetés összege [( )] Az önkormányzatra jutó adóátalány összege: 11. Adóelıleg bevallása 1. Elılegfizetési idıszak év hó naptól év hó napig Esedékesség összeg 2. Elsı elılegrészlet az elılegfizetési idıszakban: év hó nap Ft (931 sorban szereplı adóösszeg csökkentve az önkormányzat határozata alapján március 16-án fizetendı elıleggel) 3. Második elılegrészlet az elılegfizetési idıszakban: év hó nap Ft (931 sorban szereplı adóösszeg fele) 12. Nyilatkozat Társasági adóelılegnek az adóévi várható fizetendı adó összegére történı kiegészítésére kötelezett 2009-ben Igen Nem Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál) nincs tartozásom. (Ha nincs tartozás, azt a négyzetben x-szel jelölje.) > Amennyiben tartozása van, a I -jelő kiegészítı lapot is ki kell tölteni! (A köztartozásokat a kiegyenlítés sorrendjében kell felsorolni!) Amennyiben a 935.sorban adótúlfizetése van, azt kéri: - az esedékességkor helyi adó-fizetési, helyi adóelıleg fizetési kötelezettségemre elszámolni > - a teljes összeget visszautalni > - amennyiben az adótúlfizetés összegét részben kéri vissza,,-ft visszautalását > Figyelem! Az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenırzése érdekében a bevalláshoz további részletezı táblázatokat rendszeresíthet. Ebben az esetben azok kitöltése kötelezı! Felelıségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:..., év hónap nap... A bevallást ellenjegyzése esetén az ellenjegyzı személy neve:... adószáma, vagy adóazonosító jele:... adótanácsadói oklevelének száma, kelte, vagy adószakértıi engedélyének száma, kelte:... Ellenjegyzés dátuma:...év...hó...nap A bevallást ellenjegyzem:... Adótanácsadó, adószakértı aláírása

4 A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása "A" jelő kiegészítı lap [9111-( ) A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó összege Felszolgálási díj árbevétele

5 B Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása "B" jelő kiegészítı lap [( )-9117] Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele Befektetési szolgáltatás bevétele Fedezeti ügyletek vesztességének/nyereségének nyereségjellegő különbözete Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/vesztességének nyereségjellegő különbözete Fizetett kamatok és kamatjellegő ráfordítások

6 C Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása "C" jelő kiegészítı lap [( )-9117] Biztosítástechnikai eredmény Nettó mőködési költségek Befektetésbıl származó biztosítástecnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástecnikai ráfordítások együttes összege Fedezeti ügyletek vesztességének/nyereségének nyereségjellegő különbözete Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/vesztességének nyereségjellegő különbözete Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv c) alpontja szerint egyéb növelı tételek a Htv c) alpontjában foglalt csökkentések

7 D Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása "D" jelő kiegészítı lap ( ) Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek együttes összege Befektetési szolgáltatás tevékenység bevételei Nem befektetési szolgáltatás tevékenység bevételei Fedezeti ügyletek vesztességének/nyereségének nyereségjellegő különbözete Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/vesztességének nyereségjellegő különbözete

8 E Kockázati tıketársaságok és kockázati tıkealapok nettó árbevételének a kiszámítása "E" jelő kiegészítı lap [ ( )] A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel Befektetett pénzügyi eszköznek minısülı részvények, részesedések a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés együttes összege A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó összege.

9 F Egészségbiztosítási pénztár nettó árbevételének a kiszámítása "F" jelő kiegészítı lap ( ) Egészségbiztosítási szolgáltatás bevételek Többes ügynöki és ügynöki tevékenység bevétele Egészségbiztosítási szolgáltatási ráfordítások

10 G A vállalkozás szintő adóalap megosztása adóévrıl KUNFEHÉRTÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő "G" jelő kiegészítı lap 101. A vállalkozás által az adóévben -a Htv. melléklete szerintfigyelembeveendı összes személyi jellegő ráfordítás összege 102. Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben -a Htv. melléklete szerint- figyelembe veendı személyi ráfordítás összege 103. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó -a Htv. melléklete szerinti- összes eszközérték összege 104. Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendı -a Htv. melléklete szerinti- eszközérték összege 105. Vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végsı fogyasztó részére nyújtó vállalkozásnak az összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 106. Vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végsı fogyasztó részére nyújtó vállalkozásnak az önkormányzat illetékességi területére jutó szolgáltatás nyújtásából származó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele Az adatokat forintban kell megadni. %-os arány (a számításokat 6 tizedes jegy pontosággal kel elvégezni) 100 % 100 % 100 % Kelt:...,...év...hó...nap...

11 H Nyilatkozat fennálló köztartozásokról adóévrıl KUNFEHÉRTÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő "I" jelő kiegészítı lap Kijelentem, hogy az adóbevallás benyújtásának napján az alábbi lejárt esedékességő köztartozásaim állnak fenn: A tartozást nyilvántartó szervezet megnevezése: Számlavezetı pénzintézetének neve: Bankszámla pénzforgalmi jelzıszáma A tartozás összege (Ft) A hivatal tölti Kelt:...,...év...hó...nap...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20. adóévről Márianosztra önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Az adóhatóság címe: 2213 Monorierdő, Béke köz 13. Az iparűzési adószámla

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS... adóévről Márkó Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről FŐLAP Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévről VÁMOSÚJFALU önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Iparűzési adó beszedési számla: 11734169-15545813-03540000

Részletesebben

Lesence Völgye Településk Körjegyzősége 8319. Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. Tel/Fax.: 87/436-151 Az adóhatóság tölti ki!

Lesence Völgye Településk Körjegyzősége 8319. Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. Tel/Fax.: 87/436-151 Az adóhatóság tölti ki! HELYI I PARŰZÉSI A D ÓBEVA L L Á S 200.. adóévről Lesencetomaj Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Lesence Völgye Településk

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben a BUDAKESZI önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. adóévben az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki: Benyújtás, postára adás napja:. átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki: Benyújtás, postára adás napja:. átvevő aláírása Az adóhatóság tölti ki: Benyújtás, postára adás napja:..... átvevő aláírása BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. adóévben a Szalkszentmárton Önkormányzat

Részletesebben

6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu

6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu Bácsborsód és Katymár Községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g é n e k B á c s b o r s ó d i H i v a t a l a 6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről PÁZMÁND KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Polgármesteri Hivatal 2476 Pázmánd,

Részletesebben

EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben az Eger Megyei Jogú Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni

Részletesebben

Beadás dátuma, átvevő aláírása: év hó nap Ügyintéző:

Beadás dátuma, átvevő aláírása: év hó nap Ügyintéző: HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS 2009. ÉVRŐL EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK részére Iparűzési adóval kapcsolatban telefonszám: 77/523-186 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2010. május

Részletesebben

I. Bevallás jellege. II. Bevallott idıszak év hó naptól év hó napig. III. Záró bevallás benyújtásának oka

I. Bevallás jellege. II. Bevallott idıszak év hó naptól év hó napig. III. Záró bevallás benyújtásának oka BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2013 adóévben K U N C S O R B A Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén. adóévről Iklad önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2010. adóévben illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely, telephely

Részletesebben

Adóhatóság tölti ki! Benyújtás napja: Iktatószám: / 2012... az átvevő aláírása

Adóhatóság tölti ki! Benyújtás napja: Iktatószám: / 2012... az átvevő aláírása Benyújtási határidő: 2012. május 31! (vagy Art. 33. -a szerint) Megszűnés esetén: tevékenység megszüntetését követő 15 nap. MÁNY HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévről Mány önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség POLGÁRMESTERI HIVATALA 9167 Bősárkány, Kossuth u. 1. Tel.: 06-96/563-056, 06-96/271-217 e-mail: ado@bosarkany.t-online.

Bősárkány Nagyközség POLGÁRMESTERI HIVATALA 9167 Bősárkány, Kossuth u. 1. Tel.: 06-96/563-056, 06-96/271-217 e-mail: ado@bosarkany.t-online. 35/2008.(XII.3) PM rendelet alapján Bősárkány Nagyközség POLGÁRMESTERI HIVATALA 9167 Bősárkány, Kossuth u. Tel.: 06-96/563-056, 06-96/271-217 e-mail: ado@bosarkany.t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

Részletesebben

I. Bevallás jellege. II. Bevallott időszak

I. Bevallás jellege. II. Bevallott időszak I. Bevallás jellege BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a Ceglédbercel Község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén lap 2008. adóben a Diósjen Község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségr l (Benyújtandó

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a Hidas Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a Lepsény Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén Flap 2010. adóévben SÁROSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrl (Benyújtandó

Részletesebben