a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi 13., évi 16., évi évi 18., évi 18. és évi 16. számu rendeletekkel módositott évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési adóról. Sirok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módositott évi C. tv. 1.. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján helyi iparüzési adó bevezetését rendeli el az alábbiak szerint: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. A rendelet területi hatálya: a rendeletet Sirok község közigazgatási területén /kül- és belterület/ kell alkalmazni. 2.. A rendelet tárgyi hatálya: a rendelet kiterjed a településen állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységre. Az adó alanya: a vállalkozó. 3.. II. fejezet Az adókötelezettség szabályai 4.. /1/ Adóköteles iparüzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. /2/ Az adókötelezettség az állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység megkezdése napjával keletkezik és a tevékenység megszünése napjával szünik meg. /3/ Az ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére. III. fejezet Az adó alapja, mértéke 5.. /1/ Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesitett termék, a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetitett szolgáltatások értékével, valamint: a/ évben az anyagköltség 33 %-val, b/ évben az anyagköltség 66 %-val,

2 c/ évtől az anyagköltséggel. /2/ A helyi adókról szóló évi C. törvény 39/A. -ában meghatározott vállalkozó, más magánszemély az adó alapját az ott meghatározottak szerint is megállapíthatja. /3/ Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számit. 6.. Az adó mértéke: 1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a. 2. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében: - az évi C. tv. 37. (2) bekezdés a/ pontjában meghatározott tevékenység végzése esetén naptári naponként Ft, - az évi C. tv. 37. (2) bekezdés b/ és c/ pontjában meghatározott tevékenység végzése után naptári naponként Ft. IV. fejezet Adómentességek V. fejezet Az adó bejelentése, bevallása 7.. /1/ Az adóalanyt a vállalkozási tevékenység megkezdésétől számitott 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli. /2/ Az ideiglenes jelleggel folytatott vállalkozási tevékenység esetén az adóalany a tevékenység megkezdésekor köteles az adóhatóság felé bejelentését megtenni. /3/ Az adóalany az adókötelezettségét érintő változást annak bekövetkezésétől számitott 15 napon belül az adóhatóságnak köteles bejelenteni. /4/ A bejelentésnek az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adatokat kell tartalmaznia. /5/ Az adóalany az iparüzési adóját az adóévet követő év május 31-ig önadózóként vallja be. VI. fejezet Az adóelőleg megállapitása és az adó megfizetése 8. /1/ Az adóalany adókötelezettsége teljesitése érdekében adóelőleget köteles fizetni, évi két részletben március 15-ig és szeptember 15-ig. /2/ Az adóelőleg összegét a helyi adóról szóló évi C. törvényben meghatározottak alapján kell megállapítani.

3 /3/ Ha jogszabályváltozás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapitani. VII. fejezet A méltányossági jogkör gyakorlása 9.. Méltányossági jogkör gyakorlására az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. rendelkezései az irányadók. VIII. fejezet Záró rendelkezések 10.. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló módositott évi C. tv., valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv..rendelkezései az irányadók E rendelet január 1-én lép hatályba, hatálybalépésével egyidejüleg Sirok Község Önkormányzata évi 9., évi 14. számu rendeletekkel módositott évi 5. számu rendelete hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet 6. -ával megállapitott uj mértékek január 1-től lépnek hatályba. S i r o k, április 15. Lakatos István polgármester Tarjányi Lászlóné körjegyző

4 FÜGGELÉK a helyi iparüzési adóról szóló rendelethez. A rendeletben a helyi adókról szóló módositott évi C. törvényben szereplő értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni, melyek kiemelten a következők: 1. Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerüen végző: a/ vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély, b/ az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését megelőző jogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedőnek minősülő mgánszemély, valamint a jogi személy részlegét szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemély, c/ megzőgazdasági termelést és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást végző magánszemély, d/ az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján meghatározott feltételek szerint végezhető, de vállalkozói igazolványhoz nem kötött /pl. egyéni ügyvédi, közjegyzői, önálló birósági végrehajtói, magánorvosi, szakértői, tervezői/ tevékenységet folytató magánszemély, e/ jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő szervezetet is. 2. Állandó jellegü iparüzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén az a vállalkozó, aki ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben, vagy egészben székhelyén /telephelyén/ kívűl folytatja. 3. Ideiglenes jellegü az iparüzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel nem rendelkező vállalkozó: a/ piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet folytat, b/ épitőipari, valamint nyomvonalas létesitményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolitó, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakitásokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de 3 hónapot nem halad meg. Ha a tevékenység időtartama a 3 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül. 4. Nettó árbevétel: a/ a számviteli törvényben meghatározott értékesités nettó árbevétele, továbbá a kapott kamatok és kamatjellegü bevételek együttes összege, csökkentve a kamatozó értékpapirok eladási árában érvényesitett kamat bevételként elszámolt összegével, a b/-i/ pontokban foglalt eltérésekkel, b/ a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és kamatjellegü bevételek csökkentve a fizetett kamatok és kamatjellegü ráforditásokkal, növelve az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevételével, c/ biztositóknál a biztositási bevételek csökkentve a viszontbiztositónak átadott dijjal, a károk és szolgáltatások ráforditásaival, növelve a nem biztositási tevékenység bevételeivel, a befektetések nettó bevételével, csökkentve a saját tulajdonu saját használatu ingatlanok bevételkorrekciójával, a kapott osztalékokkal és részesedésekkel, valamint a kamatozó

5 értékpapirok vételárában érvényesitett kamat bevételként elszámolt összegével. A biztositók éves beszámoló készitési kötelezettségének sajátosságairól szóló 182/1991. /XII.30./ Korm.sz. rendelet hatályban maradásáig a biztositási bevételek alatt az e kormányrendelet szerinti biztositástechnikai bevételt, a károk és szolgáltatások ráforditásai alatt pedig e kormányrendelet szerinti károk és szolgáltatások költségeinek, valamint a biztositástechnikai tartalékok növekedésének együttes összegét kell érteni, d/ a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi bevétel, e/ befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatok és kamatjellegü bevételekkel, csökkentve a kamatozó értékpapirok vételárában érvényesitett kamat bevételként elszámolt összegével, f/ az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapitott intézménynél: a könyvvezetési kötelezettségtől függően a vállalkozási tevékenységből származó a/ pont alatti nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi bevétel, g/ külföldi székhelyü vállalkozás magyarországi fióktelepénél: a fióktelep számviteli beszámolója alapján kimutatott az a/ pont szerinti - illetve, ha a külföldi székhelyü vállalkozás a b/, c/ és e/ pontok valmelyikében emlitett szervezet, akkor az ott meghatározottak szerinti - nettó árbevétel, h/ a b/ - g/ pontokban nem emlitett szervezetnél /lakásszövetkezet, társasház, alapitvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény, stb/ - könyvvezetési kötelezettségtől függően - a vállalkozási tevékenységből származó, az a/ pont szerinti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel. Nem minősül vállalkozási tevékenységből származó árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belső szolgáltatásból származó árbevétele, i/ a magánszemély jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a tevékenységükkel /termékeladás, szolgáltatás/ összefüggésben kapott általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváirás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen vagyoni érték, növelve az árkiegészitéssel és csökkentve a fogyasztási adóval.

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya Márkó Község Önkormányzatának 9/2007. (XII.11.) számú rendeletével módosított 15/1999. (XII.7.) Ök. sz. rendelete a Helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Márkó Község Önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete

Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete (Egységes szerkezetben a 24/2000.(XII.12.)Ök.sz. rendelettel, a 11/2002.(VI.20.)Ök.sz.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

TESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2007. (XI. 28.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

TESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2007. (XI. 28.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról TESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (XI. 28.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. -ának (1) bekezdésében

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL. Általános rendelkezések

Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL. Általános rendelkezések Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL Általános rendelkezések 1. Hajdúbagos Község Önkormányzata az Önkormányzati törvény 16.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezések

a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezések Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/1996. (X.30.) rendelete a 9/1997. (V. 1.9), 22/1997. (XII. 29.), 20/1998. (XII.31.), 28/1999. (XII.16.), 24/2000. (XII. 29.), 16/2002. (VIII.

Részletesebben

Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról..

Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.. Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.. Poroszló Község Önkormányzata bevételeinek növelése érdekében a helyi adókról szóló

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestület a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adó fizetési rendjéről

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adó fizetési rendjéről Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adó fizetési rendjéről Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től I. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatáskörök A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvény 1 (a továbbiakban:

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben