Társasági adó évi változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társasági adó 2013. évi változásai"

Átírás

1 Társasági adó évi változásai a évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1

2 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a. pont Nemcsak a megszerzett, hanem a saját előállításút is be lehet jelenteni! A 60 napon belüli bejelentés nem változott Saját előállítás esetén a használatba vétel napjátólkell számítani a bejelentés határidejét. Ellenőrzött külföldi társaság (1/2) Az eddigi feltételek megmaradtak, kivéve az adóalapra vonatkozórendelkezés ( c) alpont 2012-ig nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő adómértékének kell elérnie a 10 %-ot 2013-tól nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő adómértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 %-ot. 2

3 Ellenőrzött külföldi társaság (2/2) Az ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozórendelkezéseket a belföldi adózónak kell bizonyítani! (nyilvántartás!) 2013-tól viszont a tényleges tulajdonosi jogállásra vonatkozórendelkezéseket nem kell bizonyítani! ÚJ: Szabad vállalkozási zóna pont A térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztőszervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség 3

4 ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány 4. 43/a. pont Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működőutánpótlás-nevelés fejlesztését végzőalapítvány, amelyik közhasznúnak minősül JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM MEGHATÁROZÁSÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Tagi kölcsön is adózzon! 6. (9) c)pont 4

5 Jövedelem- (nyereség-) minimum esetén ÚJ növelő tétel a taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származókötelezettséget) az adóévet megelőzőadóév utolsónapján a taggal szemben (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget) fennállókötelezettségét meghaladó összegének az 50 %-a. Példa Tárgyévi, taggal szembeni kötelezettség napi átlagos állománya (áru és szolgáltatás kivételével): ,- Ft Előzőadóévi, taggal szembeni kötelezettség záróállománya (áru és szolgáltatás kivételével): ,- Ft Megoldás: = Mivel itt pozitív egyenleg van növelő tétel! Növelőtétel: x 50 % = ,-Ft 5

6 ADÓALAP MÓDOSÍTÓ TÉTELEK Bejelentett részesedés kivezetése AEE csökkentő:7. (1) dz) Eladás, apportálás esetén a kivezetés miatt elért nyereség, azonban ezt 2013-tól csökkenteni kell az üzleti vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt ráfordítással. AEE növelő: 8. (1) m) Eladás, apportálás esetén a kivezetés miatt elért veszteség, azonban ebbe 2013-tól bele kell számítani az üzleti vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt ráfordítás összegét. 6

7 Nem realizált árfolyam különbözet 7. (1) dzs), és 8. (1) dzs) 2012-ben a hosszú lejáratúdevizás kötelezettségek esetén a rövid lejáratúvá történő átsoroláskor AEE módosítás kell, pedig az árfolyam különbözet csak később realizálódik tól a devizás kötelezettségek esetén az árfolyam különbözet realizálásakor, vagyis a kötelezettség könyvekből történőkikerülésekor kell az adóalapot módosítani. Kötelezettségek (Saját tőke * 3) Kötelezettség: Alultőkésítettség Alultőkésítettség képlete * (Kamat + Kapcsolt vállalkozások miatti korr.) Kötelezettségek a kapott kölcsön, a zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír miatt fennálló tartozás és a váltótartozás, kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek esetén az azösszeg, amelyre tekintettel a szokásos piaci ár miatt AEE csökkentőtételt számoltak el, valamint minden más, a mérlegben kimutatott kölcsönnek, hitel-viszonyt megtestesítő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak nem minősülő kötelezettség, amelyre az adózóaz eredménye terhére kamatot számolt el. Mindezt csökkenteni kell a befektetett pénzügyi eszközök, a követelések és az értékpapírok között kimutatott pénz-követelés adóévi napi átlagos állományának összegével (2013-tól az áruszállításból és a szolgáltatás-nyújtásból származó követelés ide nem értve!!!)(8. (5) a)) 7

8 Példa az alultőkésítésre 2012-re A Tartozó Kft. következő, évi adatait ismerjük: Hosszúlejáratra kapott tagi kölcsönök napi átlagos állománya 1500 eft, ebből kamatmentes 500 eft. Tagi kölcsön után fizetendő kamat 150 eft Szállítói kötelezettségek napi átlagos állománya eft Kapcsolt vállalkozással szembeni szállítói kötelezettség eft, melynek piaci értéke 3500 eft, ezért ( ) = 500eFt AEE csökkentő tétel merül fel Vevőkövetelés napi átlagos állománya eft Saját tőke napi átlagos állománya 700 eft Megoldás: Kötelezettség: (kölcsön) (csak a kapcsolttal szembenit kell számításba venni) = Korrigált kötelezettség = Vizsgálni, hogy megvalósul-e az alultőkésítés: (700 * 3) = 400 mivel a különbözet pozitív egyenlegű, ezért a Kft. alultőkésítése fennáll. Korrekciós arány [2 500 (700 * 3)] / = 16% Figyelembe vett AEE növelőtétel: ( ) * 16% = 104 eft Példa az alultőkésítésre 2013-ra A Tartozó Kft. következő, évi adatait ismerjük: Hosszúlejáratra kapott tagi kölcsönök napi átlagos állománya 1500 eft, ebből kamatmentes 500 eft. Tagi kölcsön után fizetendő kamat 150 eft Szállítói kötelezettségek napi átlagos állománya eft Kapcsolt vállalkozással szembeni szállítói kötelezettség eft, melynek piaci értéke 3500 eft, ezért ( ) = 500eFt AEE csökkentő tétel merül fel Vevőkövetelés napi átlagos állománya eft Saját tőke napi átlagos állománya 700 eft Megoldás: Kötelezettség: (kölcsön) (csak a kapcsolttal szembenit kell számításba venni) = Nincs korrigálási lehetőség 2013-ban a vevőkövetelésekkel Vizsgálni, hogy megvalósul-e az alultőkésítés: (700 * 3) = mivel a különbözet pozitív egyenlegű, ezért a Kft. alultőkésítése fennáll. Korrekciós arány [4 500 (700 * 3)] / = 53,33% Figyelembe vett AEE növelőtétel: ( ) * 16% = 347 eft 8

9 Jogelődtől átvett elhatárolt veszteség átalakulás esetén Átalakulást 2013-tól követően (17. olyan (8),(9)) tag szerez többségi Nem kell befolyást e feltételt a jogutód teljesíteni, társaságban, ha az adózóaz amely az átalakulást követő2 előtt ugyanilyen adóéven belül befolyással jogutód rendelkezett nélkül megszűnik, a jogelődben továbbá, és ha a jogelőd tevékenysége kizárólag A jogutód társaság az átalakulást követő2 vagyonkezelésre irányult. adóévben a jogelőd tevékenységéből legalább egyből árbevételt szerez. Veszteségelhatárolás (ÚJ) ha a csődeljárás vagy felszámolási eljárás jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott egyezséggel szűnik meg 17. (13) akkor a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása (az AEE csökkentéseként történőelszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 50 %-ánakaz egyezségre tekintettel elengedett (rendkívüli bevételként elszámolt, időbelilegel nem határolt) kötelezettség felével növelt összegben számolhatóel az adózás előtti eredmény csökkentéseként ben jóváhagyott egyezségre is alkalmazható. 9

10 KIVA és KATA alany részére történő ingyenes juttatás 3. sz. melléklet A) 2. Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költség, ráfordítás, ezért AEE növelő: A kisvállalati adóhatálya alátartozóadózórészére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adózóáltal ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó. AEE növelő: Áruminta Térítés nélküli eszközátadás, stb nincs nyilatkozat, hogy 3. sz. melléklet A) 13. e-nélkül nem lesz negatív az eredmény és ténylegesen sem lett negatív az eredmény tól az Áfa tv. szerinti áruminta juttatásra ezt nem kell alkalmazni!!! 10

11 Adomány, tartós adományozás 2012-től AEE csökkentő: A juttatás 20%-a, ha az új Civil tv. (2011. évi CLXXV.tv.) szerinti közhasznú szervezet kapja. A juttatás 50%-a, ha a Magyar KármentőAlap, vagy a Nemzeti Kulturális Alap kapja. Tartós adományozási szerződés esetén + 20%. DE együtt max. az AEE összege!!! AEE növelő: Ha a tartós adományozás nem valósul meg és korábban elszámoltak AEE csökkentő tételt re is, átmeneti rendelkezés (29/S. (2)) szerint a régi közhasznúszervezetekről szóló1997. évi CLVI. törvény szerint meghatározott tartós adományozásra is lehet alkalmazni a + 20 %-osaee csökkentő tételt. FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY 22/B. (1) k), l) és (3) 11

12 Új beruházási jogcímek A szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett jelenértéken legalább 100 millióforint értékű beruházás. A jelenértéken legalább 100 millióforint értékű külön jogszabályban (176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet)meghatározott tanúsítvány által igazolt módon energiahatékonyságot szolgáló beruházás. Bejelentés a fejlesztési kedvezmény alapjául szolgáló beruházásról Az adózóa beruházás megkezdése előtt az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendeletben meghatározott valamennyi adatot, vagy a beruházás megkezdése előtt az adókedvezmény iránti kérelmet a kormányrendeletben meghatározott tartalommal és formában benyújtja az adópolitikáért felelős miniszterhez, ha az adókedvezmény a Kormány engedélye alapján vehető igénybe. Azonban a beruházás üzembe helyezését követően 90 napon belül az adópolitikáért felelős miniszternek be kell jelenteni a beruházás befejezésének a napját. 12

13 2012-es évközi változás Ki nem fizetett osztalékra AEE csökkentőa 2007-től 2009-ig tartóüzleti években megállapított, ki nem fizetett osztalék január 1-jét követőelengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege (nem növeli az osztalékot megállapítótársaság tagjánál az elengedett követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli ráfordítás összege), a kapcsolt vállalkozások esetében is. Kivéve az ellenőrzött külföldi társasággal szemben elengedett osztalékkövetelés. Társasági adó ( től) A vállalkozási tevékenység érdekében elismert költség, ráfordítás a munka törvénykönyvében előírt rendelkezések alapján a kijelölt munkáltató által a több munkáltató által létesített munkaviszony keretében személyi jellegű ráfordításként - más munkáltatóra tekintettel - elszámolt összeg, feltéve, hogy azt a munkaviszonnyal érintett munkáltatók a részére megtérítik, továbbá a kijelölt munkáltatórészére a munkaviszonnyal érintett munkáltatók által megtérített összeg. 13

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A jövedelem-minimum alkalmazásának szabályai 2014-re még a korábbi szabály

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben