2003. évi XCII. tv évi LXXVII. tv évi CX. tv évi. CXV. tv évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló"

Átírás

1 Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló évi XCII. tv. változásai évi XCII. tv évi LXXVII. tv évi CX. tv évi. CXV. tv évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele: az iparőzési adó bevétel késedelmi pótlék, mulasztási bírság, adóbírság, önellenırzési pótlék Adóztatási hatáskörök átvétele adóév Bevallás határidık nem változnak (éves+elılegkiegészítés) egy bevallás települési önkormányzatonkénti bontásban Adófizetési kötelezettség egy számlára kell megfizetni elılegfizetés határideje nem változik önellenırzési pótlékot önkormányzatonként kell megállapítani elıleg-kiegészítés megfizetésének határideje nem változik ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után az iparőzési adót legkésıbb a tevékenység befejezése napján 5 fıszámla önkormányzatonként megbontva: helyi iparőzési adó helyi iparőzési adóval összefüggı késedelmi pótlék helyi iparőzési adóval összefüggı önellenırzési pótlék helyi iparőzési adóval összefüggı adóbírság helyi iparőzési adóval összefüggı mulasztási bírság 1

2 Befizetések elszámolása: a befizetést az adózók egy adónemszámlára teljesítik elszámolási szabály: a kimutatott kötelezettségek alapján elıször a korábban esedékes tartozásokra azonos esedékességő tartozások esetén azok arányában túlfizetés összege nem kerül felosztásra Felosztás: a bevételre jogosult települési önkormányzatok között a bevallásban (határozatban) megállapított összes adó és az önkormányzatokat megilletı adó arányában a befizetés teljesítéstıl számított 30 napon belül a kötelezettségeket és a teljesítéseket az adózó adószámláján az állami adóhatóság önkormányzatonként kimutatja Utalás: felosztást követı 5 napon belül késedelmes utalás esetén az állami adóhatóság késedelmi pótlékkal megegyezı mértékő kamatot fizet Elılegutalások: az esedékességet megelızı munkanapon települési önkormányzat költségvetési számlájára az eltérı üzleti évesek esetében az esedékességi idıpontok az eltérı üzleti évhez igazodnak Elılegutalások: szeptember 15. utalás szeptember 14-én adózó által bevallott szeptember 15-i elıleg összegét (amelyet a június 30-i adatszolgáltatás alapján kell felkönyvelni) ha az adózó a bevallott elıleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval Elılegutalások: december 20. utalás december 17-én az adóévet megelızı évre az adózó által bevallott adó, valamint az adóévre bevallott és megfizetett adóelıleg különbözetének összegét ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelılegkiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval ha az adózó bevallásában kimutatott adóelıleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtıl, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal 2

3 Az állami adóhatóság és az önkormányzat közötti elszámolás ha az önkormányzatnak helyi iparőzési adó visszafizetési kötelezettsége keletkezik (pl: önellenırzés vagy ellenırzés következtében) a törvényben meghatározott szabályok szerint Eljárási szabályok Ellenırzés: adókülönbözet, adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék megállapítása települési önkormányzatonként Fizetési könnyítés, adómérséklés: a kérelem tárgyában az önkormányzat dönt adóhatóság kiadmányoz Jogorvoslati eljárásban adóhatóság dönt Az adózók kötelezettségeit érintı változás Bejelentési kötelezettség: adókötelezettség keletkezése illetve megszőnése (15 napon belül) az iparőzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése elıtt, de legkésıbb a tevékenység megkezdésének napján Az önkormányzatokat terhelı adatszolgáltatási kötelezettségek I. Rendszeres adatszolgáltatások: kihirdetéstıl számított 8 napon belül módosításáról, megszüntetésérıl Az önkormányzatokat terhelı adatszolgáltatási kötelezettségek II. Rendszeres adatszolgáltatások: minden hónap utolsó napjáig a rendelkezésre álló, különösen az adatgyőjtésre irányuló ellenırzés keretébe beszerzett adatok alapján az illetékességi területen ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység kezdetének és befejezésének idıpontjáról Az önkormányzatokat terhelı adatszolgáltatási kötelezettségek III. Rendszeres adatszolgáltatások: minden hónap utolsó napjáig az általa ismert, a helyi iparőzési adó megállapításához szükséges adatokról (ideiglenes (alkalmi) jellegő iparőzési tevékenység folytatásával összefüggı, általa kiadott engedélyekrıl) 3

4 Átmenti szabályok a es években I. Az önkormányzati adóhatóság feladatai: a adóév még átmeneti idıszak a évi bevallást még az önkormányzatokhoz kell benyújtani (2010. május 31-ig) a március 15-i elıleget az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni (behajtás) a tevékenységüket december 31-ig megszüntetı adózókkal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok végzik Átmeneti szabályok a es években II. Az önkormányzati adóhatóság feladatai: a január 1-jét megelızı adóévekben esedékes kötelezettségek tekintetében az önkormányzati adóhatóság jár el hitelezıként elévülés: január 1-jét megelızı adómegállapítási idıszakot érintı adó megállapításához való jog legkésıbb december 31-én elévül (ellenırzés, önellenırzés Átmenti szabályok a es években III. Az önkormányzati adóhatóság egyszeri adatszolgáltatási feladatai: január 15-ig: a 2010-ben hatályos helyi iparőzési adót szabályozó önkormányzati rendeletekrıl január 31. napjáig: a január 1-jén nyilvántartott iparőzési adóalanyok adószámáról, székhelyérıl, telephelyérıl Átmenti szabályok a es években IV. Az önkormányzati adóhatóság egyszeri adatszolgáltatási feladatai: április 30. napjáig: a március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparőzési adóelıleg összegérıl június 30. napjáig: a adóévrıl, 2010-ben benyújtott bevallásban szereplı adóelıleg adatokról, a bevallott és a bevallással egyidejőleg megfizetett adó összegérıl, az adózó a helyi iparőzési adó alapjának egyszerősített meghatározásáról tett nyilatkozatáról eltérı üzleti évesekre: speciális határidık ÁFA összesítı nyilatkozat Közösségi adószám közösségi határokon átnyúló szolgáltatások esetében teljeskörően szolgáltatásnyújtás-igénybevétel esetén egyaránt ÁFA tv. 20. (7) bekezdése a rendelkezéssel érintett elsı közösségi beszerzést követı hónap 20. napjáig bejelentési kötelezettség ÁFA összesítı nyilatkozat Nyilatkozat benyújtási határideje Havi ÁFA bevalló havonta, tárgyhónapot követı hó 20-ig Negyedéves ÁFA bevalló negyedévente, negyedévet követı hó 20-ig Nyilatkozat gyakorisága fıszabály szerint megegyezik az ÁFA bevallás gyakoriságávalbevallási gyakoriság váltást követi a nyilatkozat gyakorisága 4

5 ÁFA összesítı nyilatkozat Nyilatkozat benyújtási határideje Eltérés a fıszabálytól közösségen belüli értékesítés saját termék mozgatása háromszögügylet B szereplı termékértékesítése > euro nyilatkozat beadása tárgyhót követı hó 20-ig ÁFA összesítı nyilatkozat Visszatérés negyedéve gyakoriságra áttérést követıen négy negyedévig értékhatár alatt marad és ÁFA bevallás gyakorisága negyedéves Speciális adózói kör havonta, ügylet teljesítését követı hó 20-ig ÁFA összesítı nyilatkozat Beadás módja: kizárólag elektronikus úton terjeszthetı elı minden bevallás, adatszolgáltatás elektronikusan Mentesség: közösségi kereskedelmet nem folytatott adott idıszakban Visszatéríttetési kérelem Benyújtó: visszatéríttetés idıszakában belföldön gazdasági céllal letelepedett vagy lakóhellyel rendelkezı adóalany Nem jogosult kérelmet beadni: kizárólag az ÁFA tv ában és 87. a.) pontjában meghatározott tevékenységet végez alanyi adómentességet választott kizárólag különleges mezıgazdasági jogállású Visszatéríttetési kérelem Beadás szabályai Határidı: visszatéríttetési idıszakot követı naptári év szeptember 30. Mód: kizárólag elektronikusan Nyelv: őrlap magyar-angol, de a visszatérítés állama nyelvi opcióval bír Visszatérítés állama elıírhatja a tevékenységek megjelölését is Visszatéríttetési kérelem Benyújtás APEH-hoz Vizsgálat: megfelel-e a személyi feltételeknek elutasítás-határozat továbbítás a visszatérítı tagállamhoz-értesítés határidı: 15 nap 5

6 Visszatéríttetési kérelem APEH nem vizsgálja: határidı betartása nyelvi opció betartása Kiigazítási nyilatkozat: következı kérelem külön nyomtatvány Egyéni vállalkozó Tevékenység szüneteltetése: egyéni vállalkozó is alkalmazhatja adókötelezettségeit nem kell teljesíteni adó-visszatérítési, adó-visszaigénylési kérelem nem nyújtható be költségvetési támogatási igény nem terjeszthetı elı túlfizetést nem utaljuk ki Egyéni vállalkozó Bejelentési kötelezettség: szünetelés kezdete és vége Továbbra is egyablakos rendszer Soron kívüli bevallás szünetelés kezdetekor Egyéni cég egyéb szervezet Vagyonadó Bevallási határidık Vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély: adóévi szja bevallásban május 20-ig Vállalkozási tevékenységet folytató, és az áfa fizetésre kötelezett magánszemély: adóévi szja bevallásban február 25-ig Társasági adóalany: adóévi társasági adó bevallásban adóév május 31-ig Vagyonadó Bevallási határidık Eva alany: adóévi eva bevallásban február 25-ig, illetve május 31-ig Egyik bevallás benyújtására sem kötelezett: külön erre a célra rendszeresített nyomtatványon adóév május 20-ig Vagyonadó Adó megfizetése 2 egyenlı részletben Elsı részlet: bevallás benyújtásával egyidejőleg Második részlet: adóév szeptember 30-ig 6

7 Vagyonadó-jogkövetkezmények Jogkövetkezmény (adóhiányon túl) nem kerül megállapításra: amennyiben a lakóingatlan bevallott forgalmi értéke és az adóhatóság által megállapított forgalmi érték közötti eltérés a 10%-ot nem haladja meg, bevallás benyújtási kötelezettségének nem tett eleget, azonban az adóhatóság által megállapított forgalmi érték és a törvényben meghatározott adómentességi értékhatár közötti eltérés a 10%-ot nem haladja meg 10%-ot meghaladó eltérés esetén jogkövetkezmény az általános szabályok szerint Vagyonadó-jogkövetkezmények Jogkövetkezmény (adóhiányon túl) nem kerül megállapításra: önellenırzési pótlék alóli mentesség: amennyiben a bevallott és a tényleges (önellenırzéssel módosított) forgalmi érték közötti eltérés a 10%-ot nem haladja meg nem vonatkozik az ismételt önellenırzésre Bejelentések Ingatlannal rendelkezı társaság Bejelentése-szeptember 30. Bevallás-befizetés követı év november 20. Bejelentés elmulasztása- egyetemleges, korlátlan felelısség Felszámolás, végelszámolás kezdetekor és befejezésekor bevallás helyett nem adható nyilatkozat Biztosított bejelentésének elmulasztása-közzététel a honlapon Havi adó- és járulékbevallás Tartalmi bıvülés: NYENYI adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok munkaerı-piaci járulék adatszolgáltatás Adatszolgáltatás: több társas vállalkozás személyesen közremőködı tagja személyesen közremőködı tag + egyéni vállalkozó bejelentés a járulékfizetés választásáról Adóigazolás Együttes adóigazolás: adó-és vámtartozás két kérelemnek minısül Art. 36/A. -Kbt. igazolás szeptember 30-át követıen keletkezett tartozás esetén kell alkalmazni június 30-ig lehet alkalmazni Ellenırzés Határidık Állami garancia beváltás - 90nap Központosított ellenırzés -120 nap Felszámolási eljárás - tevékenységet záró bevallás esetén 180 nap 7

8 Egyebek Elektronikus kézbesítés kézbesítési vélelem- tárhelyen való elhelyezés+5 nap megdönthetı vélelem Tartozásátvállalás egyoldalú nyilatkozattal Transzferár-nyilvántartás adóhatóság felhívására magyarul is át kell adni Egyebek Minısített adózók adóbírság - elsı alkalommal 20% Önkormányzatok elıvásárlási joga ingatlan végrehajtás esetén FIKO - járulék tartozásra is Elkésett fellebbezés - felügyeleti intézkedés Köszönöm a figyelmet! 8

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó célja, az önkormányzat illetékességi területén folytatott gazdasági tevékenység megadóztathatóságának biztosítása. Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezhető

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az adózás rendje. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az adózás rendje. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az adózás rendje A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-017-50 AZ ADÓZÁS RENDJE ESETFELVETÉS

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást 2014. május 31-ig az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/1992. (II.24.) rendelete A helyi adókról 1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének 1/1992. (02.24.) Ör. számú rendelete A helyi adókról

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben