Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók"

Átírás

1 Társasági adó, Eva, különadók évi LXXXI. torvény (Tao. tv.) évi XC. törvény (2010. évközi módosítások) évi CXXIII. törvény ( ) Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók Adóalap A adóévi adókötelezettség megállapításakor a pozitív adóalapot es , valamint a es közötti idıszakra az adóév naptári napjai alapján arányosan kell megosztani. Az adóalapot a mőködés napjainak aranyában akkor is meg kell osztani, ha az adózó adóalapja a jövedelem-(nyereség-) minimum. Adómértek a es közötti idıszakra a pozitív adóalap 50 millió forintot meg nem haladó része után 10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék (választható); a es közötti idıszakra a pozitív adóalap 250 millió forintot meg nem haladó része után 10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék (nem választható, megilleti az adózót). Az I. félévre választható vagy a sávos (10/19 százalékos) adószámítás, vagy a 19 százalékos adószámítás. A II. félévre jár a 10/19 százalékos adószámítás. A 10%-os adómértek az I. félévre 50 millió Ft adóalapig alkalmazható 5 feltétel egyidejő fennállása eseten, a II. félévre 250 millió Ft adóalapig alkalmazható bármely feltétel nélkül. Az I. félévre a 10%-os adókulcs alkalmazassanak 5 feltétele: az adózó a es közötti idıszakra számított adóalapja után adókedvezményt nem vesz igénybe, és a es közötti idıszakban az általa foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább fel fı (azzal, hogy az átlagos állományi létszámot a havi átlagos létszámadatok számtani átlaga alapján kell meghatározni), vagy választása szerint az adóévben legalább egy fı, és a es közötti idıszakban es az azt megelızı adóévben (2009- ben) az adózó adóalapja vagy az adózás elıtti eredménye legalább a jövedelem- (nyereség-)minimum összegével egyezik meg, és a es közötti idıszakban es a megelızı adóévben (2009.) az adózó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, és az adózó a es közötti idıszakban a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma es legalább az adóév elsı napján érvényes minimálbér kétszerese ha az adózó székhelye a külön jogszabályban megnevezett leghátrányosabb települések

2 valamelyikében van, akkor a minimálbér szorzatának a és közötti idıszakra számított összegére vall be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot. Az adózó az I.félévi adóalaprész után adókedvezményt nem vehet igénybe: Az adózónak az adóévre lehetısége van adókedvezmény érvényesítésére, legfeljebb azonban olyan összegben, amelyre a második félévi adóalap utáni adó fedezetet nyújt. Például, ha az adózó adóévi számított adója 100: az I. félévre 80, a II. félévre 20., akkor az ıt megilletı 40 egység ( 70%-os ) adókedvezménybıl maximum (20 x 0,7) 14 egységnyit vehet igénybe. Fizetendı adója 86. A létszám az I. félévben legalább fel fı, vagy választás szerint az adóévben legalább 1 fı. Például, ha az adózó havi átlagos létszáma: hóban (0,3 + 0,4 +0,4 + 0,5 + 0,4 + 0,3) 2,3 : 6 = 0,38 fı, és a hóban: (0,4 + 1, ), akkor 14,3 : 12 = 1,19 fı, (ez utóbbi választása esetén e feltétel teljesül). A KSH kiadvány szerint a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz kerekítés nélkül tizedesjeggyel számolunk. Az I.félévben és az azt megelızı adóévben az adóalap vagy az adózás elıtti eredmény legalább a j-ny-m összegével egyezik meg, kivéve: - ha az adózó a Tao. tv. 6. (6) bekezdésének hatálya alá tartozik (az elıtársasági, vagy az azt követı adóévérıl van szó, vagy elemi kar sújtotta, vagy olyan szervezeti formában mőködik például alapítvány amelyre nem vonatkoznak a j-ny-m szabályok), - ha az adózóra a Tao. tv an hatályos 19. -ának (8) bekezdése vonatkozik (mert a elıtt jogelıd nélkül alakult vagy jött létre átalakulással, amely esetben a megelızı a jogelıd adóévére nem kell vizsgálni e feltételt). E feltétel I.félévre teljesülésének vizsgálatánál mivel az I.félévre meghatározott adóalap naptári napok alapján arányosított, ugyanígy az adózás elıtti eredmény, illetve a j-ny-m esetében is az egész évre meghatározott összegük aranyos részét kell figyelembe venni. Az I.félévben és a megelızı adóévben az államháztartásról szóló törvényben meghatározott, a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelés hiányát nem állapította meg a munkaügyi hatóság, az adóhatóság vagy az egyenlı bánásmód követelményének ellenırzésére jogosult hatóság jogerıs és végrehajtható hatósági határozata, illetıleg a határozat bírósági felülvizsgálata eseten jogerıs bírósági határozat nem szabott ki munkaügyi, vagy az egyenlı bánásmódról es az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló törvényben meghatározott bírságot vagy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírságot; A bevallott járulék-minimum feltétel akkor teljesül egy, a 2010.év egészében folyamatosan mőködı, nem a leghátrányosabb térségben székhellyel rendelkezı adózónál, ha pl. az általa az I.félévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 15 fı, ha az I. félévre bevallott tb-járulék legalább ( x 2 x 15 x 6 x 0,27) ezer forint.

3 Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózók Adóalap A 2010-ben kezdıdı adóév adóalapjának meghatározása az Art. 6.számú melléklete alapján az üzleti év elsı napján hatályos szabályok szerint történhet, az üzleti év teljes idıtartamara. A naptári évtıl eltérı üzleti éves adózók adókötelezettségének megállapítása során ezért soha nincs adóalap arányosítás. Adómértek Az új szabály a törvénymódosítás i hatályara tekintettel a an, vagy ezt követıen kezdıdı üzleti évre alkalmazható. A elıtt kezdıdı üzleti évre a régi, a atol kezdıdı üzleti évre az új szabályok az irányadóak. Az új szabály szerint az adó mértéke a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10%, az e feletti részre 19%. A fentiek vonatkoznak a végelszámolás alatt álló adózókra is. 1. Példa A cég naptári éves, teljes évben mőködı adózó. A adóévi adóalapja e Ft. Beruházási hitel után fizetett kamat címen e Ft adókedvezményre jogosult. I. félévi adóalap: ( : 365 x 181) = e Ft II. félévi adóalap: ( : 365 x 184) = e Ft A) változat: Ha választja az I. félévre a 10%-os adókulcsot I.félévi adó: ( x 10%) + ( x 19%) = e Ft II.félévi adó: x 10% = e Ft Számított éves adó: ( ) = e Ft Adókedvezmény (korlát x 70%) e Ft Fizetendı adó: e Ft B) változat: Ha az I. félévre 19%-os adókulcsot alkalmaz I.félévi adó: x 19% = e Ft II.félévi adó: x 10% = e Ft Számított éves adó: ( ) = e Ft Adókedvezmény (korlát x 70%) e Ft Fizetendı adó: e Ft 2. Példa B cég naptári évtıl eltérı üzleti éve: közötti idıszak, üzleti éve egészében folyamatosan mőködött. A adóévi adóalapja e Ft. Beruházási hitel után fizetett kamat címen e Ft adókedvezményre jogosult. A) változat: Ha választja a 10%-os adókulcsot Éves adó: ( x 10%) + ( x 19%) = e Ft Adókedvezményre a sávos adókulcs miatt nem jogosult Fizetendı adó: e Ft B) változat: Ha 19%-os adókulcsot alkalmaz Számított éves adó: ( x 19%) = e Ft Adókedvezmény (korlát: x 70%) e Ft Fizetendı adó: e Ft

4 Az adómegtakarítás Ha az adózó a 10%-os adómérték szerinti adószámítást választotta a I. félévre(a naptári éves adózó), a elıtt kezdıdı adóévére (a naptári évtıl eltérı üzleti éves adózó es a végelszámolás alatt álló adózó), a es/vagy a adóévére (bármely adózó), akkor az adómegtakarítás (a meg nem fizetett 9, illetve 6%) összegének a felhasználásara vonatkozó feltételekét meg teljesítenie kell. Az adózó az adómegtakarítást az adóév utolsó napján az eredménytartalékból a lekötött tartalékba történı átvezetéssel köteles kimutatni (utoljára december 31-ével), es azt a lekötése adóévet követı négy adóévben a vonatkozó közösségi rendelet figyelembevételével is fel kell használni, a lekötése adóévében hatályos szabályok szerint. Közösségi rendelet: az elsıdleges mezıgazdasági termelést is végzı adózónál az 1857/2006/EK rendelet, más adózónál a 800/2008/EK rendelet, vagy az 1998/2006/EK (de minimis) rendelet. Adófizetés, elılegfeltöltés Az adófizetés változatlanul a mar bevallott adóelılegek alapján történhet. Függetlenül attól, hogy év közben - egyrészt nıtt az adókulcs (16-rol 19%-ra), - másrészt azonban szelesedett a 10%-os adókulcs alkalmazási köre (250, illetve 500 millió forint értékhatárig), összességében felmerülhet, hogy kevesebb adót kell fizetni, mint a korábban (a 0829., illetve a számú bevallásokban) a adóévre bevallott (befizetett) adóelılegek. Ez esetben az egyébkent feltöltésre kötelezett adózónál a feltöltés összege nulla (azt is be kell vallania). A bevallásra a 1046.szamú bevallás szolgál (ha nullás is). Megfizetni a bevallott adóelılegekét kell, kivéve, ha esedékesség elıtt az adózó el az Art. 42. szerinti lehetıseggel (mérséklést kér). Számításokat 10, vagy 19%-kal mar a feltöltéshez kell végezni (a legalább 90%-os teljesítés érdekében). Tao. tv. 26. (10) bekezdésében az 50 millió helyébe 100 millió lép; azaz nem kell az adóelıleget kiegészíteni, ha az adóévet megelızı adóévi árbevétel nem több 100 millió forintnál. A Tao. tv. elızıek szerint módosított rendelkezéseit a at követıen teljesítendı adóelıleg kiegészítésre is alkalmazni kell, ide értve a naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózókat is. Hatály: Fenti módosítások an lepnek hatályba. Ez azt jelenti, hogy az e napot követıen teljesítendı adóelıleg kiegészítésre érvényes az új szabály, azaz a en, vagy azt követıen történı feltöltés megítélésénél irányadó a 100 millió forintos mentes határ. Így kell eljárni az eltérı üzleti éves adózóknak is, függetlenül attól, hogy az adóévük melyik naptári évben kezdıdik. Magyar Karmentı Alap részére adott támogatás A támogatás 50%-a csökkenti az adózás elıtti eredményt, a nyereség összegéig (legfeljebb a pozitív adózás elıtti eredmény összegében), igazolás alapján

5 A támogatás az adóalapnál elismert költség (nyilatkozat nélkül, mivel az Alap nem Társasági adóalany, nincs a Tao. tv. 3. sz. melléklet A fejezet 13. pontja szerinti növelı tétel) Hatály: A 2010-ben kezdıdı adóévben adott juttatásokra vonatkozik! NEM VALTOZIK adott támogatások (nyilatkozattal vagy anélkül) Meg kell növelni az adózás elıtti eredményt: az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás elıtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetıségő részére történik vagy az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülı nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámolója elkészítését követıen azzal igazol. Nyilatkozat nélkül csak akkor nem kell növelni, ha a juttatásban részesülı nem Társasági adóalany (pl. költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, magánszemély)! Adómérték változásai 2011-tıl ellenırzött külföldi Társaságinak az a külföldi illetıségő nem magánszemély minısül, amelynél az egyéb feltételek teljesülése mellett a ténylegesen fizetett adó, illetve veszteséges gazdálkodás és negatív adóalap eseten az adott állam által meghirdetett adó nem éri el a 10%-ot tol megszőnik a 19%-os adómérték a Társasági adó a pozitív adóalap 10%-a lesz. Bejelentett részesedés Az adózás elıtti eredmény a bejelentett részesedés nem pénzbeli vagyoni hozzájáruláskent történı kivezetése következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó részével, azaz az apportálassal elért rendkívüli eredménnyel is csökkenthetı, ha a részesedést az adózó legalább 1 évig az eszközei között tartotta nyilván (az adóévi árfolyamnyereség mellett). Módszerek a szokásos piaci ár megállapítására A szokásos piaci ár az eddigi módszer mellett a következı két módszerrel is meghatározható (5 + 1 módszer lesz): ügyleti nettó nyereségen alapuló módszerrel Az ügylet nyereségének felosztása megfelelı vetítési alap (például költség, árbevétel) alapján, ahogyan független felek megosztottak volna. nyereség-megosztásos módszerrel. Teljes nyereség megosztása (gazdaságilag indokolt alapon). Maradvány (rezidium) nyereség megosztása (két lépésben: elsı lépésben az üzlet típusra jellemzı alaphozam felosztása, második lépésben a rezidium felosztása független felek általi felosztásnak megfelelıen, figyelemmel a használt erıforrásokra (pl. nagy értékő immateriális dolog birtoklása).

6 Reprezentáció, üzleti ajándék az adóalapnál - a évtıl sem elismert költség a reprezentáció [a vendéglátás (étel, ital) es a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidıprogram stb.)], továbbá - a évtıl új szabálykent nem elismert költség a minimálbér 25%-at meg nem haladó üzleti ajándék [a juttató tevékenységével összefüggı üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termek, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány)]. Természetbeni juttatások helyett juttatások. Külföldi szervezettel összefüggésben (kamat, jogdíj, meghatározott szolgáltatások díja) megszőnik 2011-tıl az adókötelezettség Külföldrıl származó kamatjövedelemmel összefüggésben - megszőnik a mentességi szabály es a bevétel 75%-abol történı jövedelemszámítás. Látvány-csapatsport támogatása Az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás a vállalkozási tevékenység érdekében elismert költség lesz, ha azt az adózó Látvány-csapatsport támogatásara adja. Látvány-csapatsport: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong. [Tao. tv pont., 3. sz. mell. B/15.] Kinek adható támogatás? A Látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, a tagjaként mőködı sportszervezet, vagy a Látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány részére a törvényben meghatározott részletes feltételek mellett. Az adózó támogatási igazolás alapján adókedvezményt vehet igénybe az adóéve és az azt követı három év adójából, az adó 70%-a erejéig [Tao. tv. 22. (4)-(5) bek.]. A kedvezményekre vonatkozó rendelkezések az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját követı 15. napon lepnek hatályba (az ezt követıen nyújtott támogatásokra érvényes). Például: ha a kedvezményt megalapozó rendelkezések az elızıek szerint an hatályba lepnek, akkor az e nap es e között nyújtott támogatás alapján az adózó adókedvezményre jogosult, amelyet 4 adóév alatt vehet igénybe (a évek adójából), a minden évi számított adója 70%-a mértékéig. Ha ben 500 egység támogatást nyújt, es a évi számított adója 100 egység, akkor adóját 70 egységgel csökkentheti (az egész évre). A fennmaradó 430 egységet a években érvényesítheti, figyelemmel a minden évi 70%-os korlátra. A sporttal összefüggı egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXIII.törvény Egyszerősített vállalkozói adó Az Eva szerinti adózás szabályai alapvetıen nem változnak. Módosítások: A tevékenységet szüneteltetı, a GYES-en, GYED-en lévı Evás egyéni vállalkozónak pénzforgalmi bankszámlával sem kell rendelkeznie 2011-tıl, de a tevékenység szüneteltetését a bankszámlát vezetı hitelintézetnek is be kell jelentenie. Ennek elmulasztása adókövetkezményeit az egyéni vállalkozó viseli. Nem szőnik meg 2011-tıl az egyéni vállalkozó adóalanyisága a cselekvıképesség korlátozásakor sem (2010-ig csak annak elvesztésekor nem szőnt meg).

7 Az osztalékot kiváltó adót 25% helyett 16%-kal kell számítani. Pontosítások (az Szja tv. szerinti 16%-os kulcshoz igazítás, pl. az osztalékadót kiváltó adó alapjából levont, magánszemélynek utóbb természetbeni juttatáskent adott juttatás után 44% helyett 16% az adó). 1.) Pénzügyi szervezetek különadója Új adónem ( évekre) A július 1-jen mar lezárt üzleti évi beszámolóval rendelkezı pénzügyi szervezet a évben különadó megállapítására, bevallásara es fizetésére kötelezett. A pénzügyi szervezet a különadó fizetési kötelezettséget 2010.szeptember 30-áig állapítja meg es vallja be az e célra rendszeresített nyomtatványon az állami adóhatóságnak. (10P90 sz. nyomtatvány) A különadót a évben két egyenlı részletben szeptember 30-aig es december 10-eig fizeti meg. A megállapított es bevallott különadót a évben kell az adózás elıtti eredmény terhére elszámolni. 1.) Pénzügyi szervezetek különadója A különadó mértéke: a) hitelintézet eseten az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15%, az e feletti összegre 0,5%, b) biztosító eseten 6,2%, c) egyéb pénzügyi szervezet eseten: ca) pénzügyi vállalkozásnál 6,5%, cb) befektetési vállalkozásnál 5,6%, cc) tızsdénél 5,6%, cd) árutızsdei szolgáltatónál, kockázati tıkealap- kezelınél 5,6%, ce) befektetési alapkezelınél 0,028%. 1.) Pénzügyi szervezetek különadója A pénzügyi szervezet 2011-ben különadó megállapítására, bevallásara és fizetésére kötelezett. Bevallás, adófizetés: az adót eig kell megállapítani, az esedékességének megfelelı részletezésben (negyedévenként) bevallani, s negyedévenként, 4 egyenlı részletben, a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megfizetni, kivéve a 2010-ben jogelıd nélkül létrejött adózót, vagy az adófizetésre es bevallásra a en hatályos szabályok szerint aig nem kötelezett, naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózót, amelynél az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján eig kell megállapítani, bevallani az adót es 2 egyenlı részletben eig es eig kell megfizetni. A adóévre bevallott különadót a adóév adózás elıtti eredménye terhére kell elszámolni. Adóalap: azonos a adóévre elıírtakkal, figyelemmel hitelintézeteknél a pontja szerinti fogalmi meghatározásra, amely szerint a módosított mérlegfıösszeg megállapítása 2011-tıl módosításra kerül. A különadó mértéke [Kjtv. 4/A. (6)]:

8 Hitelintézet: az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15%, a e feletti összegre 0,53%. Biztosító: az adóalap 1 milliárd forintot meg nem haladó része után 1,5%, 8 milliárd forintot meg nem haladó része után 3%, az e feletti összegre 6,4%. Egyéb pénzügyi szervezetek eseten azonos a évi mértékekkel. A hitelintézet által az adóévre fizetendı különadó (0,15%, ill. 0,53%) összeget legfeljebb annak mértékéig csökkenti az általa az adóévre hitelintézetek különadója címen [ld: 2.) adónem] fizetett (fizetendı) összeg [Kjtv. 4/A. (7)]. 2.) Hitelintézetek különadója A hitelintézet a 2011-ben kezdıdı adóévére vonatkozóan különadó megállapítására, bevallásara es fizetésére kötelezett. Adóalap: ± adóévi adózás elıtti eredmény + az adózás elıtti eredmény terhére a pénzügyi szervezetek különadója [1.) adónem] címen fizetett (fizetendı) összegnek megfelelıen ráfordításként elszámolt összege. Adóalap Adómérték: 30%, de annak összege nem haladja meg a hitelintézetet pénzügyi szervezetek különadója címen az adóévet terhelı, a 4/A. (7) bekezdésében foglaltak figyelmen kívül hagyásával kiszámított összeget. Adóalap x 30% [2.) adónem] <= pénzügyi szervezetek különadója [1.) adónem] 3.) Ágazati különadó Új adónem ( évekre) hatályba lep en Adóalany 2010-ben az, aki jen vagy azt követıen a évben a 2. szerinti tevékenységet végzı jogi személy, Art. szerinti egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, továbbá külföldi illetıségő szervezet, magánszemély, ha belföldön fióktelepen végez ilyen tevékenységet. Adóköteles (2. ) - a bolti kiskereskedelmi tevékenység, - a távközlési tevékenység, - az energiaellátó vállalkozási tevékenysége (nem csak az energiaellátási tev.) Adóalap az adóévben a 2. szerinti tevékenységbıl származó nettó árbevétel (a adóév tekintetében is a teljes adóévi nettó árbevétel). Átmeneti szabálykent a évi adóelıleget december 20-aig kell megállapítani, bevallani, megfizetni, a évi, 2. szerinti tevékenységbıl származó nettó árbevétel alapján es a vonatkozó adómértékkel számítva. A évi adó alapja a évi, 2. szerinti tevékenységbıl származó nettó árbevétel, amely szerinti adókötelezettséget az adóévet követı év 150. napjáig kell megállapítani, bevallani. Ennek alapján két egyenlı részletben adóelıleg fizetési kötelezettség is van az adóév 7. es 10. hónapjának 20. napjáig. Az egyes ágazatokat terhelı különadóról szóló évi XCIV. törvény (Aktv.)

9 Fogalmi meghatározások Bolti kiskereskedelmi tevékenység: a jen hatályos TEAOR 08 szerinti alábbi tevékenységek: ágazat (gépjármő-kereskedelem, ide nem értve a gépjármő, pótkocsi nagykereskedelmet) ágazat (gépjármőalkatrész-kiskereskedelem), ágazat (motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása, ide nem értve a motorkerékpár javítását, nagykereskedelmet), ágazatok (kiskereskedelem, azon belül például nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem, gépjármő üzemanyag-kiskereskedelem, egyéb háztartási cikk kereskedelem, piaci kiskereskedelem, nem bolti, piac kiskereskedelem). Nem az adózó, nem a bolt TEAOR száma számit, hanem az, hogy az adózó végez-e ilyen TEAOR alá tartozó tevékenységet (ennek nettó árbevétele után kell adózni). Kiskereskedelmi tevékenység: a fogyasztónak történı kis kiszereléső értékesítés; nem tartozik ide a nagykereskedelmi értékesítés (a viszonteladónak, más nagykereskedınek történı eladás). Távközlési tevékenység: az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása. Energiaellátó: a távhıszolgáltatás versenyképesebbé tételérıl szóló évi LXVII. törvény (Távhı tv.) 10. -ának 1. pontja szerinti energiaellátó (ideértve a villamosenergiáról szóló törvény vagy a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatót is), ha a Távhı tv. szerinti energiaellátói minıségében végzett tevékenységébıl származó, számviteli törvény szerinti nettó árbevétele az adóévet megelızı évben a tevékenységet adóévben kezdı energiaellátó eseten az adóévben eléri az összes, számviteli törvény szerinti nettó árbevétel legalább 5%-at. (Ez utóbbival lesz szőkebb az Aktv. szerinti energiaellátók köre a Robin Hood adó szerinti energiaellátóktól.) Nettó árbevétel: - a számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany eseten a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele, - a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó Evás adóalany esetében az Eva tv. szerinti, áfa nélküli bevétel, - az Szja tv. hatálya alá tartozó adóalany esetében az Szja tv. szerinti, áfa nélküli bevétel. Adómértek: Bolti kiskereskedelmi tevékenység eseten, az adóalap: millió Ft-ot meg nem haladó része után 0%, millió Ft-ot meghaladó, de 30 milliárd Ft-ot meg nem haladó része után 0,1% milliárd Ft-ot meghaladó, de 100 milliárd Ft-ot meg nem haladó része után 0,4%, milliárd Ft-ot meghaladó része után 2,5%. Távközlési tevékenység eseten, az adóalap: millió Ft-ot meg nem haladó része után 0%, millió Ft-ot meghaladó, de 500 millió Ft-ot meg nem haladó része után 2,5%, millió Ft-ot meghaladó, de 5 milliárd Ft-ot meg nem haladó része után 4,5%, - 5 milliárd Ft-ot meghaladó része után 6,5%. Energiaellátó vállalkozási tevékenység végzése eseten az adóalap 1,05%-a.

10 Ágazati különadó törvények 2013-ig Különadó törvények hatálya Robin Hood adó A távhıszolgáltatás versenyképesebbe tételérıl szóló évi LXVII.törvény (Távhı tv., energiaellátók jövedelemadója) - Hatályba lepett: jen - Hatályát veszti: jen, azzal, hogy az adóalany a adóévre vonatkozó adómegállapítási, -bevallási, -fizetési kötelezettségeit a en hatályos szabályok szerint teljesíti. Ágazati különadó (Aktv.) Az egyes ágazatokat terhelı különadóról szóló évi XCIV. törvény - Hatályba lep: en - Hatályát veszti: jen, azzal, hogy az adóalanynak a 2012.adóévre vonatkozó adómegállapítási, -bevallási, adó- es adóelılegfizetési kötelezettségeit a en hatályos szabályok alapján kell teljesíteni. Budapest, december 8. Forrás: Adozona.hu Ácsné Molnár Judit

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást 2014. május 31-ig az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) Az 58310 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalko zások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben