FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20."

Átírás

1 BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34 / ; Fax: 34/ t-online.hu Honlap: FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG Társasági adó ( évi LXXXI. törvény) A törvény 26. (10) bekezdése alapján társasági adó feltöltési kötelezettsége van a kettıs könyvvitelt vezetı belföldi illetıségő adózónak és külföldi vállalkozónak, akinek az adóévet megelızı adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió Ft-ot. (Tehát év a bázis!) Kivéve kht, alapítvány, közalapítvány, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak, vizitársulatok, iskolaszövetkezetek. akiknek nincs feltöltési kötelezettsége. A december 15-e után az Európai Uniótól, illetve a költségvetésbıl kapott támogatásokat nem kell figyelembe venni a feltöltésnél. A társasági adóalap levezetésénél van néhány olyan változás, melyet a tıl hatályos Tao. Tv. tartalmaz, de már lehet korábban is alkalmazni, azaz évre is. Ilyen pld. ha társaság tulajdonos nem vette fel a években jóváhagyott osztalékot és most elengedi akkor az így keletkezı rendkívüli bevétel a társasági adóalapot csökkentheti az adózó választása alapján. Illetve nem növeli az adóalapot az osztalékot megállapító társaság tagjánál az elengedett követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli ráfordítás összege. Kivéve, ha a követelést ellenırzött külföldi társsággal szemben engedte el, függetlenül attól, hogy az osztalékot megállapító társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. (Figyelem! Ha az osztalék jogosultja TÁRSASÁG!) Az átmeneti rendelkezés célja a üzleti években megállapított, de ki nem fizetett osztalékok elengedésénél a kétszeres adóztatás alóli mentesítés. 1

2 tıl új adókedvezmény lett a látványcsapatsport támogatása. Az adókedvezmény max. a fizetendı társasági adó 70%-a lehet. Ha a társaság ennél többet fordított ilyen célra és errıl igazolással is rendelkezik a vállalkozás a juttatást követı 3 adóévben is érvényesítheti az adókedvezményt. Amire figyelni kell a támogatási szerzıdés alapján a pénzügyi teljesítésnek is meg kell történnie a tárgyévben, tehát ig; illetve rendelkezni kell a támogatott igazolásával, ami az adókedvezmény igénybe vételére jogosít. Ha valaki adott ilyen támogatást, azt elszámolhatja a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak (88 rendkívüli ráfordítás), illetve még figyelembe veheti adókedvezményként is. Ha a társaság nem kérte év közben az adóelıleg mérséklését a látványcsapatsport támogatás miatt elıfordulhat, hogy bizony tıl tudja csak visszautaltatni a társasági adó túlfizetését. A társasági adó mértéke: 10 % az adókulcs feltétel nélkül az 500 mft-os adóalapig. Az 500 mft-ot meghaladó adóalap részére az adókulcs 19 %. A társasági adó levezetéséhez az általam könyvvizsgált társaságok kérjék irodánktól az excel segédtáblázatot! A feltöltési kötelezettséget be is kell vallani ig. A bevallás nyomtatványa: 1101 sz. bevallás 01. lap 15. sor. (az utóbbi napokban megjelent szakirodalmakban a sz. nyomtatványra hivatkoznak ilyen nyomtatvány jelenleg nem létezik!) Bevallási idıszak a feltöltésnél: Honlapunkon megtalálható az a Legfelsıbb Bírósági ítélet (Kfv.v /2009/4. ), amely kifejti, hogy NEM LEHET a mulasztási bírság kiszabásától eltekinteti, ha valaki szándékosan nyújt be 0-s feltöltési bevallást, majd azt önellenırzéssel helyesbíti. Szintén itt található meg a társaságunk által kért NAV állásfoglalás a feltöltési kötelezettség önellenırzésével kapcsolatban. 2

3 Feltöltési (kiegészítési) kötelezettség számítása: Éves várható társasági adó a és sz. nyomtatványon már bevallott adóelıleg különbözete. (Az adófolyószámlát lekérhetjük úgy is, hogy végsı dátumnak ét adunk meg ezen a folyószámlán már látható a teljes tárgyévi adóelıleg) Befizetés számítása: Éves várható társasági adó az eddig befizetett társasági adóelıleg különbözete. Amennyiben a társaság várható éves társasági adófizetési kötelezettsége < a már eddig befizetett adóelılegnél, de i dátummal van adóelıleg fizetési kötelezettség azt mindenképp be kell fizetni a határidıre! A IV. negyedévi adóelıleg befizetési határideje nem a, hanem a! (Ld. Év végéig lekért adófolyószámla elıírások dátumait!) 2. Elvárt adó (Jövedelem- (nyereség) minimum adó (Tao. Tv. 6. (5) július 1-i hatállyal került bevezetésre. Elvárt adó alóli mentességek: A, az elıtársasági adóévben és az azt követı adóévben. B, néhány szervezeti formában mőködı társaság (pld. alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, vízitársulat, közhasznú, kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság) C, Ha az adóévben vagy a megelızı adóévben elemi kár sújtotta a társaságot. Az elvárt adó alapja: + Értékesítés nettó árbevétele + Egyéb bevételek + Pénzügyi mőveletek bevétele + Rendkívüli bevételek = ÖSSZES BEVÉTEL (9. számlaosztály) - Eladott áruk beszerzési értéke - Eladott közvetített szolgáltatás - Kedvezményezett átalakulással létrejött adózóban szerzett részesedés bekerülési értékeként az adóévben elszámolt bevétel; 3

4 kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházás alapján adóévben elszámolt bevétel; + Kedvezményezett átalakulásnál a korábban csökkentı tételként figyelembe vett összegbıl a megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként adóévben bármely jogcímen elszámolt összeg = KORRIGÁLT ÖSSZES BEVÉTEL ELVÁRT ADÓ ALAPJA= Korrigált összes bevétel * 2 % A külföldi telephely korrigált összes bevétele nem számít az elvárt adó alapba, ha az adózó külföldi telephelye szerinti állam és Magyarország között van hatályos egyezmény a kettıs adóztatás elkerülésére. Ha az adózó adózás elıtti eredménye vagy adóalapja közül a nagyobb érték eléri az elvárt adó alapját, akkor a tényleges társasági adóalap alapján kell a társasági adót megfizetni (feltölteni). Ha az adózó adózás elıtti eredménye, vagy adóalapja közül a nagyobb érték nem éri el az elvárt adó alapját, akkor az adózó választhat: A, adóbevallásában az Art. 91/A. (1) bekezdése szerint nyilatkozatot tesz (adóbevalláshoz köteles kiegészítı nyomtatványt kitölteni ig; ) B, Az adózó úgy dönthet, hogy ez elvárt adó fizetését választja Az elvárt adó mértéke megegyezik a társasági adó mértékkel, tehát: 10 % az adókulcs feltétel nélkül az 500 mft-os adóalapig. Az 500 mft-ot meghaladó adóalapnál az adókulcs 19 %. 4.Helyi iparőzési adó (1990. évi C. törvény) A helyi adók közül az iparőzési adó vonatkozásában van feltöltési kötelezettség az ART. 2. sz. mellékletének II. c, pontja értelmében. Helyi adó feltöltési kötelezettség azokra az adózókra vonatkozik, akiknek társasági adónemben is feltöltési kötelezettségük van. (2010-ben az éves szintre átszámított árbevételük a 100 millió Ft-ot meghaladta) 4

5 Szeretném felhívni a figyelmet, hogy 2011-tıl lehetıség van az építıipari fı tevékenységet végzıknél speciális adóalap megosztásra. Ld. Segédlet komplex módszer számításához honlapunk / Útmutató Több érdemi változás lépett hatályba ebben az évben. Hadd idézzek fel ebbıl néhányat: - Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetében a bejelentkezési és bevallási határidık az alábbiak szerint alakulnak: Ha az építıipari tevékenység folytatásának, illetıleg a természeti erıforrás feltárásának, kutatásának idıtartama az önkormányzat illetékességi területén - folyamatosan, vagy megszakításokkal a 30 napot meghaladja, de a 181 napot nem éri el: Bejelentkezés határidı: A tevékenység megkezdésének napja. Bevallási és befizetési határidı: a tevékenység befejezésének napját követı hónap 15. napjáig. a 180 napot meghaladta vagy elıreláthatóan meghaladja: akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minısül, a vállalkozónak állandó jellegő iparőzési tevékenységet végzıként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegő tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie. Bejelentkezés határidı: A tevékenység megkezdésének napja. Bevallási és befizetési hatásidı: következı év május 31. Amennyiben a vállalkozó elızetes bejelentésétıl eltérıen (elızetesen állandó jelleggel végzett tevékenység hatálya alá jelentkezett be) a tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónak az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésıbb az adóévet követı év január 15. napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejőleg az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendı adó eredeti esedékességétıl számított (a tevékenység befejezésének napját követı hónap 15. napja) késedelmi pótlékkal növelten megfizetni. Amennyiben a munkálatokat kizárólag alvállalkozókkal végezteti el a fıvállalkozó/generálkivitelezı a Htv. 37. (2) bekezdés a) pontja alapján a fıvállalkozónak is keletkezik ideiglenes helyi iparőzési adókötelezettsége. Mivel a fıvállalkozó a megrendelı felé 5

6 felelısséggel tartozik az alvállalkozók munkájáért, ezért az alvállalkozók munkáját felügyeli. Abban az esetben is ideiglenes tevékenységnek minısül, ha az alvállalkozók ellenırzése nem jár folyamatos fıvállalkozói jelenléttel. Ennek megfelelıen a fıvállalkozó esetében a tevékenység végzésének kezdı napja nem lehet késıbbi, mint bármely alvállalkozója tevékenységének kezdı napja és a tevékenység megszőnte sem lehet korábbi, mint bármely alvállalkozója tevékenység végzésének megszőnte. Iparőzési adó feltöltési(kiegészítési) kötelezettség bevallása, befizetése: Bevallási kötelezettség számítása: + Értékesítés nettó árbevétele - Anyagköltség (51. fıkönyv) + Saját vállalkozásban megvalósított beruházás anyagköltsége (növendék állatból átminısített tenyészállat anyagköltsége is!) - Közvetített szolgáltatás, alvállalkozói díj, bérmunka (feltétele: írásbeli vállalkozói szerzıdés, melyben az alvállalkozás lehetısége megfogalmazásra került, illetve a számlán szerepel a közvetített szolgáltatás megnevezés) - Eladott áruk beszerzési értéke - K+F, alapkutatás közvetlen költségei = ADÓALAP A helyi adó mértéke: adóalap * max. 2 % Feltöltési kötelezettség bevallása: Éves várható iparőzési adó a tárgyévre elıírt adóelıleg (III.15-i és IX.15-i adóelıleg) = feltöltési (kiegészítési) különbözet Bevallási nyomtatvány: önkormányzatonként változó (honlapunkról letölthetı egy általános formanyomtatvány, ha a település nem ragaszkodik a saját nyomtatványához) Befizetés: Éves várható iparőzési adó az eddig megfizetett adóelılegek különbözete. 6

7 5.Egyszerősített vállalkozói adó (2002. évi XLII. törvény) A törvény 12. (4) bekezdése alapján az adóalanyoknak az adóévi várható adóra ki kell egészíteniük a már megfizetett adóelılegeket ig. Minden EVA-alanynak keletkezik feltöltési kötelezettsége a könyvvezetéstıl függetlenül (egyéni vállalkozók, társas vállalkozások). Szankciók (minden feltöltési kötelezettség esetében) A feltöltési kötelezettség esetében mulasztási bírsággal sújtható az az adóalany, aki feltöltési kötelezettségét legalább 90 %-ra nem teljesíti. A mulasztási bírság alapja a tényleges adókötelezettség 90 %-a és a feltöltött adó közötti különbség. A bírság mértéke 20 %. A bevallott feltöltési kötelezettségre vonatkozóan az ART a alapján fizetési halasztás, részletfizetés kérhetı. Bábolna, december 12. Baranyai Magdolna Kamarai tag könyvvizsgáló bejegyzett adószakértı 7

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz A HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást 2014. május 31-ig az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról A helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C. törvény 1..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján P é

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására Ozora

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl.. Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység

Részletesebben

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók Társasági adó, Eva, különadók 2010. 2011.-2013. - 1996. évi LXXXI. torvény (Tao. tv.) 2010. évi XC. törvény (2010. évközi módosítások) 2010. évi CXXIII. törvény (2011.-2013.) Társasági adó 2010 Naptári

Részletesebben

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től I. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatáskörök A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvény 1 (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

2011. évi adó- és számviteli törvény változások

2011. évi adó- és számviteli törvény változások 2011. évi adó- és számviteli törvény változások Tartalomjegyzék 1. SZJA és járulékváltozások 2011... 1 1.1. Személyi jövedelemadó...1 1.2. Társadalombiztosítás...3 2. Egyéb adó és számviteli változások

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) Az 58310 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink!

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! Eddigi szokásunktól eltérıen már az óév utolsó napjaiban kiadjuk a 2008. január 1-jétıl bekövetkezı fontosabb adóváltozásokról szóló tájékoztatónkat. Ennek elsıdleges

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEG IPAR ZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPAR ZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ (2008. adóév)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEG IPAR ZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPAR ZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ (2008. adóév) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEG IPAR ZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPAR ZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ (2008. adóév) Vonatkozó jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban Htv.)

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2008. 2009. ÉV Ajka Város Önkormányzatának letölthetı iparőzési adóbevallása minimum az OFFICE 97

Részletesebben

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla.

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla. BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 1 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben