A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény évi változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai"

Átírás

1 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény évi változásai

2 Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések Kettıs adóztatás elkerülése A módosítások túlnyomó része január 1-jén lép hatályba, de egyes rendelkezések már a adóévre is alkalmazhatók Adómérték A módosítások többsége azzal függ össze, hogy január 1-jétıl megszőnik a különadó A társasági adókulcs január 1-jétıl átmenetileg 19 %-ra emelkedik A 10 %-os adókulcs alkalmazhatósága továbbra is megmarad 50 M Ft adóalapig az adómegtakarítás max. 4,5 M Ft lehet (az eddigi 3 M Ft helyett) Új adóalanyok Külföldi szervezet Ingatlannal rendelkezı társaság tagja Egyéni cég Külföldi szervezet Olyan magánszemélynek nem minısülı külföldi személy ill. külföldi illetıségő személy, melynek illetısége szerinti állammal nincs kettıs adózást kizáró egyezménye Mo.-nak, és részére belföldi személy kamatot, jogdíjat, szolgáltatási díjat fizet Adóalap a részére juttatott: Kamat Jogdíj Szolgáltatási díj Az adó mértéke 30 %, melyet a belföldi kifizetı köteles levonni, bevallani, befizetni a teljesítést követı hó 12-ig A külföldi illetıségigazolása szükséges hozzá Kamat: az Szt.-ben meghatározott Kivéve: az Magyar Állam, az államháztartás alrendszerei, az MNB által fizetett kamat, a hitelintézetnél elhelyezett betétre fizetett kamat és késedelmi kamat, a Nemzeti Vagyonkezelı Zrt, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., a Magyar Export-Import Bank Zrt., a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által fizetett kamat, valamint az EU tagállamában, EGT államban vagy OECD tagállamban mőködı elismert tızsdére bevezetett hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kamata Jogdíj: Tao tv Szolgáltatási díj: üzletvezetés, üzletviteli tanácsadás, reklám, piaci,- közvélemény-kutatás, üzleti ügynöki tev. 2

3 Ingatlannal rendelkezı társaság tagja Ingatlannal rendelkezı társaság Az adózó, amennyiben a beszámolójában vagy kapcsolt vállalkozásaival együttesen, az egyes beszámolókban kimutatott eszközök mérlegfordulónapi piaci összértékén belül a belföldön fekvı ingatlanok értékének aránya > 75%-nál és van olyan külföldi illetıségő tagja, melynek illetısége szerinti állammal nincs kettıs adózást kizáró egyezmény vagy az egyezmény lehetıvé teszi az árf.nyereség adóztatását Mo-on. Az eszközértéken belüli arány a naptári év május 31-én rendelkezésre álló beszámoló alapján (elıször 2011-ben) A külföldi illetıséget a tag nyilatkozata alapján kell figyelembe venni, nyilatkozat hiányában vélelmezni kell a külf.-i illetıséget Valamennyi kapcsolt vállalkozás tájékoztatása: minden évben július 31-ig Nem minısül az adózó ingatlannal rendelkezı társaságnak: Ha részvényeit elismert tızsdén jegyzik (elismert tızsde fogalma: évi CXXXVIII. tv.) Ha egyik külföldi tag sem idegenítette el ill. vonta ki részesedését Adóalany: az a külföldi személy, mely az ingatlannal rend. társaságban meglévı részesedésének elidegenítése vagy kivonás révén jövedelmet szerez Adóalap: a részesedés elidegenítésekor keletkezı árf.nyereség ill. a jegyzett tıke tıkekivonás útján történı leszállításakor realizált nyereség Az adó mértéke: 19 % Bevallás, befizetés: adóévet követı év november 20-ig Elidegenítés: Értékesítés Apport Térítés nélküli átadás Ellenérték: A szerzıdés szerinti érték Kapcsolt váll. esetében a szokásos piaci ár Az adózó bejelentési kötelezettsége: minden évben augusztus 31-ig, hogy ingatlannal rendelkezı társaságnak minısül, ill. a külföldi tag általi részesedéselidegenítésrıl, elidegenítés idıpontjáról, névértékrıl, a tag illetıségérıl APEH honlap: szeptember 30-ig felkerül az ingatlannal rendelkezı társaságok listája Egyéni cég Egyéni vállalkozó által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkezı jogalany A számviteli törvény hatálya alá tartozik január 1-jétıl a Tao. tv. alanya, kivéve, ha bejelentkezik az Eva alá Jogelıd nélkül alakult adózónak minısül (ennek jelentısége van pl. a 10 %-os adókulcs alkalmazásánál), de vannak KIVÉTELEK Az egyéni cég az egyéni vállalkozó jogutódjának minısül az alábbi adóalap- és adókedvezmények vonatkozásában: Elhatárolt veszteség Fejlesztési tartalék kisvállalkozói kedvezmény foglalkoztatási kedvezmény 10 %-os adómérték alkalmazása miatti különbözet: lekötött tartalékot kell képezni kisvállalkozói adókedvezmény 3

4 Változó fogalmak Ellenırzött külföldi társaság Kapcsolt vállalkozás Bejelentett részesedés Ellenırzött külföldi társaság Olyan külföldi társaság, amelynek adóéve napjainak több mint felében legalább 10 % részesedéssel vagy meghatározó befolyással (Ptk. 685/B. ) rendelkezik közvetlenül vagy közvetve belföldi illetıségő magánszemély valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, akkor ha az általa fizetett társasági adó adóalaphoz viszonyított mértéke nem éri el a magyar adómérték 2/3- át (12,66 %-ot) vagy nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelı adót, bár eredménye pozitív vagy nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi társasági adónak megfelelı adó nem éri el a magyar adómérték 2/3-át Ellenırzött külföldi társaság Ha székhelye EU, OECD tagállamban vagy olyan tagállamban van, amellyel van egyezmény, csak akkor lesz ellenırzött külföldi társaság, ha nem bír valódi gazdasági jelenléttel az adott államban Valódi gazdasági jelenlét definíció Nem minısül ellenırzött külföldi társaságnak, ha benne az adóév elsı napján már legalább 5 éve elismert tızsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév egészében legalább 25 %-os részesedéssel rendelkezik Az ellenırzött külföldi társaságban lévı részesedéshez kapcsolódó adóalap-módosítások : A szavazati jogok vagy tulajdoni hányad legalább 25 %-a ill. meghatározó befolyás esetén, ha az adózónak nincs belföldi magánszemély tulajdonosa az osztalékként ki nem fizetett pozitív adózott eredménynek az adózó részesedésére jutó része adóalap növelı tétel Ha nem rendelkezik a szavazatok legalább 25%-ával ill. nincs meghatározó befolyás, de van belföldi magánszemély tulajdonos, a kapott osztalék ill. a részesedés kivonáson elért nyereség nem vonható le az adóalapból Ha korábban a fel nem osztott pozitív eredmény alapján növelte az adóalapot, a korábbi növelı tétel mértékéig csökkenthetı az adóalap a kapott osztalékkal, részesedés kivonáson elért nyereséggel A részesedésre elszámolt értékvesztés, árf.veszteség valamint a részesedés kivezetése következtében keletkezı veszteség növeli az adóalapot Kapcsolt vállalkozás Kapcsolt vállalkozásnak minısül az adózó és külföldi telephelye is a szokásos piaci ártól eltérı ár alkalmazása miatti korrekciók a közöttük létrejött ügyleteknél is A közeli hozzátartozókat harmadik személynek kell tekinteni, ha két v. több vállalkozásban külön-külön többségi befolyással rendelkeznek kapcsolt viszony Adóalap módosító korrekció: akkor is, ha az alapítás során az alapító mely az alapítással többségi befolyást szerez a szokásos piaci ártól eltérı áron bocsát rendelkezésre nem pénzbeli hozzájárulást 4

5 Bejelentett részesedés Ha az adózó az adott vállalkozásban legalább 30 % bejelentett részesedéssel rendelkezik, minden további részesedését bejelentheti méretétıl függetlenül, így ezekre tekintettel is érvényesítheti az adóalap kedvezményt Adóalap módosító tételek Megmaradnak azok, melyek jellemzıen a számviteli szabályozástól jelentenek eltérítést (kapott osztalék, nem realizált árfolyam-különbözet, követelések értékvesztése, céltartalék) A beruházáshoz, foglalkoztatáshoz, jogdíj- valamint kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó és a bejelentett részesedéssel kapcsolatos kedvezmények kivételével az adóalap-kedvezmények megszőnnek Megszőnı adóalap módosító tételek Szabályozott piacon kötött ügylet nyeresége alapján történı adóalap csökkentés Környezetvédelmi céltartalék kedvezménye Üvegházhatású gázok kibocsátási egységének forgalmazásán elért nyereség Szabadalom, mintaoltalom költsége alapján kkv.-nál érvényesíthetı kedvezmény Képzımővészeti alkotás beszerzésének kedvezménye Helyi iparőzési adó kedvezménye Adott/kapott támogatás, elengedett követelés/kötelezettség, ingyenes eszközátadás, szolg.nyújtás miatti korrekciók A kapcsolt vállalkozások által fizetett/kapott kamat 50 %-ra vonatkozó módosító tételek A Kkv-ben szerzett részesedés elidegenítésekor realizált árf.nyereség kedvezménye Megszőnı tételek átmeneti rendelkezésekkel a 2009-ben hatályos elıírások szerint A dec. 31-ig elengedett kötelezettség, átvállalt tartozás, kapott támogatás, juttatás miatt az adóévben elszámolt bevétellel csökkenthetı az adóalap utoljára a 2012-ben végzıdı adóévben, ha a jövedelemre az idıbeli elhatárolást kellett alkalmazni A dec. 31-ig beszerzett kortárs képzı-és iparmővészeti alkotás beszerzési értéke 20 %-ával csökkenthetı az adózás elıtti eredmény a beszerzés évében és az azt követı 4 adóévben A kkv-ban dec.31.-ig tıkeemelés révén szerzett részesedés elidegenítésekor keletkezı árf.nyereséggel csökkenthetı az adóalap,ha az adózó a részesedését dec. 31-ig átruházza Adóalap módosító tételek Megszőnik az adomány fogalma, de az adomány külön kedvezménye megmarad: A kiemelkedıen közhasznú szervezetek támogatása esetén a támogatás 50 %-a, Tartós adományozás esetén a támogatás 20 %-a vonható le az adóalapból Továbbra is a megfelelı igazolás szükséges hozzá Változás, hogy az adózás elıtti nyereség nem jelent korlátot, vagyis annak mértékéig érvényesíthetık a fenti kedvezmények A behajthatatlan követelésnek nem minısülı követelés elengedése miatt elszámolt hitelezési veszteség nem növeli az adóalapot, ha magánszemély vagy 5

6 magánszemélynek nem minısülı, de az adózóval kapcsolt vállalkozásban nem álló tartozását engedi el az adózó A K+F tevékenységhez kapcsolódó adóalap-kedvezmény: csak a saját tevékenységi körben végzett kutatás közvetlen költsége vonható le az adózás elıtt eredménybıl A K+F tevékenység: az Szt-ben szereplı fogalom mellett a Frascati Kézikönyv meghatározása A vállalkozás érdekében felmerült költségnek minısül: A munkáltató, kifizetı által viselt képzési költség, függetlenül annak céljától Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség: a reprezentáció és az üzleti ajándék az adóévben adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül átadott eszk. könyv szerinti értéke, átvállalt kötelezettség adóévi eredmény terhére elszámolt összege, térítés nélkül nyújtott szolg., valamint a ráfordításként elszámolt áfa, ha Olyan külföldi illetıségő személynek juttat, amelynek illetısége szerinti állammal nincs egyezmény, vagy A juttatás ellenırzött külföldi társaság részére történik vagy A juttatásban részesülı nem nyilatkozik arról, hogy az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül sem lesz negatív Ha a kedvezményezett átalakulás vagy részesedéscsere keretében a tag által szerzett részesedés kivezetése ismételt kedv. átalakulás vagy kedv. részesedéscsere keretében történik, nem kell a korábban le nem adózott eredmény miatt növelnie az adóalapját (csak egyéb esetben történı kivezetéskor növelı tétel) január 1-jétıl új kedvezmény: A mőemlék ill. a helyi egyedi védelem alatt álló épület,építmény értékét növelı felújítási költségek levonhatósága az épületet, építményt nyilvántartó adózónál Válságkezelı intézkedések Értékvesztés elszámolása: Behajthatatlan követelés: az Szt-ben meghatározottak mellett a 365 napon belül ki nem egyenlített követelés 20 %-a. Az ilyen követelések 5 adóév alatt levonhatók az adóalapból, feltéve hogy a követelés bekerülési értéke értékvesztésként el lett számolva Levonás max. a nyilvántartott értékvesztés erejéig A szabály adóévre is alkalmazható Csökkenthetı az adóalap legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés összegéig a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolt bevétellel Nyilvántartott értékvesztés fogalma évre is alkalmazható A pénzügyi vállalkozásoknak nem lesz növelı tétel a befektetési szolgáltatási tevékenységbıl származó követelésre elszámolt értékvesztés (a visszaírás pedig nem lesz csökkentı tétel) 2009-tıl 6

7 Átmeneti elıírás: a pénzügyi vállalkozások a 2008.dec. 31-ig elszámolt és adóalap növelı tételként figyelembe vett értékvesztést levonhatják az adóalapból 2009-tıl 5 egyenlı részletben Lehetıvé válik a részesedésre elszámolt értékvesztés visszaírásának levonása az adózás elıtti eredménybıl, ha az elszámolt értékvesztéssel korábban növelni kellett az adóalapot évre is alkalmazható Alultıkésítés: Új szabály, hogy a pénzügyi vállalkozásnál a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban fennálló tartozást nem kell kötelezettségként figyelembe venni tıl Veszteségelhatárolás: A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások is alkalmazhatják 2009-tıl Megszőnik a veszteségelhatárolás adóhatósági engedélyezése, de csak a rendeltetésszerő joggyakorlás elvének betartásával keletkezett negatív adóalap határolható el Fejlesztési adókedvezmény A kis- és középvállalkozások esetében legalább 500 M Ft értékő beruházás után bármelyik régióban Ennek feltétele, hogy az adókedvezmény elsı igénybevételének adóévét követı négy adóévben a kisvállalkozásoknál a létszámot 20 fıvel vagy a bérköltséget a évesített minimálbér 50 szeresével kell növelni a közepes vállalkozásnál a létszámot 50 fıvel, vagy a bérköltséget az évesített minimálbér 100-szorosával kell növelni a beruházás megkezdését megelızı adóévhez képest vagy választása szerint a beruházás megkezdését megelızı 3 adóév számtani átlagához képest Fejlesztési adókedvezmény folyt. A jelenértéken legalább 3 vagy 1 Mrd Ft értékő beruházás alapján érvényesíthetı kedvezmények esetében lehetıvé válik az adózó számára, hogy választása szerint a beruházás megkezdését megelızı 3 adóév számtani átlagához képest teljesíti az elıírt létszám- ill. bérköltség növelési feltételeket (a növelés nem csak a beruházás megkezdését megelızı adóévhez képest teljesíthetı) Fejlesztési adókedvezmény átmeneti elıírás: Az adózó visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a növelési feltételeket nem teljesíti vagy és adóévben de a feltételek nem teljesítése adóévében nem vesz igénybe fejlesztési adókedvezményt és a létszám ill. bérköltség szintje nem csökken a beruházás megkezdését megelızı adóévhez képest E lehetıség érvényesítését be kell jelentenie a adóévi bevallás esedékességéig a határidı elmulasztásának esetén igazolási kérelem nincs Aki e lehetıséggel él, annál az adózónál az az elıírt létszám ill. bérköltség növelési idıtartamba nem kell beszámítani azt az évet, amelyben nem vesz igénybe adókedvezményt. Fejlesztési adókedvezmény átmeneti elıírás: Aki a feltételeket nem teljesíti és nem él a felfüggesztés lehetıségével, az adókedvezményt önellenırzési pótlék felszámítása nélkül 3 éven át 3 egyenlı részletben kell visszafizetnie Aki a beruházást okt. 1. elıtt kezdte meg és jan dec. 31. között helyezi üzembe, a feltételek teljesítésére vonatkozóan szintén választhatja a beruházás megkezdését megelızı 3 adóév számtani átlagához való viszonyítást, 7

8 ha a feltételek nem teljesítése esetén nem kéri a visszafizetési kötelezettség felfüggesztését Fejlesztési tartalék A december 31-ig megképzett fejlesztési tartalék adómentes feloldására rendelkezésre álló idıtartam két évvel meghosszabbodik (6 éven belül lehet feloldani) Kettıs adóztatás elkerülése Társasági adónak megfelelı adónak minısül a kapott osztalék alapján külföldön megfizetett (fizetendı) adó is, ha az adóévben a kapott osztalék vagy az adóévet megelızıen az osztalék alapjául szolgáló adózott eredmény adókötelezettség alá esik 8

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Társasági adó 2009.10.07 Samling 1 Alig változott v valami A társasági adó változásai címszavakban: Filmhez kapcsolódó támogatások módosulása a 10 százalékos adókulcs alkalmazásának feltételei

Részletesebben

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro Kft. ADÓFÓKUSZ 2010 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro 2010 1 Tartalom 1. Fıbb adóváltozások 2010 a) Személyi jövedelemadó

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT AZ EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTİ MÓDOSÍTÁSOK

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók Társasági adó, Eva, különadók 2010. 2011.-2013. - 1996. évi LXXXI. torvény (Tao. tv.) 2010. évi XC. törvény (2010. évközi módosítások) 2010. évi CXXIII. törvény (2011.-2013.) Társasági adó 2010 Naptári

Részletesebben

Társasági adó változások

Társasági adó változások Társasági adó változások Változik az idő, s minket is változtat RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Társasági adó változások 2010 "Aki azt állítja vagy hiszi, hogy ezeket az áldozatokat

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Társasági adó bevallás 2013.

Társasági adó bevallás 2013. Társasági adó bevallás 2013. Bevallás a társasági adókötelezettségről Társasági adó 2013. - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2014. május 31. - 1471. számú bevallás

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) Az 58310 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

Adójogi változások 2010

Adójogi változások 2010 2009.06.29. Adójogi változások 2010 Elfogadta a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlés. A legfontosabb módosítások a személyi jövedelemadót, a társasági adót és a munkaadói járulékokat érintik. Bevezetésre

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November 1. Hogyan ne legyünk a Reklámadó alanyai... 1 2. Felkészülés az év végi zárásra... 2 3. Céges rendezvények, üzleti ajándékok adózása... 3 4. Számlázó programok... 5 1.

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben