KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ"

Átírás

1 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ Adókötelezettség, az adó alanya Adóbevallási és adófizetési kötelezettség terheli azt a vállalkozót, aki Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzatának illetékességi területén állandó jelleggel végez nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló (továbbiakban: iparűzési) tevékenységet. Az adókötelezettséget nem befolyásolja, hogy a vállalkozó székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik-e az önkormányzat területén, illetőleg a tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, ill. telephelyén kívül folytatja. Az adó alapja Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik. Azon vállalkozónak, aki több önkormányzat területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, annak a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően kell az adóalapját megosztania a helyi adókról szóló évi C. törvény melléklete alapján. Az adó mértéke Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő helyi iparűzési adó mértéke évben az adóalap 2 %-a. Bevallás benyújtása és az adó megfizetése Az éves bevallást május 31-ig kell benyújtani. Eddig a határidőig kell megfizetni az esetleges adókülönbözetet is. Záró bevallás esetén az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 33. (3) bekezdésében szereplő szabályok figyelembevételével kell az adóalanynak benyújtania a bevallását. A helyi iparűzési adó megfizetését a bankszámla nyitására nem kötelezett vállalkozónak átutalással, vagy készpénzátutalási megbízással, a bankszámla nyitására kötelezett vállalkozónak átutalással kell teljesítenie. Az iparűzési adó beszedési számla száma: Jogszabályi háttér A helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (továbbiakban: Ör.). I. BEVALLÁS JELLEGE A bevallás egyes sorai A benyújtandó bevallás jellegét kérjük a megfelelő négyzetben X jellel jelölni. II. BEVALLOTT IDŐSZAK Általános esetben a bevallott időszak: hó 01. naptól hó 31. napig tartó időszak. Ettől eltérő a bevallott időszak: megszűnt vállalkozás bevallása, előtársasági bevallás, naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása, év közben kezdő vállalkozás bevallása, valamint naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallás esetén.

2 2 III. ZÁRÓ BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK OKA A záró bevallás benyújtásának okát kérjük a megfelelő négyzetben X jellel jelölni. IV. BEVALLÁSBAN SZEREPLŐ BETÉTLAPOK A bevallási nyomtatványhoz különböző kiegészítő lapok tartoznak. A bevallás teljességéhez a vonatkozó kiegészítő lapokat is - tevékenység jellegének megfelelően - ki kell tölteni. Az A, B, C, D, E jelű lapok a nettó árbevétel vállalkozás jellegének megfelelő - levezetését tartalmazzák. Ezek közül csak egyet, az adott vállalkozásra irányadó kiegészítő lapot kell kitölteni. o Az A jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik az általános szabályok szerint állapítják meg nettó árbevételüket, o A B jelű kiegészítő lapot a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitelintézeteknek és pénzügyi vállalkozásoknak kell kitölteni. o A C jelű kiegészítő lapot a biztosítóknak, o a D jelű lapot a befektetési vállalkozásoknak, o az E jelű lapot pedig a kockázati tőkealapoknak és a kockázati tőketársaságoknak kell kitölteniük. Az F jelű lap a vállalkozási szintű adóalap megosztását tartalmazza. Azon adóalanyoknak szükséges kitölteniük, akik a helyi iparűzési adóalap megosztására kötelezettek. A G jelű lap kitöltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben az adóalany a fennálló túlfizetését visszaigényli, vagy annak átutalását kéri. V. ADÓALANY Az adóalany azonosításához szükséges adatokat kérjük értelemszerűen és a vállalkozás jellegére vonatkozóan teljes körűen - kitölteni. VI. AZ ADÓ ALAPJÁNAK EGYSZERŰSÍTETT MEGHATÁROZÁSI MÓDJÁT VÁLASZTÓK NYILATKOZATA Az egyszerűsített meghatározási módot választható adóalanyok köre Az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozók közül egyszerűsített meghatározási módot választhatnak: a személyi jövedelemadó törvény szerint - a teljes adóévben - átalányadózó vállalkozók (1. a.* pont, 2. a.** pont), az egyszerűsített vállalkozói adó EVA alanyai (3. pont, 4.** pont), továbbá azon vállalkozások, melyek a 2010., illetve adóévben a 8 millió forint árbevétel nem érték el (1. b. pont, 2. b.** pont). *Az 1.a. pontot választó vállalkozónak az A jelű betétlapon szereplő Segédletet az átalányadózást választó magánszemély adózók helyi iparűzési adóalapjának a maghatározásához című táblázatot is ki kell tölteniük, melyben levezetik a vállalkozási szintű nettó árbevételből a helyi iparűzési adóalapjukat. ** A 2.a., a 2.b., valamint 4. pont kitöltése abban az esetben szükséges, amennyiben az adóalany évre kíván nyilatkozni az egyszerűsített adóalap meghatározásának választásáról. Az egyszerűsített adóalap-meghatározási mód választásáról szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig kell megtenni, ellenkező esetben nem választható. VII. AZ ADÓ

3 3 1. A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel: pontos meghatározását a Htv pontja tartalmazza. A meghatározása adóalanyonként a következőképpen történik: a) Az általános szabály szerint adózó adóalanynak az A, B, C, D, vagy E betétlap kitöltése után, az A jelű betétlap táblázatának 1. sorában szereplő összeget, a B, C, D, E betétlapok II. táblázatának 1. sorában szereplő összeget, b) az egyszerűsített megállapítást választó átalányadózó adóalanynak az átalányadó alapját, c) az adóévben a 8 millió forint árbevételt el nem érő vállalkozónak a Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevételét, d) az EVA szerint adózó adóalanynak, az EVA alapját kell ebben a sorban feltüntetnie. 2. Eladott áruk beszerzési értéke: a vállalkozási szinten felmerült - a Htv pontjában meghatározott - érték. 3. Közvetített szolgáltatások értéke: a vállalkozási szinten felmerült a Htv pontjában meghatározott érték. 4. Alvállalkozói teljesítések értéke: a közvetített szolgáltatások közé nem tartozó a Htv pontjában meghatározott vállalkozási szinten felmerült érték. 5. Anyagköltség: a vállalkozási szinten felmerült a Htv pontjában meghatározott érték. 6. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége: a vállalkozási szinten felmerült a Htv pontjában meghatározott érték. 7. Htv. szerinti vállalkozási szintű adóalap: a) az általános szabály szerinti adóalap megállapítása esetén a nettó árbevétel összege (1. sor), csökkentve az adóalap-csökkentő tételekkel (2., 3., 5., és 6. sor), b) az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választó átalányadózónál az átalányadó alapjának (1. sor) 120 %-a, c) a 80 %-os megállapítást választó adóalanynál a nettó árbevétel (1. sor) 80 % - a, d) az EVA szerint adózó adóalanynál az EVA alap (1. sor) 50 % - a. 8. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség: az adóalap összege (7. sor) csökkenthető az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett főben kifejezett növekménye után 1 millió forint/fő összeggel. A főben kifejezett növekménynek nem szükséges egész számnak lennie, kerekítésnek nincs helye ezen számítás esetében. (A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap- mentességre vonatkozó részletes szabályokat a Htv. 39/D tartalmazza.) Az érték pontos számítása: a növekmény értéke (fő) szorozva 1 millió (Ft). 9. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentessége: az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik. 10. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény: amennyiben az adóalany az adóévet megelőző adóévre foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentességet vett igénybe, azonban adóévben az átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5 %-ot meghaladó mértékben csökkent, akkor ebbe a sorba - az előző adóévben igénybe vett - adóalap-mentesség összegét kell beírnia. 11. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti vállalkozási szintű adóalap: a Htv. szerinti vállalkozási szintű adóalap összege (7. sor) csökkentve a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentességgel (8. sor) és a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentességgel (9. sor), valamint növelve a foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény értékével (10. sor). 12. Az önkormányzat illetékességi területére jutó a 11. sorban lévő adóalap megosztása szerinti települési szintű adóalap: azon adóalanynak, aki több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, annak a 11. sorban lévő adóalapját - a Htv. mellékletében meghatározottak szerint - meg kell osztania, és a megosztás alátámasztására az F jelű betétlapot ki kell töltenie.

4 4 Abban az esetben, ha a vállalkozót nem terheli adóalap-megosztási kötelezettség (székhelye szerinti településen kívül, más önkormányzat illetékességi területén nincs telephelye), akkor ez az összeg megegyezik a 11. sor összegével millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozók adómentessége (Önkormányzati adórendelet pontja szerint): azon adóalany, akinek a 11. sorban feltüntetett vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, az Ör. alapján adómentességet élvez. Abban az esetben, ha a mentességre jogosult adóalanynak nincs adóalap megosztási kötelezettsége, ebbe a sorba a 11. sorban szereplő összeget kell beírnia. Amennyiben a mentességre jogosult adóalanynak megosztási kötelezettsége van, úgy ebbe a sorba a 12. sorban szereplő összeget kell beírnia. Azon adóalanynak, akinek a 11. sorban feltüntetett vállalkozási szintű adóalapja meghaladja az 1 millió Ftot, ebbe a sorba 0 Ft-ot kell írnia. 14. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap: a 12. sorban szereplő összeg csökkentve a 13. sorban szereplő összeggel. 15. Az adóalapra jutó iparűzési adó összege: a 14. sorban szereplő összeg 2 % - a. 16. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C. -a szerint): mivel Békéscsaba illetékességi területén az Ör. nem biztosít adóévre vonatkozóan ilyen kedvezményt, így ezt a sort nem lehet kitölteni. 17. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege: a Htv. szabályai szerint az adóévben az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után megfizetett adónak az összegét az adóalap-megosztás arányában le lehet vonni a székhely, illetve telephely szerinti önkormányzatokhoz kimutatott adó összegéből, legfeljebb azonban csak annak nagyságáig. Abban az esetben, ha az önkormányzatra jutó adóátalány összege meghaladja a 11. sor összegét, akkor itt csak a 11. sorban szereplő összeget lehet feltüntetni, a teljes adóátalány összegét pedig 23. sorban kell szerepeltetni. 18. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege: mivel Békéscsaba illetékességi területén az Ör. nem biztosít adóévre vonatkozóan ilyen kedvezményt, így ezt a sort nem lehet kitölteni. 19. Iparűzési adófizetési kötelezettség: az adóalapra jutó iparűzési adó összegéből (15. sor) ki kell vonni az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összegét (17. sor). A fizetendő iparűzési adó összegét 100 forintra kell kerekíteni! 20. Adóelőlegre befizetett összeg: évben adóelőlegre befizetett összeg. 21. Feltöltési kötelezettség címén befizetett összeg: a társasági adóelőleg kiegészítésére kötelezett adóalanyok által évben feltöltési kötelezettség címen befizetett összeg. 22. Különbözet: az iparűzési adófizetési kötelezettség összegéből (19. sor) ki kell vonni, az adóelőlegre befizetett összeget (20. sor), valamint a feltöltési kötelezettség címén befizetett összeget (21. sor). A különbözet eredménye lehet pozitív, illetve negatív szám is. 23. Az önkormányzatra jutó adóátalány összeg: Az adóévben, az ideiglenes jellegű tevékenység után megfizetett iparűzési adó alapján számolt - önkormányzatra jutó - adóátalány összege adóévre előírt adóelőleg összege: ebbe a sorba kell feltüntetni a évben előírt adóelőleg összegét. VIII. ADÓELŐLEG BEVALLÁSA Előlegfizetési időszak: a bevallás benyújtásának esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak. Általános esetben július 1-től június 30-ig tartó időszak. Ettől eltérő dátumú az előlegfizetési időszak, a naptári évtől eltérő adózást választó adóalany esetében.

5 5 Az első előlegrészlet esedékessége általános esetben szeptember 15. Az előlegrészlet összegét a Htv. 41. (5)* bekezdésében szereplő útmutatás alapján kell kiszámolnia az adóalanynak. A második előlegrészlet esedékessége általános esetben március 16. Az előlegrészlet összegét a Htv. 41. (5)* bekezdésében szereplő útmutatás alapján kell kiszámolnia az adóalanynak. * Htv. 41. (5) a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, akkor az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének összege az adóévet megelőző adóév adójának és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójának fele, b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójából az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összeg és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének összege az adóévet megelőző adóév adójából az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összeg fele. Az adóelőleg bevallása során, az általános kerekítési szabályoknak megfelelően 50,- illetve, 100,- Ft-ra kerekítve kell az adóelőleg összegét megállapítani. A JELŰ BETÉTLAP Ez a betétlap szolgál a Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel levezetésére. A 2., 3., 4., 5., 6., sorok értelem szerinti kitöltése után, az 1. sort úgy kell kiszámolnia az adóalanynak, hogy a 3-6. sorok összegét kivonja a 2. sor értékéből. B JELŰ BETÉTLAP A hitelintézeteknek és pénzügyi vállalkozásoknak kell kitölteniük, a Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevételük kiszámítása céljából. C JELŰ BETÉTLAP A biztosító társaságoknak kell kitölteniük ezt a betétlapot, a Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevételük kiszámítása céljából. D JELŰ BETÉTLAP A befektetési vállalkozásoknak kell kitölteniük ezt a betétlapot, a Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevételük kiszámítása céljából. E JELŰ BETÉTLAP A kockázati tőketársaságoknak és kockázati tőkealapoknak kell kitölteniük ezt a betétlapot, a Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevételük kiszámítása céljából. SEGÉDLET AZ ÁTALÁNYADÓZÁST VÁLASZTÓ MAGÁNSZEMÉLY ADÓZÓK HELYI IPARŰZÉSI ADÓALAPJÁNAK A MEGHATÁROZÁSÁHOZ Ezt a táblázatot annak az adóalanynak kell kitöltenie, aki az SZJA-ban átalányadózó, és az állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adóalapjának meghatározásához az egyszerűsített meghatározási módot választja (VI. táblázat 1. a. pont). A táblázat sorait értelem szerűen ki kell tölteni, majd a 4. sorban szereplő összeget be kell írni a VII. táblázat 7. sorába. NYILATKOZAT SZÉKHELYRŐL, TELEPHELYRŐL

6 6 Amennyiben az adóalanynak a székhelye/telephelye kizárólag Békéscsaba illetékességi területén van, akkor az igen címszó melletti négyzetbe kell X jelet tennie. Ha az adóalanynak Békéscsaba illetékességi területén kívül is van telephelye, akkor a nem címszó melletti négyzetbe kell X jelet tennie, és a székhely/telephelyek címét a táblázatban fel kell tüntetnie. NYILATKOZAT GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG CÉLJÁRA HASZNÁLT ÉPÍTMÉNYRŐL Békéscsaba illetékességi területén adóköteles valamennyi nem lakás céljára szolgáló olyan épület, épületrész (építmény), amelyet gazdasági tevékenység céljára használnak, ezért ebben a táblázatban nyilatkoznia kell az adóalanynak, hogy a tevékenysége végzéséhez építmény használata szükséges-e. Amennyiben a válasz igen, úgy az építményre vonatkozó adatokat a táblázat megfelelő soraiban szerepeltetni kell. F JELŰ BETÉTLAP Azon adóalanynak, akik több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, annak a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően az éves vállalkozás szintű adóalapját meg kell osztania a Htv. mellékletében szereplő szabályoknak megfelelő módon. Az adóalanynak a betétlapon a megfelelő szám előtti négyzetbe tett X jellel - jeleznie kell, hogy melyik megosztási módot választja. Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszerét választó adóalanynak a betétlapon szereplő táblázat 1. és 2. sorát kell kitöltenie, a Htv. mellékletének 1.1., valamint 3-9. pontjában szereplő szabályoknak megfelelően. Eszközérték arányos megosztás módszerét választó adóalanynak a betétlapon szereplő táblázat 3. és 4. sorát kell kitöltenie, a Htv. mellékletének 1.2., valamint 3-9. pontjában szereplő szabályoknak megfelelően. A Htv. mellékletének 2.1. pontja szerinti (komplex) megosztás módszerét kell az adóalap megosztásnál választania annak a vállalkozónak, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az adóalapja meghaladta a 100 millió Ft-ot. Az ezt a módszert választó adóalanynak az 1., 2., 3., és 4. sort kell kitöltenie, a Htv. mellékletének 2.1., valamint 3-9. pontjában szereplő szabályoknak megfelelően. A Htv. mellékletének 2.2. pontja szerinti megosztás módszerét választó adóalanynak a táblázat 5. és 6., vagy a 7. és 8. sorát kell kitöltenie a tevékenység jellegétől függően. A Htv. mellékletének 2.3. pontja szerinti megosztás módszerét választó adóalanynak a táblázat 9. és 10. sorát kell kitöltenie. A Htv. mellékletének pontja szerinti megosztás módszerét választó adóalanynak a táblázat 11. és 12. sorát kell kitöltenie. A Htv. mellékletének pontja szerinti megosztás módszerét választó adóalanynak a táblázat 13. és 14. sorát, vagy a 15. és 16. sorát kell kitöltenie a tevékenység jellegétől függően. Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat - a kerekítés általános szabályainak alapulvételével hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni. IX. DÁTUM ÉS ALÁÍRÁS Itt kell feltüntetni a bevallás kitöltésének a helyét és időpontját (év/hónap/nap feltüntetésével), majd az adóalanynak, illetve képviselőjének vagy meghatalmazottjának alá kell írnia a bevallást. A bevallás aláírás hiányában, illetve aláírásra jogosulatlan személy aláírása esetén érvénytelen, azaz joghatás kiváltására nem alkalmas.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről Derekegyház Község Önkormányzata 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4., Tel/fax: 63/453-003 Iparűzési adó számlaszáma: 57200017-10011661 Mulasztási bírság számlaszáma: 57200017-10011678 Késedelmi pótlék számlaszáma:

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a FÖLDEÁK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap L1

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap L1 Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Adócsoport 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: (27) 595-18, fax: (27) 354-245 e-mail: ado@nagymaros.hu NAGYMAROS_146_213 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben az Alsóörs Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az Aszófő önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. évben kezdődő adóévben a Domaszék Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 20. évben kezdődő adóévben Baj

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20.. évben kezdődő adóévben a/az..önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 ben kezdődő adóben a/az Izsófalva önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben JÁSZIVÁNY önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó célja, az önkormányzat illetékességi területén folytatott gazdasági tevékenység megadóztathatóságának biztosítása. Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezhető

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. évben kezdődő adóévben a Hejőkürt Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben LETENYE önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről PÁZMÁND KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Polgármesteri Hivatal 2476 Pázmánd,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben