Forrás: APEH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010.08.30. Forrás: APEH"

Átírás

1 Frrás: APEH Tájékztató a társasági adóalanyk adóévi adókötelezettsége megállapításának új szabályairól Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalktásáról, illetve módsításáról szóló évi XC. törvény (Módtv.) a kihirdetését követı 3. naptól augusztus 16-i hatállyal módsíttta a társasági adóról és az sztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Ta. tv.) társasági adó mértékérıl rendelkezı 19. -át, illetve az új szabályk év közbeni bevezetése miatt beiktatta a 29/K. szerinti külön elıíráskat a adóévi adókötelezettség meghatárzására. A módsíttt szabályk lényege a kedvezményes adókulcshz rendelt adóalap értékhatárának felemelése, melynek következtében a pzitív adóalap 500 millió frintt meg nem haladó részére a krábbi 50 millió frint tízszereséig 10 százalék, ez e feletti részre 19 százalék a társasági adó mértéke, amely sávs adószámításhz semmilyen feltétel nem kötıdik [Ta. tv. Módtv-vel módsíttt 19. -a]. Figyelemmel aznban az új szabályk év közbeni hatálybalépésére a külön elıírásk alapján a adóévi adóalapt az adóév július 1-je elıtti és június 30-a utáni idıszakára, azaz az elsı és a másdik félévi idıszakra esı naptári napk alapján aránysan meg kell sztani [Ta. tv. 29/K. (1) bekezdés]. Az éves adóalap megsztását és az ahhz kapcslódó rendelkezéseket a Ta. tv. 29/K. (9) bekezdése alapján a naptári évtıl eltérı üzleti évet nem választó adózónak a végelszámlás alatt álló adózó kivételével kell a adóévi adókötelezettség megállapításakr alkalmaznia. Ebbıl következıen a naptári évtıl eltérı üzlet évet választó adózóra, valamint a végelszámlás alatt álló adózóra nem vnatkznak a Ta. tv. 29/K. -a szerinti átmeneti rendelkezések; az ilyen adózó a évben kezdıdı adóévi adókötelezettségét a Módtv. hatálybalépése napjától függıen a Ta. tv. adóéve elsı napján hatálys 19. -ában fglaltak figyelembevételével határzza meg. Az aránys adóalapmegsztás tehát csak a naptári évvel azns adóév esetén merülhet fel függetlenül annak idıtartamától, kivéve a végelszámlás alatti adóéveket. Ez utóbbi üzleti/adóévek idıtartama mérlegfrduló napja ugyanis nem az adózó döntése szerint választható, hanem a számvitelrıl szóló évi C. törvény (Szt.) elıírásaira figyelemmel alakul. Tekintsük át az adóalap-, illetve a különbözı adószámítási szabálykat, példákkal alátámasztva. 1. Naptári év szerint mőködı adózó Az adóalap-megsztást a naptári év szerint mőködı adózók esetén az adóév naptári napjai alapján kell elvégezni. Ez azt jelenti, hgy a bevallásban a adóévi teljes adóalapt kell a Módtv. hatályba lépése napjától függetlenül az év elsı és másdik félévére esı naptári 1 / 10

2 napk arányában megsztani. Ennek megfelelıen, egész évi 365 naps mőködés esetén, ha az éves adóalap például egység, akkr a megsztás szerint a január június 30. közötti idıszak szerinti adóalap (10 000/365 x 181) egység, és a július december 31. közötti idıszak szerinti adóalap (10 000/365 x 184) egység. Más módszer nem alkalmazható; függetlenül tehát attól, hgy az adózó bevételei, illetve költségei hgyan alakulnak az év elsı és másdik felében például jelentıs bevételt realizál, vagy éppen a bevételeit meghaladó költsége merül fel az elsı, vagy a másdik félévben a adóévi adóalap egészét kell megsztani, melynek következtében, annak összegébıl teljes évi mőködés esetén mindkét idıszakra jut közel fele-fele hányad. Amennyiben például az adózó június december 31. közötti adóévének adóalapja egység, akkr az adóév naptári napjai alapján ( = 214 nap) történı megsztás szerint a június június 30. közötti idıszak szerinti adóalap (10 000/214 x 30) egység, és a július december 31. közötti idıszak szerinti adóalap (10 000/214 x 184) egység. Az így meghatárztt adóalap-részeknek azért is van jelentısége, mert a két idıszak szerinti adóalap után eltérı módn kell meghatárzni a számíttt adót (az elsı félévi adóalapra a január június 30. közötti, s a másdik félévi adóalapra a július december 31. közötti idıszakra vnatkzó szabályk szerint kell számlni). A naptári év szerint mőködı adózók esetében amikr is az adóalap-megsztásnak van helye a adóévek idıtartama a következık szerint alakulhat: a naptári évvel azns, flyamats 12 hónaps mőködés esetén az adózó közötti adóéve, a naptári évvel aznsan mőködı belvadással, illetve kiválással érintett belvasztó, illetve kiválás esetén a fennmaradó adózó közötti adóéve, az elıtársasági idıszak, amely az adózó évi alapításának idıpntjától (azaz a létesítı kirat ellenjegyzésének, illetve közkiratba fglalásának napjától) a cégbejegyzés napjáig, vagy a cégbejegyzés iránti kérelem jgerıs elutasításának napjáig, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének a napjáig ha bármelyik évi terjedı adóéve; vagy 2 / 10

3 ha az adózó az elızıek szerinti idıszak alatt vállalkzási tevékenységét nem kezdte meg, úgy a évi alapításának az idıpntjától a bejegyzett társaság december 31-éig terjedı adóéve, az adózó elıtársasági idıszak utáni a évi cégbejegyzés napját követı naptól december 31-éig tartó adóéve, az adózó tevékenységének a január 1-jétıl az éven belüli megszőnéséig tartó adóéve, a jgelıd évi átalakulással történı megszőnésekr a január 1-jétıl az átalakulás napjáig terjedı adóéve, évi átalakulás esetén a jgutód átalakulás napját követı naptól december 31-éig tartó adóéve, frintról devizára, devizáról frintra, illetve devizáról más devizára való áttéréskr az adózó január 1-jétıl az áttérés napjáig terjedı adóéve, illetve az áttérés napját követı naptól december 31-éig terjedı adóéve, felszámlás, illetve végelszámlás kezdeményezése esetén a január 1-jétıl a felszámlás, illetve végelszámlás kezdı napját megelızı napig tartó adóév, a felszámlási, a végelszámlási eljárás befejezését követı adóév ha az eljárás úgy fejezıdik be, hgy az adózó nem szőnik meg (például egyezség esetén), azaz az eljárás évi lezárultát (az errıl szóló végzés jgerıre emelkedésének napját) követı naptól a december 31-éig tartó adóév. A felszámlás idıszaka egy üzleti évnek minısül, függetlenül annak idıtartamától [Szt. 11. (11) bekezdés], aznban a Ta. tv. 5. számú mellékletének 8. pntja alapján a felszámlás kezdı napjától a felszámlási eljárás alatt állók nem minısülnek társasági adóalanynak, ezért ezen idıszak alatt nem (így a felszámlás évi kezdı napjától a felszámlási eljárás befejezıdésének napjáig tartó idıszak alatt sem) fizetnek társasági adót; így ezen napk nem vehetık figyelembe az aránysításnál. A adóévi adókötelezettséget a két idıszak szerint megszttt adóalapra a következık szerint kell megállapítani: az elsı félévre meghatárztt adóalap után választható a sávs adómegállapítás ly módn, hgy az adózó az adóalap 50 millió frintjáig (nincs felezés) az ezen idıszakra elıírt öt feltétel egyidejő teljesítése esetén 10 százaléks, az e feletti részre a 19 százaléks mértékkel száml, s a másdik félévre meghatárztt adóalap után bármely feltétel nélkül megilleti az adózót a sávs adómegállapítás, mely szerint az adóalap 250 millió frintjáig (az 500 millió frint felezésével) 10 százalékkal, az e feletti részre 19 százalékkal kell a számíttt adót meghatárzni [Ta. tv. 29/K. (4) bekezdés]; vagy 3 / 10

4 az elsı félévre meghatárztt adóalap egésze után választható az általáns tételő 19 százalékkal számíttt adó, s a másdik félévre meghatárztt adóalapnak függetlenül attól, hgy az adózó az elsı félévre meghatárztt adóalapra alkalmazta-e a sávs adómértéket vagy sem a 250 millió frintt meg nem haladó részére 10 százalékkal, az e feletti részre 19 százalékkal kell az adót számítani [Ta. tv. 29/K. (2) bekezdés]. A választás lehetısége tehát csak az elsı félévi adóalap utáni adómegállapításra áll fenn, a másdik félévi adóalapra jár a sávs adómérték szerinti számítás Adószámítás a január június 30. közötti idıszak szerinti adóalap után A év elsı félévi idıszakára meghatárztt adóalap utáni adószámítás tekintetében az adózó eldöntheti, hgy hgyan száml: a teljes elsı félévi adóalapra 19 százalékkal, vagy az elsı félévi adóalap 50 millió frintt meg nem haladó összegéig 10 százalékkal, a felettes részére 19 százalékkal. Ez utóbbi, sávs adómérték szerinti számítás választásáhz az adózónak meg kell felelnie a Ta. tv. 29/K. (5) bekezdésében rögzített 5 feltétel mindegyikének amely feltételek némileg módsultak, mivel az új szabályk nem az adóév egészére csak egy részére vnatkznak, illetve figyelemmel kell lennie a sávs adófizetés miatti adómegtakarítás 29/K. (6) bekezdése szerint elıírt nyilvántartására, felhasználására is. A sávs adószámításra jgsultság érdekében az alábbi 5 feltételnek kell egyidejőleg teljesülnie: a) Az adózó az elsı félévre meghatárztt adóalap utáni adóból adókedvezményt nem vesz igénybe; E feltétel csak az elsı félévre meghatárztt adóalap utáni adó adókedvezménnyel történı csökkentését zárja ki, (hiszen a másdik félévre meghatárztt adóalapra feltétel többek között az adókedvezmény igénybevételi tilalma nélkül jár a sávs adószámítás). Az adózónak tehát lehetısége van adókedvezmény érvényesítésére, legfeljebb aznban lyan összegben, amelyre a másdik félévi adóalap utáni adó fedezetet nyújt. Például, ha az adózó adóévi számíttt adója (az elsı félévi 60 egység és a másdik félévi 40 egység) 100 egység, akkr például szftverfejlesztı bérköltsége címén az ıt megilletı adókedvezményt (illetve annak összegébıl) a 70 százaléks krlátra figyelemmel maximum (40 x 0,7) 28 egységnyit vehet igénybe az adóévre. b) Az adózó által az elsı félévben fglalkztatttak átlags állmányi létszáma legalább fél fı (amelyet a havi átlags létszámadatk számtani átlaga alapján kell meghatárzni), vagy az adózó választása szerint az adóévben legalább egy fı (ez utóbbi választásával érdemes 4 / 10

5 élni például, ha az elsı félévben fél fınél kevesebb, de az adóévre lesz legalább 1 fı a létszám); c) Az elsı félévben és az azt megelızı adóévben az adóalap vagy az adózás elıtti eredmény legalább a jövedelem-(nyereség-)minimum összegével egyezik meg, kivéve ha az adózó a Ta. tv. 6. (6) bekezdésének hatálya alá tartzik (vagyis az elıtársasági, vagy az azt követı adóévérıl van szó, vagy elemi kár sújttta, vagy lyan szervezeti frmában mőködik például alapítvány, amelynek nem kell a jövedelem-(nyereség-)minimumra elıírtakat alkalmaznia), ha az adózóra a Ta. tv június 30-án hatálys 19. -ának (8) bekezdése vnatkzik (mert június 30-a elıtt jgelıd nélkül alakult vagy jött létre átalakulással, amely esetben a megelızı a jgelıd adóévére nem kell vizsgálni e feltételt); Az itt rögzített feltétel szerint vagy az adóalapnak, vagy az adózás elıtti eredménynek két idıszakban: január 1. és június 30. között, valamint az azt megelızı adóévben kell legalább a jövedelem-(nyereség-)minimumt elérnie, ami általáns esetben a elsı félévi idıszak, valamint a adóév jelölt adatainak a visznyítását jelenti (jelentheti a elsı félévében keletkezett két adóév adatait is). Figyelemmel arra, hgy az elsı félévre meghatárztt adóalap naptári napk alapján aránysíttt ugyanígy az adózás elıtti eredmény, illetve a jövedelem-(nyereség-)minimum esetében is az egész évre meghatárztt összegük aránys részét kell figyelembe venni. d) Az elsı félévben és a megelızı adóévben az államháztartásról szóló törvényben meghatárztt, a rendezett munkaügyi kapcslatk követelményének való megfelelés hiányát nem állapíttta meg a munkaügyi hatóság, az adóhatóság vagy az egyenlı bánásmód követelményének ellenırzésére jgsult hatóság jgerıs és végrehajtható hatósági határzata, illetıleg a határzat bírósági felülvizsgálata esetén jgerıs bírósági határzat nem szabtt ki munkaügyi, vagy az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımzdításáról szóló törvényben meghatárztt bírságt vagy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírságt; e) Az adózó által az elsı félévben fglalkztatttak átlags állmányi létszáma és legalább az adóév elsı napján érvényes minimálbér kétszerese ha az adózó székhelye a jgszabályban megnevezett leghátránysabb térségek, települések valamelyikében van, akkr a minimálbér szrzatának az elsı félévi idıszakra számíttt összegére vall be nyugdíj- és egészségbiztsítási járulékt. E feltétel akkr teljesül, ha például egy, a naptári év szerint az adóév egészében (2010. január december 31. között) mőködı, nem a leghátránysabb térségben székhellyel rendelkezı adózó által ha például az elsı félévben fglalkztatttak átlags állmányi létszáma 30 fı az elsı félévre bevalltt tb-járulék legalább ( x 2 x 30 x 6 x 0,27) ezer frint. 5 / 10

6 A Ta. tv. 29/K. (6) bekezdése rögzíti, hgy a sávs adószámítás választása esetén az adóalap 50 millió frintt meg nem haladó része után az adózónak a június 30-án hatálys 19. (4)-(8) bekezdésben fglaltakat kell alkalmaznia, vagyis az elsı félévre meghatárztt adóalap után meg nem fizetett 9 százaléknyi adóösszegnek is van utóélete, vnatkznak rá a jelölt hatállyal a felhasználásra elıírt szabályk. Ezek szerint az elsı félévi adómegtakarítást a vnatkzó közösségi rendelet szerinti állami támgatásnak kell tekinteni, az adóév utlsó napján (általáns esetben december 31-én) az eredménytartalékból történı átvezetéssel lekötött tartalékként kell kimutatni, a lekötése adóévét követı négy adóévben az irányadó közösségi rendeletnek való megfeleltetéssel fel kell használni, nem a törvényben meghatárztt célra történı felhasználása, vagy az elıírt határidıig fel nem használása esetén késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetni. Megjegyezzük, hgy a Módtv. a és a adóévi 6 százaléks adómegtakarítás még fel nem használt összegére vnatkzóan is tartalmaz szabályzást, melyekre a Ta. tv. 29/L. (2) bekezdése a lekötés adóévében hatálys 19. -ban fglaltakat rendeli alkalmazni Számíttt adó a július december 31. közötti idıszak szerinti adóalap után A év másdik félévi idıszakára meghatárztt adóalap utáni adószámítás tekintetében mint arról már vlt szó az adózónak nincs választási lehetısége, de feltételek sincsenek, azaz minden esetben az adóalap 250 millió frintt meg nem haladó része után 10 százalékkal, az e feletti részre 19 százalékkal kell az adót számlni. Így kell eljárni, függetlenül attól, hgy az adózó melyik a sávs, vagy a 19 százaléks mértékő adószámítást alkalmazta az elsı félévre, s függetlenül például attól is, hgy hány naptári napt mőködött az adózó a másdik félévben. A sávsan számíttt adó feltétel nélküli meghatárzása jelenti azt is, hgy nincs elıírt minimum-létszám, nem vizsgálandó, hgy az adóalap vagy az adózás elıtti eredmény eléri-e a jövedelem-(nyereség-)minimum összegét, nem kell megfelelni a rendezett munkaügyi kapcslatk követelményének, s nincs bevalltt tb-járulék minimum sem. A számíttt adó csökkenthetı adókedvezménnyel a Ta. tv a szerinti krlátkra figyelemmel. A meg nem fizetett 9 százalék tvábbá nem minısül állami támgatásnak, összegét nem kell lekötött tartalékba helyezni, az szabadn bármire felhasználható; egyszerően ennyivel kevesebb adót kell fizetni (ami 250 millió frintnál 22,5 millió frint adómegtakarítást jelent). 6 / 10

7 1.3. Példa Határzzuk meg a naptári év egészében mőködı adózó évi társasági adófizetési kötelezettségét, ha az éves adóalapja ezer frint és adókedvezmény igénybevételére nem jgsult. ezer frintban Megnevezés Az adóalap megsztása adóévi adóalap I. félévi adóalap ( /365x181) II. félévi adóalap ( /365x184) ezer frintban Megnevezés Az adó számítása I. félévre sávs mértékke I.) váltzat (10/19%) adó összege I. félévre (50 000x0, x0,19) I.) váltzat adó összege II. félévre ( x0, x0,19) I.) váltzat: fizetendı adó ( ) ezer frintban Az adó számítása Megnevezés I. félévre 19%-s mértékkel II.) váltzat (19%) adó összege I. félévre ( x0,19) II.) váltzat adó összege II. félévre ( x0, x0,19 II.) váltzat: fizetendı adó ( ) 2. Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózó A naptári évtıl eltérı üzleti évet saját döntése alapján a külföldi székhelyő vállalkzás magyarrszági fióktelepe, a külföldi anyavállalat knszlidálásba bevnt leányvállalata, ezen leányvállalat leányvállalata, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet választhat [Szt. 11. (2) bekezdés]. Ezen adózóknak adókötelezettségüket az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 6. számú mellékletében fglaltak szerint az adóévük elsı napján hatálys elıírásk szerint kell teljesíteniük. 7 / 10

8 A naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózó esetén az új szabályk alkalmazása a29/k. szerinti átmeneti rendelkezések figyelmen kívül hagyásával a évben kezdıdı adóév vnatkzásában a Módtv. hatálybalépésének napjáhz kötıdik: Ha az adóév a Módtv. hatálybalépése elıtt a január augusztus 15. közötti bármely napn kezdıdött, akkr arra még az adóév elsı napján hatálys régi szabályk az irányadóak (a teljes adóévi adóalapra 19 százalékkal, vagy az adóalap 50 millió frintt meg nem haladó összegéig 10 százalékkal, a felettes részére 19 százalékkal kell az adót számítani). A sávs adómérték a Ta. tv-nek az adózó adóéve elsı napján hatálys 19. -a (3) bekezdésében elıírt feltételekkel a (8) bekezdésben fglaltakra is figyelemmel alkalmazható, s a 9 százaléknak megfelelı adómegtakarítást az adóév utlsó napján lekötött tartalékba kell helyezni és azt az adóév elsı napján hatálys elıírásk szerint fel kell használni. Ha az adóév a Módtv. hatálybalépése napján, vagy azt követıen a augusztus december 31. közötti bármely napn kezdıdik, akkr arra már az új szabálykat, a Ta. tv-nek az adózó adóéve elsı napján hatálys 19. -a elıírásait kell alkalmazni. Ennek megfelelıen a számíttt adót bármely feltétel nélkül az adóév egészére megállapíttt adóalap 500 millió frintt meg nem haladó részére 10 százalékkal, az e feletti részre 19 százalékkal kell meghatárzni. 3. Végelszámlás alatt álló adózó Az Szt. 11. (12) bekezdése szerint a végelszámlás idıszaka általában egy üzleti év, de ha az eljárás 12 naptári hónap alatt nem fejezıdik be, a végelszámlás idıszaka alatt az üzleti év(ek) idıtartama 12 hónap, míg az utlsó üzleti év 12 naptári hónapnál rövidebb is lehet. A végelszámlás alatt álló adózó az ennek megfelelı adóéve(i) alatt a végelszámlás kezdı napjától a végelszámlás befejezésének napjáig lényegében a naptári évtıl eltérı üzleti évet nem a választása alapján alkalmazó adózónak minısül, hiszen adókötelezettségének a meghatárzása az adóéve(i) elsı napján hatálys elıírásk szerint történhet. Nem vnatkzik az új szabályzás az adózó azn végelszámlás alatti adóévére, amely a évben kezdıdött, függetlenül annak esetleg a évre áthúzódó részétıl. Az ilyen adóévi adókötelezettségre az adóév elsı napján hatálys, évi szabályzást kell alkalmazni. Az új szabályk alkalmazása a29/k. szerinti átmeneti rendelkezések figyelmen kívül hagyásával az adózó évben kezdıdı végelszámlás alatti adóéve(i) vnatkzásában (szintén) a Módtv. hatálybalépésének napjáhz kötıdik: Ha a végelszámlás alatti adóév a Módtv. hatálybalépése elıtt a január augusztus 15. közötti bármely napn kezdıdött, akkr arra még az adóév elsı napján hatálys régi szabályk az irányadóak. Így például, ha egy naptári év szerint mőködı adózó február 20-án került végelszámlás alá és az eljárás nvember 4-én befejezıdik, akkr a 8 / 10

9 2010. január február 19. közötti adóévére az 1.1. pnt szerinti adószámítást alkalmazza (még nem áll végelszámlás alatt), február nvember 4. közötti adóévére a február 20- án hatálys szabályk szerint a teljes adóévi adóalapra 19 százalékkal, vagy az adóalap 50 millió frintt meg nem haladó összegéig 10 százalékkal, a felettes részére 19 százalékkal számítja az adót. Ha a végelszámlás alatti adóév a Módtv. hatálybalépése napján, vagy azt követıen a augusztus december 31. közötti bármely napn kezdıdik, akkr arra már az új szabálykat, a Ta. tv-nek az adózó adóéve elsı napján hatálys 19. -a elıírásait kell alkalmazni. Így például, ha az adózó któber 1-jén kezdıdött végelszámlási eljárása december 6-án fejezıdik be, akkr a któber szeptember 30. közötti adóévére a 2009-ben hatálys szabályk szerint a teljes adóévi adóalapra 16 százalékkal, vagy az adóalap 50 millió frintt meg nem haladó összegéig 10 százalékkal, a felettes részére 16 százalékkal határzza meg az adót, któber szeptember 30. közötti adóévére a któber 1- jén hatálys szabályk szerint a teljes adóévi adóalap 500 millió frintt meg nem haladó összegéig 10 százalékkal, a felettes részére 19 százalékkal számítja az adót, któber december 6. közötti adóévére szintén az elızıek szerinti adószámítást alkalmazza. 4. De minimis támgatástartalm A csekély összegő (de minimis) támgatás összegét a következıképpen kell meghatárzni: Ha az adózó az adóév elsı félévére nem alkalmazza a Ta. tv. 29/K. (5)-(6) bekezdésében fglalt rendelkezések alapján a sávs adómértéket, akkr az adóévben az elsı félévi adóalapnál csökkentı tételként érvényesített de minimis kedvezmények 19 százaléka és a másdik félévi adóalapnál csökkentı tételként igénybe vett ilyen kedvezmények összegébıl a 250 millió frintt meg nem haladó rész 10 százaléka, az ezt meghaladó rész 19 százaléka együttesen minısül de minimis támgatásnak [Ta. tv. 29/K. (3) bekezdés]; Ha az adózó az adóév elsı félévére alkalmazza a Ta. tv. 29/K. (5)-(6) bekezdésében fglalt rendelkezések alapján a sávs adómértéket, akkr az adóévben az elsı félévi adóalapnál csökkentı tételként érvényesített de minimis kedvezmények összegébıl az 50 millió frintt meg nem haladó rész 10 százaléka és az 50 millió frintt meghaladó rész 19 százaléka, valamint a másdik félévi adóalapnál csökkentı tételként igénybe vett ilyen kedvezmények összegébıl a 250 millió frintt meg nem haladó rész 10 százaléka, és az ezt meghaladó rész 19 9 / 10

10 százaléka együttesen minısül de minimis támgatásnak [Ta. tv. 29/K. (7) bekezdés]. 10 / 10

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók Társasági adó, Eva, különadók 2010. 2011.-2013. - 1996. évi LXXXI. torvény (Tao. tv.) 2010. évi XC. törvény (2010. évközi módosítások) 2010. évi CXXIII. törvény (2011.-2013.) Társasági adó 2010 Naptári

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

A Kettészakadt 2010-es adóévünk!!

A Kettészakadt 2010-es adóévünk!! A Kettészakadt 21-es adóévünk!! Minden évben egyre bonyolultabbá válik az életünk, az adótörvények évközi változásaival és ennek a gyakorlati alkalmazásával. Így az év vége felé, a megszokott adófeltöltési

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1 A KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK TÉTELES TELES ADÓJA A 2012.évi CXLVII. törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hgy a törvényben meghatárztt vállalkzásk tételes adót, közismert nevén KATÁT válasszanak. 1

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat.

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban összefglaljuk az idei évben elfgadtt - főként a jövő évet érintő - adóváltzáskat. I. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Időszaks elszámlású ügyletek Időszaks

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2015 július

Grant Thornton Hungary News. 2015 július Grant Thornton Hungary News 2015 július Tisztelt Ügyfelünk! Néhány adózási szabály változásával kapcsolatban, illetve jövıbeni változásáról szeretnénk jelen körlevelünkben tájékoztatni Önöket. Üdvözlettel

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Tel.: 62/572-970, Fax: 62/572-976 Átvétel: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dóc

Részletesebben

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú rendelete a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl Röszke

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 121. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

/ :17

/ :17 Az egyéni vállalkozók járulékfizetésének alapvetı szabályai 2008.03.07. 1. Általános tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési kötelezettségrıl, a fizetendı járulék (tagdíj) mértékérıl stb., rendelkezı

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a KUNCSORBA községi önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Folytatjuk az adótörvények változásainak ismertetését. A 113. körlevelünket az azóta tudomásunkra jutott értelmezések alapján javítottuk. Kérjük Ügyfeleinket, az újonnan

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34 /568-159; Fax: 34/ 369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére. Lakossági hiteltermékek. Érvényes: 2011. július 1-jétıl

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére. Lakossági hiteltermékek. Érvényes: 2011. július 1-jétıl Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakssági hiteltermékek Tartalmjegyzék BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI HITELTERMÉKEK... 3 MKB Flyószámlahitel... 3 MKB Személyi Kölcsön... 3 Hitelkártyák...

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselı testületének 36/2010.(XII.31.) rendelete a Helyi iparőzési adóról szóló 3/1993.(II.19) KT rendelet módosításáról

Szentes Város Önkormányzat Képviselı testületének 36/2010.(XII.31.) rendelete a Helyi iparőzési adóról szóló 3/1993.(II.19) KT rendelet módosításáról Szentes Város Önkormányzat Képviselı testületének 36/2010.(XII.31.) rendelete a Helyi iparőzési adóról szóló 3/1993.(II.19) KT rendelet módosításáról 1.. (1) A Rendelet 1.. (1) bekezdése helyébe a következı

Részletesebben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Az Art. és a társasági adó törvény 2010.01.01-tıl nevesíti az ingatlannal rendelkezı társaság fogalmát. Tao. Tv. 4. 18/a pontja határozza meg az ingatlannal

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

A szabályzatban leírt akció a részvételi feltételeket augusztus 27-tıl szeptember 12-ig teljesítı résztvevıkre vonatkozik.

A szabályzatban leírt akció a részvételi feltételeket augusztus 27-tıl szeptember 12-ig teljesítı résztvevıkre vonatkozik. SPÓROLJON VELÜNK! V. Prmóciós Szabályzat lakssági ügyfelek részére A szabályzatban leírt akció a részvételi feltételeket 2010. augusztus 27-tıl szeptember 12-ig teljesítı résztvevıkre vnatkzik. A visszavnás

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2015.(XII.18.) önkrmányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés. 1. Elılegfizetési idıszak: év hó naptól év hó napig. összege:

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés. 1. Elılegfizetési idıszak: év hó naptól év hó napig. összege: Bordányi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Adóhatóság 6795. Bordány, Benke Gedeon u. 44. 22. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2009. adóévben a B O R D Á N Y önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Várvölgy Község önkormányzatának 20/2007.(XII.29.) számú rendelete A helyi adókról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ I. fejezet. Általános rendelkezések

Várvölgy Község önkormányzatának 20/2007.(XII.29.) számú rendelete A helyi adókról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ I. fejezet. Általános rendelkezések Várvölgy Község önkormányzatának 20/2007.(XII.29.) számú rendelete A helyi adókról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról Tájékztató a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás legfntsabb tudnivalóiról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás, és frintssítás legfntsabb

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

A társasági adózás és a kisvállalati adózás évközi és 2014-től hatályos változásai

A társasági adózás és a kisvállalati adózás évközi és 2014-től hatályos változásai A társasági adózás és a kisvállalati adózás évközi és 2014-től hatálys váltzásai Dr. Laki Gábr fősztályvezető Jövedelemadók és Járulékk Fősztály Társasági adó 2 Társasági adó Adóalanyi kör egyházi jgi

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet Változások Társasági adó Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések Kettıs adóztatás elkerülése A módosítások túlnyomó része 2010. január 1-jén lép hatályba, de egyes rendelkezések

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szó1ó többször

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235 MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Törvényességi észrevétel a helyi adókról és az adózás rendjérıl szóló 29/1991. (XII. 23.) rendeletre E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Borotai Takarékszövetkezet (székhelye: 6445. Borota, Dózsa György utca 22., cégjegyzékszáma: 03-02-000162, a továbbiakban:

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Hıgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2010. (XII.22.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hıgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2010. (XII.22.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról Hıgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2010. (XII.22.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról Hıgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl.. Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 260. sz. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a helyi iparőzési adóról (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

CIB Lakossági Folyószámla díjakhoz kapcsolódó kedvezmény Részvételi feltételek:

CIB Lakossági Folyószámla díjakhoz kapcsolódó kedvezmény Részvételi feltételek: SPÓROLJON VELÜNK IV. Prmóciós Szabályzat lakssági ügyfelek részére Érvényes: 2010. augusztus 9-tıl visszavnásig A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004)

Részletesebben

I. rész Magánszemélyek kommunális adója. A rendelet hatálya. 2. Adókötelezettség

I. rész Magánszemélyek kommunális adója. A rendelet hatálya. 2. Adókötelezettség Csörög Község Önkormányzata 14/2005.(XII.28.) rendelete a HELYI ADÓKRÓL Egységes szerkezet * Módosítás: 1/2006.(I.27.) ; 15/2009.(XII.2.) és 18/2012.(XI.30.) rendeletekkel* Csörög Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkrmányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászdózsa Község Önkrmányzatának Képviselő-testülete a Magyarrszág Alaptörvénye 32.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2012. április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

2012. évi CLIV. törvény az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról 1

2012. évi CLIV. törvény az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról 1 2012. évi CLIV. törvény az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról 1 hatályos: 2012.10.26-2012.10.26 Tartalom: egészségügyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT n the calculatin f the annual percentage rate f charge Kihirdetve: Budapest, 2015. február 10. Prmulgated n: 10th February 2015 1 Tisztelt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI 2009. ÉVRE SZÓLÓ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI 2009. ÉVRE SZÓLÓ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI 2009. ÉVRE SZÓLÓ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl Hıgyész Nagyközség önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben