Társasági adó változásai és 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társasági adó változásai 2009. és 2010."

Átírás

1 Társasági adó változásai és Legutóbb módosította: évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról (Krtv.) évi CXVI. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggı törvénymódosításokról (Evtv.) évi LXXXI. törvény (Tao.) Változások a adóévi bevallásban is alkalmazható változások Tao Ácsné M.J

2 Változások Követelések értékvesztése Növelı tétel: az adós, a vevı minısítése alapján a követelésre az adóévben elszámolt értékvesztés összege (nincs változás); Csökkentı tétel 2009-tıl: a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés (változatlanul), a követelés bekerülési értékébıl a behajthatatlanná vált rész (változik a behajthatatlan követelések köre), a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolt bevétel (változás, hogy nem csak a könyv szerinti értéket meghaladó rész, hanem a teljes bevétel), de legfeljebb (bármely esetben) a nyilvántartott értékvesztés. E rendelkezéseket a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás a pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatási tevékenységbıl származó követelésre, befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenységbıl származó követelésre nem alkalmazza (sem a növelı, sem a csökkentı tételt) Ácsné M.J Tao. 8. (1) gy), 7. (1) n) Változások Pénzügyi vállalkozás - átmeneti rendelkezés (értékvesztés) Tekintve, hogy 2009-tıl a pénzügyi vállalkozás a meghatározott tevékenységébıl származó követelésekre elszámolt értékvesztéssel nem növeli, nem is csökkentheti az adózás elıtti eredményét, átmeneti szabály biztosítja számára, hogy a korábban, 2008-ig növelı tételként figyelembe vett, de csökkentésként még el nem számolt értékvesztés összegét 5 adóév alatt a régi szabályok szerint érvényesíthesse (csökkentse azzal a adóévi adózás elıtti eredményét). A pénzügyi vállalkozás - a adóévrıl készített bevallásában és - az azt követı 4 adóévrıl készített bevallásában, egyenlı részletekben jogutód nélküli megszőnésekor a még figyelembe nem vett összeggel csökkentheti az adózás elıtti eredményt a december 31. napján hatályos 8. (1) gy) pont alapján adózás elıtti eredményt növelı tételként számításba vett, de az adózás elıtti eredmény csökkentéseként még nem érvényesített követelésre elszámolt értékvesztéssel Ácsné M.J Tao. 29/I. (3) 2

3 Változások Behajthatatlan követelés: - az Sztv. szerinti behajthatatlan követelés (változatlanul), valamint - új szabályként, azon követelés bekerülési értékének 20%-a, amelyet a fizetési határidıt követı 365 napon belül nem egyenlítettek ki, kivéve, ha a követelés elévült vagy bíróság elıtt nem érvényesíthetı. E változás a 20%/adóév vélelmezése szerint tehát behajthatatlannak minısül az éven túli követelés 20%-a is, az említett kivételekre tekintettel. Ezt az adójogi minısítést elıször a 2009-ben bekövetkezı 365 napot meghaladó kiegyenlítetlenség esetén lehet alkalmazni, amely önmagában megalapozza a behajthatatlanságot, nem kell ahhoz az Sztv. szerinti kritériumoknak megfelelni. A bekerülési érték 20%-ának behajthatatlannak minısülése automatikus az adójogi szabályozás alapján. Ha a számviteli és az adójogi minısítés egybeesik (azaz ha az éven túli követelésre az Sztv. szerint is fennállnak a behajthatatlanság kritériumai), akkor az adózó eldönti, melyik szabályt alkalmazza. Bármely behajthatatlanság esetén korlát a nyilvántartott értékvesztés Ácsné M.J Tao. 4. 4/a.; Sztv. 3. (4) 10. Változások Nyilvántartott értékvesztés: Fogalma: a követelésekre a számviteli elıírások alapján elszámolt és adózás elıtti eredmény növeléseként figyelembe vett értékvesztés csökkentve az adózás elıtti eredmény csökkentéseként számításba vett összeggel. 1. Példa: ha egy 1000 követelés 2007-ben keletkezett; a vevı a i határidıig nem fizetett, akkor az adózó adóévi bevallásában - nincs korrekció, ha korábban nem számolt el értékvesztést, és most a teljes összeget leírja behajthatatlan követelésként; 1000 hitelezési veszteség [Sztv. 81. (3) b)], nincs változás a korábbi szabályozáshoz képest; ehhez a követelésnek az Sztv. szerint kell behajthatatlannak lennie (nincs köze a 20%-os adójogi minısítéshez). Nyilvántartott értékvesztés 0; - csökkenthet 200-zal (20% az új szabály szerint behajthatatlannak tekinthetı rész), ha 2008-ban az adózó elszámolt pl. 300 értékvesztést (mert az több mint 200), amellyel meg is növelte a adóévi adózás elıtti eredményét. Az adózónál a nyilvántartott értékvesztés 2008-ban 300 volt, 2009-ben 100. Az adózó a adóévi bevallásában már csak 100-zal csökkenthet (annak ellenére, hogy 200 a behajthatatlannak tekintendı követelése). Nyilvántartott értékvesztés Ácsné M.J Tao

4 Változások Értékvesztés (a behajthatatlanság a Tao. szerinti minısítésen alapul) 2.) Példa: Egy 1000 értékő követelés teljes összegét az adózó 2009-ben értékvesztésként elszámolta, és 1000-rel növelte a adóévi adózás elıtti eredményét a 8. (1) gy) alapján. A követelés 2010-ben már éven túli. Ez esetben a nyilvántartott értékvesztés: - a adóévben (az értékvesztés elszámolásának adóévében) 1000; - a adóévi 20%-os csökkentéssel 800, - a adóévi 20%-os csökkentéssel 600, - a adóévi 20%-os csökkentéssel 400, - a adóévi 20%-os csökkentéssel 200, - a adóévi 20%-os csökkentéssel 0 lesz. A 20%-os behajthatatlan rész csak az adózáshoz kerül kimutatásra. Ha az adózó korábban a követelésre nem számolt el értékvesztést (amellyel növelt is), akkor csökkentési lehetısége sincs. 100%-ban 5 x 20% csak akkor érvényesíthetı a csökkentés, ha a teljes bekerülési érték el lett számolva értékvesztésként, s az növelı tételként. Ha az adózó kevesebb értékvesztést számolt el, mint 20%, akkor azzal a kevesebb összeggel csökkenthet Ácsné M.J Tao ; 7. (1) n) Változások Részesedésre elszámolt értékvesztés, illetve visszaírása Fı szabály szerint a részesedésre elszámolt értékvesztés nem növelı tétel, kivétel (azaz növelı tétel): - az off-shore cégben lévı részesedésre elszámolt értékvesztés, - a Gt. elıírása szerint a saját tıke jegyzett tıke arány, vagy a veszteség fedezetét szolgáló tıkeemelés révén szerzett tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés, amely nem minısül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek. Az értékvesztéssel összefüggésben csökkentı tétel a tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés, ha azt az adózó korábban adózás elıtti eredményt növelı tételként vette számításban, amelyet az erre vonatkozó adóbevallással és az azt alátámasztó kimutatásokkal igazol. A fenti két esetben lehet tehát visszaíráskor alkalmazni a csökkentı tételt Ácsné M.J Tao. 7. (1) q) 4

5 Változások Veszteségelhatárolás adóhatósági engedély nélkül A Tao. 17. (1) szerint, ha a 6. (1) (4) bekezdése szerinti adóalap bármely adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó a következı adóévekben a (3) (9) bekezdésekben foglaltakat figyelembe véve döntése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás elıtti eredményét, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerő joggyakorlás elvének betartásával keletkezett (elhatárolt veszteség). E módosított rendelkezést elsı ízben a adóévi veszteségelhatárolásra kell alkalmazni akkor is, ha az adózó adóéve eltér a naptári évtıl. Hatályon kívül kerül a veszteségelhatárolás a Tao. 17. (8) szerinti adóhatósági engedélykötelezettsége. Nem kell vizsgálni semmilyen adatot, nem kell engedélyt kérni a rendeltetésszerő joggyakorlás esetén az adózó elıször a adóévi negatív adóalapját saját hatáskörben elhatárolhatja, és a késıbbi adóévekben leírhatja. A Tao. 17. (5) amely szerint a hitelintézet nem alkalmazhatta a veszteségleírást hatályon kívül helyezésével, elıször a adóévi negatív adóalapját a hitelintézet is elhatárolhatja, a késıbbiekben leírhatja Ácsné M.J Tao. 17. (1), (5), (8), (9) Változások Fejlesztési tartalék Képzés adóévében csökkenı tétel Eredménytartalékból a Lekötött tartalékba átvezetett, az adóév utolsó napján Lekötött tartalékként kimutatott összeg, de legfeljebb az adóévi adózás elıtti nyereség 50%-a (a adóévekben 25%, adóévtıl 50%), és legfeljebb adóévenként 500 millió forint. Felhasználható az adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelıen Nem használható fel apportként átvett eszköz alapján (a 2003-ban és azt követıen képzett), térítés nélkül átvett eszköz címén (a 2004-ben és azt követıen képzett), olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban, amely után nem számolható el, vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést (a 2004-ben és azt követıen képzett); ez alól kivétel (felhasználható) a mőemlék, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló épület-, építmény-beruházás (2007-tıl) Ácsné M.J Tao. tv. 7. (1) f), (15), 29/G. (3) 5

6 Változások Fejlesztési tartalék - átmeneti rendelkezés: 29/I. (5) bek.: A 2008-as beszámolóban lekötött tatalékként kimutatott fejlesztési tartalék feloldására rendelkezésre álló idıtartam ha annak egyéb törvényi feltételei fennállnak 6 adóév, azzal, hogy ahol a Tao. 7. -a (15) bekezdésének rendelkezése négy adóévet említ, ott hat adóévet kell érteni. Felhasználási idıszak: a adóévi képzést követı 6 adóévben a adóévtıl a képzést követı 4 adóévben. A adóévi bevallásban képzett az adóév utolsó napján Lekötött tartalékként kimutatott fejlesztési tartalékra visszaáll a 4 adóév alatt történı felhasználás. Ha van 2005-ben képzett fejlesztési tartalék/rész, azt pedig nem feltétlenül kell év végéig felhasználni éig fel lehet használni (naptári év szerint mőködı adózónál) Ácsné M.J Tao. 29/I. (5) Változások Nonprofit korlátolt felelısségő társaság A közhasznúsági besorolással nem rendelkezı nonprofit kft. a adóévi adókötelezettségének meghatározásánál az alábbi két módszer közül választhat: az adóév egészére megállapított társasági adót a közhasznú társaságként történı mőködése alatt a Tao. 6. számú mellékletének C) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenységének az adóévi összes bevételéhez viszonyított arányos részével csökkenti, vagy a közhasznú társaságként történı mőködése utolsó napjára közbensı mérleget készít (amelyet a kötelezettségek megállapításához való jog elévüléséig meg kell ırizni, de nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni), amelynek alapján mintha az adóéve véget ért volna meghatározza, hogy mekkora összegő adómentesség illette volna meg, és ezt az adót levonja az éves adókötelezettségébıl Ácsné M.J Módtv

7 Változások Rendelkezések, amelyek január 1-jén hatályukat veszítik, január 1-jétıl lépnek hatályba Ácsné M.J Krtv-vel, Evtv-vel módosított Tao. Megszőnik az adomány Megszőnik az adomány-fogalom, melynek következtében ingyenes - pénzbeli, - eszközbeni, - szolgáltatás formájában megvalósuló támogatások lesznek. Megszőnik az adott adomány miatti [(100, 150%) + 20%-os] csökkentési szabály, illetve átalakul a közhasznúsági besorolással rendelkezı szervezetek támogatása utáni kedvezmény-rendszer. Új feltételekkel, megváltozott mértékben érvényesíthetı a támogató részérıl kedvezmény a támogatás adóévében; megszőnik a tartós adományozás külön kedvezménye. A támogatásban részesülı a cél szerinti/közhasznú tevékenységéhez kapott támogatással (és nem az adománnyal) növeli adózás elıtti eredményét a Tao. 9. -ban elıírtak szerint az adóalapja megállapítása során Ácsné M.J Tao. 4. 1/a. 7

8 Kiemelkedıen közhasznú szervezet támogatása, tartós adományozási szerzıdés alapján adott támogatás Csökkenti az adózás elıtti eredményt a Tao. 7. (1) z) alapján a kiemelkedıen közhasznú szervezetnek, vagy közhasznú, kiemelkedıen közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerzıdés keretében a besorolást megalapozó tevékenység támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 1) 50%-a kiemelkedıen közhasznú szervezet támogatása esetén 2) 20%-a tartós adományozási szerzıdés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás elıtti eredmény összege. Növelési kötelezettség pedig nincs az adott támogatás ráfordításként elszámolt összegével a 8. (1) n) pont hatályon kívül helyezése miatt. A szabályozás jelenti azt is, hogy közhasznú szervezetnek adott támogatással tartós adományozási szerzıdés hiányában nincs csökkentés (növelni sem kell), azonosan a be nem sorolt szervezet támogatásával Ácsné M.J Tao. 7. (1) z); tartós adományozás: évi CLVI. törvény 26. n) Megszőnı korrekciós tételek Nem csökkenti az adózás elıtti eredményt: - 7. (1) c): külön jogszabály alapján képzett céltartalék (pl. környezetvédelmi kötelezettségre képzett) adóévi összege, + nem korrekciós tétel átalakulás esetén a jogutódnál sem 16. (2) h), - 7. (1) e): szabályozott piacon kötött ügylet alapján az adóévi ráfordítást meghaladó bevétel azaz a tıkepiaci ügylet nyereségének 50%-a, - 7. (1) k): kapcsolt vállalkozástól kapott, a fizetett kamatot meghaladóan elszámolt kamat 50%-a, + hatályon kívül 7. (16) bek. + nem növelı tétel a 8. (1) k): a kapott kamatot meghaladóan fizetett kamat 50%-a, + nincs kapcsolt vállalkozás tájékoztatása 29/D. (15) bek Ácsné M.J Tao. 7. (1) c), e), k); 7. (16), 8. (1) k), 16. (2) h), 29/D. (15) 8

9 Megszőnı korrekciós tételek Nem csökkenti az adózás elıtti eredményt a 2010-tıl beszerzett képzı- és iparmővészeti alkotás értéke (1) l) éig hatályos szabálya szerint: csökkentı tétel a képzı- és iparmővészeti alkotás beszerzési értéke, de legfeljebb az adóévi beruházási érték 1%-a, vagy kortársi alkotás esetén a beszerzési érték 5 adóév alatt (a beszerzés adóévében és az azt követı 4 adóévben egyenlı részletekben). Hatályon kívül kerül e rendelkezés + 7. (22) bek. Átmeneti rendelkezés: az adózó az e törvény én hatályos 7. (1) lb) alpontja és (22) bekezdése rendelkezését alkalmazhatja, a éig beszerzett kortárs képzı- és iparmővészeti alkotás beszerzési értékére, ha a beszerzés adóévében e rendelkezést alkalmazta. Ezek szerint a éig beszerzett kortárs képzı- és iparmővészeti alkotás beszerzési értékének 20-20%-ával csökkentheti az az adózó az adózás elıtti eredményét, amely a beszerzés adóévében is a 20%-os csökkentést választotta (a csökkentés a teljes bekerülési értékig idıkorlát nélkül érvényesíthetı) Ácsné M.J Tao. 7. (1) l), (22), 29/I. (1) Megszőnı korrekciós tételek Nem csökkenti az adózás elıtti eredményt: - 7. (1) ly): kapott támogatás, juttatás (pénz, eszköz, szolgáltatás), átvállalt tartozás, elengedett kötelezettség adóévi bevételként elszámolt összege + hatályon kívül a 7. (8) bek. is. A csökkentı tétel hatályon kívül helyezése vonatkozik kivétel nélkül minden támogatásra (ha cég kapja, ha besorolt szervezet kapja a vállalkozási tevékenységéhez stb.), nem számít ki adta a támogatást, van-e jogszabály. Átmeneti rendelkezés (elhatárolás esetére): az adózó a éig a) elengedett kötelezettség, átvállalt tartozás miatt az adóévben elszámolt bevételre, b) kapott támogatás, juttatás miatt az adóévben elszámolt bevételre az e törvény én hatályos 7. (1) ly) alpontja és (8) bekezdése rendelkezését alkalmazhatja, utoljára azon adóévi adóalap utáni adó megállapításánál, amelynek utolsó napja évben van. Ha a 2009-ig kapott támogatás esetén az elhatárolásból naptári éves adózónál a év után történik feloldás, annak bevételként elszámolt összege már nem csökkenti az adózás elıtti eredményt Ácsné M.J Tao. 7. (1) ly), 7. (8), 29/I. (2) 9

10 Megszőnı korrekciós tételek Nem csökkenti az adózás elıtti eredményt: - 7. (1) ny): üvegházhatású gázok kibocsátási egységei átruházásához kapcsolódóan, - 7. (1) sz): KKV-k számára biztosított, szabadalom, mintaoltalmak megszerzési, fenntartási költsége, - 7. (1) w): KKV-ban szerzett részesedés átruházása esetén elszámolt árfolyamnyereség, ha a részesedést az adózó a kötelezı tartási idıszak szerzést követı 2 év letelte után ruházza át. Átmeneti rendelkezés: az adózó a én hatályos 7. (1) w) pontja szerinti kedvezményt akkor veheti igénybe, ha a KKV-ban éig megszerzett részesedését éig átruházza (1) x): iparőzési adó ráfordításként elszámolt összege Ácsné M.J Tao. 7. (1) ny), sz), w), x), 29/I. (4) Megszőnı korrekciós tételek Nem növelı tétel a 8. (1) n) hatályon kívül helyezése következtében: - a visszafizetési kötelezettség nélkül adott pénzbeli támogatás, - ingyenesen átadott eszköz könyv szerinti értéke, - ingyenes szolgáltatás bekerülési értéke, - az adózó által átvállalt kötelezettség adóévi eredmény terhére elszámolt összege; + hatályon kívül 8. (4) bek. (ami eddig sem volt növelı: MRP-nek hiteltörlesztési kötelezettsége idıszakában adott támogatás). E jogcímen nincs növelı tétel függetlenül attól, hogy van-e jogszabály stb. (nincs átmeneti rendelkezés sem, elhatárolhat az, aki kapja a támogatást). A támogatás költségként, ráfordításként elszámolt összegének az adóalapnál elismert/el nem ismert költségkénti minısítése a Tao. 3. sz. mell. A./13. pontja alapján történhet. E szerint növelni kell, ha a támogató nem rendelkezik a juttatásban részesülı nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámolója elkészítését követıen azzal igazol Ácsné M.J Tao. 8. (1) n), 8. (4); 8. (1) d); 3. sz. mell. A./13. 10

11 Alapítvány, társadalmi szervezet adóalapja a megszőnı korrekciós tételekkel értelemszerően - nem növeli és nem csökkentheti adózás elıtti eredményét, a nem a vállalkozási tevékenységéhez, vagyis a cél szerinti/közhasznú tevékenységéhez kapott támogatás, juttatás teljes összegével (nem az adománnyal) kell növelnie adózás elıtti eredményét, ha az adóév utolsó napján az önkormányzatnál, vagy az APEH-nél nyilvántartott adótartozása van. a nem a vállalkozási tevékenységéhez kapott támogatás, juttatás (és nem az adomány) összegének arányos részével, kell megnövelnie adózás elıtti eredményét a közhasznúsági besorolással rendelkezı szervezetnek, ha nincs az adóév utolsó napján az önkormányzatnál, vagy az APEH-nél nyilvántartott adótartozása, de a vállalkozási tevékenységbıl származó bevétele meghaladja a kedvezményezett mértéket (közhasznú szervezet esetében az összes bevételének 10%-át, de legfeljebb 20 millió forintot, kiemelkedıen közhasznú szervezetnél az összes bevétel 15%át) Ácsné M.J Tao. 9. (3) b), 9. (7) Bejelentett részesedés fogalma: A belföldi társaságban és külföldi személyben (kivéve az ellenırzött külföldi társaságot) szerzett legalább 30% mértékő, valamint minden további megszerzett részesedés, feltéve, hogy az adózó a részesedés megszerzését a szerzést követı 30 napon belül bejelenti az adóhatóságnak; a határidı elmulasztása esetén igazolási kérelem elıterjesztésének nincs helye; a 30%-ot meghaladóan szerzett részesedés bejelentésének feltétele, hogy az adózó a legalább 30%-os mértékő részesedését bejelentette az adóhatósághoz. A legalább 30%-os részesedést bejelentı adózó 2010-tıl minden további részesedés-szerzését függetlenül annak arányától bejelentheti 30 napon belül. Nem változnak a bejelentett részesedéshez kapcsolódó korrekciós tételek. Az értékesítés árfolyamnyeresége, illetve a visszaírt értékvesztés a részesedésnek az eladása elıtt legalább 1 éves folyamatos birtoklása esetén csökkentı, az árfolyamveszteség, értékvesztés növelı tétel Ácsné M.J Tao ; korrekciók: 7. (1) dz), 8. (1) mb) 11

12 K + F kedvezménye Megmarad a K + F tevékenységhez kapcsolódó kedvezmény, de 2010-tıl kizárólag akkor érvényesíthetı, ha az adózó saját tevékenysége körében is végez K+F tevékenységet, azaz csak a saját tevékenységi körben felmerült kutatás-fejlesztés közvetlen költségével lehet csökkenteni az adózás elıtti eredményt. Változatlanul nem része a kedvezménynek az adózó által - a belföldi illetıségő adózótól, - a külföldi vállalkozó belföldi telephelyétıl vagy - az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozótól közvetlenül vagy közvetve igénybe vett K + F szolgáltatás ellenértéke alapján elszámolt közvetlen költség. Alkalmazható csökkentés a saját tevékenységhez pl. költségvetési szervtıl megrendelt K+ F esetén, feltéve, hogy ı (kv-i szerv) sem vesz igénybe a felsoroltaktól szolgáltatást. Ugyanakkor a mástól megrendelt K+F szolgáltatás ellenértéke ha az nem az adózó K+F tevékenységéhez szükséges nem számolható el K+F költségként és így adózás elıtti eredmény csökkentéseként sem. Frascati Kézikönyv, amely iránymutatást ad az adózók részére a tekintetben, hogy mely költségek fogadhatók el K+F költségként Ácsné M.J Tao. 7. (1) t), (18); 31. (2) c) Elengedett követelés (nem behajthatatlan) Az új szabály szerint növeli az adózás elıtti eredményt a behajthatatlan követelésnek nem minısülı, adóévben elengedett követelés, kivéve 1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy 2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minısülı belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll. Ezek szerint 2010-tıl az adózónak csak akkor kell megnövelnie az adózás elıtti eredményét, ha a jogosult követelését magánszemélynek nem minısülı kapcsolt vállalkozása részére engedi el. Nincs növelı tétel amiatt, hogy az adózó olyan követelést enged el, ami - magánszeméllyel (lehet kapcsolt fél) szemben fennálló követelése, vagy - külföldi személlyel (nem kapcsolt) szemben fennálló követelése, vagy - belföldi nem magánszemély személlyel (nem kapcsolt) szemben áll fenn Ácsné M.J Tao. 8. (1) h) 12

13 Mőemlék-helyreállítás kedvezménye Új csökkentı tétel 2010-tıl: - a mőemlék, illetve - a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény értékét növelı felújítás költsége a tárgyi eszközt nyilvántartó adózónál. Ennek megfelelıen az adózó a felújítási költség (azonnali) elszámolásán, vagy az aktiválás következtében elszámolásra kerülı értékcsökkenésen felül a felújítás költségével is még külön csökkentheti adózás elıtti eredményét, feltéve, hogy az érintett épületet, építményt a tárgyi eszközei között tartja nyilván. A mőemlék, a mőemléki érték fogalmát a kulturális örökség védelmérıl évi LXIV. törvény határozza meg (7. 8. és 10. pont). A helyi egyedi védelemrıl az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendeletben található elıírás. A helyi egyedi védelem az önkormányzat által alkotott rendelet alapján áll fenn. A helyi védelem tényét az önkormányzatnak az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetnie. A helyi védelem alatt álló értékrıl az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és mőködésének feltételeirıl szóló 241/1997. (XII. 19.) Korm. rendelettel összhangban nyilvántartást kell vezetni Ácsné M.J Tao. 7. (1) ty); évi LXIV. tv, 66/999. (VIII. 13.) FVM r.; 241/1997. (XII. 19.) Korm. r. Kapcsolt vállalkozási viszony Kapcsolt vállalkozások 2010-tıl a következık is: - az adózó és külföldi telephelye (2009-ig csak a külföldi vállalkozó és annak magyarországi telephelye kapcsolt vállalkozás), A kapcsolt vállalkozás fogalmának változása következtében a szokásos piaci árra vonatkozó rendelkezések kiterjednek a magyar vállalkozás és annak külföldön lévı telephelye közötti ügyletekre is; elıször azon ügyletekre, amelyek 2010-tıl történnek. - azon adózók (társaságok), amelyekben közeli hozzátartozók különkülön többségi befolyással rendelkeznek (2009-ig csak az ugyanazon cégben lévık szavazati jogát kellett összeszámítani). Közeli hozzátartozók [Ptk b) pont]: házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelıszülı, valamint a testvér. A változás szerint a közeli hozzátartozók pl. férj-feleség, szülı-gyermek szavazati jogát akkor is össze kell számítani, ha azok nem ugyanazon, hanem különbözı adózókban rendelkeznek többségi befolyással Ácsné M.J Tao c), 18. (7) 13

14 Példa a kapcsolt viszonyra Tao c) szerint: az adózó és más személy, ha harmadik személy a Ptk. rendelkezéseinek megfelelı alkalmazásával közvetlenül vagy közvetve mindkettıjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni. Ha A cégben az apának, B cégben a fiának van 100%-os szavazati joga, akkor bár egyiküknek sincs a másik cégben részesedése (szavazati joga) A és B cég egyaránt kapcsoltnak minısül. Ez esetben az apát és fiát olyan harmadik személynek kell tekinteni, aki mindkét cégben (az adózóban és a más személyben) többségi befolyással bír. Többségi befolyás: ha az adott személy a szavazatok több mint 50%-ával, vagy meghatározó befolyással rendelkezik a társaságban (lásd: 46. diát) Ácsné M.J Tao c) Szokásos piaci ár A módosított szabályozás szerint a szokásos piaci árra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell: - az alapítónak (ide nem értve az átalakulással történı alapítást), - a tıkét befogadó adózónak, - a vagyont kiadó adózónak, - a tagnak a jegyzett tıke nem pénzbeli hozzájárulással történı teljesítése, emelése, a jegyzett tıke tıkekivonással történı leszállítása esetén, - a jogutód nélküli megszőnéskor a nem pénzben történı vagyonkiadásra, - az osztalék nem pénzbeli vagyoni értékő juttatásként történı teljesítésére is, ha többségi befolyással rendelkezı vagy az alapítással ilyenné váló tag (részvényes) teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást, illetve részesedik a vagyonból. A módosítás szerint tehát a transzferár-nyilvántartásra, illetve a korrekciós tételekre vonatkozó elıírásokat figyelembe kell venni az alapítónak az alapítás keretében végrehajtott apporttal teljesített jegyzett tıkeemeléskor, jegyzett tıke tıkekivonással történı leszállításakor is, feltéve, hogy az alapító az alapítással teljesített vagyoni hozzájárulással tesz szert a többségi befolyásra. Nem kell alkalmazni e rendelkezéseket az átalakulással (egyesülés, kiválás) megvalósuló alapításra Ácsné M.J Tao. 18. (6) 14

15 A társasági adó általános mértéke a pozitív adóalap 19%-a; VAGY a törvényi feltételek teljesítése esetén választható, hogy a pozitív adóalap 50 millió forintjáig 10%, az e feletti összegre 19%. A 10%-os adókulcsot az adózó akkor alkalmazhatja, ha: az adóévben nem érvényesít társasági adókedvezményt, ÉS az adóévben legalább 1 fı a foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma (kivéve a nyugdíjas tagot), ÉS adóalapja vagy az adózás elıtti eredménye az adóévben és az azt megelızı adóévben legalább a jövedelem-(nyereség-)minimum összegével egyezik meg, ÉS az adóévben megfelel az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének (ennek hiányáról nincs jogerıs és végrehajtható hatósági határozat), ÉS az adóévben legalább az adóév elsı napján érvényes minimálbér kétszeresének (illetve a minimálbérnek) az adóévre évesített összege és a létszám szorzatának megfelelı összegre vallott be tb járulékot. Bevallott összeg teljes adóév esetén: Létszám x (min.bér x 2 x 12) x 0, Ácsné M.J Tao. 19. (1)-(3); Áht: évi XXXVIII. tv. Képzés költségei A 2010-tıl hatályos szabályozás a Tao. 3. számú mellékletének B./14. pontja szerint az adóalap megállapításánál elismert költség: a kifizetı által viselt képzés (ideértve az azzal összefüggı, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történı kötelezı befizetést is) költsége. Ennek megfelelıen a képzés költsége annak közterheivel együtt teljes egészében a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minısül, függetlenül attól, hogy a kifizetı azt a munkavállalójának vagy másnak juttatja, illetve, hogy a képzés a munkakör betöltéséhez szükséges vagy nem szükséges ismeretek megszerzését szolgálja. A módosítás szerint tehát a bármely képzés költsége nem növeli az adózó adózás elıtti eredményét. (A magánszemély adókötelezettségére az Szja tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.) Ácsné M.J Tao. 3. sz. mell. B.) fejezet 14.; 8. (1) d) 15

16 Reprezentáció és üzleti ajándék költségei Nem minısül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott reprezentáció, üzleti ajándék címen személyi jellegő egyéb kifizetésként elszámolt természetbeni juttatás, így azzal meg kell növelni az adózás elıtti eredményt. (Ehhez kapcsolódóan az Szja tv-ben ez a jövedelem adómentes.) A rendelkezés alkalmazásában: a) reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggı üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidıprogram stb.); b) üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggı üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány), ide nem értve az értékpapírt Ácsné M.J Tao. 3. sz. mell. A.) fejezet 12.; 8. (1) d) Új adóalanyok: - külföldi szervezet - ingatlannal rendelkezı társaság tagja - egyéni cég Ácsné M.J Tao

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet Változások Társasági adó Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések Kettıs adóztatás elkerülése A módosítások túlnyomó része 2010. január 1-jén lép hatályba, de egyes rendelkezések

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Társasági adó 2009.10.07 Samling 1 Alig változott v valami A társasági adó változásai címszavakban: Filmhez kapcsolódó támogatások módosulása a 10 százalékos adókulcs alkalmazásának feltételei

Részletesebben

Társasági adó változások

Társasági adó változások Társasági adó változások Változik az idő, s minket is változtat RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Társasági adó változások 2010 "Aki azt állítja vagy hiszi, hogy ezeket az áldozatokat

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Az Art. és a társasági adó törvény 2010.01.01-tıl nevesíti az ingatlannal rendelkezı társaság fogalmát. Tao. Tv. 4. 18/a pontja határozza meg az ingatlannal

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Társasági adó (innovációs járulék) 2010.

Társasági adó (innovációs járulék) 2010. Társasági adó (innovációs járulék) 2010. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) és a módosító törvények 2010. évi XC. törvény 2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CLIII. törvény Társasági adó 2010. Naptári

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Adótörvény változások

Adótörvény változások Adótörvény változások 2009-2010 A külföldi illetőségű társaságokkal kapcsolatos jogszabály módosítások 2009. Július 28. & I. rész Az adóelkerülés megakadályozását célzó főbb intézkedések A külföldi társaságnál

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám).

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám). 34 6. sz. melléklet Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17 Külföldi szervezet magyarországi adózása, külföldiek adófizetési kötelezettsége. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2. (4) bekezdésének 2010.

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. február 15. Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 2/7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA) LOGO

Kisvállalati adó (KIVA) LOGO Kisvállalati adó (KIVA) Készítette: Szabó Gabriella 1. A KISVÁLLALATI ADÓ Törvény: 2012. évi CXLVII. törvény Célja: kis- és s közepes k vvállalkozások adózási feltételeinek teleinek javítása adminisztrációs

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú rendelete a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl Röszke

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben a BUDAKESZI önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. a tulajdonosok között férj magyar kft. feleség férj férj részesedés szerzés feleség feleség férj, feleség

Részletesebben

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Tel.: 62/572-970, Fax: 62/572-976 Átvétel: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dóc

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl Hıgyész Nagyközség önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Egészséges Lélek, Egészs. Élet Alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2009. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerősített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2010. május 24.

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2011. adóévben a/az Kadarkút város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Értékvesztés és a 20% TAO adóalap csökkentés. A jogszabályi hivatkozás évi C. törvény a számvitelről

Értékvesztés és a 20% TAO adóalap csökkentés. A jogszabályi hivatkozás évi C. törvény a számvitelről Érték és a 20% TAO adóalap csökkentés Az év végével értékelni kell a követeléseinket is. Lehetőség van a 365 napon túli tartozásoknál, a 20% TAO adóalap csökkentő tétel figyelembe vételére, de csak a számviteli

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók Társasági adó, Eva, különadók 2010. 2011.-2013. - 1996. évi LXXXI. torvény (Tao. tv.) 2010. évi XC. törvény (2010. évközi módosítások) 2010. évi CXXIII. törvény (2011.-2013.) Társasági adó 2010 Naptári

Részletesebben

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1.

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1. Társasági adó törvény kiemelt változásai 2012. november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: 2013. január 1. Alapfogalmak Bejelentett immateriális jószág kiterjed arra az esetre is, ha az adózó

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról. Általános rendelkezések. A magánszemély adókötelezettsége

2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról. Általános rendelkezések. A magánszemély adókötelezettsége 2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról A költségvetés egyensúlyának javítása érdekében az általános adófizetési kötelezettséget meghaladó közteherviselésre

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2015 július

Grant Thornton Hungary News. 2015 július Grant Thornton Hungary News 2015 július Tisztelt Ügyfelünk! Néhány adózási szabály változásával kapcsolatban, illetve jövıbeni változásáról szeretnénk jelen körlevelünkben tájékoztatni Önöket. Üdvözlettel

Részletesebben

dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal

dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal A TÁRSASÁGI ADÓ SZEREPÉNEK NÖVEKEDÉSE 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 734700 689912 341400 Tervezett Tao bevétel (millió

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2009. adóévben a B O R D Á N Y önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2011. adóévben a/az Mélykút önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások. nettó árbevételének kiszámítása

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások. nettó árbevételének kiszámítása Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások B nettó árbevételének kiszámítása "B" jelő kiegészítı lap (8.111 + + + 8.114 + + 8.116-8.117) 8.111 Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek Egyéb pénzügyi szolgáltatás

Részletesebben

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók Hol tartunk? Társasági adózás eredete VÁNYA,TÁNYA A társasági adózás elvei Társasági adó alapjának kiszámítása Mit rejt az adózás előtti eredmény? Növelő és csökkentő tételek Páros és

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Folytatjuk az adótörvények változásainak ismertetését. A 113. körlevelünket az azóta tudomásunkra jutott értelmezések alapján javítottuk. Kérjük Ügyfeleinket, az újonnan

Részletesebben