Elvárt adó - nyilatkozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elvárt adó - nyilatkozat"

Átírás

1 Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további adatokat nem kell megadni! Elemi kár sújtotta-e az adóévben vagy a megelőző adóévben? Az iroda elkülönül- e valamely tag (az egyéni vállalkozó) lakásától? A visszavásárolt részvény, üzletrész vételára a névértéket meghaladta? Termék előállítási tevékenység bevétele (ezer Ft) Kereskedelmi tevékenység bevétele (ezer Ft) Szolgáltató tevékenység bevétele összesen (ezer Ft) bérleti díj bevétele (ezer Ft) közvetített szolgáltatás bevétele (ezer Ft) szakértői díj bevétele (ezer Ft) egyéb bevétel (ezer Ft) Igénybevett szolgáltatások értéke összesen (ezer Ft) bérleti díjak összesen (ezer Ft) = iroda bérleti díja (ezer Ft) = lakás bérleti díja (ezer Ft) = üdülő bérleti díja (ezer Ft) reklám-szolgáltatás(ok) címén elszámolt költség (ezer Ft) piackutatás címén elszámolt költség (ezer Ft) tanácsadás, szakértői díj címén elszámolt költség (ezer Ft) ügynöki jutalék címén elszámolt költség (ezer Ft) telefon-szolgáltatás költsége (ezer Ft) Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen (ezer Ft) saját gépkocsi használat címén elszámolt költség (ezer Ft) megbízási díj címén elszámolt költség (ezer Ft) külföldi napidíj címén elszámolt költség (ezer Ft) szállás és utazás címén elszámolt költségek (ezer Ft) oktatás, képzési költség címén elszámolt költség (ezer Ft) reprezentációs költség (ezer Ft) adómentes természetbeni juttatás értéke (ezer Ft) = csekély értékű ajándékok értéke (ezer Ft) = üzletpolitikai célú ajándékok, kedvezmények stb. értéke (ezer Ft) Cégautók költsége (üzemanyag, javítás, biztosítás stb.) (ezer Ft) Kapcsolt vállalkozásával kötött szerződés alapján elszámolt összes bevétel (ezer Ft) összes költség (ezer Ft) Elszámolt beruházás értéke (ezer Ft) Elhatárolt veszteségből jogelődnél keletkezett veszteség összege (ezer Ft) Visszavásárolt részvény, üzletrész vételára Adott és kapott kölcsönök összege, fizetett és kapott kamatok (hitelintézetek nélkül) adott kölcsönök nyitó állománya (ezer Ft) adott kölcsönök adó év végén fennálló záró állománya (ezer Ft) kapott kölcsönök nyitó állománya (ezer Ft) kapott kölcsönök adó év végén fennálló záró állománya (ezer Ft) tárgyévben ráfordításként elszámolt fizetett kamatok (ezer Ft) tárgyévben bevételként elszámolt kapott kamatok (ezer Ft) Az öt legnagyobb vevő megnevezése (adószáma) és a számlázott teljesítmény értéke az adóévben (ezer Ft) Az öt legnagyobb szállító adószáma és számlázott teljesítmény értéke az adóévben (ezer Ft) Az öt legnagyobb alvállalkozó adószáma és számlázott teljesítmény értéke az adóévben (ezer Ft) Az öt legnagyobb EVA alany adószáma és befogadott számlák értéke az adóévben (ezer Ft) A pénzkezelési szabályzatban rögzített napi készpénz záró állomány maximális mértéke az adóévben (ezer Ft) Cégautó(k) száma az adóévben (db) A vállalkozás tulajdonában lévő lakáscélú ingatlan(ok), nyaraló(k) száma az adóévben (db)

2 2 Elvárt adó A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény módosítása 1. (1) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 49/B. -ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A vállalkozói adóalap a) az (1)-(7) bekezdés szerint megállapított jövedelem, de legalább b) az adóévben az eladásra beszerzett áruk beszerzési értékével csökkentett, az (1) bekezdésben említett vállalkozói bevétel 2 százaléka, azzal, hogy ha az egyéni vállalkozó külföldön is rendelkezik telephellyel (állandó bázissal), akkor a vállalkozói adóalapot figyelemmel a (15) bekezdés rendelkezésére úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalapot, ha nemzetközi szerződés így rendelkezik. 2. Az Szja tv. 49/B. -ának (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (20) Nem kell a (8) bekezdés b) pontját alkalmazni a vállalkozói adóalap megállapítására a) a tevékenység megkezdése évében és az azt követő évben, ha a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban a magánszemély egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott, vagy b) ha az egyéni vállalkozó az adóbevallásában az adózás rendjéről szóló törvény 91/B. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tesz. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása 3. (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény ( a továbbiakban: Tao.) 6. -a a következő (5)-(11) bekezdéssel egészül ki: (5) Ha az adózó (1) bekezdés szerinti adóalapja nem éri el az adóévben a korrigált összes bevétele 2 százalékát, akkor a (6)-(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével ez utóbbi összeget kell adóalapnak tekinteni. (6) Nem kell az (5) bekezdés rendelkezését alkalmaznia az adózónak a) az előtársasági adóévben és az azt követő adóévben, vagy b) ha a 2. (2) bekezdésének e)-h) pontja alapján adóalany, illetve, ha szociális szövetkezet, iskolaszövetkezet vagy közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság. (7) Az adózó az adókötelezettséget az (1) bekezdés alapján állapítja meg, ha adóbevallásában az adózás rendjéről szóló törvény 91/B. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tesz.

3 3 (8) Az (5) bekezdés alkalmazásában korrigált összes bevétel a (9) bekezdésben foglaltakkal, valamint ha nemzetközi szerződés így rendelkezik a külföldi telephely korrigált összes bevételével csökkentett és a (10) bekezdésben foglaltakkal növelt összes bevétel. (9) Az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén az összes bevételt csökkenti a) az eladott áruk beszerzési értéke; b) a jogelőd tagjánál, részvényesénél a kedvezményezett átalakulással létrejött adózóban szerzett részesedés bekerülési értékeként az adóévben elszámolt bevétel, ha alkalmazza a 7. (1) bekezdésének gy) pontjában foglalt rendelkezést; c) az átruházó társaságnál kedvezményezett eszközátruházás esetén az önálló szervezeti egységének átruházása alapján az adóévben elszámolt bevétel, ha alkalmazza a 16. (12) bekezdésében foglaltakat; d) a megszerzett társaság tagjánál, részvényesénél a kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre az adóévben elszámolt árfolyamnyereség, ha alkalmazza a 7. (1) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezést. (10) Az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén az összes bevételt növeli a) a jogelőd kedvezményezett átalakulására, illetve kedvezményezett részesedéscserére tekintettel a tag, a részvényes az általa csökkentő tételként figyelembe vett összegből a megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre az említett rendelkezés alapján csökkentő tételként figyelembe vett) összeggel, továbbá jogutód nélküli megszűnésének adóévében azzal a részel, amelyet még nem számolt el növelő tételként, b) az átvevő társaság az átruházónál - az átruházó nyilatkozata alapján - az összes bevétel csökkentéseként figyelembe vett összegből az átvett tárgyi eszközökre és immateriális javakra a számviteli előírás alapján elszámolt értékcsökkenésnek az átvett eszközök bekerülési értéke arányában számított összeggel, továbbá jogutód nélküli megszűnésének adóévében a fennmaradó összeggel. (11) A külföldi telephely korrigált összes bevételét a külföldi telephelynek betudható összes bevételből a (9)-(10) bekezdés rendelkezése szerint kell megállapítani. Az adózás rendjéről szól évi XCII. törvény módosítása 4. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a következő új rendelkezéssel egészül ki: 91/B. (1) Az adózó bevallásában nyilatkozik arról, hogy nem alkalmazza a személyi jövedelemadóról szóló törvény 49/B. (20) b) pontja, illetőleg a társasági és osztalékadóról szóló törvény 6. -a (5) bekezdése szerinti adómegállapítást. (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot adó adózó köteles az adóbevallásához mellékelni az állami adóhatóság által rendszeresített bevallást kiegészítő nyomtatványt.

4 (3) Az adóhatóság a bevallást kiegészítő nyomtatvány adatait feldolgozza és kockázatelemző program alapján, számítógépes úton bevallások utólagos ellenőrzésére választja ki azokat az adózókat, amelyeknél (akiknél) alapos okkal feltehető, hogy a vállalkozási tevékenység kimutatott eredménye a bevételek eltitkolásának vagy szabálytalan költségelszámolásnak a következménye. (4) Az e szerinti ellenőrzés során az adóhatóság által kétségbe vont gazdasági események valódiságát és megtörténtét, illetőleg azt, hogy a költségek (ráfordítások) ténylegesen a vállalkozás érdekében merültek fel, az adózónak kell bizonyítania. 4 (5) Az ellenőrzésre történő kiválasztást az adóhatóság a bevallások benyújtásának határidejétől, illetőleg a bevallás kijavításának napjától számított 30 napon belül folytatja le. Egyebekben az ellenőrzésre az e Fejezetben meghatározott szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az e szerinti ellenőrzés nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 5. (1) Ez a törvény július 1-jén lép hatályba. (2) Az egyéni vállalkozó az Szja tv. 49/B. -a (8) bekezdésének b) pontjában foglaltak alkalmazása esetén a adóévben választhat, hogy az Szja tv. 49/B. (9)-(10) bekezdése szerinti adómértéket a) az Szja tv. 49/B. -a (8) bekezdésének a) pontja szerint a adóév egészére megállapított adóalapból az adóév első napjától június 30-áig számított naptári napoknak a működése adóévi naptári napjaihoz viszonyított arányával (kéttizedesjegyre kerekítve) meghatározott rész és az Szja tv.49/b. -a (8) bekezdésének b) pontja szerint a adóév egészére megállapított adóalapból a július 1-jétől az adóéve utolsó napjáig számított naptári napoknak a működése adóévi naptári napjaihoz viszonyított arányával (kéttizedesjegyre kerekítve) meghatározott rész együttes összegére alkalmazza, vagy b) olyan adóalapra alkalmazza, amelyet ba) az Szja tv. 49/B. -a (8) bekezdésének a) pontja szerint a január 1-je és június 30-a közötti időszakra megállapított adóalap, és bb) az Szja tv. 49/B. -a (8) bekezdésének b) pontja szerint az adóév egészére megállapított adóalapból az Szja tv. 49/B. -a (8) bekezdésének b) pontja szerint a január 1-je és június 30-a közötti időszakra megállapított adóalapot meghaladó rész együttes összegeként határoz meg. (3) Ha az egyéni vállalkozó a évi adókötelezettsége megállapításához a (2) bekezdés bb) pontja szerinti módszert választja, akkor a) nyilvántartásait úgy köteles vezetni, hogy az adókötelezettsége teljesítéséhez és az ellenőrzéshez szükséges adatok rendelkezésre álljanak, b) az Szja tv. 49/B. -a (8) bekezdése b) pontjának alkalmazásáról a évi nyilvántartása alapján a július 1-jétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, az Szja. tv. 49/B. (8) bekezdés a) pontja szerinti adóalap, illetve az Szja. tv. 49/B. (8) bekezdése b) pontja szerinti összeg alapján dönt.

5 5 (4) Az adózó a Tao. 6. (5) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén a adóévben választhat, hogy a Tao a szerinti adómértéket a) a Tao. 6. -a (1) bekezdése szerint a adóév egészére megállapított adóalapból az adóév első napjától június 30-áig számított naptári napoknak a működése adóévi naptári napjaihoz viszonyított arányával (kéttizedesjegyre kerekítve) meghatározott rész és a Tao. 6. -ának (5) bekezdése szerint a adóév egészére megállapított adóalapnak tekintett összegből a július 1-jétől az adóéve utolsó napjáig számított napoknak a működése adóévi naptári napjaihoz viszonyított arányával (kéttizedesjegyre kerekítve) meghatározott rész együttes összegére alkalmazza, vagy b) olyan adóalapra alkalmazza, amelyet ba) a június 30-ára készített közbenső mérleg alapján a Tao 6. -ának (1) bekezdése szerint megállapított adóalap, és bb) a évi adóévről készített beszámoló alapján a Tao. 6. -ának (5) bekezdése szerint megállapított adóalapnak tekintett összegből a június 30-ára készített közbenső mérleg alapján a Tao 6. -ának (5) bekezdése szerint megállapított adóalapnak tekintett összeget meghaladó rész együttes összegeként határoz meg. (5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti választás esetén az adózó a) június 30-ára köteles közbenső mérleget készíteni, és azt az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni; e közbenső mérlegre nem vonatkozik a külön jogszabályban előírt könyvvizsgálati kötelezettség, b) a Tao. 6. -ának (5) bekezdésének alkalmazásáról a évi beszámoló és a közbenső mérleg adatainak különbözeteként a július 1-jétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, a Tao 6. (1) bekezdése szerinti adóalap, illetve a Tao. 6. -ának (5) bekezdése szerint adóalapnak tekintett összeg alapján dönt. (6) Az Art. e törvénnyel megállapított 91/B. -ának (4) bekezdésében előírt bizonyítási kötelezettség a július 1. napjától kiállított számlák, bizonylatok tekintetében terhelheti az adózót.

2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról. Általános rendelkezések. A magánszemély adókötelezettsége

2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról. Általános rendelkezések. A magánszemély adókötelezettsége 2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról A költségvetés egyensúlyának javítása érdekében az általános adófizetési kötelezettséget meghaladó közteherviselésre

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 Budapest, 2015 Szerzők: Ácsné Molnár Judit Dr. Császárné dr. Balogh Dóra Dr. Németh Nóra

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról1 Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó 2011-2012.

Társasági adó 2011-2012. Társasági adó 2011-2012. 2011. évközi változások 1. Látvány-csapatsport támogatása (Tao 4. 41-46. pont, 22/C., 30. (10) bek., 3. számú melléklet B/15. pont) Jogszabály: 2011. évi CXXXII. tv. (hatályos

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H IV A T A L (A) Nemzeti

Részletesebben

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H I V A T A L (A) Nemzeti

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Társasági adó bevallás 2013.

Társasági adó bevallás 2013. Társasági adó bevallás 2013. Bevallás a társasági adókötelezettségről Társasági adó 2013. - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2014. május 31. - 1471. számú bevallás

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11621. számú törvényjavaslat az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. A BEVALLÁS JELLEGE Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény többféle esetben

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL 1353-EGYSZA RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL Az adózó neve Adóazonosító jele Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó nyilatkozatot

Részletesebben

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a 2012. évi CXLVII. törvényben, módosította a 2012. évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2015. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT AZ EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTİ MÓDOSÍTÁSOK

Részletesebben