Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):..."

Átírás

1 HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve):.... címe (lakóhelye, székhelye): telephelye: levelezési címe:... adószáma:...adóazonosító jele:..... statisztikai számjele (TEÁOR): bankszámlaszáma:..... A bevallás kitöltıjének neve, telefonszáma:.. 2. Bevallási idıszak...év...hó...naptól...év...hó...napig 3. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı négyzetben x-szel jelölje.) 2.1. Éves bevallás 2.2. Záró bevallás 2.3. Elıtársasági bevallás 2.4. Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózó bevallása 2.5. Évközben kezdı adózó bevallása 2.6. Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózó áttérésének évérıl készült évközi bevallása 2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezıgazdasági ıstermelı bevallása 2.8. A Htv (2) b) pontja alapján állandó jellegő iparőzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 4. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelelı négyzetbe tegyen egy x-et.) 3.1 Felszámolás 3.2 Végelszámolás 3.3 Átalakulás 3.4 A tevékenység saját elhatározásból történı megszüntetése 3.5 Hatósági megszüntetés 3.6 Elıtársaságként mőködı társaság cégbejegyzés iránti kérelmét elutasították vagy kérelmét a bejegyzés elıtt visszavonta 3.7 Székhely áthelyezése 3.8 Telephely megszüntetése 3.9 Egyszerősített vállalkozói adóalanyiság megszőnése 3.10 A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 3.11 Egyéb: /

2 A B C D E F FV G I Kötelezıen kitöltendı a kiegészítı lapok közül az A - E valamelyike, vagy az I lap. (Amennyiben több település is illetékes az adóalap-megosztáshoz, az F lap kitöltése is kötelezı.) kiegészítı lapok jelölésének megfelelı négyzetbe tegyen egy x-et. 6. Az adó alapjának egyszerősített meghatározási módját választók nyilatkozata 6.1. A adóévre az adóalap egyszerősített megállapítási módját választottam/ választom A adóévre az adóalap egyszerősített megállapítási módját választom A adóévben, mint az egyszerősített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerősített megállapítási módját választottam/választom A adóévre, mint az egyszerősített vállalkozói adó alanya az iparőzési adónál az egyszerősített adóalap meghatározási módot választom. A 6. pont alpontjainál a megfelelı választást a sor végi négyzet(ek)be tett x-szel jelölje. 7. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA 1. A Htv. szerinti vállalkozási szintő éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található) 2. Eladott áruk beszerzési értéke 3. Közvetített szolgáltatások értéke sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke 5. Anyagköltség 6. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kisérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 7. Htv. szerinti - vállalkozási szintő adóalap [1-( )] 8. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség Az adatokat forintban kell megadni! Az adóhatóság tölti ki! 9. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentessége 10. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény 11. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti vállalkozási szintő adóalap [ ] 12. Az önkormányzat illetékességi területére jutó a 11. sorban lévı adóalap megosztása szerinti - települési szintő adóalap 13. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (12) 14. Adóalapra jutó iparőzési adó összege (13. sor x 2 %) 15. Az ideiglenes jellegő iparőzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege 16. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege 17. Iparőzési adófizetési kötelezettség /14-(15+16)/ (Az adó összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell megfizetni.) 18. Adóelılegre befizetett összeg 19. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg 20. Még évre fizetendı adó [17-(18+19)] 21. Adótúlfizetés összege [(18+19)-17] 22. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege: /

3 Adóelıleg bevallása 1. Elılegfizetési idıszak év 07. hó 01. naptól év 06. hó 30. napig Esedékesség Összeg (Ft) 2. Elsı elılegrészlet az elılegfizetési idıszakban év 09. hó 15. nap (7. pont 17. sorában szereplı adóösszeg csökkentve a bevallása alapján március 15-ig fizetendı elıleggel) 3. Második elılegrészlet az elılegfizetési idıszakban év 03. hó 15. nap (7. pont 17. sorában szereplı adóösszeg fele) ö 9. Könyvvezetés módja: (A megfelelı négyzetbe tegyen egy x-et!) 1. egyszeres 2. kettıs 3. bevételi és költségnyilvántartás 4. bevételi nyilvántartás Nyilatkozat Társasági adóelılegnek az adóévi várható fizetendı adó összegére történı kiegészítésére kötelezett: igen nem (Kérem a megfelelı helyen x-szel jelölni!) 1. Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál) nincs tartozásom. (Ha nincs tartozás, azt a négyzetben x-szel jelölje.) Amennyiben tartozása van, a G jelő kiegészítı lapot is ki kell tölteni! (A köztartozásokat a kiegyenlítés esedékességének sorrendjében kell felsorolni!) 2. Amennyiben az adótúlfizetés egész összegét visszakéri, azt a négyzetben x-szel jelölje! 3. Az adótúlfizetés összegébıl visszatéríthetı adót az alábbi összegben kérem esedékességkor, helyi adó-fizetési, helyi adóelıleg-fizetési kötelezettségemre elszámolni. Ft 4. Az adótúlfizetés fennmaradó összegét kérem visszatéríteni! Figyelem! Az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenırzése érdekében a bevalláshoz további részletezı táblázatokat rendszeresíthet. Ebben az esetben azok kitöltése is kötelezı. Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek....,...év...hó...nap... (cégszerő) aláírás A jelen adóbevallást ellenjegyzem: Adótanácsadó, adószakértı vagy okleveles adószakértı neve:.. Adóazonosító száma:.. Bizonyítvány/igazolvány száma:.. Jelılje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott. Jelılje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta. Jelılje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselı.

4 A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása adóévrıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló helyi iparőzési adóbevalláshoz kapcsolódó A jelő kiegészítı lap Az adózó neve, cégneve Adószáma:... Adóazonosító jele (vagy technikai száma): A Htv. szerinti - vállalkozási szintő - éves nettó árbevétel ( ) 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel 4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege 5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, energia adó összege 6. Felszolgálási díj árbevétele Az adatokat forintban kell megadni! Az adóhatóság tölti ki!...,...év...hó...nap... (cégszerő) aláírás

5 F A vállalkozási szintő adóalap megosztása adóévrıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló helyi iparőzési adóbevalláshoz kapcsolódó F jelő kiegészítı lap Az adózó neve, cégneve Adószáma:... Adóazonosító jele (vagy technikai száma):... I. Személyi jellegő ráfordítással arányos megosztás módszere Az adatokat forintban kell megadni! 101 A vállalkozás által az adóévben a Htv. melléklete szerint figyelembe veendı összes személyi jellegő ráfordítás összege 102 Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben - a Htv. melléklete szerint figyelembe veendı személyi jellegő ráfordítás összege 103 Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben a Htv. melléklete szerinti figyelembe veendı személyi jellegő ráfordítás aránya 6 tizedesjegy pontossággal (102. sor / 101. sor) 920 Az önkormányzat illetékességi területére jutó települési szintő adóköteles adóalap (fılap 919. sora x 103. sor) II. Eszközérték arányos megosztás módszere 104 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó Htv. melléklete szerinti összes eszközérték összege 105 Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendı a Htv. melléklete szerinti eszközérték összege 106 Az önkormányzat illetékességi területén az adóévben a Htv. melléklete szerint figyelembe veendı eszközérték aránya 6 tizedesjegy pontossággal (105. sor / 104. sor) 920 Az önkormányzat illetékességi területére jutó települési szintő adóköteles adóalap (fılap 919. sora x 106. sor) Az adatokat forintban kell megadni! III. Adóalap komplex módon történı megosztása Az adatokat forintban kell megadni! 110 A vállalkozás által az adóévben a Htv. melléklete szerint figyelembe veendı összes személy jellegő ráfordítás összege

6 111 Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben a Htv. melléklete szerint figyelembe veendı személyi jellegő ráfordítás összege 112 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó Htv. melléklete szerinti összes eszközérték összege 113 Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendı a Htv. melléklete szerinti eszközérték összege 114 Az összes személyi jellegő ráfordítás aránya a személyi jellegő ráfordítás és az eszközérték együttes összegén belül 6 tizedesjegy pontossággal {110. sor / (110. sor sor)} 115 Személyi jellegő ráfordítás arányos megosztás módszerével megosztandó adóalap rész (fılap 919. sor x 114. sor) 116 Az önkormányzat illetékességi területére jutó személyi jellegő ráfordítás aránya az összes személyi jellegő ráfordításhoz viszonyítva 6 tizedesjegy pontossággal (111. sor / 110. sor) 117 Személyi jellegő ráfordítás arányos megosztás módszerével számított rész-adóalap (115. sor x 116. sor) 118 Eszközérték arányos megosztás módszerével megosztandó adóalap rész (fılap 919. sor 115. sor) 119 Az önkormányzat illetékességi területére jutó eszközérték aránya az összes eszközértékhez viszonyítva 6 tizedesjegy pontossággal (113. sor / 112. sor) 120 Eszközérték arányos megosztás módszerével számított rész-adóalap (118. sor x 119. sor) 920 Az önkormányzat illetékességi területére jutó települési szintő adóköteles adóalap (117. sor sor) Több telephely, fiók esetén az érintett önkormányzatok nevei, címei:...,...év...hó...nap... (cégszerő) aláírás

7 F - V A vállalkozási szintő adóalap megosztása adóévrıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló helyi iparőzési adóbevalláshoz kapcsolódó F jelő kiegészítı lap Az adózó neve, cégneve Adószáma:... Adóazonosító jele (vagy technikai száma):... IV. Vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végsı fogyasztó részére nyújtó adóalanyok adóalap megosztása Az adatokat forintban kell megadni! 107 Vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végsı fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 108 Vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végsı fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az önkormányzat illetékességi területére jutó szolgáltatás nyújtásából származó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 109 Az önkormányzat illetékességi területén a szolgáltatás nyújtásából származó számviteli törvény szerinti nettó árbevétel aránya 6 tizedesjegy pontossággal (108. sor / 107. sor) 920 Az önkormányzat illetékességi területére jutó települési szintő adóköteles adóalap (fılap 919. sora x 109. sor)

8 Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról G adóévrıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló helyi iparőzési adóbevalláshoz kapcsolódó G jelő kiegészítı lap Az adózó neve, cégneve Adószáma:... Adóazonosító jele (vagy technikai száma):... Kijelentem, hogy az adóbevallás benyújtásának napján az alábbi lejárt esedékességő köztartozásaim állnak fenn: A tartozást nyilvántartó szervezet megnevezése számlavezetı pénzintézet neve bankszámla pénzforgalmi jelzıszáma A tartozás összege (Ft) Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.. (cégszerő) aláírás

9 I A vállalkozási szintő adóalap megosztása adóévrıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló helyi iparőzési adóbevalláshoz kapcsolódó I jelő kiegészítı lap Az adózó neve, cégneve Adószáma:... Adóazonosító jele (vagy technikai száma):... I. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózó magánszemélyek: Megnevezés A vállalkozó által adóévben elért bevétel összege (1995. évi CXVII. törvény 51. -a, a 4. és 10. számú mellékletek szerint) Levonható költséghányad összege (1995. évi CXVII. törvény 54. -a alapján) Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadó alapja (1. sor - 2. sor) (A fılap 911. sorába is beírandó!) Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadó alapjának 20 %-a (3. sor x 0,2) Átalányadózók iparőzési adóalapja (3. sor + 4. sor) (A fılap 915. sorába is ez kerül!) Az adatokat forintban kell megadni! II. Egyéb (nem átalányadózó) adózók iparőzési adóalapjának egyszerősített meghatározási módja: Megnevezés Helyi adókról szóló évi C. törvény szerinti nettó árbevétel (A fılap 911. sorába is beírandó!) Nettó árbevétel 80%-a (1. sor x 0,80) (A fılap 915. sorába is ez kerül!) Az adatokat forintban kell megadni!

10 1 2 III. Egyszerősített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adózók iparőzési adóalapjának egyszerősített meghatározási módja: Megnevezés Egyszerősített vállalkozói adó alapja (A fılap 911. sorába is beírandó!) Egyszerősített vállalkozói adó alapjának 50%-a (A fılap 915. sorába is ez kerül!) Az adatokat forintban kell megadni!...,...év...hó...nap... (cégszerő) aláírás

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. adóévben az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20. adóévről Márianosztra önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-069 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 2010.év.hó..nap...

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Az adóhatóság címe: 2213 Monorierdő, Béke köz 13. Az iparűzési adószámla

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben a BUDAKESZI önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS... adóévről Márkó Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről FŐLAP Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Lesence Völgye Településk Körjegyzősége 8319. Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. Tel/Fax.: 87/436-151 Az adóhatóság tölti ki!

Lesence Völgye Településk Körjegyzősége 8319. Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. Tel/Fax.: 87/436-151 Az adóhatóság tölti ki! HELYI I PARŰZÉSI A D ÓBEVA L L Á S 200.. adóévről Lesencetomaj Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Lesence Völgye Településk

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓ BEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓ BEVALLÁS Kübekháza Községi Önkormányzat: Iparőzési adó számlaszáma: 11735005-15354343-0354000 Mulasztási bírság számlaszáma: 11735005-15354343-0361000 Késedelmi pótlék számlaszáma: 11735005-15354343-0378000 HELYI

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévről VÁMOSÚJFALU önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Iparűzési adó beszedési számla: 11734169-15545813-03540000

Részletesebben

I. Bevallás jellege. II. Bevallott idıszak év hó naptól év hó napig. III. Záró bevallás benyújtásának oka

I. Bevallás jellege. II. Bevallott idıszak év hó naptól év hó napig. III. Záró bevallás benyújtásának oka BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2013 adóévben K U N C S O R B A Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

Az Adóhatóság tölti ki! Azonosító száma:

Az Adóhatóság tölti ki! Azonosító száma: LESENCETOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LESENCETOMAJ, KOSSUTH U. 9 Tel.:87/536-000 E-mail: lesencetomaj.hivatal@gmail.com Az Adóhatóság tölti ki! Érvényes: 2013. január 01-től. Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Az Adóhatóság tölti ki! Azonosító száma: 10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Az Adóhatóság tölti ki! Azonosító száma: 10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LESENCEISTVÁND, KOSSUTH U. 145. Tel.:87/436151 Email: kozoshivatal@lesenceistvand.hu Az Adóhatóság tölti ki! Érvényes: 2013. január 01től. Benyújtás, postára

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről PÁZMÁND KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Polgármesteri Hivatal 2476 Pázmánd,

Részletesebben

Az Adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:

Az Adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Tel.:87/435-055,87/535-005; Fax:87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Ügyintéző: Bati Istvánné Az Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki: Benyújtás, postára adás napja:. átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki: Benyújtás, postára adás napja:. átvevő aláírása Az adóhatóság tölti ki: Benyújtás, postára adás napja:..... átvevő aláírása BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. adóévben a Szalkszentmárton Önkormányzat

Részletesebben

Adóhatóság tölti ki! Benyújtás napja: Iktatószám: / 2012... az átvevő aláírása

Adóhatóság tölti ki! Benyújtás napja: Iktatószám: / 2012... az átvevő aláírása Benyújtási határidő: 2012. május 31! (vagy Art. 33. -a szerint) Megszűnés esetén: tevékenység megszüntetését követő 15 nap. MÁNY HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévről Mány önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Azonosító száma: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

Azonosító száma: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODA ADÓCSOPORT 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:87/511-159; Fax:87/511-164 E-mail: adocsoport@tapolca.hu Érvényes: 2013. március 01-től. Nytsz.: Pü/Adó/7/2013.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben az Eger Megyei Jogú Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni

Részletesebben

Az adóhatóság törzsszáma: 726478 az átvevő aláírása. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye:, ideje: év hó nap

Az adóhatóság törzsszáma: 726478 az átvevő aláírása. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye:, ideje: év hó nap HELY I I PA R Ű ZÉSI ADÓBEVALLÁS 2013. évben kezdődő adóévről MEZŐKÖVESD Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Mezőkövesdi

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. évben kezdődő adóévben ÖTTÖMÖS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén. adóévről Iklad önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely,

Részletesebben