Tudnivalók a látványcsapat-sport támogatásról a támogatók szemszögébıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudnivalók a látványcsapat-sport támogatásról a támogatók szemszögébıl"

Átírás

1 BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ ; Fax: 34/ t-online.hu Honlap: Tudnivalók a látványcsapat-sport támogatásról a támogatók szemszögébıl évi változások április 14-én lépett hatályba a látványcsapat-sporttal összefüggı rendelet: - A látványcsapat-sport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) kormányrendelet módosításáról szóló 76/2012. (IV.13.) Kormányrendelet. (A jogszabály az alábbi linken elektronikus úton is elérhetı: A látványcsapat-sport: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong. (Tao. Törvény Fogalmak: pontja tartalmazza a törvény értelmezéséhez szükséges alapfogalmakat!) A múlt évben már több vállalkozás nyújtott támogatás erre a célra, ezért az adóhatóság úgy gondolta én, hogy néhány fontos dologra felhívja a figyelmet: 1. A látványcsapat-sport céljára adott támogatás minısítése a Tao-ban: Az adózó által nyújtott támogatás továbbra is a Tao. Tv. 3. sz. melléklet B fejezet 15. pontja alapján a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minısül. Számviteli szempontból rendkívüli ráfordítás. De itt változás, hogy a támogatónak rendelkeznie kell a támogatási igazolással, illetve a köztartozás-mentességét is igazolnia kell. Amennyiben ezeket nem tudja hitelt érdemlıen bizonyítani, akkor a Tao. Tv. 3. sz. melléklet A fejezet 13. pontját kell alkalmazni, azaz meg kell növelni az adóalapot az adott támogatással. 1

2 2. Az adott támogatás, mint adókedvezmény A Tao. Tv. 22/C. -ban foglalt feltételek teljesítése esetén a nyújtott támogatás adókedvezményként igénybe vehetı a tárgyévben. A kedvezmény igénybevételére való jogosultság attól függ, hogy a teljesített összeget számviteli szempontból melyik évben számolják el költségként. Az adókedvezmény maximum a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség 70 %-ig érvényesíthetı. Az adózó dönthet arról, hogy az adókedvezményt egy késıbbi évben használja fel, a Tao. Tv. 22/C. (2) bekezdése alapján az adókedvezmény a juttatás adóéve és az azt követı három adóév adójából vehetı igénybe. 3. Mely szervezeteknek nyújtható támogatás? Látványcsapat-sport országos sportági szakszövetség részére Országos sportági szakszövetség tagjaként mőködı amatır sportszervezetnek Országos sportági szakszövetsége tagjaként mőködı hivatásos sportszervezetnek Látványcsapat-sport fejlesztési érdekében létrejött közhasznú alapítvány részére A sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkezı és támogatást folyósító sport-köztestület részére 4. Mi a teendı, ha támogatást kíván nyújtani az adózó? A, Kalkuláljunk, hogy mennyi támogatást adhatunk erre a célra! Elıször is a évi várható társasági adót kell számítani. A múlt évben több társaság nem vette figyelembe, hogy a nyújtott támogatás az adózás elıtti eredményt csökkenti. Ajánlott kalkulátor: Természetesen a társaság dönthet úgy, hogy a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség 70 %-nál magasabb összegben nyújt támogatást, de akkor azt nem a tárgyévben, hanem az azt követı 3 adóévben tudja érvényesíteni! (2011. decemberben változott, hogy többségi állami tulajdonú társaság is lehet támogató! Önkormányzati cégek és azok kapcsolt vállalkozásai is adhatnak támogatást!) B, Kössük meg a támogatási szerzıdést, vagy írjunk alá szándéknyilatkozatot! Ha döntés született a társaság részérıl a támogatás nyújtásáról és annak összegérıl, akkor Támogatási szerzıdést köthet a támogatott szervezettel. Ld. Támogatási szerzıdés minta - Letölthetı anyagok. (a 76/2012. (IV.13) Kormányrendelet hivatkozással ki kell egészíteni a mintát, mivel nem vezették át rajta a évi módosításokat!!) 2

3 C, Támogatási igazolás (határozat) kérése Ezt követıen támogatási igazolást (támogatási határozatot) kell beszerezni: A, a szakszövetség, sport-köztestület kérelmére azt a sportigazgatási szerv, B, egyéb támogatási jogosultak kérelmére pedig a látványcsapat-sport országos sportági szakszövetsége állítja ki. Az igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatni kívánt szervezet benyújtott sportfejlesztési programot jóváhagyják. Ld. Támogatási kérelem minta - Letölthetı anyagok (a 76/2012. (IV.13) Kormányrendelet hivatkozással ki kell egészíteni a mintát, mivel nem vezették át rajta a évi módosításokat!!) A támogatási szerzıdésben célszerő rögzíteni, hogy a támogatási igazolás megkérése a támogatott feladata. A támogatási kérelemnek kötelezı melléklete lett tıl a támogató köztartozás-mentességének igazolása. (A támogatott esetében eddig is követelmény volt a köztartozás-mentesség.) Ezt kétféle módon igazolhatja a támogató: napnál nem régebbi közokirattal (vagyis nemlegesnek minısülı együttes adóigazolás; 12UK12 sz. nyomtatványon kérelmezhetı, melynek a fılap D, rovat 3. pontjánál fel kell tüntetni, hogy az együttes adóigazolás célja a Kormányrendelet 6. (1) bekezdés d, pontja szerinti köztartozásmentesség igazolása) 2. Vagy nyilatkozattal, melyben nyilatkozik az támogató, hogy szerepel a köztartozás-mentes adatbázisban. Fontos megjegyezni, hogy az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózónak a támogatási igazolás kiállításának napján sem lehet köztartozása. Ennek a ténynek az igazolását ugyan nem írja elı a kormányrendelet, de a Tao. Törvény feltételként szabja. Tehát javaslom, ha a támogató megkapja a támogatási igazolást, akkor annak a kiállítási napjára szintén szerezzen be igazolást, mellyel hitelt érdemlıen tudja bizonyítani, hogy azon a napon is köztartozásmentes volt! április 14-tıl a Kormányrendelet újonnan beiktatott 2. (6a) bekezdése értelmében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató a képzéssel összefüggı feladatok, a személyi jellegő ráfordítások, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának, a 3

4 versenyeztetéssel összefüggı feladatok támogatása jogcímén nyújtott támogatás támogatási idıszakonként számított teljes összegének 1 %-át a sportpolitikáért felelıs minisztérium ellenırzı szervezet által közzétett elıirányzat felhasználási keretszámlájára befizesse. (hatósági és szolgáltatási feladat) Számlaszám: Név: Célelszámolási forintszámla A támogatás összegének meghatározásánál a támogatónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a sportegyesület jóváhagyott sportfejlesztési programjában szereplı alábbi értékeket: az utánpótlás-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadások 90 százaléka, a versenyeztetéssel összefüggı költségek 90 százaléka, a tárgyévi személyi jellegő ráfordítások 50 százaléka, a tárgyévi képzési feladatokkal összefüggı kiadások általános képzés esetén 60 százaléka szakképzés esetén 25 százaléka, illetve a tárgyévi beruházási, felújítási érték 70 százaléka Jóváhagyott sportfejlesztési programok nyilvántartása: D, Támogatás pénzügyi teljesítése Ha a támogató megkapta a támogatási igazolást, akkor kerülhet sor a vállalt támogatási összeg utalására. Tehát a támogatás pénzügyi teljesítésére legkorábban a támogatási igazolás keltének napján van lehetıség. (késıbbi lehet, korábbi semmiképp!) Figyelni kell arra is, hogy a támogatást a támogatási igazolásban rögzített, elkülönített pénzforgalmi számlaszámra kell utalni. Elıfinanszírozás esetén a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére is teljesíthetı az utalás. A fent ajánlott adóhatósági tájékoztató több példát mutat be, amikor nem jár az adókedvezmény, mert pld. korábban utalta el a támogató a támogatást, mint a támogatási igazolás kelte! Illetve abban az esetben sem jár az adókedvezmény, ha készpénzben, vagy a támogatott nem elkülönített bankszámlájára utalták át a támogatást. Olyan társaság nyújtott támogatást, amely felszámolási, illetve végrehajtási vagy csıd-eljárás alatt áll, vagy A támogató a Tao. Törvény alapján a támogatott szervezet kapcsolt vállalkozásának minısül. 4

5 (Támogató csak olyan adózó lehet, amely nem minısül sem a látványcsapat-sport országos sportági szakszövetségével, sem annak tagjaként mőködı sportszervezettel, sem a látványcsapat-sport fejlesztése érdekében létrejött kiemelten közhasznú alapítvánnyal kapcsolt vállalkozásnak.) Kérem, hogy a példák alapján a évben érvényesített társasági adó adókedvezményeket is nézze át minden támogató adózó!! Ha szükséges önellenırzés! E, A NAV értesítés a támogatás nyújtásáról A támogatási igazolásban szereplı összeg átutalását követıen a támogató 8 napon belül köteles értesíteni a területileg illetékes adóhatóságot. A hatóság 2012-ben már rendszeresített egy mintát az értesítési kötelezettség teljesítésére. A formanyomtatvány itt tölthetı le. A nyomtatvány kötelezı melléklete a támogatási igazolás másolata, az átutalást igazoló banki kivonat másolata. Ha a társaság több részletben teljesíti a támogatást, ezt minden utalásnál meg kell tenni. Figyelem! Az a támogató, amely késve értesíti a NAV-ot Ft-ig terjedı bírsággal sújtható! A támogató részérıl nincs további teendı, csak az, hogy elévülési ideig a bizonylatokat ırizze meg! Amennyiben az adózó 2012-ben dönt úgy, hogy látványcsapat-sport támogatást nyújt lehetısége van, hogy a évi társasági adóelılegre vonatkozóan mérséklési kérelmet nyújtson be. Arra azonban figyelni kell, ha rosszul kalkulált és a fizetendı adója mégis több lesz, mint a jóváhagyott, mérsékelt elıleg 20 %-os bírságot is fizethet! A bírság alapja az elızı idıszak adatai alapján elıírt adóelıleg és a mérsékelt adóelıleg különbözete. A támogatók szempontjából fontos: A támogatót a jóváhagyott sportfejlesztési program alapján a támogatott szervezet kérelmére kiállított támogatási igazolásban szereplı összeg (vagy egy része) folyósításán kívül semmilyen további felelısség sem a program megvalósítási idıszakában, sem az elszámolás során nem terhel! - dr. Fazekas Attila (NEFMI Sportért Felelıs Államtitkárság) A sportszervezetek gazdasági társaság formában, sportegyesületi formában, valamint utánpótlás-nevelést végzı közhasznú alapítvány formájában mőködhetnek. A sportegyesületek alapítási, mőködési és megszőnési kérdéseit az új Civil törvény, a Sporttörvény és a Ptk. is szabályozza. 5

6 A látványcsapat-sport támogatásban részesülıkre azonban ezen kívül számos elıírás vonatkozik. Pld. Elkülönített pénzkezelést ír elı a jogszabály. Ez nem csak az elkülönített bankszámlára, hanem adott esetben elkülönített pénztárat is jelent. A bankszámláról felvett pénzösszeget javasolt az elkülönített pénztárba bevételezni, majd kizárólag a jóváhagyott programhoz kapcsolható készpénzes tételek itt vezetni. A kifizetésnél célszerő a számla összegét a támogatási intenzitásnak megfelelıen szétbontva feltüntetni, akkor is, ha egy bizonylaton történik a számla ellenértékének kifizetése! Amire szeretném felhívni még a figyelmet: Amennyiben a támogatás összege eléri a 20 millió Ft-ot, az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat KÖNYVVIZSGÁLÓ által hitelesíttetni kell! Bábolna, szeptember 18. Baranyai Magdolna Bejegyzett adószakértı Elıadás ajánló az Adó Klub Oktatási KFT szervezésében: (szerda) óra Árpád Hotel (Tatabánya, Fı tér 20.) Téma, tematika: Civil szervezetek: alapítványok, egyesületek, közhasznú szervezetek, civil társaságok mőködése 2012-tıl Új Civil Törvény január 1-jétıl az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról Egyesülési jog alapján létrejövı szervezetek Civil szervezetek csıd-, felszámolási és végelszámolási eljárása Civil szervezetek nyilvántartása Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályai, 2012-tıl kettıs könyvvitelt kell vezetniük a közhasznú szervezeteknek! A közhasznú jogállás A közhasznú szervezet mőködésével, gazdálkodásával kapcsolatos különös szabályok Konzultáció Elıadó: Gottgeisl Rita adószakértı, könyvvizsgáló, az Adótanácsadók Egyesületének alelnöke Jelentkezési lehetıség hamarosan: 6

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi rendelkezést is! Amennyiben adójával segítene fejleszteni

Részletesebben

Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl

Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl A Parlament által nagy többséggel elfogadott, a látvány-csapatsportok támogatásról szóló jogszabályok 2011. július 1-tól életbe léptek, hatályosak.

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók!

Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2013/14-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 74. szám 22159 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh01-0075/2013 Füredi Kézilabdasport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-0075/2013 Balatonfüred Ügyintéző: Szemes Nikolett Horváth Mihály utca 08/2. hrsz. E-mail: szemesn@keziszovetseg.hu 8230

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának Folyószámla-egyenleg Értesítıjéhez

TÁJÉKOZTATÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának Folyószámla-egyenleg Értesítıjéhez TÁJÉKOZTATÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának Folyószámla-egyenleg Értesítıjéhez 2014. Tisztelt Egri Polgárok! Tisztelt Egerben mőködı vállalkozások! 1 2014. március elejétıl kerülnek

Részletesebben

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla.

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla. BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 1 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók Társasági adó, Eva, különadók 2010. 2011.-2013. - 1996. évi LXXXI. torvény (Tao. tv.) 2010. évi XC. törvény (2010. évközi módosítások) 2010. évi CXXIII. törvény (2011.-2013.) Társasági adó 2010 Naptári

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2013 november 2.rész C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.MSO\A7671B07.tmp27.11.2013 / 12:11 1 Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének tájékoztatója a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2011. január

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

Társasági adó 2011-2012.

Társasági adó 2011-2012. Társasági adó 2011-2012. 2011. évközi változások 1. Látvány-csapatsport támogatása (Tao 4. 41-46. pont, 22/C., 30. (10) bek., 3. számú melléklet B/15. pont) Jogszabály: 2011. évi CXXXII. tv. (hatályos

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz A HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

TAO támogatás a látványsportokban

TAO támogatás a látványsportokban TAO támogatás a látványsportokban A TAO-ból történő támogatás: egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősség vállalással TAO-támogatás a látványsportokban A 2011-es

Részletesebben